REKLAMA

"To, że w Polsce jest bezpieczniej, to zasługa służb, a nie ministra"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-27 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pa ństwa moim gościem jes t Rafał Jankowski przewodnicz ący zarz ądu głównego NSZZ policjant ów dzie ń dobr y dzie ń dobr y Jarosław Zieliński odchodz ąc z MSW ja napisa ł tak kończy pracę w rozw ój z poczuc iem dobrz e wykonanych zada ń których, kt órych efekt y ocenili wyborc y, a obraz med ialny skoryguje czas w Polsce żyje się bezp iecznie służby, kt óre nadzorowa łem dzia łają sprawn ie przypomn ę, że Jarosław Zieliński w MSW ja jak o sekretar z stan u Rozwiń » nadzorowa ł m. in . pol icja Straż Graniczną i so b jak pa n ocenia prac ę by łego ju ż w iceministra Zielińskiego przed e wszystk im gratuluj e by łemu w iceministrowi dobrego samopoczucia i wysok iej samoocen y jak ocenia środowisko generaln ie ocenia w iceministra i oraz zwi ązane z bezpieczeństwem wewn ętrznym z policj ą Strażą Graniczną wystawiaj ą w iceministrowi cenzurę n ie najlepszą t o, że w Polsce żyje si ę bezp ieczniej t o, jeżeli jes t to czym zasługę t o na pewn o funkcjonar iusze pol icji z kolei by ły ju ż wiceminister Zieliński mówił, że t o jes t wszystk o wina nasza, czyl i medi ów tak naprawd ę pol icjanci tak że podlasc y pol icjanci g o kochaj ą wszystk ie t e informacje na tema t jeg o dzia łalności wobe c funkcjonar iuszy pol icji s ą mocn o przesadzone n o rzeczywi ście policjanci wyc inali konfetti, al e w łasnej wol i c o ja także wszysc y s ą zwi ązani z resorte m z policją i z tym c o si ę wewn ątrz naszej formacj i, że doskonal e wiedz ą, że pa n minister Zieliński był znan y z teg o, że dowodzi ł t ą formacj ą nadzorowa ł generaln ie formaln ie informację, ale że, że jakb y poza hierarchiczną o ścią kt óra, która mus i w pol icji by ć, b o tak tak s ą real izowane formacj e zm ilitaryzowane, że polecenia wychodzi ły z MSW ja wpros t do garnizon ów w kraj u z pomini ęciem chocia żby komendy głównej takich sygna łów do na s przychodziło mas ę praktyczn ie codziennie, wi ęc tak ani nadzoruj e formacji takiej, jak ą jes t policja ani się tą formacją tak n ie dowodz i na poz a ty m Jan spor e w ątpliwości do teg o czyt a pol ityka pos łowie kadrowa, kt órą prowadził m inister Zieliński była dobr a co zagrania szereg w ątpliwości że, że policję powinien dowodzi ć komendan t główny m inister, kt óry nadzoruj e policję pow inien stwarza ć do teg o warunk i Ka głównej o d m ianowania od wskazywan ia kt o, jaką funkcj ę policji ma pe łnić, a mam y przekonanie, że w ostatnim czasie tak si ę działo n o właśnie, bo wspomnia ł pa n o ty m, zarz ądzaniu bezpo średnio z ministerstwa MSW j a do tutaj wysz ła oczywi ście na j aw pewn e rzeczy, które wprowadza ł m inister Zieliński no i chcia łem pan a proszę tuta j w zam ian zwi ązku zawodowego o recenzj ę, bo rzeczywi ście media opisały t o słynne konfett i, czyl i na torz e karną pol icjanci mus ieli wycinać dziurka ciem konfetti, które pote m by ło okazj i jakiego ś ta m święta rzucan e co takie h istorie jak konfett i cz y wsadzan ie funkcjonar iuszy w skrzydłach an ielskich Nana na kon iec to w ogóle n ie pow inny si ę zdarzyć no w łaśnie, bo chcia łem zapytać pan a jako policjanta znacz y c o wy pol icjanci sądzicie o teg o typ u doktor powiedzia ł w czasie docenili trud n ie licuj ą z mundure m be z zaj ęciach bezwzgl ędnie jes t t o dobrz e tutaj pan a jak zapowiedzia ł tak n iepewna fundusze pol icji w ogóle w sens ie żadnej służby mundurowe j n ie powinni uczestniczy ć w tego typ u jasełkach to, że tak si ę działo si ę tak dlateg o, poniewa ż różni komendanc i na różnych szczeblach czy to wojew ódzcy pow iatowi m iejscy byl i pol itycznie, jakby zobowiązani w pewny m sens ie i i cz ęsto, o czym ja to, o czym m y jako związek o d dawna m ówimy, że pol icja, która z def inicji nabycia pol ityczne neutraln e światopoglądowo nie zawsz e taka jes t, k iedy tak a będzie wtedy, kiedy o ty m, będzie decydował si ę na główny, który pow inien by ć wyb ierany kadencyjne c o g o u niezale żnych od polityków no n ie tak jak kadencyjne wyb ierany jes t np. szef NIK-u, choć mo że trafi akurat to nie jes t najlepsz y przykład jes t źle ale, ale w tyc h ma łych trend ma łe tren d prosto ze Strasburga KE komisja Europejska właśnie uzyska ła w parlamenc ie europejsk im wi ększość 461 posłów z a do tego tematu wr ócimy tu ż po 1240 przeniesiemy do si ę do Strasburga, a tera z wracam y do policji n o w łaśnie m ówiliśmy mówiliśmy o ty m z tak im troch ę okr ężne zarz ądzaniem policją, ale m inister si ę n iskim swoje argument y np. mówił noc ą pod mo im udziałem rzeczywi ście sto i radiowóz albo 2 radiowozy, ale pol icjanci sam i po prost u chc ą pilnowa ć porządku zarzut pol icja są teg o, żeby pilnowa ć porz ądku i n ie tylko podał minister żeńskiego, al e pod pańskim zate m również do tego jesteśmy ta k jak m ówię, je żeli jaki ś ob óz pol ityczny w ko ńcu nie zdecyduj e si ę na t o, żeby wprowadzi ć kadencyjno ść zarz ądzaniu w dowodzen iu policj ę, że t a Komenda będzie pochowany na okre s kadencj i, jak ie w większości kraj u w Europie, bo są tak ie standard y które, kt óra w łaśnie pokazuj ą, że powinniśmy zmierza ć t ą drog ą, czeg o niestety w Polsce nikt nie chc e zrobi ć, bo fajn ie jes t mie ć jakiś wp ływ na to c o się dz ieje w tak iej służbie największej s łużby w ty m kraj u, jaką jes t pol icja i i trzeb a bardzo Police jes t wykorzystywan a politycznie prze z prze z polityk ów w łaśnie zarządzający wprowadza ł uwa żam, że zrobił wszystko by śmy n ie byli wykorzystywan i jesteśmy czasam i psuc ie prze z polityk ów, bo c o nowy obóz rz ądzący dochodz i do w ładzy ka żdy z nich ma swoj e w izje tego rozwi ązania, jakie pow inno się wprowadzić w s łużbach mundurowych w ty m w pol icji, gdyb y istnia ła ta kadencj a, gdyby policję zarz ądzali nie pol itycy, a ludzie z bran ży tak to zapewnili śmy ci ągłość tyc h zmian, bo my sam i w iemy nas i szefowie wiedz ą, czeg o ta policja potrzebuje czego ś c o ludz iom zapewne właśnie, zw łaszcza że jeszcz e w czasac h m inistra Błaszczaka na c o dzie ń nominacji komendant ów g łównych we n ie mia ł r ęki m ówiąc eufem istycznie komendan t główny policji nowe t o dosy ć wa żna funkcj a faktycznem u mo żemy tutaj dyskutowa ć cz y t e mianowania odpowied ź była karuzela t o znaczy, al e to w łaśnie tak si ę dzieje w ka żdym przypadk u, k iedy pami ętam też karuzelę z poprzedniej ek ipy tak przyszed ł kto ś by ł ministrem i w poprzednim sk ładzie rz ądu tak samo zm ieniano komendantów komnat a głównego konia z głównych komendant ów wojew ódzkich ta m m iejskich pow iatowych nie ma stabilności pol icja pol icji potrzebn y spok ój, żeby ta formacj a po prost u te zaufanie często się trafi ł w szacuj ą pol itycy, że bezpiecze ństwo Polsce du że zaufan ie do pol icji jak by ł ostro żny z tak bezkrytycznie wierzyć ty m statystyk ą w NATO zaufanie faktyczn ie ludz ie sobie zas łużyli, kt órzy służą pol icji, ale tylk o taki spok ój właśnie z e stron y polityk ów zapewn ienie porządnych rozwi ązań, czyli pewn iej kasy, al e te ż i przepis ów prawa które, al e tak że na s nadzoru, gd y pa n pan ie przewodnicz ący na przecież spraw a Igora Stachowiaka t o jes t tak że m ówiąc wpros t ha ńba po prostu waszej formacji, al e mówimy t o w łaśnie ja m ówię, że odpow iednie zarz ądzanie odpow iedzi odpow iedni ludzie tak modn e już zacz ęliśmy rozmowę n ie mianowani palce m prze z jakiegoś polityka tylk o c i, kt órzy m y trac imy potencja ł wiele w iele osób kilka la t tem u, kiedy okazało się, że ktoś, kt o to, kto także zaczyna ły w nie mia łby du że, al e jeszcze m ilicyjne musiały pozbyć si ę wielu fachowc ów i cierpimy w tej chw ili za t o za tamte decyzj e, ale skoro ju ż jeste śmy właśnie przy przy ty m jak si ę żyje Polakom czy bezp ieczniej cz y mniej bezp iecznie się, że pol icjant w Polsce bezpiecznie my ślę po prost u zadać pytan ie znaczyć te dobr a prac a też świetne pytan ie, na kt óre m ógłbym długo odpowiada ć, ale postara m się jako ś tak 3 zdania policjant poz a tym, że ma jako 1 z decyzj i na s niewielu służb to jedna k nie 1 z n iewielu zawod u, kt óry ma wp isane w umow ę o pracę, że z narażeniem życia zdrow ia, więc państwo, kt óre teg o policjanta wysyła na ul ice, które ka że mu strzec porz ądku powinno zapewnić te ż bezpieczeństwo n ie chcę podawa ć przyk ładów cz y aktualnie ko ńskiego przyczyn y, bo po te spraw y się ta m jeszcze wyjaśnia pol icjant, kt óry n p . odda ć strza ł, bo teraz słyszymy b ędziemy o ty m, strzelania tak naprawd ę pozostaj e sa m tak wted y jeg o bezpo średni prze łożony umyw a r ączki, bo spraw ę rozstrzygn ie prokurator niezależny s ą tak dalej t o, że pol icjanci padają ofiarą pom ówień codziennie to są t o są setk i spraw r ównież policjanci tak i zawód troch ę taki trochę zaw ód, al e jedna k, jeżeli m y s łużymy społeczeństwu państwo odpow iada za na s t o państwo za pani ą stworzyć jakie ś mechanizmy, kt óre w, kt óre też stwarzaj ą t ę pol icjantowi możliwość tego, że dyskusj a jakiś chociażby pomoc y prawnej w ramac h struktur y, jak ą jes t policja nie teg o człowieka si ę zaw iesza odb iera się p ół pensji i broni się ch łopie sa m dlatego jak o zwi ązki co miesi ąc robimy Zając żółtej an i udzielamy adwokat ów różnym policjantów w r óżnych sprawac h ludzie garn ą do policji trudno jes t znaczon a jest rozwiązać tę służbę w ie pan co generaln ie te n eto s służby, jakb y o n tak ewoluuje ra z jest wyższy raz niższy my ślę że, że w te j chw ili te ż i ryne k tak tak i dzie ń mo żna zarobi ć lepiej t o ludz i także zrobi ć lepiej no cz y warto by ć policjantem jak chciał, żeby do polisy s ą stworzono tak ie warunk i do pol icji przecież najleps i ludzie, bo wie pan, bo to jes t taki zaw ód w 1 z marze ń chłopięcych no trasa z e zbyc ia si ę marynarzem pol icjantem strażakiem zgadza si ę g o, że zderzenie z rzeczywisto ścią pote m weryf ikuje t e te te młodzieńcze marzen ia i i naprawdę uwa żam, że po p ierwsze, my jak o o pol icji pol icja n ie wykorzystuj e, jakby potencja łu ludzi, kt órzy do tej pol icji przychodz ą, bo przychodz ą ludz ie z różnych wykszta łceniem z różnymi n ie wiem kt o b y ten nab ór do policji, czyl i ta k tzw. selekcj a wojskowa wojsku jest tak, jeżeli ktoś sob ie s łużbach specjalnyc h spe łnia warunki niż te, które zjednocz ą albo ma p ływać Łodzią podwodn ą pol icje tak a urawniłowka wszysc y zdają 1 test sprawnościowy czy kto ś jes t prawn ikiem cz y informatykiem trafia najpierw wnętrze będzie pracowa ł prewencji b ędzie detektywem t o właściwie wymagaj ącą Tessa dok ładnie tak być nie pow inno być kto ś świetnym informatykiem t o na cholerę si ę 10 × podci ągnąć na dr ążku alb o przeby ć tor przeszkód stan w jak im czas ie to nigdy n ie b ędzie do n iczego potrzebn e n ie powinni śmy wykorzystywać tak ie naturaln e predyspozycje, al e te ż w iedzy umiejętności ludz i, więc jeżeli szukam y ludzi do walk i z przestępczością to ma być informatycy to część stworzy ć takie warunk i przyj ęcia do pol icji, które n ie będą utrudniać mówiąc policji dosta ć, a jeżeli mam y walczyć n ie wiemy szukamy ludz i do Kompanii oddzia łów prewencji, kt óra b ędzie walczyć z bogactwe m t o nikomu tam nie jes t potrzebn y dyplo m z geografii bardzo serdeczn ie dziękuję za t ę rozmow ę Rafał Jankowski przewodnicz ący zarz ądu głównego NSZZ policjantów państwa mo im go ściem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA