REKLAMA

Czy Małgorzata Kidawa-Błońska/Jacek Jaśkowiak mają szansę pokonać Andrzeja Dudę?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-27 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:56 min.
Udostępnij:

Komentatorki w TOK FM – Agata Szczęśniak z oko.press, dr Anna Materska-Sosnowska z UW i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej – rozmawiały między innymi o wiosennych wyborach prezydenckich i zastanawiały się czy kandydat Koalicji Obywatelskiej ma szansę pokonać Andrzeja Dudę.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM tam ponownie zakaz ten świat reklam y w TOK FM 9 minut po ósmej zaczn ą by ć komentatorem Agata wcze śniak oko jest dobr a motoryka Ostrowską Uniwersytet warszawski jednak Agnieszka Wiśniewska krytyk a polityczna chyba zaczn iemy od pana doktora jeszcz e Senat t o jes t co ś c o, buduj ąc pana sędziego słuszny, bo t o jes t co ś budującego przynajmn iej jak dl a mn ie robi ącego robiącego wra żenie, a jednocześnie pokazuj ącego ca łą grozę sytuacj i Rozwiń » pan i jak widziały te n kr ótki f ilmik pana sędziowie si ę na zamkniętego delegacj i z powrote m do Sądu Rejonowego t o, jak ie mia ły zdegradowanego po prostu n o tak można, by powiedzie ć chyba niestety and no w łaśnie to chyba tera z b ędą takie 3 głosy zachwytu zach ód wielu n o ja n ie wiadomo, że Anna Materska-Sosnowska powiecie to jes t normaln e, dlaczeg o si ę zachwycały czymś c o jes t normaln e tak dok ładnie tak życie jest nowy projekt świetnie się znamy po tylu już t e wyst ąpienia z zastaw się bać s łuchacze często co najmniej ja nie b ójcie si ę państwo można, by sobie ostatnio z Osielska powierzy t o jest norma poczek a niejedno powinno by ć normą tak do mn ie nie powinni śmy zachwycać si ę czym ś co pow inno by ć standarde m norm ą oczywi ście należałoby to te ż podkre ślić, bo ta k jak w ka żdym środowisku s ą r óżni ludzie dla nas jes t to absolutny symbo l i absolutn y szacune k dla dlatego s ędziego, bo ca ły czas powtarz a łatwo być odwa żnym w du żym mie ście w dużym środowisku, gdy ma się du żą grup ę poparc ia osobom i t o co zrobi ł s ędzia t o co pow inno by ć normaln e u w czasach dz iwnych i nieprzyzwoite, gdy zachowuj e się przyzwo icie jes t po prostu hero icznym prawie, że czynem i zara z jeszcz e do s ędziów wr ócą na to c o jes t do łączy do tyc h wyrazów szacunk u i tak rzeczywi ście zaimponowała mi t o odwaga n o faktycznie związana z ty m, że te ż sędzia zmniejszyły środowiska, że nie m a za sob ą jakie ś grup y, kt órego dzie ń dzie ń wspiera ła i wrac a do Sądu Rejonowego czy na s do punkt u start ta k ta k tak natomiast to jes t w og óle ju ż w te j w te j ca łej okropnej sytuacj i związanej z rozwa żaniem s ądów i dostosowaniem teg o ca łego systemu to jes t wspaniałe, że pokazało si ę ilość os ób związanych z e służbą publiczną z e sprawowan iem urzędów sędziów odwa żnych ludz i, kt órzy pokazal i jak sprawowan ie urzędów wykonywan ie takich zawod ów zaufan ia publicznego pow inno wygl ądać oni Stali si ę takimi bohateram i publicznymi takich osób jes t bardz o wiele stworzy się co mo że, że w łaśnie się zarząd w kwestii te ż w iele, żeby obezwładnić t e kampan ie prowadzone prze z Ministerstwo Sprawiedliwości przez pan a Ziobry represjonowan ia, która ma doprowadzi ć do efekt u mro żącego cz y nadal zneutralizować te moraln e odruch y funkcjonar iuszy publicznych w latach to my te ż jes t tak że, że tyc h os ób nie ma dużo t o w momencie, kiedy pojaw i si ę tak ie nagromadzenie wydarzeń to jes t ten momen t, k iedy my ślę, że ju ż prawo prawdziwo ść mog ą myśleć n o i sądami t o już t o ju ż sprawy za łatwić były w ielkie protesty, al e t o już, b y się sko ńczyło i t o tera z rzeczywiście będą t o się toczy ć si ę na poziomie europejsk im to jaki ś pojedyncz y mo że sytuację, al e nie opublikowaliśmy list poparc ia do KRS-u patrz y się nie stało proble m z głowy czy ludz ie n ie widz ę na ulicy jak wysoki momen t, kt óry w łaśnie wyst ępuje sędzia już cieszy, poniewa ż ten moment, kt óry w idzimy że, że mam y umorzon ą spraw ę w ieszania portret ów europos łów na szubienicach, kiedy pojaw ia si ę tak i kilka naraz taka kumulacja wydarze ń oko ło s ądowej tak i to może by ć tak, że wysok a t o trochę kul a śniegowa, że t o nie jest n ie trzeba dużo, że t o są to jes t k ilka wydarzeń, kt óre sprawiają, że znowu zieloni s ą też praca, że inni też, al e że ludz ie po prost u zaczynają znowu o ty m, mówić zaczynają si ę tym interesowa ć, bo te ż mam y taką serię uchwa ł sądu, kt óry odmawia ł op iniowania kandydatów dl a AKS - u po wyrok u z c órek i t d . i t d . cz y wygląda na to, że b ędzie jeszcze trochę też brytyjsk ie norm y Serie dyscyplinarek no dobrze gra ć, bo najpierw zaczn iemy, bo to nie jest tylko t o czy ludzie wyjd ą na ulicę czy n ie tylko s ędzia ju ż c ieszy jak r ównież w łaśnie inne orzeczen ia s ądów i zapytan ia cz y s ą z tego KRS cz y nauka przyznał KRS cz y prawid łowo nadan ie to ma kolosaln e znaczenie dlateg o, że to pokazuj e, że to n ie jes t sprzec iw pojedynczyc h s ędziów 2015 szesnastego siedemnastego rok u tylko t o jes t naprawdę środowiskowo si ę rozla ło dlatego to ma takie znaczenie, że t o n ie s ą tylk o s ędziowie tak jak powiedzia łam nale żące do w ielkich stowarzysze ń s ędziów w Polsce bardz o dużych m iast medialne nagłośnienie mnie jest tylk o dla lokalnej el ity t o w og óle jes t elita i n ie bójmy si ę tego słowa s ędziowie są elitą i bardzo dobrz e, że taką elit ą s ą, m imo że PiS rob i wszystk o, żeby ich rozpoczęli oni rozlał si ę po wymiarze sprawiedliwości oraz szkol e tak t o jest t o jes t opór SA w samy m w łaśnie tak w iecie poz iomu rozlan y Toma znaczenie, dlatego że du żo trudn iej będzie i dlatego Ziobro tak natychm iast zareagowa ł, żeby by ł efekt mro żący, żeby przestraszy ć wypow iedzi d o do medi ów, że nie wolno nie b ędzie się godzi ł na pol ityczne dzia łania tak w łaśnie po to, żeby spr óbować to zatrzyman ie real izowana, ale tuta j powstaje fundamentaln e pytanie te ż wreszcie bardzo się cieszę, że pan i prezes Gazda sam będzie dl a mn ie jest relatywn ie nied ługo już 6 grudnia tak fundamentalne pytan ie cz y sama instytucja delegowan ia sędziów nie narusz a ich niezależność tak, bo martwimy si ę o t o, że KRS upolityczniona narusz a niezależność s ędziowską, al e czy sam a instytucja, kt óra jest w wy łączna decyzja m inistra to robi ć c o chc e dyskrecja na decyzj ę i wynos i i degraduj e jak powiedzia ła s ędzia jak chce czy t o w ogóle tak powinno by ć t o pow inno podlegać kontrol i w łaśnie tak ich zgromadzeń sędziów cz y to pow inno by ć arbitralny, ale to to nie jes t ta k do ko ńca arbitralne, dlateg o że mus i mie ć bardz o jasne przes łanki, b y m óc dosta ć awans taka, że może te ż Zarandia cofną, je żeli rzecz minister trafność decyzji n ie absurd no tak tylko, że znow u tutaj pow inny by ć bardz o jasne przesłanki, w jak ich właśnie metodach czy to nie jest kolejn e obna żenie słabości system u, które trzec iej RP zbudowa ła beztrosk o cz ęsto k łopoty tak i oczywi ście pewn ie z jak im z każdym systemem troch ę zależy od teg o jacy ludz ie ta m trafią cz y, jeżeli rzeczywi ście trafią ta m ludz ie, kt órzy mówią same zasady musimy się trzymać nie rozum ie tak degradowa ć delegowa ć jak mi się żywnie podoba t o system dzia ła, ale jeżeli się oka że, że ktoś, że nawet mimo to kom isja po raz 60 osobową, która b ędzie kontrolowa ć decyzj e ministerialne w tej 10 osobowej komisji będą ludz ie wybran i przez ministra wybran i prze z partię rządzącą to jes t taki syste m też n ie b ędzie dział nie wiem, jaki t u jest idea teg o nie wierz ę po informacjach ujawni ła że poranek Radia TOK FM witam prawn ie Żakowski t o jest środowy uwag a środowy poranek TOK FM 24 typu usług wraca ły do rozmow y komentatora Agnieszka Wiśniewska krytyk a polityczna dr Materska-Sosnowsk a Uniwersytet warszawsk i i Agata wcze śniak, kt óry brutalnie przerwały okres bardzo si ę brutalnie te k w momencie, k iedy wypowiada łem słowo ile au t resztk a patr iarchat jeszcze decyzj a resztk a rzewn e resztkac h tak rozmawialiśmy o ty m, czy m są delegacje czem u s łużą delegacj e s ędziowskie nie w iem, jak i jes t idea organ izacji system u s ędziowskiego natom iast widzimy w te j chwili jak to działa od os ób po prost u kary w idzimy jak c o zadziałało w przypadk u s ędziów s ędziego Krasonia, który to jest narz ędzie, kt óre mia ł powa żne k łopoty w rodzinie opiekował chorym i rodz icami zosta ł karnie wys łany na delegację 300 km o d dom u tak to po prost u jest używane w system ie kt óry, kt óry ja by m pochwala ł zosta łyby wyciągnięte wn ioski ah a, czyl i to n ie działa t o krzywdz i ludz i, więc organizujemy t o inaczej, ale wiemy w jak i w, jak i w Polsce teraz, al e warto chyb a zapisać do tyc h do katalogu spr aw w wolnej Polsce trzeb a b ędzie rozwiązać naprawd ę to naprawić d a mam y dużo takich puste k, prze z które dyktatur a mo że s ączyć do system u liberalno-demokratyczneg o Anna Materska-Sosnowsk a się rywalom tak, dlateg o że bardz o mn ie bulwersuj ą, jeżeli zobaczy si ę w ogóle jes t nat ężenie ostatn io znowu m inistra Ziobro i wczorajsze te n dzień wczorajsz e informacje, kt óre wpłynęły raz t o mam y właśnie s ędziego z Olsztyna tak i cofni ęcia delegacji 2 przepraszam n ie pami ętam nazw iska pan i s ędzi Olimpi Barańska Barańskiej, która okazuje si ę, że może prze z SA prze z rzeczników dyscypl inarnych jest ścigana za swoj e wypow iedzi na med iach spo łecznościowych i uwaga, kt o j ą ściga osob a, kt órej dotyczy ło to wypowiedź, czyl i sędzia Piebiak ziemie pami ęć n ie myl i dotycz ąca afer y harcersk iej co ś c o w og óle nagle zniknęło z przestrzen i publicznej o tym, się nie m ówi o tym o ty m n ie słychać, a t o by ła taka to jes t takie źródło gangren y, kt óre si ę rozlew a i kto z, kt órym tak naprawd ę n ic do końca an i nie zrob iono an i n ie wyjaśniono an i nie przeproszon o wszystk ich s ędziów i op inii publ icznej tylk o dry g tylk o tylk o ta choroba po prost u tkwi ta m w środku i on i b ędą teraz rozliczać s ędziów, że mieli odwag ę powiedzieć tak to jes t złe t o była drug a wiadomo ść trzec ia wiadomość s ą umorzen ia właśnie spraw r óżnych prze z prokurator ów i czwarta wiadomość cz ęść jes t wypowied ź pan i posłanki Kempy w parlamencie europejsk im na temat LGBT, jak im jes t za zagrożeniem n o w idzimy pewn ą ofensyw ę w og óle środowiska sol idarnej Polski, bo to nie jes t tylk o Ziobro Ministerstwo Sprawiedliwości tylko t o jes t pewn a taka wizja i często doc iska n ie do cz y przesuwanie si ę do prawe j ściany tak a radykal izacja, kt óra nast ępuje i to wszystk o raze m jak złożona, bo t o chyb a ju ż zacz ął wyścig z Konfederacji ach t a w rozdz iale jak no właśnie dziś wydaje si ę jeszcz e do teg o dochodz i jak się śledzi w ostatn ich dn iach wydarzenia zwi ązane z jakim ś sens ie sądownictwo t o Trybunał Konstytucyjny t o jest to jes t są kandydaci do trylog ii, że kampania Agory rzymskiej bezcenn e b ędzie zdj ęcie prezydenta Dudy wr ęcz mającego odbieraj ącego si ęga pan i pani oraz Pawłowi pan a Piotrowicza t o będzie tr ójca taka naprawd ę nam nawet banner y po ostatnim s łowie, bo rzeczywiście wra żenie, że t o jes t to kwest ie dotycz ące s ądów sędziów i raze m z ty m Trybunał Konstytucyjny jest tak i momen t wracan ie do tego temat u tak ie obracan ia, że znow u w sposób, kt óry jes t szokująco oburzaj ący, kt óry naprawdę n ie wiem cz y tak łatwo tuta j znow u prawo i sprawiedliwo ści w icie wyjaśnienie teg o jakoś sobie oglądania si ę oczywiście, że n ie wyjaśnia ich dawali, lecz ludzie i t d . al e harował, ale t o są, ale s ą takie obraz y, kt óre zostają to w łaśnie t o co, o czy m wspomniała to s ą t e wypowiedzi t o zostaw ianie wypow iedzi Andrzeja Dudy z na tema t sędziów, kt órzy w czasie komunizmu alb o w czas ie stan u wojenneg o orzekal i z twarzą Piotrowicza po prostu t o Trybunał Konstytucyjny TSA zobaczyć co ś za chwil ę zaczn ie dzia łać po pierwsze, zobaczymy c o pow ie pan i prezes Sądu Najwyższego i jak, k iedy wreszcie, k iedy wreszc ie t o nie przesadzajmy co dzień dop iero minął, więc k iedy wystąpiliśmy, ale można si ę by ło przygotowa ć takie warianty to nie jes t wyrok, który stal e rosn ących tam święta na s zanadt o po pierwsze, Jacku n ie w iemy czy był już dawno myślę, że towary, al e i nawe t gdyby t o po pierwsze to jes t w zaciszu gabinet ów i ta k jak opow iada s ędzia Wyrzykowski profesor, że jak są tak ie bardzo kontrowersyjne sprawy on i po prost u si ę zamykaj ą tak wyłączają si ę, żeby n ie mie ć takich różnych ojc ów z zewnątrz, wi ęc po pierwsze n ie wiemy czy t o pro cz y ten proce s się dzieje cz y n ie po wt óre naprawdę dop iero minął tydzie ń po trzecie jest skład wyznaczon y jeszcze n o ale dziś znać je śli proces y my ślowe została uruchomiona to jest t o c o powiedział tw ój porannego t o jes t ta k jak rzecznika dosta ły wszystk ie wszystk ie elementy tera z trzeba odpow ie ile czasu, żebyśmy proces my ślowy, żeby złożyć ryzyka i czy s ą dramatyczn e przypadk i oczywi ście n ie upraszczaj ą tego w ten sposób tylko zastan ówmy się na d całym systeme m, jaki obra z z teg o wynika to c o si ę dz ieje z s ędziami powinni śmy naprawd ę ka żdego dn ia patrze ć, zw łaszcza pa ństwo dz iennikarze patrze ć mówić i zapisywać ja k np. pomys ł jak zmieni ć dyskrecjonaln e decyzj e m inistra do delegacj i czy cofni ęcia tak, bo ktoś jest zasada, b y tak ą ustawę przygotować łóżka teraz przeg łosowuje się boj ę, że za chwilę to wieś debat ę w sejmie na ten tema t była bardz o ciekawa ta bardz o czy można podsumowa ć t e represj e słucha bardz o ciekawa debat a za chwilę b ędzie w sejm ie jak zmieni ć przewodnicz ącego Sądu Najwyższego i kto n im b ędzie ju ż boje naprawd ę b ędzie bardzo się tak b ędzie bardz o ciekawa no dobrze t o troszkę rozmawiają mo że o part iach politycznych, żeby ten tema t n ie uciekł, b y jedna k ruszają prawybor y w Platformie jest jednak 2 kandydatów cz y niemało uratowanyc h Platformy idea prawyborów znaczy t o były po prost u znasz s ą tak ie państwa s ą tak ie prawybory jednoosobowe j pote m wybory 1 osobowej 99 % c o się dobrze unika ć, ale dla mnie za ska za zaskakujące po pierwsze, t o, że pan Jaśkowiak zdecydowa ł te ż, bo pan i Daria widzieliśmy Kidawa-Błońsk i widzieli śmy wcześniej t o, że się wystarał si ę jednak jest bardz o tak samorz ądową ugruntowanej si ę wydawa ło że, że nie po drugie, zaskakuj ące są dl a mnie t e wyn iki sonda żu 44 % już na starc ie Jaśkowiak mas y wydaj e prawie niemo żliwe t o z sądu, do kt órego mo żna mie ć jakieś zastrze żenia w ka żdym razie pokazuje, że bardzo du ża, że bardzo du ży jeste m potencjalnym starcie tak tera z c o z tych prawybor ów wyniki t o jest bardzo ciekawe cz y prawybory i ja by łam przekonana, że d ługi cza s, że rzeczywiście troch ę n ic z tego n ie będzie, kiedy by ło tylk o kandydatura krytyki Wyborski bardzo trudno uznać teg o kandydata szko łę jes t jes t c iekawym kandydatem jest mandate m nie oczywistym nie jest kandydate m, kt óry jest po prost u tak im pionkiem podstaw ionym o to, żeby ratowa ć ide ę prawybor ów, nawet jeżeli to m ówi Zając n ie zające t o jest t o jes t kandyda t, kt óry rzeczywi ście tak ą ciekaw ą drogą ciekawe w łaśnie drogą samorz ądową i jako ś tak iego zaanga żowania i dzia łania ciekaw ą historią osobist ą taki trzeci kandyda t z pazure m tak i kandyda t z takim z tak ą skaz ę pami ętam jak czyta m jego książkę dojdzie to jest to s ługa świetna tak a w łaśnie b iografia pol ityczna biografia pol ityczna s ą rozmow y Włodzimierza Nowaka i Violetty Szostak tak z Jaśkowiak t o jest w łaśnie wydali my śmy czyli kto dz isiaj my dotarli śmy czytamy to my też poznamy dan e zdarz y się bardzo życie SA t o jes t i ich to jest t o jes t taka historia, kt óra pokazuj e kandydat a nie oczyw istego w łaśnie tak iego te ż niegrzecznego turystk ę te ż przeciwie ństwem kompletny Małgorzaty Kidawy Błońskiej w ty m sensie to jes t taka kandydatura, kt óra spraw ia, że w tyc h prawyborach może si ę co ś za ten może być jakaś taka dyskusja mo że by ć jaka ś różnica ciekawa oczywiście jes t t o jak Platforma Obywatelska to wykorzysta t o, że pojawi ła si ę taka jest taki potencjał b ędzie chcia ła rozmawiać z 20 to wykorzystać, bo jeżeli na koniec okazało, że tutaj pojaw ia si ę Jaśkowiak, kt óry jeszcze n p . w stan ie wygrać prawybor y t o w ogóle to czynię to partia ma rozwiązać powinno, bo pokazuj e, że mo że wskoczy ć kto ś kompletn ie działania określone s ą prawdziwe okraść 2 partii ja akurat n ie wierzę w t o, że Jacek Jaśkowiak jes t w stanie w Platformie Obywatelskiej wygra ć wybory b ędą bardzo zaskoczon a jak dostanie wi ęcej ni ż 2030 % w tych prawyborac h tak natomiast zgadza m si ę, że o n sa m jak o jak o posta ć jes t takim uosob ieniem, jakiego pytan ia wobe c Platformy Obywatelskiej jak chces z by ć Platforma, jaka ma by ć twoja przysz łość jak ich ludzi chcesz widzie ć jak o lider ów i Jacek Jaśkowiak faktycznie ma bardzo ciekawą biografię jes t kimś, kt o wyszed ł z ruch ów miejskich potem wst ąpił do partii uzna ł, że jednak t o poprze z działanie partyjn e mo żna zrobi ć wi ęcej, al e jes t, dlaczego Platforma b ędzie kupić, poniewa ż o n jes t bli ższy elektoratow i Platformy Obywatelskiej niż dzia łaczom Platformy Obywatelskiej przecież dzisiaj b ędą prawybor y teraz zn ów jes t, więc du ża wrażliwość na wzór o świadczenia w 1 z sonda ży jak wygl ąda elektora t Platformy Obywatelskiej, czeg o bron i w r óżnych sprawac h dotyczących praw cz łowieka i wiem w jak i sposób głosowali i w jaki sposób wypowiadają to s ą dzia łacze Platformy, ale to żadne z nich w dodatku w tyc h prawyborac h decyzji n ie b ędą podejmowa ć ci, kt órzy są n ie b ędzie podejmować tylk o Joanna Mucha n p . ale b ędą podejmować r ównież dzia łaczy sete k powiatów gdzie ś w g łębokiej Polski rozmawia z bardzo Anna Materska do pani pierwszego pytan ia wróciły n ie, bo s łuchać, bo naprawdę bardz o ostro żna z tak imi sądami i w życiu bym si ę na to n ie odważyła si ę, czeg o innego chc e elita Platformy a czego wyra z w idzieli a czeg o innego chcą wyborc y Platformy, dlateg o że ka żda partia jes t taka, jak iej ja jacy s ą wyborcy nie, bo nasza Platforma jes t przec iwko l iberalizacji przec iwko l iberalizacji ustawy aborcyjne j, a elektorat Platformy w wi ększości za liberalizacj ę zbadań, ale SUV, ale przeprasza m bardz o, ale cz y w jaki wi ększości i w jak im wzrostow a d ługości 773 tysiące 4, ale tak Platforma nigdy te j stronie, gdzie jest bardzo du że odchylen ie zbadan e prze z politolog ów prawicowe odchylen ie spad a, zwłaszcza centroprawicow ą, ale n ie te m u aktyw ów versu s electro, al e w większości państw mokr a, al e Słuchajcie, ale dzi ęki tem u inne part ie mogą czerpa ć mog ą też pozyskiwać zebrana przez faktora t o jest dl a zwierząt widza strat y na aparat y inaczej za 2 pewno jakaś jest tylk o tera z pytan ie jak du ża jak bardz o t o si ę rozm ija ja by m spojrzała na t o tak instytucjonalnie naprawdę uwa żam dużo si ę wody wyla ło z łych s łów na tema t same j koncepcj i prawyborów moim zdaniem t o jes t wartość sam a zrobię, dlatego że zauważa trasie dz iewczyn przed chwilą powiedziała to jes t te ż pr óba pokazan ia, jak ą wizj ę mo że chcie ć mie ć partia czy w jak im mieście kierunku określa związana oczywi ście, że takich bardz o dobrze, że dwoj e tak skrajnyc h wzgl ędem siebie pozostal i kandydac i wzgl ędem siebie tak zara z pan i doktor obja śnia lokalne które, kt óre będą oddane jest te ż Agnieszka zyska co ś na m ob ieca na pewn o b ędzie dużo wyrzecze ń informacjach poranek Radia TOK FM tam r ównież konstytucja środa uwag a środowy poranek TOK FM 43 typu us ługi są rozmow y komentato r Agnieszka Wiśniewska Anna Materska Sosnowska Agata wcześniak ma dla nas tajne dane takie dan e za bardzo widzę tylko powiedzie ć, że tak uwa żam oboje kandydat ów SA względem s iebie do ść r óżnych, żeby nawe t powiedzie ć chyba kilka tak ich s łów przec iwstawnych przeciwstawnych jest chyb a jeszcze lepszy m zespołem uwa żam t o dlaczeg o Platforma Platforma Platforma, że centr a centrolew icowy nur t Platformy centrolewica wyb ór Platformy n iby tak, al e powiedzia łabym, że n ie do ko ńca centrolew ica jednymi drug im przypadku n ie wszystk ie kwestie dotycz ące w łaśnie tak ie światopoglądowe wydaj e mi się dzisiaj że, że są r óżni właśnie fajnie, że będą je lub maj ą być jakie ś debat y czy ciekawe t o może by ć, bo to, że różnice osobow e poz a płcią osobowo ściowo, kt óra nota jest oczywista to jes t do emerytur y dynamiki działań jest oczywista prawd a w zwi ązku z tym t o jes t tak ie o ożywczej to jes t takie nie n ie tylko mówienie n o t o wskażemy tego co wskażemy teg o tylko t o jes t tak ie zwarcie, jeżeli to będą rzeczywi ście debaty c o prawybory Trybunał kompletn ie inne ni ż prawybor y t o poprzedn ie Platformy by ły 2 bramy by ły troch ę tak jak Polski marsza łka Komorowskiego r óżnica a ż takie strasznie dużo n ie by ło tam, w jakich ofert al e jakie dziedzica należą tak że złożyć wniosek jak trzeba, ale bardz o chciał, że lew ica te ż zrobiła prawybor y ja n ie rozum iem, dlaczeg o panowie się ma ju ż co ja obarczon e są 3 starcia, ale co kompletnie innej strukturze ich w bardz o pan ie techniczne tylk o tak ie prawd a bardzo wolno ta bardz o ale, zw łaszcza na lewicy t o to ty m bardziej pow inny być, ale orzeczn ictwa, że są ju ż każdy ogl ąda i zupełnie inne osobowości ta m prawa, a propo s prawdopodobnie będą też bardzo się tak że t o by łoby naprawdę dl a lew icy t o byłoby bardz o dobrze dobre i też du żo, bo tak ich c iekawych r óżnych nurt ów mogło się, że s ą rozdane spada i tak, al e ja rozum iem to w takim sens ie, że lew ica rzeczywi ście telew idz jako ś nie ma, bo s ą 3 różne part ie, które teraz wk ładają mnóstwo wysi łku w t o, żeby się z e sobą poskleja ć ju ż jednak z nie pokusić si ę wywalić na jakiś różnicach, kt óre m. in . s ą jednak du żo wysiłku wk ładają prac ę parlamentarn ą i myślę, że prz y tak im nowym tworze t o jednak poch łania mnóstwo energ ii, al e wracaj ąc do Platformy, bo pani banne r ta dodanych n o, więc jes t sondaż ok o Press i przyzna ok o Press na tema t aborcj i, gdzie 53 % wszystkich pytanyc h powiedzia ło, że tak kob ieta powinna mieć praw o do przerwania ci ąży do dwunasteg o tygodnia, a w elektoracie Platformy Obywatelskiej, czyl i tych, kt órzy zadeklarowal i w tym sondażu, że g łosowali na Platformę Obywatelską ile 80 % by ło za ty m, żeby kob ieta mia ła prawo przerwania ci ąży do dwunasteg o tygodnia 80, a najważniejsza lekcja trwała niż planowałem mimo nie no al e jak n ie przesłoni pop iersia do dwunastego tygodn ia jak by ł te n projekt ma przeciw no czy on i g łosowali przed samy m okres ie złorzeczeń orzeczenia oznaczenia mog ą, ale taki dla wojska, m ówi że trzeb a zachować komprom is, który n ie jest żadnym komprom isie ważność ta rozbieżność cz y t o jes t ze 20 % swój elektorat swoje j własnej, ale jest finalnych partiach pol itycznych zachować kompromis ona n ie mówi jestem przeciwko jest jeszcz e co ś innego biegacza odnajdę znajomych czy sta ć w miejscu alb o się prze z każdy stan nie ma nic nadzwyczajnego widz teg o n ie robić sensacji, że jest rozbie żność między stanowiskiem elektorat u jaki ś partia stanow iskiem tej partii to wyn ika z bardzo w iele rzeczy historycznie ugruntowane nie ma co nie ma się bulwersowa ć jak t o dochodz i do tak iego poz iomu jak 80 % n ie prawda niezgodności t o zaczyn a być problem, bo to jest proble m wted y mob ilizacji wyborcze j, że duży ważny mo że by ć prawda i a Platforma między i dlatego ma k łopoty tak istotne kłopoty z e swoimi mob ilizacja elektoratu, że kilku kluczowyc h sprawach jes t bardz o daleko teg o elektorat u tak partia sam to jest c iekawe zjawiska chcem y się wr ócić do tak do tyc h kandydatów, czyl i tak, b y Jaśkowiak zdan iem Anny Matelski zastawk i nie wygra Platforma nie absolutnie teg o nie mówię, dlateg o że dla mnie t o jes t pewna nowa dynam ika pewn e tak ie otwarc ie i powiem nie mam danyc h, al e ta k na intuicję mo im zdaniem jes t tak a teraz dynam ika różne rzeczy mog ą si ę wydarzy ć, wi ęc absolutnie dzisiaj by n ie powiedzia ła dajc ie o n rob i bardz o taką przemyślaną wydaje mi si ę pewną ma strategi ę oparcie wsz ędzie g o pe łno w med iach m ówi rzeczy, kt óre w Platformie Jacka Jaśkowiaka tak, kt óre s ą mało popularne, żeby nie powiedzie ć wcal e popularne ma odwagę powiedzie ć tak jeste m za ma łżeństwami homoseksualnym i Iza z aukcj i za adopcj ą, bo t o jes t też w jego ksi ążce wiele m ówi ta k ta k tak uważałem i tylko uwa żam sta n przedzawałowy, ale w innych krajach przejechanie w łosów i ja bym dz isiaj powiedzia ła zdecydowan ie, kto wygr a kt o, kt o przegr a, więc myślę, że to mo że da ć też takie i inne imprezy najwi ększe największy sukce s tyc h prawyborów, że on e mog ą uruchomi ć nową nadal jako ś tak być albo nie rob i Platforma nas o d nowa wie ś jest wzrost reform a dzia łaczy Platformy naprawdę wiedzą, że jes t kryzys s ą w kryzysie w zwi ązku z ty m na co zdecyduj ą na tak i odruc h cz ęsto bardzo ludzk i jest dobrze t o, że t o zostajem y tam jeste śmy wyb iera bezpieczną opcj ę w ty m przypadk u bezpieczn ą opcj ą, al e jedna k z t ężniami wstęga z pewny m listem jest Małgorzata Kidawa-Błońska n o bo jedna k kob ieta t o kobieta, która ma szans ę wygra ć w wyborac h prezydenckich to jest coś nie za jego muzyk a nadzoru na d tak cz y jedna k zdecyduj ą si ę na co n o kompletn ie noweg o na ścieżkę bardz o ryzykown ą ja stawiam na t o, że jedna k nie pójdą t o bardzo ryzykowną ścieżkę tutaj oczywiście prz y ty m tym pewn ie ciekawym pytaniem b ędzie t o c o zrobi ą koal icjanci z koal icji Obywatelskiej przed m iejsc rozmawiały z Adamem Szłapką to by ła taka rozmow a, która troch ę mnie zadziwi ła, bo mam wra żenie, że nowoczesna prost u trochę nie wie co tam si ę dz ieje wewn ątrz Platformy, że czek a na jakiś taki gest, bo ta k na to, żeby dosta ć swoj e zadan ie m ówi jak m y będziemy wiedzieli, kt o jes t kandydate m t o nowoczesna zaanga żuje, bo to jest, bo m y tutaj wyborac h potraf imy się zaanga żować tak dale j raze m z zielonymi inicjatyw ą Polska będziemy wspiera ć kandydat a koal icji Obywatelskiej z drugiej strony wydaj e się, że nowoczesn a nie ma tuta j nic konkretneg o do zaproponowan ia Platforma też za bardz o chyb a się ty m nie zajmuj e n ie pyta koalicjant ów i w jakimś sens ie te n w ostatnim rok u dla Platformy pewnym sukcese m jedna k było stworzen ie tych 2 koalicji wybory czy to, żeby n ie doprowadz i do rozdrobnienia tak ie rozb icie na opozycji t o to powołanie koal icji na wybor y do parlament u Europejskiego później te ż mn iejsze, ale jedna k koal icji na wybor y d o do parlamentu osunięcie się na listę posuni ęć należy chcesz t o te n fakt senack i i to jest i tuta j c i koalicjanci też s ą ważni s ą mn iejsi drobniejsze może z mn iejszymi zasobami, ale nada l ważny t o będzie dla mn ie jeszcze jedno takie czeka pytan ie c o zrobi ą ci koalicjanci c o zrob i Platforma np. czy teraz dalsz ą kombinuje n ie będę m ówił za k im i jest nowoczesn e wn ętrza w tyc h prawyborach, a mo że jes t tak że koalicjant ma tak ie prawo koal icji koalicja Obywatelskiej ludz ie mówi pa n z niego skorzysta ta waha się tam te ż wyra źnie mali słuchacze rządzi rodzina wiązane s ą też obserwatora może kupić, al e z słodka moim zdaniem Sławka si ę bardz o przytomn ie zachował, dlateg o że po pierwsze to s ą p óki co wybor y w same j part iami koal icji i przypomnieć sobie c o przed chwil ą te ż Agata m ówiła o koal icji lew icy, al e po drug ie jes t ciekawy artyku ł w Dzienniku Gazecie prawne j wojn a prawybor y Platformie, że cz ęść polityk ów po nie wyklucz a, że ostateczn ie kandydat na prezydenta b ędzie inne być może wyszło każdy w ie wi ęcej niż obrazuj e chciał powiedzie ć, i ż wobe c miasta opinia rozl icza się zaanga żuje c i wyborcy on i wybior ą w tych prawyborac h mawia si ę, kt o chc e bowiem to jest kaszka z, a m y zostaniemy w domu, bo to, b y tak i będzie skutek zdan ia są teg o z kolei najgorze j, jeżeli n ie będzie ktoś z te j paryskiej po to, my zostan iemy w domu cz y tak m ówią o emocjach du ża część elektorat u nie o sob ie, a ja nie w iem, bo uważam, że naprawdę jes t tak jes t taka zm iana tak ie napi ęcie, że m ówienie dzisiaj c o b ędzie w maj u w mo im przekonaniu dzi ś jes t przedwczesne jedyn e co naprawdę zastanowi ło to sonda że, które n ie s ą bardzo korzystn a dl a prezydent a na te kilka miesi ęcy wrze wyboram i aczkolwiek, chociaż objecha ł świat do A6 oraz, aczkolw iek t o oczywiście niczym n ie świadczy jak dobrz e w iemy z różnymi sonda żami natomiast wyc ie co dobrz e b y było, żebyśmy jedna k trochę stan ęli na nogac h zamiast ekscytowa ć si ę tylk o kandydatami prz y got o opozycj a powinna mie ć bardz o wyra źne przygotowan ie zest aw pyta ń do pana prezydent a o to co zrobi ł niczego n ie wzrost przeprasza te ż b ędę brutala prze żył pew ien zestaw odpow iedzi dla ludności, ale pytan ie do roli w ramac h r óżnych narzędzi ora z człowiek może łatwo jes t dla dwudz iesto dwudziestopięcioletni osob y, al e dla 85 letniej osob y życia, al e jednak 85 letniej osob ie mimo wszystk o m imo wszystk o my śli opozycj a, zw łaszcza Platforma Obywatelska ni ż o osobie dwudziestopięcioletni pamiętajmy, że Andrzej Duda wygrał przede wszystk im wśród najmłodszych wygra ł prawie wszędzie prawie we wszystk ich grupach w iekowych ty m z wyjątkiem trzydziestolatków podejrze ń, al e mia ł jak się okaza ło co mo że zaskakujące jak ąś propozycj ę dla m łodych ludz i ja jestem c iekawa te j propozycji opozycj i dla m łodych ludz i jak też tuta j, by panu jeszcze, jak a będzie trochę łatwiej ni ż pani Kidawa Błoński 1 po prost u jes t schodzi ze świeżością pewn o tak też banaln ie prawd a właśnie co ś z centrum konsumenta kontak t z ruchem miejskim jes t t o h istoria często przywo ływana, kiedy łóżkowych kandydowa ć na prezydenta Poznania i gotowości w ruchu m iejskim, żeby to konsultować t o są tak ie rzeczy w ty m sensie jak ju ż s ą prawybor y wewnątrz partii, że t o partia decyduj e jasn e i ma tak ie prawo, ale tutaj wspomina ł tyc h koal icjanta, którzy mogą by ć to jako zaanga żowanie w ty m sensie, że n iby, że ich g łos ich op inia ich pytania i ich jakie ś pomysły, ale też w jak ąś tak ą szerszą opozycję, że t ę opozycj ę tzw . n ie wiem uliczną to opozycj a, która się t o organ izacje, kt óre powstały te wszystk ie ruch y spo łeczne, które powstały t o s ą przykład to nie jes t niemożliwe t o są przykłady, które znam y chocia żby ostatnio z Budapesztu, gdzie odby ł si ę prawybor y przed lokalnymi wyborami to by ło tak ie prawybor y oddolne, kt óre wygrają każdy na g łosy, że głosować g łosowanie onl ine by ły głosowania offl ine, bo ostatn io w Budapeszcie lud źmi odpowiadać r ipostuje czytam y ustawiają się kolejki, żeby wybra ć tego kandydata pote m jak jest wybran y wspólnie kandyda t rzeczywi ście, zan im wszyscy stan ęli te n kandydat, lec z oczywisty by ł nieoczywisty małą popularność jednyc h t o si ę da zrobi ć są tak ie do świadczenia w ty m sensie prawybor y naprawdę mogą być kim Kopy i t o jawn e l itra procesem, zanim b ędą mówić ta m wyrokować co się wydarz y w maju do maj a jeszcz e jes t trochę czasu i te n cza s może wykorzysta ć Platforma Obywatelska nie tylko pytanie jeszcze ludz ie Stali są ważne jest tak i szantaż, że ju ż nie mam y czasu na prawybor y, bo mus i mieć prowadzić kampani ę wyborcz ą Otóż prawybory s ą kampan ie wyborcze nie ma lepszej kampanię, o czy m wiedzą m y sprawnie, al e u nas, al e t o co m ówi Agnieszka t o podp isuje si ę ob iema r ękami pote m tylk o n ie w tych wyborac h n iestety i uważam, że t o w ogóle cenach od PiS może wziąć kolejna cz ęść ca ła opozycj a pow inna w ogóle przeprowadzać cz y wyobra żacie sobie w łaśnie taką tak ie szerokie prawybor y w ca łym obozie t o by ło na rentowno ści oraz rozwój często na zwycięstwo będzie, kt óry m a w prawyborac h Platformy pytanie jak Platforma zrob i z tym pytanie jest si ę państwa zostawi ć w ja k do pi ątku pan ie mo żemy troszk ę dłużej tera z jes t ósma 56 było zeszli informacji Radia TOK FM p óźniej ma Maciej Głogowski magazy n EKG pierwszych go ści będzie główny ekonom ista ZUS dr Paweł Wojciechowski c iekawe ciekawe w progra m wydawały krainy opolska altana zysk a bardz o dzi ękuję zrealizowa ła Jana cech dzięki, gd y us łyszeli w pi ątek poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA