REKLAMA

Czy politycy popełnili błąd obniżając wiek emerytalny?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-27 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapita ł gospodark a jes t dziewiąta 4 jest magazy n EKG Maciej Głogowski dzie ń dobry dziś naszym gościem jes t pa n prof. Paweł Wojciechowski główny ekonom ista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dzie ń dobr y panie profesorze cz y dobre ZUS ostatnio cora z częściej gościmy w magazynie EKG bardz o dzi ękuję przyj ął pa n zaproszen ia emerytur y system u publ icznego, kt óre wypłaca ZUS s ą niskie b ędą cora z niższe emerytur y emerytury jak o takie n ie b Rozwiń » ędą niższe, ale b ędą ni ższe stop y zastąpienia a jak a różnica dla nie za atak r óżnice są postąpienia t o jes t, gdyb y przeciętna emerytur a do przeci ętnej p łacy albo na poz iom indywidualny jaka ś przec iw przyszła emerytur a ta k w stosunk u d o d o do ostatnich zarobk ów, al e pan ie profesorze przecież t o oni n ie tylk o dziennikarze publicyści ekonomi ści eksperc i, ale nawe t pol itycy wciąż m ówią, że emerytur y z system u publ icznego, czyli w skr ócie emerytur y ZUS będą n iskie, a pan, m ówi że n ie b ędą niskie nawet nawet po obni żeniu w ieku emerytalneg o jak pierwszy taki by ł tąpnięcie z tym i nowo przyznany m emeryturami trwa ł przez 1 , 5 roku potem emerytur y w sens ie realnym, czyli r ównież w postac i siły nabywczej teg o co można kupi ć na emerytur y wzros ły i usług są ważne pewnym określonym w renc ie cz y mam y sytuacj ę taką, że si ła nabywcz a naszych emerytur n ie b ędzie spadała system u powszechnego natomiast jes t pewien proble m niekt órych z w strukturze, gdyb y tych emerytur s ą tzw. emerytury ni ższe o d najni ższych t zw nazywamy emerytur y groszowe niestety jest t o, więc zostaj e cora z wi ęcej one on e nie ich nie obejmuj e tzw. gwarancj a systemow a, kt óra przysługuje ty m tym pracown ikom ty m ubezp ieczonym, kt órzy wyrobi ą staż ubezp ieczenia wysoko ści 20 lat dl a kobiety 205 latami czy oni dostaj ą bardzo emerytur y tzw. groszow e, ale t e groszow e emerytur y w najmniejszym stopn iu nie n ie, gdyby n ie dyskwal ifikuje, gdyb y funkcjonowania system u dobrze, ale to t o wr óćmy do raz spróbuję raz jeszcze zacz ąć, bo pan powiedzia ł niskie b ędą stop y zast ąpienia czyl i, czyli wted y, gd y my słyszymy w dyskusj i debac ie publ icznej o tych n iskich w przyszłości emeryturach t o mamy sob ie my śleć tak, że relacja mojej pensj i do emerytur y będzie zasadn iczo inna tak to znaczy oznaczymy racj a mojej emerytur y do moje j pensji będzie niższa t o ta k jak m ówimy o ub óstwie czy poz iom ub óstwa absolutneg o ono si ę n ie pogarsz a natomiast relatywn e ub óstwo może rosn ąć cz y relacj a ub óstwa ludz i ubog ich to ludz i pow iedzmy średniego wynagrodzen ia, dlaczeg o jes t tak że tera z ta relacj a emerytur y do średniej emerytury wynagrodzenia t o jest ta k w okolicach 50 % trochę się, że procent n a w tej prognoz ie, kt órej tak wiele m ówiliśmy w ci ągu ostatnich kilkudziesi ęciu godz in, al e przecie ż cyklicznych prognozac h publ ikowanych prze z ZUS w prognoz ie n p . na 2080 rok ZUS pokazuj e, że ta relacja średniej emerytur y do średniego wynagrodzen ia b ędzie tylko 23 %, dlaczego tak jes t z kilku powod ów, ale p ierwszym powode m najważniejsze jest to, że mam y syste m zdef iniowanej składki, czyli c o wk ładamy taką mamy w przysz łości emerytura, al e tera z jak kupujemy sob ie na indywidualnym konc ie w ZUS -i e t e uprawnienia emerytalne i pote m dz ielimy te n kapita ł prze z liczb ę la t i miesi ęcy przebywan ia na emeryturz e pob ierania świadczenia to ty m okres ie wyd łuża w wyn iku zm ian demograf icznych dzisiaj pow iedzmy wynosz ą 20 lat przysz łością dl a kobiet, kt óre będą przychodzi ł w wieku 60 lat emerytury b ędzie wa żył 30 lat, czyl i tak naprawd ę wzrasta na m liczba lat, czyl i t o c o dz ielimy tak to te n wore k z pieni ędzmi na ko ńcu jak przychodzą c i emeryturę dz ielimy przez nie przez 20 tylko przez 30 i to oznacz a, że ta to stop a zst ąpienia spada drug i element równie istotne jes t t o, że mam y przejście z e stareg o systemu, który po stosunkow o hojn y nowy system dziś w dalszy m ciągu jest r ównowaga między wypłatami z e stareg o systemu ten podział by ł hojn y zdef iniowanego świadczenia na syste m nowy, kt óry zdef iniowanej składki, kt óry jest dla mnie lepsz y, bo pan wiedział, że stary by ł hojn y ja jestem hojn y m łodego pokolenia, wi ęc jeste m tylko zdef iniowanym świadczeniem panie ze świadczeniem te n syste m wygaśnie te n stary i wszyscy będziemy w ty m nowy m systemie, ale te n syste m by ł zbyt hojny, bo był zby t hojn y, ponieważ nadm iernie prze z finanse publiczne jak nie jest kwestia spadku tak te ż tak, ponieważ n ie będą składką t o syste m częściowo w ty m w ty m natom iast wtedy, k iedy ten syste m był reformom 20 lat tem u ju ż by ło wiadomo, że nic n ie do utrzyman ia stary syste m wniosku z tym zreformowan o stare syste m wprowadzon o zdef iniowanej sk ładki, żeby by ło sprawiedliwość spo łeczna opart a na zasadzie tak iej wk ładamy do systemu i tyle mamy i t o prawda jes t rzeczywi ście państwo mam nadzieję, i ż macie wybaczą, al e będzie łatwiej być mo że operowa ć w tej rozmowie na mo im przykładzie to rzeczywi ście jest tak że tyle ile ja nas uzb iera sob ie tych sk ładek, bo jeste m w system ie zdef iniowanego zdef iniowanej składki tak ą dostanę emeryturę to prawda t o jes t pełna ekwiwalentno ść systemu pe łna, bo ZUS nie pob iera an i grosza żadnych koszt ów o d tyc h o tyc h uprawnień emerytalnych zgromadzon e na pana indywidualnym koncie c o wi ęcej daje pan u w okresie funkcjonowan ia w system ie bycia ubezpieczonym bardz o hojną waloryzacj ę tzw. składkową cz y indeksach interesuje to wysokością przez co rok u pona d 9 proc, czyli prawdą jes t też to, że w 2080 roku o nawet mnie ju ż raczej nie będzie dotyczy ła, al e pow iedzmy tak w 2080 roku stopa zast ąpienia b ędzie 23 % t o jes t policzone dl a sytuacj i, w kt órej przejdę na emerytur ę w wieku 65 lat ta k tak niedawno jak o jeszcze jedno ustawy u życie mojej okre s mojeg o życia tak tak niestety stop ie zastąpienia jes t jeszcze trzec i elemen t, dlaczego on a spad a m ianowicie szybc iej wzrastają wynagrodzen ia ni ż przeciętna emerytura w gospodarc e, dlaczego no, więc dlateg o mamy wr ęczyć sześciokrotności czy c o wchodzi na co wchodz i na kont a emerytalne n ie jest pe łną kwot ę tylko ogran iczone do 30 krotności przez dotyczy 30 krotności l imit sk ładek emerytalno-rentowych i t o t e element y czyl i gdyb y to wzros t szybszy wynagrodze ń w stosunk u do uprawnień, kt óre są gromadzon e na konc ie po drug ie, elemen t tak i, że przechodzimy z e stareg o nowy syste m i trzec ie nieub łagana demografia powoduje cz ęsto po sob ie spada, al e siła nabywcz a naszych emerytów n ie b ędzie spadała si ła nabywcza n ie b ędzie spadan ia aha t o jest bardzo wa żne, bo nie jes t tajemnic ą, że bardzo du ża debata odbywa si ę wokół wpis ów Twitter owyc h wysok ich urzędników pa ństwowych m. in . pan a Marczuka z polskiego fundusz u rozwoj u by łego wiceministra prac y w rz ądzie prawa sprawiedliwo ści spor o czasu po święciliśmy, ale to może, b y tak podsumowa ć się w poniedzia łek go ściliśmy tuta j pani ą profesor u ściskom, kt óra potwierdziła mówi dokładnie to, o czy m pan m ówił w 2080 roku ta stop a zast ąpienia wynosi b ędzie wynosi ła 23 % i powiedzia ł, że pod taką prognoz ą ZUS mo że si ę podpisać, al e n ie chciała si ę podpisa ć pod stw ierdzeniem pana Marczuka o ty m, że ta emerytura 2080 roku na dzisiejsze pieniądze b ędzie wynosiła 1000 zł mówi wi ęcej o ty m jak dobrze rozumiem napisał pan Marczuk poprosili śmy o wyl iczenia ZUS przedstawił wyliczenia dostaw a dostali śmy tak ie wyliczenia z ZUS-u, za kt óre bardz o dziękuję i dowiedzieli śmy si ę, że prognozowan a przeci ętna wysoko ść emerytur y ZUS w kwotac h zdyskontowanych inflacj ą na 2018 rok, czyl i na dz isiejsze pieni ądze m ówiąc w skrócie t o w roku 2020 stopa zastąpienia b ędzie wynosi ła 50 prawie 4 % i kwot a 2355 zł, a w roku 2080 stopa zast ąpienia, której wielokrotnie nawet dzi ś m ówiliśmy to 23 %, a kwot a 4 ,51000 z ł tak byśmy oznaczany właśnie, gdybyśmy odnieśli to jes t, że że, że siła nabywcz a te j emerytur y b ędzie dwukrotn ie wyższa dz isiejszej bud żety średnia emerytur a 2300300 tak tak t o b ędzie dwukrotn ie wyższa si ła nabywcz a, al e relatywn ie z punkt u psycholog icznego, poniewa ż będą niższe w stosunk u do wynagrodze ń w gospodarce t o ludzie może b ędą się czuć pi ękniejsze pami ętajmy, że czasami na bazie interesuje t o co rezerwy nas z kolega tracę ni ż ich naprawy zarab iamy możemy za to kupić, ale tak czy inaczej to pa n prezes Marsh przesadził, pisz ąc w 1000 z ł tak zawsze mówimy, że jest już s ą jak mówił martw e są k łamstwa bezczelne kłamstwa i statystyki pytanie cz y syste m czysta cz y u żył w łaściwie statystyk i, kt óre jes t relacja właśnie, kt órą nazywamy t o post ąpienia, żeby obliczyć t o c o tak naprawd ę by łoby tak naprawdę wielko ścią tej emerytur y, bo pos ługiwanie s łowem emerytura oznacz a konkretne świadczenie konkretnej wysoko ści, ale zostawm y pan a prezesa szukan o musi sam zmierzy ć się z ty m c o napisa ł cz y pol itycy pope łnili b łąd maj ąc pamięci to wszystko, o czym pa n do tera z powiedzia ł pope łnili błąd, obni żając w iek emerytaln y państwo w okres ie, kiedy był obni żony wiek emerytalny, a to by ło 2 lata temu do punkt ów zaledwie 4 rosły procentowo okre śli procen t os ób uprawn ionych tak by ło do pracowało prz y tak naprawdę większość ludz i poz a rynkiem prac y ju ż dawn o nie tylk o czekała na te n dzień, żeby otrzymać t o swoj ą upragnion ą zas łużoną emerytur ę i miana jeśli chodz i o nie wraca ć do mojeg o przyk ładu lepiej, żebym sko ńczył prac ę ma 65 czy lepiej, żeby d łużej potrzeby, żeby podnosi ć wysokość świadczeń oczywi ście s ą 3 możliwości system u zdef iniowanej sk ładki tak pierwsza możliwość jest tak a, że podnos imy wiek emerytalny drug a, że podnos i wysoko ść sk ładek trzec ia dosypujem y z innych podatków, czyl i de fact o na t o sam o wychodz i tak, jakbyśmy podnosi składki ja uważam osobi ście, że system zdefiniowanej sk ładki sam sobie się bron i tak i tera z oczywiście ludzie n ie pyta j dzisiaj ludzie wiele os ób pyta 75 latkowie tak n p . na uczelni cz y ja mam wyp łaca się kolejnyc h pracowa ć na t ę wysy ła 99 % wolsc y składkowej dodatkow o jeszcze dodatkow y jest n ie tylko dodatkow y staż krótszy kr ótszy okres to emerytury pob iera sob ie kilkana ście procen t czy dostaną się nad tym cz y nie wart o pracowa ć, wi ęc syste m naturalnie ten te n, kt óry mam y obecn ie jes t fantastyczn y jes t najbardziej pow inno demografi ę i najlep iej, gdyby motywuj e do podj ęcia pracy i ma fantastyczn e znaczen ie gospodarcz e, więc prawa poleg a na ratalny zosta ło, a oczywi ście, ale dyskusj a o emeryturach t o jest dyskusj a, która w pewnych wniosk ów w łaśnie tak ich jak tuta j, by dzi ś ludz i rozmawia pewnych tak ich prostych prostyc h wniosk ów i pewnyc h uproszcze ń wyciągamy bardzo dalek o id ące wn ioski dotycz ące system u n p . żeby zaorać jakieś bardzo Kaczyński wprowadz i co ś jeszcze tu nie o to chodz i chodz i o t o, że sprawiedliwo ść rozumiana w sprawie pow inna by ć rozumiana w te n spos ób powinna przed e wszystkim być polegać na ty m, że wkładamy co ś do system u na indywidualne konto t o tak naprawdę pa ństwo na m gwarantuje przyszłość to mam y tego nie bo i si ę podważać nie powinni śmy mówić o ty m, że nagle ram y system u tak, czyl i kr ótko mówiąc n ie wiem prędkościomierz w moim samochodz ie nie dzia ła to wym ienia ca ły s ilnik w ie pa n jeśli je śli odnosi się pa n nawe t n ie wpros t do wypow iedzi także polityk ów alb o wspomn ianego tutaj wiceprezes PFR to ja domy ślam si ę jego motywacja związana była tak że z tym, że n ie jest odpowiedzialny cz y wsp ółodpowiedzialny za wprowadzenie w Polsce pracown iczych plan ów kapita łowych, wi ęc namaw ia ludz i, strasz ąc n iskimi emeryturami publicznymi, b y zapisywali si ę do systemu, kt óre jest tworzone to by ć może jest jaka ś motywacj a, chociaż lepiej było, żeby ju ż mi dan e przytacza ł jakie ś prawdziwe n ie posługiwał się, dlaczeg o nie pracy jes t chwalebna, bo chcemy po prostu m y te ż podkreślamy cały czas t o, że mecze t czy starcz y już ma indywidualne kont o w PPK i w każdej form ie dziś syste m emerytalnego i tak t o pow inno pozostać natom iast, jeżeli pa n, że chcec ie zarabiać więcej m iejsc relatywną stop ę stopie ń wy ższą t o oczywi ście korzysta ć z dobrowolnyc h form oszczędzania to jes t też dobre dl a gospodarki te ż dobre dl a wysoko ści własny świat maj ąc świadomość, że jest t o potrzebn e, b y tę już świadczenie w przyszłości mie ć wyższe, al e oczywi ście dziś trzeba ponosi ć z teg o tytu łu obci ążenia, czyli no tak dodatkow e sk ładki op łacać odkryli śmy zaledw ie fragmentu temat u, jak im jes t poważny tema t emerytur pojawiała się dz isiaj w prasie adnotacja o ty m, że by ć mo że pan prezyden t w kampan ii zaproponujem y zmieni ć system emerytaln y po raz kolejn y i b y warunk iem przej ścia na emeryturę by ł sta ż prac y sta ż pracy ma znaczenie, je żeli jest tak że w po łączeniu z w iekiem emerytalny m odpow iednim wiekiem s ą 2 czynniki miały być tylko sta ż pracy może si ę okazać, że obni żymy znow u wiek emerytaln y, bo je żeli ja zacząłem skutkowa ć maj ąc na 19 to pracuj ąc nad 40 będą jeszcze 1940 to jeszcz e mógłbym trochę popracować tu się oka że, że nagle dostan ą uprawnienia emerytalne s ą też wdrożyć w czas ie ju ż właśnie funkcjonuj e w bardz o istotne w Polsce w obraz ie kob iety się sta ć dwudziestoletni, który prawd ę minimalne emerytury w przysz łości jak mówiliśmy w d ługim okresie b ędą mia ły 25 lat n p . pob ierania emerytury nie stawił si ę z istotnym elementem tego systemu, al e chodzi też o t o, że indywidualne kont o odklei ła system emerytaln y o d polityki, bo wszysc y wiemy ile w przyszłości b ędziemy teraz politycy chc ą przykleić adres y ksi ęgę i po prost u zmieniać być może t e relacje to niema sensu n o t o n iema sens u, a to n ie kon iec emerytalnych tematów w dz isiejszym wydaniu magazyn u EKG, bo wczoraj rząd pracowa ł nad ustawą o przekszta łceniu OFE Wika i wrócimy do teg o temat u po informacjach, a teraz naszym go ściem by ł pa n prof . Paweł Wojciechowski główny ekonom ista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardz o dzi ękuję pan ie profesorze dziękuję bardz o informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA