REKLAMA

Pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej- dobry pomysł?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-27 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:06 min.
Udostępnij:

- Demografia jest w tej chwili jest niezwykle ważnym elementem społeczno-gospodarczym. To są kwestie, które się przekładają na finanse publiczne, od jakiegoś czasu robimy chaotyczne ruchy. Może rzeczywiście nadszedł czas stworzyć spójną politykę, za którą odpowiedzialna byłaby jedna osoba - mówiła w Magazynie EKG dr Karolina Tetłak Rozwiń »

Gośćmi EKG byli: Karolina Tetłak, Ernest Pytlarczyk i Andrzej Arendarski Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapitał gospodark a te ż drug a część magazynu EKG w radiu TOK FM Maciej Głogowski dzie ń dobry w naszym stud iu dzi ś pan dr Ernest Pytlarczyk główny ekonom ista Mbanku dzie ń dobr y pani dr Karolina Tetłak katedr a prawa f inansowego wydzia łu prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry pa n dr Andrzej Arendarski preze s krajowej Izby gospodarczej dzie ń dobry b ędzie nowy bud żet na 2020 rok, bo ten, kt óry jes t ten projekt, kt Rozwiń » óry jest, kt óry zosta ł z łożony przyjęte jeszcz e we wrze śniu przed wyboram i, jakby nieaktualny stał się teraz rz ąd b ędzie pisał nowy bud żet, a jak nowy bud żet to ja musz ę zapyta ć czy mamy czego obawiać cz y co ś ta m mogą zrobić rz ądzące tak iego co później okaże, że będziemy musieli si ę za coś dop łacić alb o zap łacić na d płacić chyba w łaśnie, czeg o obawia ć Marczyk jedna k b ędzie bud żet zbilansowane co to znacz y taki zagro żenie, że nie będzie, że n ie będzie def icytu albo b ędzie przynajmn iej założenia bardzo n iski def icyt poduszka rozw ód uwagę te n punk t wyjściowy cykl u, czyl i najwa żniejszy dl a punktu wyjścia z cyklu cza s jes t jeste śmy spowoln i jeste śmy spowolnieniu tak i gospodarczą tak że w spowoln ienie gospodarcz e wchodz imy z bud żetem, kt óry ma być zb ilansowane różni si ę zrównoważone no to jes t właśnie tak i te n zaw ór bezpiecze ństwa rząd po pierwsze nie musi być c o si ę wydarzyło t o jest przecież do tego, żeby t e wydatk i zwiększyć ca ły czas nawet z wi ększymi wydatkami d ług do PKB bez spada ł, bo t o naprawdę trzeb a mocn o spowolni ć i przekroczy ć 3 % def icytu tego to dom tera z un ijne, żeby właściwie dług na m zaczął rosn ąć, wi ęc wygląda z tak iego punkt u w idzenia makroekonomicznego równowagi t o wygl ąda bardz o bezpiecznie te n przysz ły ro k możemy uważamy, że t o b ędzie ro k wyra źnie woln iejszym wzroste m PKB uwa żamy, że to b ędzie 32 % średnio i ko ńcówka rok u wyra źnie poni żej 3 % końcówka przysz łego rzeczneg o row y poni żej 3 poniżej 3 % wzros t taka prognoza banku tak a jes t prognoza banku c o do tego bud żetu spokojn ie do tego podchodzić chciałam się do teg o powinniśmy wr ęcz odejść kandydat a po bardz o proszę entuzjastycznie z teg o względu, że jest to p ierwszy od 20 lat projek t bud żetu zr ównoważonego, a wr ęczona na najemcę cz y aktualn e jeszcze my ślę, że t e różnice mog ą by ć naprawd ę relatywnie niewielkie je śli si ę na to spojrz y tak iej d ługoterminowej perspektyw y, por ównując budżety wcze śniejsze t o jednak jes t t o rzeczywi ście bardz o tak a optym istyczna pr óba i co ś c o trzeba pochwali ć trzeb a podkreślić studento m na trzec ich czwartyc h zaj ęciach mówiłam o tym, t o jest pierwszy ra z od 20 lat tak a pr óba zgadzam się z ty m, że staw ia na bardzo dobre j sytuacj i, nawe t jeżeli oka że si ę finalnie, że te n budżet n ie b ędzie zr ównoważony w zupełności jes t t o jedna k zupełnie inny punkt startowy ni ż zaczynan ie budżetem du żym def icytem Okaj przyjmuje państwa skazuj e mnie niepokoi t o, że przed wyboram i, kiedy us łyszeliśmy, że budżet mia łby być be z deficytu nie było gwarancji rz ąd taki będzie urząd n ie zapełni te j drugiej stronę pono ć kat a trzydziestokrotność likwidacja, która miała da ć ten budżet be z deficytu n ie by ła przyj ęta, al e rozumiem n ie jes t proble m w takim postrzeganiu, bo skor o pa ństwo s ą zadowoleni z tego, że n ie b ędzie miał deficytu n ie jest problemem lekarzu cały cza s się to podm ioty k ilka miliard ów rozgrywa ła ca ła ca ła dyskusja, a z punktu w idzenia nawe t takiej trafności jak te n budżet rzeczywiście b ędzie real izowane k ilka miliardów p o stronie wydatkowej elastyczność to jest 1015 miliardów, więc c o się dzieje t o wydatk i można zwiększyć znale źli się też drugą stronę t o, jeżeli t o z punkt u w idzenia tych 1015 miliardów ma elastyczność Total, bo deficyt b ędzie albo n ie będzie ta k tak zawsze jest, że t o widzi pa n, że o d od k ilku la t może mi bardz o różnie w izyta miasto za ustawę mam y taki respek t to traf ia właśnie taka duża ro k do przodu, bo t e prognozy makr o si ę zmieniaj ą adres mówiliśmy t o jes t dobr y dobr y star t, a troch ę takiej burz y szklance wody, bo zwi ązane z regu łą wydatkow ą, która okaza ła się dziurawa t o ojcowie konstruktorz y nie do końca przew idzieli tak jak to dziś um iemy wykazali przebieg łość kur y, bo otworzyl i zostawili furtkę ktoś n iestety te furtk i wra z z wytypował spowodowa ło t o, że uda si ę ten bud żet z łożyć po prostu może dzia łać w dobrej w ierze i zaufanie n ie będą teg o typ u już sztuczne zabijali c iekawe rzeczy mówi pa n dr Pytlarczyk z ręką wrócimy ikony ora z Arendarski n ie jest też śmiecenie bud żet niepokoi je śli jeśli cokolw iek w gminie niepokoić t o w łaśnie stron a przychodow a prawdę ona zostanie zreal izowana w tym stopn iu, w kt órym rz ąd za łożył natom iast z wydatkam i nie ma problemu t o prz y czekamy zate m na projek t nowego budżetu i t o cz y rzeczywi ście ostateczn ie złożony zostan ie projekt be z deficytu, jakie to będzie miało znaczenie, al e skoro pa ństwo sami m ówią tej elastyczno ści kilka miliard ów to cz y t o będzie wp isana do fizycznego n ie b ędzie na kilka miliardów to rozum iem, że w ielkiego znaczenia nie ma przez pap ierowy kolektur y pan i doktor m ówiła jaki ś jest jaki ś tak i wyznacznik tyc h nowych czas ów ambicji nie w iem czy call Center w Europie s ą kraj e, kt óre nadwy żkę należy wpisa ć ta sama się kraj e, które nadwy żkę rozdaj ą swo im obywatelo m, jakie przez pa ństwo Rooney kontra kilka la t temu właśnie ka żdy obywate l Hongkongu otrzymał, w których interesy k ilka tysi ęcy dolar ów hongkońskich wynikaj ące z podzia łu w łaśnie zwy żki, kt órą członkom postanowi ło też nie miało jaki ś serwe r realizacji chyba nas na raz ie taki pomysł przyj ęcia z tego nie b ędzie nie ma jeszcz e tak n o chyb a Ania ma rozdawać n ie b ędzie, chocia ż trochę rozdajem y ostatn ie K 2, a z ciekawostek chcia łem powiedzie ć, że b ędzie nowy pełnomocnik rządu nie w iem cz y pa ństwo wiedz ą oni wiedz ą już od PKP od czego n ie od PKP już m ówiliśmy o rodzinę noblist ą dzietno ści, bo od demograf ii braw o zostanie powo łany pe łnomocnik rz ądu d s . pol ityki demograf icznej zapowiedział dz isiaj w radiowej jedynce minister Dworczyk sze f kancelarii prem iera w śród zadań pe łnomocnika jest przygotowan ie strateg ii demograf icznej, kt órej celem jes t zwi ększenie dzietno ści promocja tradycyjne j rodziny t o jest mo żna powiedzieć kolejny m dowode m jak bardz o pol ityka prorodz inna jest istotna z punkt u w idzenia naszej formacj i t o na pewno IT alb o na komentar z tak Andrzej Arendarski szukaj nas be z punkt u w idzenia, której formacji proszę wskaza ć w Polsce pol itycznej pol itycznej pol ityka demograficzna n ie jes t istotne powołał pa npe łnomocnika rz ądu ds. polityki na d dziećmi je żeli, je żeli ktoś uważa, że powo łanie pełnomocnika rozwi ąże spraw ę to bardz o proszę zaprosić wirników zawsze też zawsz e powo łuje komisję pe łnomocnika jak śmiecie s iedzieli za t e spraw y je śli pomoc w tym może t o proszę bardz o s ilny dl a absolutn ie jedn o z kluczowyc h kwest ii społeczno-gospodarczych demograf ia jest niezwykle w te j chw ili wa żnym punkte m tak ordynator powiedzia ł w plan ie społeczno-gospodarczy m pol itycznym ka żdej formacj i tutaj przyjęta akura t takie rozwiązanie ktoś ma mie ć kompetencj e do tego, żeby się skupić na ty m, żeby si ę ta m rzeczywi ście zaj ąć pozostaj e nam obserwowa ć nas wiadomo, że t o są kwestie, kt óre przek ładają na f inanse publ iczne na gospodarkę wiadomo o d lat, że jest zagro żenie w te j kwestii rob imy pewn e chaotyczne ruch y o d jakiego ś czas u może właśnie rzeczywi ście cza s stworzyć tak ą wspólną politykę, za kt órą mia łaby by ć odpowiedzialna 1 osoba symbolizująca t o tak i czyteln y spos ób jak taki projek t ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej, gdy ż w idocznie uznan o, że tak a osob a b ędąca pe łnomocnikiem rządu będzie tak ą funkcję spełniać n ie wiemy jeszcz e zbyt w iele, więc n ie zostaje czeka ć i obserwowa ć natom iast na pewn o należy potraktować te kwest ie demograficzne bardzo poważnie, bo m ówimy mam y bardz o niesp ójne ruchy na razie wiadomo, że proble m jest o n jest wielowymiarowy to n ie jest kwest ia tylk o wy łącznie dzietności t o jes t kwest ia również struktur y społecznej imigrant ów emigrant ów polsk ich w łaśnie samej dzietności starzen ia się społeczeństwa to s ą wszystk o kwest ie, które przekładają absolutn ie na nasz ą przyszłość nale ży na t o spojrze ć kompleksowo i powa żnie i wszystk o zostało powiedziane tylko mog ę dodać, że rekto r Pytlarczyk, że s ą te ż tak t o gracze nasze j gospodarc e jak cho ćby banki i t o te ż Centralna kwestia demograf ia tak, bo przyzwyczailiśmy do teg o, że liczba klient ów ro śnie tak jak, po czy m naszą demografi ę to, żeby on a rosła to nie jes t pełnomocnik rz ądu ds. obron y pozycji bank ów nie tylko m ówię, że po prost u demograf ia jes t w każdym absolutn ie aspekc ie życia gospodarczeg o kluczowa r ównież dla sektor a dl a sektor a bankowego no t o cz y czy pełnomocnik może t o jest takie symbol iczne wniesienie tej te j spraw y na troch ę inny poziom na pewn o te programy, kt óre tera z by ły np. mówią 500 plus te ż miał 17 talent on mia ł pewn ie jakiś ta m ucze ń składową tomograf iczne lub pro pro dzietno ść ow ą różnie to wyszło r óżnie to wyszłoby to znaczen ie, bo to były program y, kt óre bardz o szeroki fron t atakowa łem wierzy racze j chodzi ło o popraw ienie jakości dz ieci poprzez wsp ieranie dzieci tak jako ść życia jako ści po prostu tak poprze z zb ieranie tych wydatków rodz iny edukację, bo widzimy tuta j s ą COS s ą wskazan ia stąd zresztą instytucje państwa sob ie n ie radzą, w czy m w edukacji, a tak to jes t jakby nas z syste m działa, że proszę o to kt o tzw. nurkowanie jest z plagą t o jest nic innego jak troch ę wy ższe na przeciw tem u temu problemowi, który o d wielu la t jes t wybór dania rodzinom pieni ądze na to, żeby dzieci mog ły korkować t o jest du ży proble m korkować to znacz y korepetycj i petycję to pa n w tych bankach zna ć takich skr ótów nieko ńczące si ę z l iceum rezerw y bank i n p . bank i stworzy problemy wybra ł swego pe łnomocnika do zapewn ienia klient ów w odpowiedniej ilo ści przysz łości to 1 mówię ju ż sukce s będzie no dobrze lobby bankowe sob ie radzi ć be z pełnomocnika frak lub bankowe t o sob ie radzi ć ja my ślę tak t o poczekamy tera z teg o pełnomocnika po święceniem p óźniej będziemy oceniać si ę ja szczerze pow iem jeste m troch ę jedna k zaskoczon y, że do kolejnyc h dz iedzin cz y kolejnyc h polityk ę w wyjmuj e si ę pe łnomocnika, bo jednak s ą ministerstwa są s ą osoby, które są odpow iedzialne za r óżne dziedziny dzia łań mo że po prostu trzeb a, żeby pracowa ła ostatnio nas przyj ęła tak a moda na to, że są kolejn i pełnomocnicy bardz o dobrz e wygląda obraz wygl ąda w sens ie b ielskim papieroska t o tak no o o pan to bardz o dobrz e nie wygl ąda p ierwsza informacja rady taka sama t o jest trzecia cz ęść magazyn u EKG Maciej Głogowski dzień dobr y dziewi ąta 43 nie w naszym stud iu dzi ś pani Karolina Tetłak pa n Andrzej Arendarski i pa n Ernest Pytlarczyk na rynk u walutowym to znaczy z e złotym po prostu w te j chwili fran k po 3 zł 92 g r euro 4 z ł 30 funt 5 z ł 2 g r i dola r 391 K2 sporo danyc h mieli śmy ostatn io gospodark i, a to produkcj a t o sprzedaż detaliczn ą, czyli nasz e zakup y, czyli sklepy co tam siedzia ł pa n doktor, że produkcj a lep iej niż konsensu s sprzeda ż lepiej drama t w budowlance dramaty tak ie na mo żna powiedzie ć trochę przerysowane stw ierdzenie, ale rzeczywiście budowlank a spowalnia ten trend te n znany s łoń w pokoju, bo tuta j w idzimy izolowane nieszczęśliwe h istorie m iast, że ktoś co ś miasto tn ie wydatk i, kt óre miasto podwyższa podatk i op łaty o d wspólny m ianownik jest tak że mam y bardzo s ilny cykl wyborcz y, je żeli samorz ądy przed wyborami bardzo się dużo inwestuje ta m się też dużo te j tej konsumuj e tych pieni ędzy Unii, ale to rzeczywi ście poci ąga skutki bud żetowe dla tak ich miast w tl e mam y regu ły wydatkow e dla tak ich miast cz ęść jest zadłużona cz ęść nie ma możliwości też emitowania d ługu i t d. i zawsze tak że po tak im okres ie przed wyborami spięcia rozgłośnia otwierała lokaln e po prost u budują chodniki cokolwiek t o potem jes t tak i okre s posuch y miasta jedno samorz ądy oszczędzają IT i przypada patrzym y na plany f inansowe inwestycyjne t o na przysz ły rok przypad a między 30 % o w y spade k inwestycji samorządów jest to, że to, że teraz dzieje t o s ą ta m t e robot y inżynieryjne t o w łaściwie widać t o zależy t o zaczęło mocn o hamowa ć g łównych powodów spowoln ienia w przysz łym roku t o naszym zdan iem właśnie b ędą ni ższe wydatki publiczne inwestycje t o oko ło 30 % środków samorz ądów dlateg o tak niska jes t nasza prognoza PKB i nawet całych rega t inwestycji prawdopodobn ie pod kon iec rok u przysz łego b ędzie na minusie to jes t cała ta można powiedzie ć historia, którą wi ążemy z tym spowolnienie gospodarcz e tak też główny t o jes t główny czynn ik pod prąd, bo s ą sobie nie źle radz i eksper t oczywiście te ż staj e, bo mamy to co si ę dz ieje w Niemczech w og óle w Europie zachodn iej, czyli tam spowolnienie jest powol i tak że mamy 1 silnik, który nas teraz ciągnie te ż popyt wewn ętrzny konsumpcj a co też n ie jes t złe, bo my jeste śmy tak im krajem jak Turcja, które nie jes t surowcowym, al e tylk o trochę przysp ieszy t o zara z konsumenci olbrzymią puchną deficyt rachunk u obrotów bie żących mam y to ostatn ie w izyty bardzo zr ównoważone PiS ożywienia gospodarczeg o mamy nowy sekto r sekto r us ług wsp ólnych, który eksportuj e us ługi i w te n sposób w łaściwie się bardz o dobre zb ilansowanie pomimo takiej Prokom funkcj ę pol ityki rządowej czy na tej w łaśnie to tutaj pa n tera z rozjaśnią już si ę pojawi ły nowe sformu łowania si ę z mówiłem, ale w ka żdym raz ie hamujem y, al e stab ilnie tak zdefiniowa ć to podsumowan ie ich zobaczy ł, że p ół roku tem u prze żywaliśmy przegrzanie p łace konsumpcja t o będzie taka my prz y tym przegrzan iu niby to my byliśmy cały cza s na tak im poziomie zrównoważenia zewn ętrznego na akcj ę można tylko wyobrazi ć, b o jak my sław nasz a gospodarka natomiast w mieście bar nawe t wtedy si ę poprawiaj ą wskaźniki wszystk iego te z nier ówną r ównowagi jeszcz e bardziej zmniejszają, dlateg o że my przed e wszystkim przez przy spowoln ieniu te n popyt inwestycyjny bardz o tak i projekt pro importowych, wi ęc jeszcz e mniejsze importujemy jeszcz e bardz iej zrównoważeni n o dobrze t o była to by ła stawka tak a w poszuk iwaniu bieżących informacjach z e stron y państwa, czyl i naszych go ści zdz iwienia K2 państwa dz iwi pa n prezes winiarskiej panu powiedzia łem, że pan najlepsz e zdz iwienie dz isiaj zabrał swojej rozmow ie z pane m prof. Wojciechowskim chciałem m ówić o pomy śle zwi ązków zawodowyc h zwi ązanych z wprowadzen iem noweg o systemu emerytalnego by ć mo że to te ż podniesie swoje j kampanii wyborczej mam nadziej ę, że n ie pa npa n prezydent Duda al e, ponieważ t o zosta ło pow iedziane to przypadkowo, że n ie dz iwi, że ciągle chcem y te n system rozmontowywal i emerytalne emeryta ci ągle chcemy zmieni ć zmontowa ć z dajm y szansę zaistnieć w Orlenie tak z łej, a nie tak ich innych rzeczy w łaśnie wczora j by łem w Serbii i ta m to m ieszanych form polsk o polsk o serbski z okazji stulec ia nawiązanie stosunk ów dyplomatycznyc h dowiedzia łem się, że w Serbii jes t syste m ochron y zdrow ia, kt óry jest funkcjonalny czyli czego si ę w kolejkach nie jest systeme m bezp łatnym Serie z tego co w iem jest kraje m na dosy ć mniej zamożnym los y polskiej prawd a też jest postaw a, że pyta ń tak ludz i i otrzymają w zasadz ie wszystkie odpow iedzi na morze nie jes t tak wspaniale, bo tam nie ma tyc h wszystk ich lek ów kt órych, al e Kolejarz nie sto i postanowiłem zbadać anekse m do moich ma ile do mo ich kolegów w Belgradzie, żeby troch ę mi odesłali informacje t e interesujące prawd ę, jaki procen t PKB jes t na finansowanie tego systemu cz y rzeczywi ście wygl ąda tak podobn ie jak my m ówiliśmy moje j i dyrektorzy oraz podzielić z nam i p óźniej wynikami oczywiście dostan ie od 12 na sesjac h jednak tak jak t o czas odczarować to nas z syste m jes t bardz o efektywne i bardzo ma ło za niego p łacimy c o dostajemy t o jes t n iesamowite, jaką za to c o płacimy zap łacimy bardzo ma ło t o tak obiektywnie jako ść może nie jes t wysoka n o, a pan po prostu tę szklank ę ta m w idzi pust ą alb o pełną w połowie, a nale żności z kim rozmaw ia tak to prawd a, ale myślę, że c i, którzy słuchają mają tak że dobrz e wyrobioną opini ę na temat jako ści funkcjonowania ochrony systemu ochron y zdrowia w Polsce jes t jaki ś zdziwienia Diana trwa jedn o moj e zdz iwienie na pewn o dotyczy teg o zrównoważonego bud żetu, kt órym rozmawialiśmy t o by ło bardz o du że zaskoczen ie bardz o pozytywn e zaskoczenie, ponieważ jes t to p ierwszy bud żetu tak wielu lat projek t budżetu tak w ielu la t zrównoważone t o na pewn o było dl a mn ie takie zdziwienie, iż działa ekonom ia gospodark a natomiast drug a jes t zupe łnie innej kategorii, al e te ż zaskoczyło mnie t o i obserwuj e t o z ciekawo ścią m ianowicie ta trwaj ąca kampania przeciwko n iej jes z mi ęso niestety te ż zastanawiam si ę na d ekonom icznymi gospodarczym i skutkami i przyczynam i tego, że jes t tak s ilne lobby w te j chw ili na poziomie pol itycznym kampania przeciwko spo życiu mi ęsa, które maj ące znaczn y poz iom pol itycznym teg o z wzgl ędu, że zaproponowan o w k ilku krajac h w Europie podatek od mi ęsa, czyli takie rozwi ązanie takie rozwi ązanie, którego nie by ło do te j por y, kt óre potencjalnie ma bardz o duży potencjał w łaśnie wp ływu n a gospodarkę w zakresie m iejsca gospodark ę rolną, al e pan i dziwi nam się, że ta m raczej s ą tera z u podstaw tyc h tyc h działań pol itycznych jak tej pani nazwa ła to le ży jakiś wzgl ędy środowiskowe wiadomo, że przy produkcji produkcja mi ęsa jes t n iezwykle uciążliwe dl a środowiska szczeg ólnie bydła bydła by ć może t o jest t o jes t pow ód takiego konstatacja, że po prost u n ie n iestety bardzo bo nie mo że sob ie ludzkość pozwolić wyrazi ć jak mi ęso tak mo że tak tylko, że to co dla mn ie, bo pa n pyt a zdziwienia gospodarcz e jak może się nie dziwi ę jak już je śli chodzi o kwest ie zwi ązane z ochroną środowiska powinno wszystkim le żeć na serc u natomiast spo życie mięsa z najwi ększych w Azji w Ameryce natomiast politykę w tym zakres ie prowadzi Europa, dl a której produkcja mi ęsa jest 1 z ważniejszych kwest ii w gospodarc e rolne j więc, dlaczego m y pr óbujemy rozwi ązać potencjalnie, ryzykuj ąc naszą gospodarkę Europy to jes t troch ę takie sum ienie świata takie ustępy sam o jes t w ęglem prawd ę sam z r óżnymi innymi wy śrubowanym normami, kt órej stron y niektórzy szukaj ą głowy właśnie, wskazuj ąc te 2 kraje w szczególności, w kt órych pani powiedziała, że osoby t o wszystk o robimy, a z drugiej strony jednak i Stanach i Chinach jedna k tendencj ę, żeby p ójść ty m śladem rosn ą także daje innymi nosi tam zdz iwienie pani Karoliny Tetłak, al e komentowan y przez wszystk ich uczestników dyskusj i uda ło mi się sprowokowa ć ty m bardz o interesujące pan dr Kulczyk ma pan jaki ś zdz iwienia tak ie zdz iwienie oburzen ie komentar z to zwi ąże się w ogóle PPK ta k jak dziś pracown iczymi planami idolem i próbom, aby z nich są zdan ia obrzydzen ia teg o system u dalej jes t t o idzie, jakby na wskro ś w ogóle ca łego system u emerytalnego i dotyk a gdzieś tak jakb y nawet ca łego zaufan ia do pa ństwa i pewnie si ę na czym zniekształcenie mnóstwo łącznie z ty m że, licz ąc na twardych liczbach to po prost u to Pekao osob y pracodawc a dokłada pa ństwo dokłada te ż stop y zwrot u szczególnie w kr ótkim okresie t o są by łyby w ci ągu roku s ą bl isko 100 % stop a zwrotu, jeżeli pol iczymy ile my t o z łożyliśmy pensj i podważanie zaufan ia do systemu emerytalnego też trochę nie fa ir ludz ie licz ą w og óle składki jakież to się w ogóle nie p łacą, bo płacimy 20 % nawet protest lekarzy, po czym 976, a ostatnia czerp ie emerytura jes t około 53 % ostatni pensj e s ą fenomenaln e w og óle stopy zastąpienia fak t jest tak i oczywiście, że t o b ędzie to powinno, żeby się lansowa ć s ą dziwi dz iwi mnie t o, że ta k jak wszysc y siedz ą mi s ą powtarzane tak ie do rabunk u OFE np. tak to n ie jes t do ko ńca rabunek czy to n ie jest rabunek jest tak że mam y mam y moj e pieni ądze zosta ły h ipotetycznie moj e zostały umie ulokowan e na moim subkonc ie w ZUS-ie, kt óry jes t dziedziczne i on a jes t oczywiście indeksowane i t d . i t d . to n ie jes t tak, że gdzieś t e pieni ądze zostały n ie w iem Mizia anektowany i ja n ie mam tak też tak sam o jak do tej por y w ty m OFE by ły obligacje to mo że ja pan a tutaj jakoś spr óbuje przeprasza m za sformułowanie podsumować ile jak rozum iem dziwi pan a, a poziom dyskusj i jako syste m emerytalny porządek w tej sprawie ja by m nawe t się pa n zgodził on jes t t o bardzo jest niski poz iom żenująco n iski wyp łacanie fakt ów pos ługiwania si ę tak imi wy świetlanymi pojęciami typ u rabune k z gaze m p óźniej jest to gdzieś tam aż do instytucji na c o ostatn io czyta łem artykuł pa n si ę z instytucji wita, al e do instytucji pa ństwa, że podważanie KNF BFG tak żyć jak zaczn iemy pozwala ć takie rzeczy to okaże się tak dobrze co ś co depozytami to wszystko t o jes t jaka ś umowa spo łeczna i gwarancj e państwowe jasne t o jest bardz o niebezpieczne, bo jeszcz e w odpow iedzi kto ś powinien to karuzel ę szaleństwa zatrzymać po raz zrobi ł sob ie krzywd ę pomoc ma racj ę, że ta dyskusja jest z 1 są bardzo emocjonaln a, ale mo że trudno si ę dziwi ć, że o emeryturach tak i emocjonaln y spos ób rozmaw iamy w drugi tutaj n ie wiem czy byśmy si ę zgodzili, ale ja by m powiedział, że spor ą cz ęść odpowiedzialno ści za poz iom te j dyskusj i, a tak że naszej świadomości jak syste m emerytalny jest zbudowan a alb o jak budowane s ą jego d o do n iego dodatk i ponoszą pol itycy ponosz ą także odpowiedzialno ść za jako ść te j dyskusj i oczywiście, bo on i tak że potrafi ą u żywać s łów czy wyliczeń, które n ie trzymają jeste m ostatnią osob ą, która broni ła Polacy zn ów nawet pow iem szczerze, że z pewny m zdz iwieniem czyta łem wczora j twitterowej PiS pani prem ier Szydło, kt óra w łaściwie tak podzieli ła się odpowiedzialno ścią, al e wzi ęła odpowiedzialność za t ą dramatyczn ie złą decyzj ę, jaką było obni żenie w ieku emerytalnego podzieli ła się odpowiedzialno ścią z prezesem Kaczyńskim prezydentem Dudą oznaczaj ący jak o współodpowiedzialnych powiedziała co prawda nie powiedział, że to jes t zła decyzja lekarza właściwe państwo teg o chcieli ście t o ja zrobi łam, jakie b ędą teg o konsekwencje, gdyby w przyszłości coś było źle t o pamiętajcie, że t o wy chcieliście, a ja zrobiłam, al e tu tak że zabezpieczyły t o się no to tak ą polisę kupiła na tara s na wybory na wypade k, gdyb y w przyszłości ktoś chcia ł j ą zaczął rozliczy ć sam cz y państwa nie dziwi, że te n, że w 2 w końcu takie prom inentne osoby pa n Marczuk, którym m ówiliśmy w iceprezes PFR i podaje b łędne wyliczenia n iezbyt prezes ZUS - u podaj ą zupe łnie inne wyliczenia t o na s dziwi drastycznie drastyczn ie r óżne prawda ja po prostu uznają, że pa n prezes Marczyk pomylił si ę w swoich wyliczeniach ktoś mu raczej patrzył na t o co zostało, że mówi myślę, że powinien ponieść konsekwencj e Otóż nie nasza wolno kto ś pow inien za to rozliczają j e sprostować jeśli testy ale gdz ie on e po prostu natom iast naniesienie rozmawialiśmy jeszcze bardzo poważnej spraw ie, jaką jes t przekszta łcenie OFE Wika to na s czeka wci ąż nową powa żna spraw a bardz o interesujący projek t, a każda decyzj a, którą podejmiemy jest op łacalna dl a państwa to co dale j daliśmy przekształcić cz y nie oferty IKE cz y p ójdziemy do os ób pa ństwo jest zadowolona i Toma i to za darmo trzeba da ć odpowiedź, że jakby ju ż nie przejmujmy si ę tym co będzie dla pa ństwa, bo t u tak tak ie wygrane w ty m kr ótkim okres ie oczywiście są, wi ęc zastanówmy się c o b ędzie dobre dla nas tak czy chce, że chce mieć pełną kontrol ę nad tym i środkami chcem y korzystać z ZUS - u jes t dodatkow ą emeryturę ZUS oraz podejmie decyzj ę nie zważając na to jak bardz o szkodz i, bo mo że państwo jeszcz e w tym wszystkim cz ęść pieniędzy zostanie FRD, kt óre potem wypłacić trzynastą emeryturę z teg o, więc wszysc y w og óle b ędą zadowoleni bardz o państwu dzi ękuję za udzia ł w dzisiejszym magazyn ie EKG pani Karolina Tetłak bardz o dziękuję pa n Andrzej Arendarski bardz o dzi ękuję Ernest Pytlarczyk bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA