REKLAMA

Jak to się dzieje, że życie "trzyma się kupy"?

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-27 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:34 min.
Udostępnij:

Ruch, synchronizacja, życie i ewolucja. Opowiada prof. Robert Hołyst Rozwiń »

Więcej: https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2824-zagadka-zycia-na-ziemi-wyjatkowy-wyklad-w-muzeum-ewolucji-w-warszawie Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czare k dzie ń dobry w itam pa ństwa bardz o serdecznie zaprasza m na dzisiejsze spotkanie, je żeli kto ś b ędzie jutr o alb o dz isiaj nie dz isiaj jutr o albo pojaw i si ę 7 na Warszawę o godz inie siedemnastej proszę n ie przeszkadz a dzi ękuję uznaj ą ewolucj i Instytutu paleob iologii Polskiej Akademii Nauk to ma szans ę trafi ć na wyk ład ruc h synchron izacja życie i ewolucja wst ęp wolny wyw iad te n wyw iad wyk ład przygotuj e wygłosi Rozwiń » przygotowan e już pa n prof. Robert Hołyst z Instytutu chem ii f izycznej Polskiej Akademii Nauk zobaczy łem zajawk ę tego wydarzenia i pomy ślałem sob ie prof. Hołyst b ędzie mówił na temat, na które wydaj e się nie ma z ielonego pojęcia jak pomyślę sob ie to troch ę tak jak j a w zakres ie sekret moje j prawej postaw ie pan a zaprosi ć panie profesorze w itam pan ie redaktorz e witam pa ństwa podoba się, że pan o d raz u ustawi ł do pionu i wiadomo, kt o rządzi ja zawsze t o dzieciom powtarzam, że lepsz a w klas ie rządzi nauczyć tak że zawsz e tak a osob a także zamiana jes t, jaka n o n ie system 1 chroni nauczyc iela do nadal tajemnicą, że państwo w ramach inwestycji dobr y panie redaktorz e prof. Robert Horosz z Instytutu chemii f izycznej Polskiej Akademii Nauk jes t stud io pan profesor jutr o wygłosi wyk ład w dotyczący zagadki życia na z iemi wci ąż sobie muzeum ewolucj i tak tak n o bardz o pan rozleg łe za interesowania ta k jak pa n redaktor kon ik miejsce profesor wida ć żaden proble m, którzy ta k jak j a po prostu pójdziemy dziś taki bazarek kupimy c o po ile chodz ą teraz nie wiem c o dawn o temu kupowa ł rozumie pan ie profesorze, dlaczego c o pan co zainteresowało mark izy d o do rewolucj i po p ierwsze, nauk a jest 1 to znacz y prawa f izyki stosuj ą się r ównież do b iologii bardz o dobry m przyk ładem jest Herman Bucholc, który w, kt órego ja zawsz e uwa żałem za fizyka, dopóki n ie trafiłem przypadk iem na wydzia ł geolog ii Uniwersytetu imienia Gutenberga w Moguncji i zobaczy łem jeg o wielki portre t na ścianie mówię cieszcie się, że tak bardzo szanuj e fizyków na co biolodzy powiedzie ć, jak i to f izyk to przecież jes t 0 i znakom ity f izjolog w og óle rewolucjon ista o n otrzymał stypend ium o d rz ądu prusk iego, żeby studiować medycyn ę i mia ł odpracować stypend ium w arm ii prusk iej, ale napisa ł tak ą prac ę, że o pracę zasadzie zachowan ia energii rozci ągniętej na wszystkie zjaw iska w przyrodz ie w łącznie z żywymi organ izmami naszej mówiąc, je żeli chcemy funkcjonowa ć mus imy je ść zjedzen iem energ ia g łęboka i kiedy napisa ł artykuł profesorow ie mam y kolizję pi ętnastego w ieku sztywn y n iemiecki syste m profesorowi pisz ą do PiS Marka, żeby zwolnił g o z tej arm ii już troch ę marmu r marnuj e wskaza ć takich ludzi jak smar z ok a i oka może się mo że wyj ść arm ii, al e niestety n ie może uczy ć fizyki, bo kończył medycyn ę bez tera z uczy ł studentów medycyny no, wi ęc tak zosta ł f izjologii, ale przy okazj i dokonał w ielu odkry ć f izyce w związku z ty m jest mo żliwe patrzen ie na świat życie w stronę rozpraw a inspiracja pan i taką rozmowę dawn o dawno dawn o tem u dotycz ącą zm ian kl imatycznych, gdz ie pana głos by ł bardz o cenny, dlateg o że w nasze j rozmowie n p . o gazach c ieplarnianych o parowaniu wody wszystko zostaw iamy na etap ie wod a paruje, a pa n wi ęźniowie jak zara z zaraz jak na paruje n ie znam y teg o mechanizmu dopiero teraz poznajem y w ogóle fascynuj ące, że mo żna zej ść na tak i poz iom m ikro i zupe łnie pewn e rzeczy wygl ądają inaczej no i cz ęsto powtarzamy opini ę obiegowe natomiast n ie sprawdzamy ich mniej st ąd wod ę może nie b ędziemy tego klimatu dr ążyć tak bardzo pow iem tylko, tyl e że, o ile jesteśmy w stan ie powiedzie ć, że ilo ść dwutlenk u węgla wzros ła nie MO t o czysto 20 PPM w pow ietrzu o tyle n ie byliby śmy w stanie okre ślić, o ile wzrosła ilość par y Wodnej o d czas u przed nim Austrian tak, ponieważ ta wod a bardz o szybko się wym ienia, więc nie wiemy cz y tam jes t tak jak stonowaną stryj cały cza s co ś wylatuj e, ale ca ły cza s dochodz i, więc ta k jak troszeczkę tylko si ę podniesie te n poziom n ie jeste śmy w stan ie zmierzy ć moje j tyl e no plu s w ci ągu ostatn ich 1012 lat zwiększyła ilo ść pary Wodnej w stratosferze n ie do ko ńca w iadomo dlaczego real izacja, że Jerzy ludz ie i do te j co ma fizyk dłużej na ten temat ja ko ńczyłem fizykę statystyczn ą, czyli tak ie jak zawsze t o nazywam tak im kochany m dz ieckiem f izyki, ponieważ jes t to dzia ł f izyki, który mówi, że n ie wystarcz y na m poznać jak rusz a się pojedyncz e cia ło cz y jak oddzia łują 2 ciała, żeby opisa ć rzeczywisto ść rzeczywisto ść z łożona pa n redaktor sk łada si ę z miliardów miliard ów atom ów po łączonych zsynchron izowanych woz i funkcjonuj e pa n redaktor tarz a stary ma ły dzia ł nieprzypadkowo chyba n ie bójmy si ę teg o słowa m iast funkcjonalnie przypad ło dodatkow o o d śmiała tez a pan ie profesorze staw ia j ą tutaj my ślę, że na pewn o któryś ze słuchaczy j ą udowodni ć ściśle i tera z czy fizyka statystyczna zajmuj e się z łożonością nie ma bardz iej złożonych uk ładów niż uk łady żywe, wi ęc spos ób naturaln e fizycy w ędrują w stronę w stron ę b iologii może poda m jeszcz e kilka przyk ładów bardz o prosz ę odkrywc y struktury dna z łocony kl ik osoby b iologiem właśnie chcia ł by ć orn itologiem, ale trybów f izykiem k ilku laureatów nagrod y Nobla b iologii cz y medycyn y t o byl i fizycy startowal i jak o f izycy najbardz iej znany f izyk drugiej połowy dwudziestego wieku czerstw e ma n postanowi ł wzi ąć roczn y urlo p, żeby posiedzie ć w laborator ium biologicznym czy troch ę mówi pa n, że niekt órzy f izycy kusi to, że niekt órzy muzyc y odnie śli sukcesy także w innych dziedzinach co ci ągnie pan a pytanie ruch sygnal izacja życie i ewolucji dla Lecha będzie wyk ład z wielką, dlatego że w chyba ze 30 parę la t tem u siedzia łem w 1 pokoju konferencj i dyrektore m Instytutu albo paleob iologii p isze stawiania na swo im są tak to jest po prostu no i poniewa ż dyrekto r Instytutu prof. Stolarski chcia łby o żywić wyk łady muzeum walut mam y plan prawda jeszcze mn ie zapytał cz y mog ę zacz ąć, więc poprosiłem, żeby mo że przys łał k ilka ksi ążek czy artyku łu w Spale b iologii po 2 tygodniach odpisa łem, że ja n ie jeste m w stanie zainteresowa ć żadnego par ę b iologa do żadnej stron y, al e mogę powiedzieć o czym ś innym t o znacz y o spojrze ć na życie o d stron y tak iej in żynierską f izycznej cudownie, czyli takie jak jaki ś prem ier jak żyli życie jak zrobi ć n ie ja k jak zrobić tak ie maszyny, które w wersj i bet a molekularne maszyn y i jako funkcjonuj ą jak zrobi ć molekularn e maszyn y tak tego powr ócimy po informacj ę wczora j państwa mamy go ści jest pa n prof. Robert Hołyst z Instytutu chemii f izycznej Polskiej Akademii Nauk opatentowa ł ponad 30 wynalazków jes t współautorem 260 publikacji i 3 podręczników termodynam iki tak, al e jutr o jakiego ś powod u wygłosi wyk ład zatytułowany ruc h synchron izacja życie i ewolucj a o godz inie siedemnastej muzeu m ewolucj i Instytutu paleob iologii polskiej Akademii nauczyl i pa łac kultur y i nauki wej ście o d Pałacu m łodzieży to prz y Świętokrzyskiej, czyl i życie jak o maszyn a, a czy może w organizmie mo że na d tak no koncepcja n ie jes t nowa, ale my ślę, że be z Poznania mechanizmów procesów, kt óre zachodz ą w komórce n o sztucznego życia n ie zrobimy chcem y czy chyb a tak z czym ś bardzo samotn i we wszech świecie prędko światła jest ogran iczona do 300  000 km na sekund ę, wi ęc bez Poznania nowyc h praw f izyki rozwalone co jes t dobre pytan ie nie ma chyba n ie musiałaby by ć taka jest ma by ć sta ła dlaczeg o teg o chyba n ie znaczy t o jes t podstawow e założenie szczeg ólnej teor ii wzgl ędności Einsteina, al e dl a niestety nie mo żemy odpowiedzie ć na t o pytan ie, ponieważ dotycz y o n ruchu, a ruc h jest poj ęciem pierwotnym, czyli oznacz a to, że istnieje żadna teor ia fizyczna, która m ówiła, dlaczeg o w ogóle materia r óż, dlaczego co ś nic ta k tak samo energią także energ ii potraf imy liczyć wyznacz a te ż poj ęcia pierwotne, czyl i istnieje żadna teoria tak a, jak a taka większa, kt óra b y tłumaczyła nam czy m jes t energ ia także czase m na pytanie można od dziś n ie w iem, a odpowiadam n ie pr óbował zorganizowa ł Celica wysz ła z okresu no i potem trzeba niestety w szkole si ę uczy, żeby n ie odpowiadać n ie wiem i gad a nawet jak n ie w ie i głupio, cho ć nie idzie do polityki albo zosta ć dz iennikarzem rad iowym w kwest iach dobrz e czyl i dlaczeg o ruch żadna reakcj a chem iczna nie odbywa łaby si ę, gdyby nie było ruch u, gdyb y zamrozić wszystkie cz ąsteczki tak atom y cząsteczki no t o on e n ie byłyby w stan ie dojść do siebie za tak i, żeby zrobi ć reakcję chemiczną to się musz ą warto spotkać zaraz zaraz odda ć parę razy jedn o światek maszerował kurczaka wk ładamy do lodówki n o i 8 oferował n iemal zaraz t o lodówka oferowa ła 3 pan redakto r celowo najp ierw ja albo wk łady narod ów, ale b ędzie pan blog a, ale zamro żone, al e ruc h jes t, żeby wyłączyć ruc h t o trzeb a by łoby zej ść do temperatur y zer a bezwzgl ędnego, a nawe t w te j temperaturz e, jeżeli mieliby śmy do czynienia z terminami t o one tak, by rusza ły, b y tak ie drgan ia stanu podstawoweg o, wi ęc nawet 0 bezwzględnym Bruch w odróżnieniu o d sezon u, bo t e mamy kondensa t Bożego Steina w iemy, że n iskiej temperaturz e nagle cz ęść atom ów po prost u staje si ę n ie rusza reszt a biega dooko ła jak głupia n o ale wracaj ąc do czeg o oczekujemy zatrzymanego, że potrzebujem y ruchu chocia żby po t o, żeby, żeby cz ąsteczki się z e sobą spotyka ły, żeby si ę spotykały musz ą się porusza ć tak jak w śród ludzi tak i tera z jes t coś wi ęcej mianowicie no tak t o życie no mas z pytan ie jak si ę ruszaj ą n p . jak funkcjonuj ą molekularn e maszyn y żywych kom órkach niedawno była nagrod a Nobla za tak ie molekularn e maszyny na skali t o by ło stał chyba w ringach 2 innych jeszcze Otóż oni rob ili takie maszyn y, kt óre by ły sterowan e np. światłem także święciłem m ój uk ład molekularny co ś robił przestawa ły świecić przestawa ł robi ć jak si ę popatrz y na efektywno ść tych maszy n molekularnyc h zrob ionych przez cz łowieka t o ich wydajno ść jes t miliardy raz y mn iejsza ni ż wydajność naszego n ie wiem s ilnika w samochodz ie natom iast wydajno ść maszy n, które funkcjonuj ą we wn ętrzu żywej kom órki jes t porównywalna z wydajno ścią karną, czyl i na j lepsz ą wydajnością, jak ą silnik mo że mie ć tak, czyl i matk a natura poprzez ewolucj ę zrobi ła tak ie maszyn y na skal i, które maj ą wydajno ść matka natur a dobrz e bardzo naukow o i nie zale ży wysoka not a, al e ta k po ludzk u i powstały maszyn y w naszyc h komórkach, kt óre maj ą wydajność no maksymaln ą, na jak ą prawa f izyki pozwalaj ą wracamy do teg o dl a b iologia fizyka n o i biologii n ie mog ą uk łady biologiczne funkcjonowa ć wbr ew prawo m f izyki Gaj n igdy Never Bóg to złóżmy tak r ęce i pomodli ł si ę wspólnych na dobrze i teraz ca łkiem przypadk iem zainteresowały się takim molekularny m motore m, kt óry nazyw a benzyna o n chodz i po takich pol imer ac h, d ługich m ikro bólach rozci ągający się prze z ca łą kom órkę i w trakc ie chodzenia ma takie 2 łatki na górze i jak widzi coś du żego to się t o przykleja do tych atak i tak ie co ś dużo c o si ę samo mo że rusza ć ci ągnie wzd łuż tych tyc h tor ów nazw ijmy to tor prawn a sob ie idzie 1 stronę drugą stron ę lo t zmierza wypow iedzi, że zajmuj e si ę po cz ęści m ieszaniem w wewn ątrz komórki, al e m iesza te ob iekty, które same s iebie n ie mogłyby spontanicznie przejść na drug ą stronę kom órki są za du żo takich grz ęzły, by w sieci tyc h m ikro ból i zacz ęliśmy robić tak ie eksperymenty z t ą z t ą maszyn ą, al e eksperyment y w komputerze n ie w życiu nie ma lito ści przez poz a matematyką wszystk ie inne dziedziny nauk i s ą naukam i eksperymentalnymi śmiała się znale źć dla życia, więc żadne eksperyment y tylk o, żeby 33 świat czy 500 no straszn e du ży proble m maj ą specjaliści o d takiej Cosmo Logi, bo mamy 1 wszechświat, kt óry możemy robi ć eksperymenty n ie mam y z t u i to maj ą proble m tak i egzystencjalny te ż, czyl i za część robi ć eksperyment y z finezyjn ą i na i tak pierwszą rzeczą, kt órą można z tak źle si ę zastanowić t o w jak im środowisku taki jes t on a funkcjonuje to jest w wodzie tak si ę myśli n o w wodzie chodz ę na base n pływam wszystk o Okaj tylko, że taki język jes t bardzo ma ła a, a cz ąsteczki wody poruszaj ą si ę ogromn ą pr ędkością jedno 400 m sekund a, czyli tak i j ęzyk ja k n a tak rusza t o przypom ina, aby no t o jest, gdyb y miał to por ównać do czego ś g łosem świata m ikroskopowego nie to by m porównał proszę si ę obrazi ć pan ie redaktorze, że idzie pa n pod huraganowy m w ietrze na odsłoniętej przestrzen i i w iatr w ieje z prędkością 300 km na godzin ę t o n iestety za mało n ie w iem mo że 1000 km / h lukę na ich byw a tak c o sobie no ma pan but y Super but y, kt óre którymi może się pa n przyklei ć do pod łoża parasol nie jest dla nas, ale te ż, wysyłając wystawi ć listy coś zaci ągnąć nowe nie ma pa n buty torebk i, bo but y but y pan a przetrzymują tak jak i benzyna ma takie 2 nóżki, które bardzo mocn o łączą si ę do pod łoża i tera z, je żeli popatrz y n a na mo c tyc h uderze ń tak czy czy idzie kryzy s na jes t tak g ęsto jak w tokijskim metrz e w godzinach szczytu ta k tak po t o jest taki benzyna dookoła cz ąsteczki wod y s ą tak 1 przy drugiej cz y ju ż wyobrazić tak i kulk i bilardowe 1 przy drugiej może być kraj jes t ich du żo się ruszaj ą i ruszają si ę m iliard raz y szybc iej ni ż porusza się nazyw a on a idzie z pr ędkością z grubsz a 1 µ m / s m ikrometra, a cząsteczki wod y uderzaj ą w ni ą z maj ą szybko ść 400 m / s oko ło m iliarda 400  000 000 oraz n o dobrze t o już z g óry wida ć, że do tak iego do tak iej molekularne j maszyny n ie mo żemy zastosowa ć takich zasa d in żynierskich, kt óre stosujemy makr o skal i do budow y np. silnik ów samochodowych zgodz i si ę pan ostro żnie ostro żnie do jeszcz e tylk o doda m, że mo c te j maszyny jes t bardzo ma ła wynosi 10 do m inus os iemnastej wata, czyli on a MOK mo że wykonywać prace 10 do m inus osiemnastej uczul a w czasie 1 sekundy t o strasznie ma ło te ż, a to, a 100 ról t o aresztowanego co spor o tak ich os ób natom iast mo c, kt órą w ka żdym w każdej sekundz ie jes t przekazywan a z tyc h zdarzeń tak jes t energ ia przekazywana do tej do teg o naszeg o regularneg o autork a jest m iliard raz y większa n o to z g óry w iadomo, że je żeli nap ędzamy te n s ilnik t o n iema sensu nap ędzać g o w tradycyjn y sposób spala benzyn ę jad ę do przod u jeste m przec iwnikiem spalania benzyny szpan u mówi tonie węgla nie ma pan, że t o lep iej wykorzystać tak iej mo żna wykorzysta ć materia ły dl a dla potrze b cyw ilizacji ojczyzn ę co ś jeszcz e pow inienem doda ć Francuz skoczy ł w n o, więc mo że wykorzysta ć te n huraganow y wiatr t o znacz y ja się tylk o otrzymam pod łoża, a wiatr zm ienia kierunek cały czas ta ńczy od 2 nie wiem tysiące kilometrów na godzin ę ja chc ę iść, ale m ówię tak podniosę 1 nogę i poczekać będzie Violetta, bo aż po nie da dan ą stronę czyl i, dop óki nie zawieje z ty łu t o ja nie postawy staw iam nog ę i dopiero wted y podni ósł drug ą i dokładnie także regularn e maszyny t o znacz y energ ia w żywych organ izmach naszyc h komórkach t o jest energ ia czerpana z cząsteczki ATP tutaj to ATP służy tylk o do oderwan ia nog i, a następnie taki znacze k a ż wiatr popchnie, kt órą stron ę, czyli nap ęd czy hydrol izat, czyli nap ęd jes t przypadkow y, mimo że n ie znajdzie w 1 kierunku to n ie jes t tak jak maskotki zna w ie, w którym k ierunku i ść t e tor y ona ma też sam i zrobili śmy mo że sta ć w miejscu mo że odnieść albo podnie ść nóżki pozwoli ł popchn ąć tak tylk o, że to jes t dosy ć subteln a sprawa m ianowicie t o dotyczy pewno ści panie profesorze w iem za chwil ę po informacjach Okaj prof . Robert Hołyst Instytut chem ii f izycznej Polskiej Akademii Nauk jest pa ństwa i mo im go ściem jutr o o godzinie 17 wykład pan a profesora w Pałacu kultur y muzeu m ewolucj i Instytutu paleob iologii Polskiej Akademii Nauk informacji o dziesi ątej 40 kt óre państwo go ści jest pa n prof. Robert Hołyst z Instytutu chem ii f izycznej Polskiej Akademii Nauk przypomn ę, że jutr o o godzinie 17 muzeum ewolucj i Instytutu paleob iologii Polskiej Akademii Nauk, czyl i w Pałacu kultury o d stron y ulica Świętokrzyskiej wyk ład pan a profesora zatytu łowany ruch synchron izacja życie i ewolucj a, a m y wracam y do k inezy o n, które mog ą alb o sta ć w miejscu przyczep ione tymi swo imi n óżkami alb o poruszać no i w 1 kierunku ora z znaczy dl a mn ie w ogóle jakimkolwiek kierunku skoro te n wiatr, bo czekają to znaczy właśnie mogą i ść do ty łu do przod u w salach tak mogą iść do przod u do ty łu tylko, że do drugiej nog i te ż przyczep ia się cząsteczki ATP i on o tak troszeczk ę t o f inezyjne ustaw ia, że prawdopodobie ństwo, że on a postawi n óżkę do przodu jes t odrobinę większe ni ż do tyłu to jest nazw ą Bolek raczej t o taka wajch a taka prze z prze z przekładnię trasach, czyli 1 rzecz ustalili śmy, że te n rad, że raczej z Rzymu lot na d Odrą oraz zdaln ie roczn e dobrz e tera z po pierwsze, ustalili śmy, że energii do ruch u do ruch u do przodu i czerpan a z szumu termicznego, czyl i prezes ów przypadkowyc h, czyli ATP n ie nap ędza te j molekularne j maszyny ta k jak wyobrażaliśmy sob ie w normalny m s ilniku samochod u tak cz y są proces y przypadkowe natomiast on e s ą dobrz e zsynchron izowane ATP, który przy łącza si ę do drugiej nogi i daj e t o prawdopodobieństwo, że p ójdzie raczej do przodu ni ż do tyłu trzyma si ę tej nog i przez 10 milisekund cza s postaw ienia, a i mo że ulec reakcji tak, żeby oderwać si ę drugą nog ę dop iero wtedy, k iedy ta p ierwsza noga stanie cz y czas postaw ienia nogi mo że ule c zm ianie teraz czas zdrow ienia szary ora z postaw ienia nogi średnio wynosi 2 milisekundy Kai czy 10 milisekund 2 milisekundy dajm y si ę zastanowić c o się stan ie jak my troszeczkę te n rok przetrzymamy i wyd łużymy cza s powy żej 10 milisekund co si ę stan ie przestała si ę porusza ć, m imo że prawd a zepsuli śmy synchronizację maszynie t o mo żna dobrze zsynchron izowane wszystk ie czasy s ą t o kolejn a zrobi łem napędza no szo k termiczny zderzen ia z cz ąsteczkami wody zderzenia z cz ąsteczkami wody nap ędzają tak si ę dz ieje absolutnie z e wszystk imi obiektami z e zewn ątrz komórki wszystko c o się dz ieje w kom órce rusz a si ę poprze z szo k term iczny przypadkowość wszystkie t e proces y są przypadkow e jedyn e co jest bardz o ważne, żeby t o życie trzyma ł kupy t o jest odizolowa ć o d otoczen ia, dlateg o że otoczenie czy w nasze j kom órce, żeby tak żeby, że popros i, żeby to wszystko zagrało t o trzeb a mie ć odpowiednią gęstość b io moleku ł ma być bardzo dużo bio moleku ł na każdy m ikro metr sze ścienny tak i teraz ja k ta kom órka w tej by ła w ty m praca n ie w wodzie no to dooko ła by ła pow iedzmy wod a na teraz jakby pękła tam było na to wszystk o si ę rozlewa ta staj e się rozrzedz a si ę tak zgodn ie z zasad ą wzrostu entropii, jeżeli coś jes t rzadkie t o w porządku n ie utworz y, ale zgodnie z t ą sam ą zasad ą, jeżeli co ś jes t du że ilo ści jest materia jes t gęsta no t o Entropia s łuży budowan ia budowan iu poz iom porz ądku, czyli wzros t entrop ii cz ęsto promuj e porz ądek i ta to od izolowanie si ę kom órek o d otoczen ia ty pierwszy niezwykle ważny krok, żeby żyć trzeb a si ę odizolowa ć panie redaktorz e to tw ierdza dzi ękuję i Apropos ewolucji t o m y zrobili śmy eksperyment y ewolucyjn e z bakteriami o d, o czy m te ż wspomn ę mianowicie poddaliśmy bakter ie nak łuwanie tak imi e-mailami nie było żadnego czynn ika chem icznego tak bakter ie były rzucon e dotar ł do tak iego na dyrektor a to s łoiczka ac h tak ca ła woda by ła mieszana mn iej więcej tak a akupunktura ta k mi wi ęcej mieli śmy 100  000 nakłuć na sekundę każda faktura by ła znakowan a 100000 × prz y czym niekt óre nak łucia były śmiertelne w ty m sens ie śmiertelne, że przebija ły błonę kom órkową bakter ie col i ścianę komórkową ta robi ła si ę dziura materiał si ę wted y wylew a na zewnątrz ta kom órka m ówią sorry norm a wszystko si ę po ścianie już n ie żyje, wi ęc środki i t o co zauwa żyliśmy to, że po 5 godzinach najp ierw oczywiście jak patrzyli śmy na żywe bakter ie t o spada ła liczba, al e po 5 godzinach zacz ęła wzrasta ć, kiedy wzięliśmy t e bakterie te, które przetrwa ły i powt órzyliśmy eksperymen t, iż żadnej bakter ii zabili śmy, kiedy złożyliśmy te ż zabija liście nie mogli ście zabić n o n ie ginęły, kiedy moje taktyczne jak dużo leków na szcz ęście dzi ś, gd y korzyści, al e na żadne umiera ła i tera z, kiedy obejrzeli śmy pod mikroskopem elektronowym t o bakteria col i taka pałeczka wydłużona zrobiła si ę z kulką nam nawet śmialiśmy, że tak to si ę czeka bij ą si ę tak kuli nie tak się Kulka rob i ten, a propo s moja firma pan a jakoś nie, bo chodzi o t o, że nauka jes t bardzo trudna dlateg o trzeb a używać cza s do zasady Tola mówi pan ie redaktorze pa n używa takich mo że się r ównać w poprzeczkę podnie ś dobrz e zajrzeli śmy zrobiliśmy zdj ęcia tem u tak ich przeciętnych bakterii zobaczyli śmy, że ściana kom órkowa wzros ła grubo ść czterokrotn ie 400 % n o chyba naturalny m ta k, a nast ępnie zrobili śmy sekwencjonowan ia całego dna okaza ło się, że w kilkudziesięciu genac h nast ąpiły zmiany to oznacza t o oznacz a, że 5 godzin bakter ii prze ewoluowa ła n ie pod wpływem czynn ika chem icznego tylk o czysto fizycznego mogę zaryzykować tez ę nie dz iwi mnie to, że są bakterie lekk o opornyc h, je żeli kto ś ma infekcję bakteryjną n ie należy spo żywać niczego ostrego ps a w PIT tak panie redaktorz e poprzeczka wyżej n o tak 10 c m do Miche 11 ewolucj a zachodz i n iezwykle szybko t o, że bakter ie przed po rok u się znajduje szcze p bakter ii, który właśnie okaza ło się, że jes t oporn y na świeżo wprowadzone antyb iotyk w ogóle t o n ie dziwi bakterii s ą w stanie si ę do tak ich rzeczy Budą tak jak my ju ż dawno 5 godzin spędzanych wystosowały wyjecha ły na wakacje wr óciłem takie wra żenie, że to c o powinniśmy dbać t o jest nas z uk ład immunologiczny, bo on jes t naszy m głównym obrońcą, a żeby do n iego wpływać może pozytywn e myślenie prosz ę spr óbować na panie profesorze no dobrz e, al e skoro tak jes t, dlaczego m y tak woln o ewoluuje Emmy my jako te wi ększe maszyn y, bo rewolucj a wymag a jednak n ie mo żna pojedynczo zmienić czegoś mus i by ć jaki ś mechan izm kt óry pozwala, żeby te n elemen t, kt óry prze ewoluowała mus i si ę dostosowa ć do ca łości, a po drug ie, prosz ę zwr ócić uwagę, że n ie jeste śmy poddan i ostrem u stresowi m y te bakter ie w specjalnie z łośliwy, a jes t pan jak to pan tak podaje t ę stresow i redakto r naczelny 2008 utworzony z redakcją lekarzem niektóre t o by ł 1000 nie d a n ie żyjemy jak miasto co już s ą cele bakter ie panie dyrektorze przywi ązanie do celu swoj e życie toby m pana wys łał na miesiąc do średniowiecza tak jak pa n stoi pod rząd USA wrócił pocałował pa n Schröder wicenaczelny rozes łane pan ie profesorze naprawd ę średnio 7 mówi p óźny, bo położne mn ie o ty m, wczesnym mówimy o p óźnym późno było t o już, b y rze źby renesan s już zaczyn a się zapada ć wcielają si ę zaczęliśmy zapomina jest z g óry renesansem w ielkich miast jes t znow u rozmaw iamy o rzeczach, na które się kompletnie n ie znamy ciała związanych z bardz o proszę pan ie profesorze, al e 45 godzin zmieniają kształt cz y te ż tylko 50 ustawy zmieniają sw ój geno m tak genom rewolucja oznacz a, że mus imy g o zmienić nigdy chyb a n ie widzieliśmy ludz i poddanyc h potężnemu stresow i, al e jeszcze poza 1 rzecz bowiem c o by łoby tak im pot ężnym stresem pan a punkt u widzenia, żebyśmy pierścienie rozdan e trzecia rynku rośnie w Bengazi w czas ie n ie pytać sam n ie wiem znow u w innym dobra, a pan n igdy nie powiedział ja s łucham pana pan n igdy mówi n ie wiem pa n zawsze broniłem jeszcz e pana zaprosi ć do pan a bardz o lubi ę w wracając do ewolucj i życia synchron izacji n iedawno przeczyta łem, że w rob i si ę sztuczne dna nukleotyd ów, kt óre nie wyst ępują w naturze, a także s ą tak tzw . ich dna co wi ęcej oczywi ście mo żna syntetyzować r óżne cz ąsteczki, al e również zrob iono pol imer raze m, kt óra kopiuje te n pol imer tak t o by oznacza ło, że chem ia, z kt órymi si ę składamy nie jes t un ikatowa tak n ie każdy chcia łby by ć taki 1 niepowtarzalne okazuje si ę, że jesteśmy przypadkow i, że przypadek historyczny Otóż par ę miliardów la t tem u spowodowa ł, że akurat dn a ja akura t takie aminokwasy an i inne prawd a natomiast zasad y fizyki s ą t e same to znacz y niezależnie o d teg o jak zmienimy chemi ę żywych organizm ów t o nada l molekularny m autork i będą musia ły iść pote m huraganow y wiatr i nada l b ędą musia ły wykorzystywa ć tak naprawdę ruch bra ł na czytelną term iczny, żeby si ę napędzać to si ę nie zmieni ważna ta k jak zm ienimy chemi ę w związku z ty m wart o jest życie spojrze ć m ówi o tym, stron y in żynierskiej i o d stron y synchronizacji t o znacz y w naszej komórce zachodz i bardz o w iele przypadkowyc h procesów, które jednakow o są ze sob ą zsynchron izowane, więc ewolucja i t o śmiała h ipoteza n ie popart a absolutn ie żadnymi dowodami co m ówię g łośno wyra źnie jes t zwi ązana z tym jak synchronizuje si ę przypadkowe proce s, bo na ty m elementarnym poz iomie wszystk ie są przypadkow e ruchy przypadkow e, ale dobrz e go synchronizuje m y dostajem y ruc h ukierunkowane najwi ęcej tak b ędę sobie opow iada pod szkieletem d inozaura muzeum ewolucj i jutr o o godz inie s iedemnastej, licząc na w iele ciekawych pyta ń kt órymi r ównież zainspiruj ą do dalszyc h badań, a ja mog ę ju ż dzi ś poda ć pa ństwu k ilka odpowiedzi pana procesach też jeste m w kwocie n ie wiem bardz o dziękuję panie profesorze dzi ękuję panie redaktorz e ra z jeszcz e przypomnę godzina s iedemnasta jutr o czwarte k 28 listopad a pa łac kultury nauki w Warszawie wejście o d ulicy Świętokrzyskiej muzeu m ewolucj i Instytutu paleob iologii Polskiej Akademii Nauk państwa moim go ściem by ł pa n prof. Robert Hołyst z Instytutu chem ii f izycznej Polskiej Akademii Nauk ruch synchron izacja życie i ewolucj a bardz o państwu dzi ękuję za uwag ę dzi ękuję panie profesorze do zobaczenia mam nadziej ę do mi łego informacji Radia TOK FM ju ż za chwilk ę o godzinie jedenaste j po informacjach wracam y do programu of f czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA