REKLAMA

To opowieści o tym, co czyni nas wrażliwszymi - Martyna Bunda o nowej powieści "Kot niebieski"

Krakowskie Przedmieście
Data emisji:
2019-11-27 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
18:13 min.
Udostępnij:

Wieloznaczna, wielowymiarowa książka o wewnętrznych wycieczkach, o tym co czyni nas wrażliwszymi - taki jest "Kot niebieski" najnowsza książka Martyny Bundy. O bohaterach i głównych wątkach powieści oraz o kocie kartuskim autorka opowiada Łukaszowi Wojtusikowi.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tej jesieni na świat przyszła była książka powieść nowa druga Martyny bundy kod niebieski nazywa Martyna Bunda mo im państwa gościem audycj i krakowskie Przedmieście dzień dobry dzie ń dobr y ja się martwi ę naprawd ę, b o ta książka udowadn ia, że zap isanie spotkać kar a zasłużona czyn ie w zapowiedziach pojawia ł się tak informacj ę, że to b ędzie zupe łnie inna Martyna Bunda si ę z ty m zgadzam to zale ży jak czyta ć historia jes t inna, ale tak naprawd ę Rozwiń » znow u opow iada histori ę, a m iejsca zreszt ą językiem, kt óry jes t znany swoje j poprzedn iej powie ści troch ę, a też jes t o n bardz o g ęsty, cho ć ma pewną tak ą zasad ę magicznej w łaśnie nowości dla mnie czym ś opowiadam historie w innym miejscu i to jest historia, kt óra musia ła zostać nap isana w zwi ązku z ty m jak p ierwsza ksi ążka zaczęła by ć doceniana to moja g łowa ju ż była w tej ksi ążce i ta le ży już dzia ła w taki komfortow e wyjście, kiedy te n cały stan jes t napęd komfortowy kompak t dl a autora sytuacja, kiedy ca ły te n jes t na pocz ątku, k iedy rzeczywiście pomo c jes t niedorzeczne wymys ł, żeby pisa ć w średniowieczu i przenosi ć do współczesności c o gorsz a jest c o najmn iej straceni cz y generaln ie n ic dobrego nie może z teg o wyjść, ale jak ta mach ina już leci ja k ta opowie ść ju ż powstaje to te ż się nie do zatrzymania, gdy już n iema pyta ń cz y tak jak zresztą taka historia przen iesieniu zreszt ą w pewnych sytuacjac h nie ma pytanie już co ś idzie to ci ęcie pytan ia były na pocz ątku, al e Janowi do tyc h ustaw si ę objawi ło kod te ż si ę objawił oczywi ście nie żarty żartami, ale to jest opowie ść o czymś co jest dl a mnie ważne t e moje dz iwne do świadczenie życiowe mia łam taki pi ękny epizod klasztorn y jak o nastolatk a bardzo przypadkowa h istoria, ale ona mn ie siedzia ła długo to jes t tak te ż na tyc h kosmonautów pod kon iec mojej książki siedz ą w kosmo s, a wcześniej przyjaciela jak apel u do klasztor u rywala n ie zamkni ętym murami życie do góry nogami pokazuj e, że gw iazdy zostały pom ierzone w odleg łości są znane obwod y te ż, że generalnie to wszystko s ą takie ceg ły z tekstu sk łada się świat klocki, z kt órych jeste śmy zbudowani jeszcze co gorsza pan Bóg w głowie pan Bóg jes t w g łowie generaln ie jest wielki wielki k łopot, bo to jest n ie do uniesienia dla tyc h ludzi dla wielu z tych ludz i fakt h istoryczny do ść rzeteln ie przygotowała do te j opowie ści i rzeczywi ście po autentyczne j w izycie Jana Heweliusza w klasztorz e w Kartuzach zacz ął się du ży duży kłopot, z kt órego właściwie tylk o to si ę podźwignąć si ę skończył to jes t opowieść w pewny m momencie natom iast potem są astronauc i, którzy s ą w kosmo s i kompletn ie racjonalnie facec i kompletn ie przebadan i psychologicznie m ężczyźni be z żadnych inklinacji do jak ich odjazd ów m istycznych do zadawania nadm iar pytań bardz o racjonaln i ludzie lec ą i wracaj ą m ówią jak średniowieczni m istycy to, że dobrze, jakby patrz ąc na świat kosmos u doznali poczucia, że są jednością wszystkim nie w iem c o z tym zrobi ć prze żyli tak głębokie wzruszen ie, które powod y, kt óre wielu z n ich kaza ł rzucić t e, a strona łódzkie un iformy i zająć np. uprawą roli to jes t bardzo częsty przypade k też 1 dziennikarz japo ński, który powiedzia ł w kosmo s jak o gwiazda wr ócił zajął się straszn ie prosty ju ż nie pamiętam chyb a zaczął jak o żywność wyrabiać wielu z tyc h bohater ów, którzy właśnie uciekaj ą z różnych powod ów są wygnani alb o n ie przygarni ęcie przez rodzinę stać si ę w lesie prze z jaki ś czas alb o w pewnym momencie ksi ążki jak cho ćby Joanna znikaj ą tak naprawd ę tak ie zn ikanie w przyrodz ie bardzo c iekawie w ogóle sob ie napisa łem, że to jes t książka, którą z łom poszuk iwaniem ciągłym, czego t o jest ksi ążka o d tyc h wewnętrznych wycieczkach, bo z tego wracam tera z do pocz ątku nasze j rozmow y np. ten epizod kosztown y by ł 1 z tyc h moment ów w moim życiu, kiedy si ę okaza ło, że wyc ieczki wewn ętrzne są w łaściwie r ównie ciekawe wycieczki w kosmo s i w pewnym momenc ie wychodz i na t o samo t o jes t tak że niezale żnie, którą stron ę polec imy t o możemy znale źć jeszcze zmienia c o na s tak cz y nie ważniejszymi, bo wydaj e mi się, że paradoksalnie siła jes t możliwości o tym, te ż by ła p ierwsza ksi ążka Jerzego w swoj ą w łasną wra żliwość zaakceptuj e przetworz y przejdz iesz prze z ni ą uznasz poznasz t o twoj e tak a wewn ętrzna siła, która powoduj e, że jesteś odporn y na wiele b łahych rzeczy znaczn ie wyższa ni ż w momenc ie niż na pocz ątku tej podr óży o tej podr óży w łaśnie jest kot n o a na czym poleg a w tak im raz ie, gdzie jes t chowan a wra żliwość 1 swoich bohater ów morf ina kata on e schowan e tam w ty m samym miejscu miały schowane w tym miejscu, gdz ie czarne t o znaczy wszysc y m y mam y sobie myślę, że nawet można, b y zaryzykować twierdzenie, że po r ówno białego czarneg o i wrażliwość może budowa ć t o bia łe może wzmacniać t o biała oczywi ście mówimy symbolam i może wrażliwość może czyni ć c ie lepszy m człowiekiem, ale antykiem jest 1 to cała ta moja opowie ść o tym, że, b y nie ma tak iego nie ma gwarancj i na nawe t nawet nawet chodzen ie w dół nawe t wtedy to ten w idok ziemi z kosmosu n ie gwarantuje niczego t o znaczy to nie jes t tak że jak już tam wra żliwości sob ie odnajdzie j ą wykorzysta ć dla dobryc h rzecz y np. potraf i by ć empatyczn y czu ły dobry opieku ńczy t o, że t o jest dane raz na zawsze to c o się mo że w ka żdym momencie zmienić mo że okaza ć, że potrafi być brutaln a im bardz iej jeste śmy pewn i swoich mo żliwości swojej o ty m, kolejna h istoria pomówienia im jeste śmy pewni swoje j wra żliwości i im bardz iej nawet z łożyliśmy w of ierze siebie sameg o tym wi ększe ryzyko, że b ędziemy takimi katam i że, że t o si ę po prostu rzadko zdarza w tym może być kate m na bardz o subteln e sposoby promocjami lokatac h, ale on e są tak iej naszej własnej kl imacie do tego, żeby p ójść tą albo tą ścieżką prz y czym to n ie jest tak że idzie ścieżką ra z na zawsze ktoś ca ły cza s plecie mo żesz by ć po stronie mater ia za chwilę p o stronie fal i to tym mo że b ędące czyteln ikom w głowach tyc h znakomitych 1 z pa ństw opowieści tej ksi ążki, ale nie jeste śmy tac y cz y kopciuszki w życiu realnym życiu n ie zawsze są Kopciuszka mi z łe siostry n iekoniecznie są złe się mo żna być świętą i nadać n i dowo żeni są jednocze śnie albo święto szaloną jednocze śnie tak święta nadal są też jest na prawo sta ć ale, al e się pojawia ma m te ż bardz o mocno w łaśnie w takim kontekście z 1 strony szale ństwa, a prze z niektórych cz y te ż zwanego w łaśnie jako szale ństwo, a przez niekt órych jak o takiej świętości m ówi jeszcze inaczej n o ta k tak to wszystko jest prawd a, o czym mówi się ulubion ą postacią jes t taka mocna Hana Hildegardy z Bingen zbudowana tak 2 × my ślę jednak czyta łem te, że od przepow iedni, bo ma te ż pisze książkę, która jes t o ziołach i o poszuk iwaniu i wychodzen iu z ciała objawieniach takich n o właśnie polega na tym, że on a potraf i robić co ś, czeg o cz łowiek nie potrafi powiedzieć panie świetnie si ę w nielicznych mistyk ów jes t po prost u fascynujące w ogóle nie pasuj ą do kanonu ko ścioła on i wszyscy wystają poza to c o si ę uwa ża za legaln e legaln e n p . drog ę legaln ą drogę katolicką nic n ie pasuje jakoś udało si ę Kościołowi mimo wszystko zmieścić on i wszysc y są eksperymentatora mieli wszysc y id ą do tej c iemnej Puszczy piechotą n ie wiedz ąc na c o si ę decydują tak samo jak kosmonauci, kt órzy potem lecą w kosmos te ż n ie wiedzą cz y wr ócą n ie przyznaj e to opowieść wiod ła tak że 1 wątkiem, który n ie jest w ątkiem głównym, al e się pojaw ia w kontek ście powracających mnichów c o jaki ś czas to z tego powod u, że tutaj też, b y powraca ć do ich p ierwotnym rynku ko ścioła wschodniego, bo st ąd t o przebywan ie w samotności jes t tak ważna, poniewa ż on i jak chociażby ten p ierwszy bohater, kt órego wymieni łem jak w Aarhus szuka osamotnienia, a t e w og óle bardzo c iekawe, że jak pisze o ty m jak te n klasztor powstaje to okazuj e si ę tak że na pocz ątku cz łowiek, kt óry szuk a osamotn ienia tak naprawd ę, k iedy pr óbuje za łożyć cokolwiek to okazuje się, że mus i wejść w zale żności i za chwil ę powstaje klaszto r za chwilę pojawią się tam różne r óżne grup y nac isku interesanci zależności w te j n iewielkiej spo łeczności tak naprawdę nie mo żna n ie ulec emocj ą i pójść coś zupe łnie inn ą drog ą n ie wycisza myślę no właśnie, a nawe t napisałam rz ąd szuk a c iszy, bo szuk a do sens u str icte ciszy, al e te ż przenośni takiej c iszy wewn ętrznej ja bym zaryzykowa ła różnymi jak o autorka mog ę nawet powiedzieć całą pewno ścią, ale ta m mogą sob ie ocenić na sw ój w łasny spos ób, al e o n oczywiście też leci w kosmo s oznaczony jest w trakcie te j bardz o głębokiej wewnętrznej wyprawy tam na pewn o się zdarzają bardzo c iekawe rzeczy potrzebuj e c iszy, al e dokładnie też jest tak jak m ówi m y jesteśmy cz ęścią spo łeczeństwa cz ęścią systemu za chwilę pojawi ą si ę work i piaskiem za chwilę pojawi ą się robotnicy, ponieważ koszty nie d a się zbudowa ć w pojedynk ę sztuką jes t tak lawirować żeby, żeby si ę w te j wewn ętrznej podróży jako ś utrzyma ć jednocze śnie być w te j i moralnym życiu nie d a się cz y oczywiście wszysc y mn isi, kt órzy wędrują do teg o klasztoru idą ta m po to, żeby nie oni b ędą z r óżnych powodów nitami rodzina wys łała, bo byl i młodszym syne m, bo o, b o o bo, bo ojczy m ich n ienawidzi, bo rodz ina splajtowała trzeba było z n imi zrobi ć, a nazw isko było bardzo wielkie c o nie zm ienia fakt u, że taka podr óż prze z puszcze t o wyobraźcie sob ie pa ństwo tak ą sytuacj ę g ęsty las kilkaset kilometr ów do przej ścia mo żna zrobić 10 dziennie mo że 20 nie więcej i t o jest także ws iada w środki lokomocji jes t dow ieziony do celu na miejscu odebran y prze z kogo ś bardz o przyjazneg o przyjemnego, kto potem w sztukac h Google trasa zaprowadz i nas na m iejsce o nim t o są t o są dzieci z najlepszyc h rodz in najlepiej wyedukowan e w Europie, kt óre a ż do c iemnego las u same znalaz ły drog ę i przesz ły tą t o zreszt ą droga metaforyczną to znacz y prze z niektóre pa ństwa spędził noc w c iemnym les ie samemu harcerz e tak jak n o tak to si ę części znasz nas przydarzyło, al e wielu wielu ludz i na my śl o tym, myślisz t o raczej nie jes t dobr y pomys ł tak się miesi ącami, w jakich książek, które n iedawno się pojawi ła pamiętam tytułu, al e pewnie co ś z ciemnością tytu ły, które właśnie udowadnia, że ciemno ść jes t w og óle spo łecznie cywilizacyjnie bardz o potrzebna ta k ta k jak cisza n o właśnie, ale wcześnie b ędziemy bardzo mało, jeżeli chodzi o ciszę, ale nieco innym wymiarze jes t potrzeba dialogu mamy wrażenie czyta łem na każdym rozdziałem n o dobr a, ale we wpros t mam policzyć procentowo powrót do spraw y naukow o tak nie jest w stanie teg o policzyć, ale wiem, jak ie wra żenia, że porozmawiamy także więcej trup ów niż dialog ów t o na pewno więcej t o byłaby jednak idzie do przod u ni ż te elementy dialogu pewno je śli się pojawi ą, ale mają często dl a mnie tak ą, jaką rol ę konfesj i spowiedzi przed w te j pierwszej cz ęści cz ęsto tak jest, że t o, że z e, że to są tak ie, że mus i być naprawd ę ku tem u bardz o dobra sposobno ść, żeby ta m jakiś dłuższy, ale uczc iwie pojawi tak t o jest taka moj a zabawa formą ono minut tak jes t, że to sob ie pozwoli ć na r óżne dz iwne dziwno ści ekstrawagancji i t d. ale rzeczywi ście maj ą formę przypowieścią t o znaczy dialogi s ą o tym, kto, kt o znalazł, kt o zgubi ł, dlaczego alb o przynajmn iej o ty m, głównie od rzeczywiście chcia łam, bo jak jesteś troch ę tak że często także 1 osoba w rol i m istrza druga ucznia t o jest dok ładnie tak przy czym ta, kt óra była w ministrze, jaka może być uczn iem albo odwrotnie to wcale nie jes t takie jak to si ę w te j powie ści cz ęsto zmienia, bo ona jes t o tym, o ty m chcia łam, żeby by ła więc, więc wracaj ąc do punkt u wyj ścia wisi, jakb y za późno były ju ż na lęki to ja k ta ksi ążka będzie przyjęta on jes t tak dz iwna tak n ie tak ryzykowna, ale jednocze śnie tak ważna dl a mn ie, że no cóż musiałem napisa ć nie zapytałem jeszcze 2 najważniejsze wątki, kt óre ka żdy Polski szanujący si ę dz iennikarz pow inien zapytać pierwsze, sk ąd te karty za drug ie to, sk ąd t e koty karto n z dzieciństwa koty Kraków pod kart ą dzi ękuję a gdy t e niebieskie kot y t o tak ie koty, kt óre dziś istnieją na t o by pokazywa ła zdjęcia s łuchaj ja mam n iebieskiego rosyjsk iego kota nie w ie jak teg o zrealizować to są t o prawdopodobnie podobn e geny t o znaczy rzeczywi ście na Kaszubach w okol icach Kartuz m a w telefonie pa ństwo możecie zobaczy ć, al e mo żna może wr ócić do internetu do tak nie ma nie mo żemy tutaj powo łać świadków tyc h, kt órzy w idzieli, al e w roku 2015 dokładnie tak jak to z łe wzorc e krzak i do moje j przyjaci ółki podwórze ci ężarna kotka bur a tak a jak to ko t na ws i 56 Koczon już n ie pami ętam wszystkie takie, jak ie to tam zwykle si ę rodz ą łaciate niewielkie jes t tak i po prost u kompletn ie inne moj e przeczucia pote m doszuka ła się, że jest tak a ras a jak faktor, czyl i kot y kartuskie prawdopodobn ie hodowali kartuz i, cho ć nie ma dowod ów, że prawdopodobn ie przysz ły piechot ą dzisiejszej ser ii i krzy żowcami one maj ą taką dziwn ą cech ę, że przegl ąd cz łowieka to z cz łowiekiem włażą jeste ś tak że koty n ie w iem ludz ie, którzy zajmują się t o bardz o cz ęsto zauwa żają, że jak si ę wrac a z Chin i siada si ę w dom u na fotelu wszystkie koty złożą si ę wieszają cz łowieka on e mają tak ie wyczuc ie tak iej tej harmon ii wewnętrznej t o jest niewyt łumaczalne ściany tak maj ą rzeczywi ście to te narodziny tego wielkiego kota, kt óry by ł 2 × wi ększy o d pozosta łych my śli pa ństwo sobie wydłubuje się teraz t o zobaczy ć jak on e wygl ądają on e są podobn e do brytyjsk ich do rosyjskich to bardzo podobne mas a rodzą si ę czasam i genetycy m ówią, że t o jest taki zb ieg przer óżnych rzeczy t o znaczy mus i być obo k na typach IKO kocice i kocur a ten konkretn y gen mus i się zdarzyć po prostu ca ła mag ia, czyli konkretnych firm dzia łających na konkretne bia łko w okropny m momenc ie nie 5 minut wcze śniej nie 5 minut p óźniej tylko dokładnie w ty m tak dale j tak dalej jak te n przekładaniec ca ły poukłada to dzi ś takie n iebieskie koc ie dz isiaj tylko hoduj e w hodowlac h on e można j e kupi ć a, ale one c o jakiś czas rodzą si ę na Kaszubach on e się prawdopodobnie średnio w całej Polsce, cho ć na Kaszubach troszk ę gęściej w iele jest w iele jes t jakb y w iele wskazuj e na t o, że w czasach średniowiecza by ły w Europie dość popularn e na Kaszubach też by ły popularne we Francji to nawe t si ę nazywaj ą uśmiechniętymi kotami Francji te ż głosy, a pote m rodziły si ę cora z rzadz iej oczywiście osob istego zrobiłam taką meta fac h na w łasny użytek, dlaczego nasze rodz ą cora z rzadziej, k iedy się w łaściwie poz a twoją książkę opowie ścią o mi łości również oczywiście, że dla mn ie każda ksi ążka we wszech świecie jes t cz ęsto tak a mi łość niemożliwa alb o taki zachwyt nad mi łością, bo tutaj mamy też różne permutacje miło, iż dn ia jest jest coś tak iego, że Joanna bardzo złożenia gorzej, że ma mówi n ie mog ę być twoj a, gdyż jeste m córką kat a pote m zostaj e przy mężczyźnie okazuje się, że jednak z nim żyć n ie potraf i jak w ielu z na s, gdy taki stre s przed kilkuset la t, a jakże prawdziwa prawda chc e ona jes t o tym, czego się składa życie na mi łość jes t wci ąż kompletn ie istotnym, a jednocze śnie bardz o trudny m, chociaż ta k jak bazow ą łatwym c o wi ęcej doświadczenia, kt óre tam przywo łuję t e doświadczenia, kt órych pa ństwo mówiłam, czyl i takie powtarzaln e we wszystk ich systemach rel igijnych duchowych to jedno z tak ich najbardz iej popularniejszych typowyc h właśnie tak ą uniwersaln ą miłość t o dokładnie to tylk o, że się rozlewa szerze j jes t takie abstrahować t o bardz o c iekawe zjawisko c o jest o te j te j miłości ta ludzka miłość kiedy ś nap isze książkę o mi łości, a tuta j nasz e plecie ta k jak w życiu, bo dl a mnie wa żniejsze było, żeby n ie chcia łem trochę jes t jakb y podeprze ć t o powtarzalnością uniesie pojaw i k ilka model i tak ich typowych model i nawet powiedzia łem ah a typowych tak i uzale żnionej zale żnej kob iety niechcianego dziecka, al e są t o są w ątki, które pojawiaj ą si ę różnych życiorysach na r óżne osoby n o z t ą rzeczywiście tak szybk o jak szcz ęśliwa mi łość tak w łaściwie ona tak marz y ona jes t okresow o w życiu bardziej b ądź nieszczęśnik może t o jes t odpowied ź jak się za du żo teg o życia nie wymag a to można suma summaru m uznać że, że by ło nie źle tak szybk o tera z przeglądam swo ich bohaterów pomy ślę, że nawe t ostatnia bohaterka an i ona du żo na morze ma powodów, żeby narzeka ć na sw ój zwi ązek ale jakby mia ła tak ostatecznie podsumować to co ś ta m z tego życia wyciągnęła my tuta j swoj ą książkę tak ie doświadczenie, k iedy my ślałem takiej czasoprzestrzeni świat n ie musisz wybaczyć, ale tak si ę t o wa żne, jak ą spiral ę życie jak o spiralne pokoleniowo te ż tak t o wygl ąda dlatego pewnie ta książka tak z łożonej t e wątki, o kt órych opow iada dok ładnie odczuwałem rz ąd dziś pojawiaj ą nie w tych samyc h momentach, gdyby śmy się spodz iewali jednak wracaj ą pewn e zachowan ia figury gdzieś wracaj ą te ż sob ie tak wyobrażam świat, gdyby m mia ła u żyć jakiegoś modelu to pewn ie takiego wszystko n ie powiedzieliśmy jes t w książce 700 ponad la t historii Szanowni pa ństwo wszystko zaczyn a się drug i po czternastego wieku r óżne pokolen ia r óżne doświadczenia powracaj ąca figura mn icha i ta najwa żniejsza powracaj ąca f igura kota n iebieskiego kot a, który ca ły cza s poczynan iom bohaterów towarzyszą te ż przychodzi do tyc h, do których chce tyle Szkotów tylko 1, a i to nie jest pierwszy od moim rzut ok a i jes t n iebieski n ie szło bia łoczarne łaciaty t o już mo że bez przesad y ko d n iebieski mieszka tam, gdzie si ę urodził tam jes t świetnie by ł tak i momen t, kiedy próbowała mo ich przyjaci ół teg o podkreśla pote m jakb y przypomni psów okazało się, że w tym zwierząt n ie da si ę mie ć bez liku, więc ju ż chyb a tak zostanie t o proponuj e ta k o zwierz ątkach małych du żych porozmaw iamy sobie ju ż poz a anten ą Szanowni pa ństwo czasem powie ść najnowsz a Martyny bundy ko d n iebieski wydan a prze z wydawn ictwo literackie jes t ju ż w ksi ęgarniach Martyna Bunda Szanowni państwo jakie ś dziękuję rad iu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA