REKLAMA

Krzysztof Wielicki. Piekło mnie nie chciało

Gościnnie w TOK FM: Poczytawszy
Data emisji:
2019-11-27 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
40:37 min.
Udostępnij:

Za kilka tygodni upłynie 40 lat od chwili, gdy człowiek po raz pierwszy stanął zimą na najwyższym szczycie Ziemi. Tym człowiekiem był Krzysztof Wielicki (w zespole z Leszkiem Cichym). W jaki sposób zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum, jednemu z najwybitniejszych wspinaczy w historii, udało się przekwalifikować na tkwiącego w bazie szefa wypraw? Jak na bojowy charakter Wielickiego wpływa wino, na którym się zna jak mało kto? Jak w wieku niemal 70 lat radzi sobie z tym, że młodsza od niego żona wspina się w górę szybciej od niego? O tym wszystkim Jackowi Świądrowi opowiadają Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski, autorzy biografii "Wielicki. Piekło mnie nie chciało".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po odczyt a wsz y podcas t ksi ążkowy wydawn ictwa Agora w dzie ń dobr y przy mikrofonie Jacek Świąder ze mn ą stud ia są te ż korytk o Marcin Pietraszewski dobr y autorz y reporterskiej ksi ążki Krzysztof bl iski piekło n ie chcia ło jej bohater to legend a polskiego himalaizmu zdobywca Korony ziemi p ierwszy człowiek, który stan ął na szczyc ie Everestu mimo zim ą luty 8 dziesiątego rok u akta Tarnowa na p ierwszy pierwsz ą Polką p ierwszym Polakiem, kt óry stan ęła Rozwiń » na szczyc ie awansowa ła Wanda Rutkiewicz siedemdziesiątym ósmy rok u, a nawe t by ło latem natom iast Krzysztof w ielicki rzeczywi ście by ł z Leszkiem cichym to byli t o t o byli 2 pierwsi himalai ści, który zdobyl i Everest zimą to by ło w czasac h, k iedy nikt n im n ie myślę, że w og óle możliwe no po prostu mąż n ie wspina uwa żano że, że te o śmiotysięcznik strefa śmierci, a one s ą tak niebezpieczne late m, a o zimie w ogóle nie ma co marzyć muszą one pełnić rol ę w pozwoleniu w tamtyc h czasac h na wsp inanie się zimą uznaj ą, że jes t t o fizycznie niemożliwe rzeczy n ie przetrwa tak skrajn ie trudnyc h warunków w tak wysok ich g órach - 40 stopni wiatry wiej ące z si łą huraganu także czase m ci himalai ści także musieli spe łniać, żeby nie ich n ie wiało, aby środki wzywał, aby wały, że zrywa ło te pozycj e jak dosz ło do teg o, że wsp inanie się zim ą na ośmiotysięczniki stało si ę specjalno ścią Polaków Polacy prze z d ługi cza s nie mogl i wyje żdżać w Himalaje w og óle teg o lat a pi ęćdziesiąte 40560 Gomułka n o t o t o w og óle wyjaz d zagranicę by ły naprawd ę co ś bardz o trudnego i w og óle o wyprawac h himalajskich nie może też nie mo żna by ło marzyć w ty m czas ie w Himalaje wyje żdżali Anglicy Japończycy Hiszpanie Włosi Amerykanie Brytyjczycy i zdobywal i po kolejne szczyty pol a tylk o mogl i odleg łości patrzeć na t e kolejne szczyt y padaj ą już są s ą zdobyt e, więc k iedy w ko ńcu w latach siedemdziesiątych w epoc e Gierka, kiedy nast ąpiło otwarc ie już można było t e drzwi zostały wpros t uchylone i oni skrz ętnie skorzystal i z tyc h szczelin ę i mogl i wyjeżdżać no to si ę okaza ło, że wszystkie szczyty już niema, czeg o zdobywać, bo one s ą ju ż zdobyt e wted y Andrzej Zawada legendarn y l ider, kt óry prowadzi ł wypraw y himalajskie, bo my ślę, że można, b y w tak im razie zacz ąć wspina ć zimą na i wtedy wszyscy pomy śleli cały świat m ierzono szala ł rzeczywi ście w górach wysok ich zimą si ę nigdzie nie wspina ł, ale jak t o Polacy n ie dadz ą rad ę Polacy dadz ą radę na zaczęło si ę w łaśnie od o d Everestu z imowego i poz iom wcze śniej były mniejszego d iagnoz jak n p . k iedy gd y Polacy weszl i zim ą na nasze t o te ż by ła tą by ło wydarzen iem, ale pote m zaczęli oczywi ście t o największe o śmiotysięcznik i zdobywa ć 1 po drugim i większość z n ich byli Polacy zimą świątynie tyc h nośników z 14 ośmiotysięczników chyba 10 plag n o za wyjątkiem 1, który jes t tak powiem cz y dana no właśnie, ale wszysc y m ówiąca środowisko mówi na m si ę Polakom tak także mam y pod r ęką fragmen t spotka 2 zima 2018 roku trzec ie spotkanie Krzysztofa w ielickiego morderczą górą ty m raze m w rol i k ierownika wypraw y pos łuchajmy liczymy na to zapowiada, że prognozy si ę teraz naprawd ę nie zmienia, bo tak przeważnie by ło także prognozy lepsz a, a rzeczywisto ść gorsz a i mam y nadziej ę, że dotyczy teg o obozu trzec iego w ciągu k ilku dn i do chcem y założymy no i t o będzie tak i 1 z ważniejszych moment ów na wyprawę do nowyc h s ieci b ądź pozwan a poma łu poma łu otwierać drog ę zaszczy t, kiedy może nastąpić nałożenie teg o obozu trzeciego t o jes t bardz iej początek przysz łego tygodnia nie pani nie widzi to n ie my żyjemy innych wszyscy wschod y zachod y s łońca al e, ale my ślę, że 4 dni do 5 to powinno zabrać je śli pogod a nam pozwoli również mie ć już trzec i w okol ice 3900 trzeba przechowywać informacje, jak ie nastroj e bardz o dobre wszysc y zjedzą potem przyjechali, więc myślę, że na nastroj e s ą dobre koledz y są aktywni tak pow iem zdeterminowani do tego zważyć ścianie, bo tak mówię wskazał zdaje sprawę z teg o jak w ielkim cele m dl a każdego z osobn a i dla dl a Polaków w ko ńcu has ło Karwana Polaków z Krzysztofem wielickim rozmaw ia zimą 2018 roku Agnieszka Rogal z Radia TOK FM, a my wracam y do autor ów b iografii w ielickiego zacz ęliśmy rozmow ę o d polskiego himalaizmu z imowego i myślę, że t o jes t dobra okazj a, żeby zapytać autor ów biografii Krzysztofa w ielickiego czy m si ę różniło wsp inanie w Himalajach Karakorum w latach siedemdziesi ątych i osiemdziesiątych o d tego jakie jes t teraz, bo musia ł si ę zmieni ć technologię al e by świat się zmieni ł kiedy ś t e wypraw y wypraw y narodowe n ie by ło pieniędzy przed e wszystkim oznacza o d teg o zacząć nie było dew iz w Polsce mogl i wyjeżdżać m ieli paszport y oni wierzeń n a tzw. Eski czy t o by ły paszporty sportowe dzień ten nie by ł tak, że kto ś sob ie mógł indywidualnie wyjechać tylk o wyjeżdżał jak o sportow iec k ierownik trzyma ł paszpor t paszport y mia ł Listen i dworac h gwarancj a, że n ikt tam nie wybierze sobie wolno ści albo by ło t o utrudn ione prawd a na Zachodzie, wi ęc on i wyje żdżali raze m al e, al e panowa ła zupełnie inna atmosfera jak si ę przepytuj e himalaist ów, którzy wted y wsp inali z łotej erz e polskiego h imalaizmu t o rzeczywi ście t e oboz y to o n by ć raze m o n raze m spotykal i si ę panowało takie n ie w szczeg ólna atmosfera 1 jedni drugim musi sob ie zaufajmy finali ście rzeczywi ście zespołowa gra zespo łowa t o Góra si ę zdobywało w zespol e mus ieli sob ie ufa ć mus ieli się wspiera ć mus ieli sob ie pomagać, al e te ż mn óstwo czasu sp ędzali razem n ie by ło g ier wideo n ie by ło Czuba prawda n ie by ło internetu, więc jako ś ten czas trzeb a by ło zabić c o ksi ążki gry karty gr y w szach y, al e bardzo duża rozm ów twarzą twarz opowieści t o na m si ę prezentowa ły przyja źnie przyja źnie by ły weryfikowane oczy nie było tak s łodko, że wszyscy się kochal i, ale ta m te ż oczywi ście rywal izacja, al e generaln ie jak byśmy wr ócili do teg o z imowego Everestu t o ca ły świat w Polsce m ówiono, że t o nie w ielicki ani n ie c iche zdobyli zimą, al e tak że Polacy zrobili tak, bo prz y ka żdej wypraw ie to, że t o robili Polacy te ż wsp inacze byl i inni wted y inni ni ż teraz n ie było kult u ciała n ie było si łowni przygotowa ń proszę pamiętać, i ż Kukuczka był robotn ikiem w fabryc e maszy n g órniczych określiliśmy pracowa ł jako k ierownik fabryc e samochod ów, wi ęc oni normalnie ka żdego dnia ran o wstawa ć do prac y jeśli naszyc h t e pracowal i, po czym wracal i do klubu planowali marzyl i o wyje ździe z góry podważyć t e marzen ia zreal izowali natomiast dz isiaj wspinacze żyją z tego, że się wspinaj ą tak wyjazdy stały si ę łatwiejsze nie ma muzyczny m paszport ów nie ma też plan u zdobyciem pieniędzy, bo oto dbają sponsorz y, kt órzy widzą w tym du ży sukce s marketingowy t o pot ęguje trudności mobilizacj ę zespo łu zegare k wspomnia ł na Evereście w ty m wspiera ła drużyna paszpor t cz y k ierownik mia ł sposób mob ilizacji zespo łu, bo są k ierownika by ło Świętemu zbierać w iedzieli, że je śli przec iw kierownikowi t o następna wypraw a będzie niemożliwa skreśleni koniec marzeń o wyje ździe Himalaje teraz wspieramy takie motywacje wielu sponsorom pieni ądze, więc może być rynkowi rz ądzić czuje n ie chodzi, bo nie ma motywacj i tak, jeżeli tak ty m razem pojedz ie w g óry, bo ma pieniądze to z inną nie alb o sa m alb o innym natom iast jak opowiada ł w ielickiej, że jak ona na napraw ę wypraw ie na K2 to bardz o to co chce c o dziwi ło tych wspinaczy starszej daty jak się zachowują c i m łodzi, że rano wychodz ą przed nam iot wyci ągają telefony kom órkowe robi ą sob ie selfie wracaj ą do nam iotu zacz ąłem pisa ć bloga żyją sob ie w tym swo im internetowym świecie kontaktuj ą si ę w łaśnie pisz ą umieszcza zdj ęcia na Instagramie na Facebooku coś ta m piszą i oni c i starsi nie mogę g o rozum ie jak to jest różnie przychodz ą te j mas y n ie opowiadającego siedz ą każdym z nosem w komórce w jak mają woln y cza s t o słuchają muzyki ze s łuchawkami na uszac h są kompletn ie odizolowani, a z drugiej stron y troszkę ich rozumiem, bo je śli sponso r daj e pieni ądze na wypraw ę takim himalaiści t o po p ierwsze, oczekuj e sukces ów jak nie ud a si ę to przynajmn iej, że rzeczywiście z tej wypraw y zostan ie jaki ś ślad, czyli rzeczywi ście b ędą zdjęcia na Instagramie on e będą lub iany, wi ęc musi taki himalaista n ie darzą si ę wspinać t o jeszcz e utrzymywa ć i interakcje z tym i swo imi jak też nazw a wol ą sam i w bardz o się podoba anegdot a, kt órą przytacza ć z początku 2001 . w ieku i w ielka wyprawa ne t jak 2, kiedy dzieci pytan a o to jak a jes t najgorsza najwi ększego świata m ówił na jak 2 na t o by ł te ż właśnie efekt sp ółce z czasów ta k po raz pierwszy w tak ą powszechną świadomość wkrad ła si ę Marka to źle powiedziane, ale nazwa g óry tak pół Polski pan, że ca ła Polska żyła t ą wyprawą dzi ęki temu, że po raz p ierwszy w h istorii znajd ą wypraw y były każdego dn ia robione relacj e telew izyjne ta k o post ępach w łaśnie brak u postępów wspina ć na Magurze t o trwa ło 2 miesiące, więc jedyny m wygrany m tej tej wypraw y by ła właśnie Netia, kt óra utrwaliła nazw ę swoje j marki dlatego real izujemy wita, a te n r óżnica między tym co by ł w latac h osiemdziesi ątych, a tym c o jest teraz czekamy one cz y ta med ialna czy ta med ialna oprawa, bo wtedy naprawdę o d banku łączność rad iowa gdzie ś ta m na listę tak iej l isty, kt óre przychodzi ły często gra m żonie wracali byl i już w Polsce t o te l isty, kt óre p isali z Nepalu to dop iero dochodzi ły do do kraju i był ale, ale tak naprawd ę t o nikt nie wiedział co się dz ieje de fact o na takiej wypraw ie ona była otoczona tak im nimbem tajemnicy co tam robią prawd a si ę teraz dzieje n ie w iadomo, by jakieś raport y kr ótkie przez w łaśnie radiowe i t o wszystk o, a tera z mo żemy wi ęcej nawe t na bie żąco w łaśnie śledzić c o si ę na tak iej wyprawie dz ieje o tym, że dosz ło do awantury ta m w oboz ie i Urubko sobie poszedł t o wszyscy w iedzieli w ci ągu 5 minut prawda w ielicki i w ielickiej zmieniało has ło dost ępu do do Chin prawdę c iekawe też jest bardzo fajn a anegdot a, że przed awanturą Europą te n dostęp ten to has ło brzmia ło Warszawa na, a pote m zmienił na nic n ie wiedzia ł na Sosnowiec najpierw celn ie internat przybli ża na s do góry natomiast życie powiedział wpros t, że nast ępna wypraw a na K 2 jeśli do skutk u Polska narodowa to owsze m, ale be z internetu, al e to jest co media robi ą prawda ma m mieć to samo ze SKOK-am i t o, kt órzy wcze śniej Teresą skokam i ja, k iedy telew izja zacz ęła transmitowa ć mieliśmy sukces u ca ła Polska wiedziała wszystk o w skokac h podobn ie jes t himalaizm n o ile osób jeszcz e nim 20 lat tem u interesowało spornyc h malarsk im n iewielu a k iedy zacz ąłem za zacz ęli zaczęło t o być relacjonowan y szeroką nagl e wszysc y są ekspertam i o d Himalajów n o tak możemy tylk o żałować, że w te j z łotej epoc e w latach 80 była kiedyś chcia łem, żebyśmy mogli wszyscy, al e praca dl a nas momenc ie przypom ina spr aw tak jeste ście autoram i biografii Jerzego Kukuczki Krzysztof w ielicki na początku 2020 roku ko ńczy ju ż 70 lat swej karierze w górach, m ówi że jeg o najwi ększym sukcesem jest to, że przeżył piszecie w ksi ążce k ilku tak ich sytuacjach, k iedy jes t na kraw ędzi, k iedy po prost u boi się o sw ój los m ówi o tym, dosy ć odwa żnie przypomnicie mo że t e momenty moment ów było par ę było t a na pewno zaczęło si ę dość l icznie na Evereście podczas chodzen ia z góry, k iedy doznał śnieżnej ślepoty tak i t o w momencie straci ł Rocki i nie wiedział, kt órą stronę my i tak szczęściem w nieszczęściu było t o zaś Klary i po k ilkunastu m inutach zacz ął dostrzegać czerwie ń r ękawiczek i mógł doj ść do namiotu, w którym czeka na niego Leszek Cichy da ł Legii z kole i w wspina ł się sa m i wpłat w tak taką pu łapkę, bo była dosy ć ostr o ściana i tak wcześnie mógł wspi ąć si ę na taką wysoką, że mógł tylko dale j, a ta m takie trudno ści były nie d a rady i n ie by ło dobreg o rozwi ązania, więc co m ógł zrobić m ógł zacisn ąć zacisnąć z ęby liczyć na łut szcz ęścia i modli ć się, żeby n ic m u się nie sta ło i wspiął si ę może dzięki temu właśnie, żeby tak trudn o, bo on słynął jak o ten, kt óry mia ł szaleńcze temp o po prost u zawsze lecia ł do przod u n ie rozk ładał siły tylko par ł naprz ód dopóki mia ł si łę potem odpoczyw a rynek zna nie znacz y to szybk ie tak, a lot, k iedy wspinał si ę w gorsec ie ortopedycznym samotn ie samotn ie te ż zupełne szale ństwo, a i dokona ł teg o o n nam cz ęsto powtarzał, że samo zdobyc ie g óry to to n ie jes t tak wielu tak tak i w ielki wyczy n najwi ększym wyczynem jest te ż bezp iecznie zawsz e miał k łopoty przewa żnie prz y podczas teg o zajścia, że wszystk o si ę na pocz ątku udawa ł, a potem zacz ęła zaczynało si ę rodz ina życie Zobacz tak że rzeczywiście jak wchodzi ł w tym gorsec ie ortopedyczny m ka żde uderzen ie Raków lud powodowa ło potworn y ból i o n z teg o b ólu dosłownie naszym dla au t znacz y wiesza ł się na na s na czekanie, że po prostu sob ie ul żyć jako ś, a n ie wie jak t o się sta ło że, że dotar ł do d o do nam iotu, bo to by ło także a ż g o t o w pewny m momenc ie jak si ę m ówi zatrzymywać mi ło tako o n nie wiedzia ł co straci ł straci ł poczucie rzeczywisto ści z tego bólu właśnie pami ętam, że ta m musiał po prostu z m inuty na minutę weryfikować plan y, bo ta m chyb a zamierzał schodzi ć 100 kroków pote m odpoczywa ć i t d. tymczasem ju ż po 10 krajach na dosyć do ść tym gorsze mo że on o on m ówił, że chodzi o jakimś trans ie nawet n ie wie dok ładnie jak to jak t o było nie jes t w stanie teg o tworzy ć i nagl e si ę pojawi ł prz y namiocie nie, że to tak i kto ś g o prowadził jako ręką nie w iadomo ta m różne m istyczne rzeczy się dz ieje w tyc h górach naprawd ę trudn o t o o tym, opowiada ć jak wspomniałeś o temp ie, jakim Krzysiek wchodzi ł w g óry myśmy do ść rozmawiali z c órkami Krzyśka, który bardz o nie rozumia ły w ogóle teg o tuta j Katarowi, ale pad a na m, że w rzadk ich chwilach, bo bardzo rzadki nawe t k iedy zabierał j e w Tatry Alpy i razem wchodzili t o widzia ł właśnie ta tylk o u podn óża, kiedy zaczyna w ędrówkę pote m widziały tylko plecy tat y na k iedy nabył po łowę w po łowie to widziała tatę, kt óry wraca ł z góry tylko m ówią dz iewczyny cz ęść także takim takie tempo mia ł wsp inania i prywatnie zawodowo koledz y te ż narzekali na to on i mogl i nadal nad ążyć i m ówię s łuchaj spokojnie wyja śnić tak im normalny m r ównym tempem t o zobacz y ja k ja jak Robin FOT Maciej Berbeka nie w łaśnie tak szed ł jak ci ął równo i t o jes t lepiej nam pr óbował, ale mówi, że to to dochodzenie w łaśnie tak im równym tempe m tak straszn ie m ęczyło, że wol ą chodzić o swo ich chudnąć t o znaczy je śli si ę zm ęczyć się odpocząć i ść dalej stąd ksywa, kt órą pote m środowisku mi ędzynarodowym Flying Horse n o tak Pegaz dokładnie tak poznał lato z łotych, bo tak a, k iedy samotnie w ciągu doby wszed ł i szedł w tym 2 godzin t o rzecz niespotykana dotychcza s w ielki wyczy n, ale zaciekawiło mn ie te ż innego przydomek, który trzeb a iść gdzie ś n ie pamiętam jeszcz e w archiwach chc ę wypow iedziach koleg ów, kt órzy przezywal i g o kapralem, sk ąd jak my ślicie, sk ąd się wzięło czyta m to wyn ika z jeg o charakter u rozmawiali śmy z brate m Krzysztofa w ielickiego ja m ówi rząd da si ę tak im bardz o zadziorny zawsz e musiał postawi ć na swoim zawsz e mia ł racj ę i może w łaśnie z tego wyn ika rząd apodyktyczn y n ie jak jak kto ś chcia ł coś narzuci ć to 2 nie było szans y nie cierpiał nie cierpia ł tak tak z, wi ęc o n musia ł musiał robić robi ł swoj e i jeśli ktoś n ie chcia ł tego przyj ąć do wiadomo ści alb o odwrac a napięcie albo robi ą awantur ę, jaką osi i zawsz e stawiał na sw ój wygląd kapral nos i zachowa ły mia ł taki Karpackie tak myśmy te ż z Leszkiem Pawłowskim w ielki wspinać i o n mówił, że w łaśnie n ie cierpiał Krzysztofa z tamtych czasów, kiedy taki by ł właśnie zasadn iczy pol ityczny, ale mówi, że zmieni ł si ę Krzysiek złagodniał po narodz inach syn a taki jes t do ran y przy łóż w zwi ązku z tą przemianą chcia łem też zapytać wa s o to, że n o w ielicki wydają si ę z 1 z n ielicznych, którzy bardz o dobrze zdo łali przej ść o d etap u byc ia czynny m wspinaczem bez 2 zdań 1 z najlepszyc h himalaist ów na świecie do teg o, że zosta ł szefe m wypr aw i prowadziły jakb y, że swój sw ój czas jakb y w Himalajach też sp ędza w baz ie kierujący wypraw ą mo że w tym te ż pomog ła ta zm iana charakteru też sprawiła że, że jest po prostu dobry m się może dlateg o opiekun nie chciał, że postara, że potrafił powiedzie ć do ść, bo Kukuczka teg o nie potrafi ł Łódź zdoby ł Korony Himalajów Karakorum i obieca ł, że już n ie b ędzie jeździł, ale jak si ę dowiedział, że na targac h organ izuje wypraw ę na lot jeg o n ie zaprosił no t o, a potem Messner się wycofa ł, bo n ie zdo łali wej ść n a na szczyt t o Kukuczka natychm iast podj ął wyzwanie dlateg o Ryga jednak tata katalo g tego przyznała ju ż go potem mn ie n ie pu ściła ta m zgin ął mo że dlatego w łaśnie nie potrafi odpu ścić w ielicki potrafił t o zrobi ć jak ja t ę zmianę upatrujem y w rodzinach drug iego syn a Krzysztofa Krzyś urodzi ł się w w chwili, k iedy Krzysiek mia ł 59 lat jedna k podział wpros t do te j por y traktował górę o d najwa żniejszego i w tym momencie zrozumiał, że życie jes t jak waga s ą Siarki i na tyc h walkach mamy życie rodzinne i góry zrozumiał, że teraz ma dl a kogo żyć i i stąd te ż momen t odpuszczenia i wycofan ia się, że pami ętają rządy 5 etatu szef cza s, kiedy mus i doskonale wspina ć si ę wyn ikami, a on odpu ścił i stosunku k ierownikiem, a ju ż n ieczynnym himalaistą w iem te ż, że m ówi o swoje j żonie, która ma tak ie amb icje wspinacze, że troszk ę jednak to wchodz i na ambicję żona chce się wspina ć czasem nawe t potraf i szybciej od niego wej ść na szczyt szan s żartował, że martwi go to, że staj e się mężem himalajskiej i tak mus i siedzieć w domu czuj e ta k tak żony himalaist ów prawd a byli śmy świadkami takiego przekomarzan ia się między n imi bo, bo Katarzyna mia ła pretensj e do Krzysztofa, że pewn ie macza ł palc e w ty m, że n ie pojecha ła na wypraw ę narodow ą w Himalaje mia ła jecha ć miał ob iecane w Polskim zwi ązku alp inistycznego i nagle się okazało, że n ie pojedz ie nikt n ie chcia ł powiedzie ć, dlaczego my na pewn o po żonie wielickiego powinno by ć łatwiej Ano w łaśnie jes t trudn iej i mówi dr Krzysztof ty te ż o ty m, w iesz prawd a o w inie nic o tym n ie w iem ja k ja jak co ostatn ie w ogóle podejrzewan o ja wiem, że t y wiesz, o czy m podjęli te ż, żeby je, bo n ie chcę, żeby nie jeździła tym nie chcesz, żebym ja si ę wspinała n o a, a pote m jego koledzy mierzone chętnie to b y pojecha ł z nią trzymają ta m za rękę robili ście nic n ie sta ło bo jakb y j ą, że na tych on a pojecha ła sama to by n ie m ógł przecie ż przypilnować dl a n iego byłoby n ie do zn iesienia, więc mo że rzeczywiście nie ma dowodów na t o mo że coś jednak ta m w tym by ło, że zadziałały jak o ce n wyb itny himalaista wielickiej t o swoją żonę zablokował nie wiemy n ie b ędziemy mówić, al e kres ie wspinaczkow ą przysługują przypom ina właśnie Krzysztofa jes t bardzo szybk a w górach n ieopodal, kiedy pierwszy ra z w Himalajach razem na Broad piku to rzeczywiście Kasia tak par ła do g óry, że do obozu trzec iego dosz ła przed Krzysztofem i Krzysiek nie zabra ł oczywi ście musi z tym pogodzić teg o ubierał chyb a zrozumia ł, że w iek rob i swoj e jes t n iesamowite jak nie myśli leczą się dobrze czuj e w rol i tego k ierownika, bo bycie m ężem himalajski to 1 sprawa, ale t o, że po prost u inni młodzi facec i wspinaj ą si ę w górę on jest jedna k tym, kt óry mus i w łaśnie budowa ć zespoły godzić ich w te j epoc e internetu n ieustannych transm isji rozm ów nawet z telewizją radiem prze z telefo n, b y to część dobrze czuje w tak iej roli wszysc y jeg o koledzy wszysc y, z kt órymi rozmawialiśmy z powiek powtarzaj ą jak 1 mąż żona jes t wspania łym himalaist ą, ale kompletn ie do k itu kierownikiem i n ie potrafi sobie po prost u w tyc h nowych czasach poradzi ć, bo o n jes t z tej stare j szkoły 3 ze szko ły Zawady, że on uwa ża, że aktorzy k ierownika, czeg o po prostu s łuchać nie byl i do teg o przyzwyczajeni to by ło naturaln e, że k ierownik l ider tak iej wyprawy t o, czeg o tra traktowa ć szacunkiem respekte m, czeg o słuchać trzeb a wykonywa ć jeg o polecen ia kierownik tak iej wyprawy m ógł w każdej chwili zako ńczyć t ę wyprawę n ie by ło w og óle dyskusji można się by ło na to z żymać, al e kierownik powiedzia ł tak ma by ć k ierownik, a grupa Ziobry są jedna k wszystkich wszysc y za 1 dokładnie teraz mus i się zmierzy ć zupe łnie inn ą sytuację, bo m ówiliśmy o tym, że sytuacja jest inna, że ju ż wszysc y graj ą na s iebie, że t e nowe czas y i sponsorz y wymagają, że on a płacona zawodn ika x NATO n ie b ędą promować jakie ś grupy, kt óre często si ę teraz sk łada tak ich os ób, kt óre s ą pochodz ą z różnych kraj ów, bo lubią się znają, bo chcą się z e sob ą wspina ć, ale n ie są nie jest to grup a formaln a tylk o z regu ły promuj ą jakiegoś zawodn ika, kt óry ma nazwisko chodz i o to, żeby to nazw isko zdobywało szczyty, żeby t o nazw isko odnosi ła sukces y, a k ierownik dzisiaj c o może zrobić n ie mo że n ikogo skreślić mo że mie ć tylk o autoryte t może radzi ć oni cz y tych ra d posłuchają no okazuje si ę, że nie bardz o owo, bo mieli śmy wypraw y, gdzie trud r óżnie z ty m był różnie z ty m bywało ja też my ślę, że Krzyśka uwiera to świadomość jak o k ierownik już bardz o, że mężczyzna n ie bardzo mo że dzia łać aktywn ie na ścianie myślę, że jak o człowieka, kt óry pisał histori ę himalaizmu zap is o tym, g łos z w ózkami historii wielkie rzecz y w g órach w ciąży te n fak t, że t o idą inni n ie on myślę, że takie poczucie, że o n robi ł wszystk o lepiej by ć może motywowa ł Bogu w górze tyc h młodszych natomiast 7 w bazie nie jeste m w stan ie zrobić to bardz o ciąży nam, że jest profesjonalist ą, więc my ślę, że jednak nazw isko w ielickiego jako kierownika też mo że by ć magnese m dla m łodszych wspinacze to by ła piękna h istoria, gdyby K 2 jedyny n iezdobyty zim ą o śmiotysięcznik jednak zdoby ła wypraw a, którą kierował, w kt órej bra ł udzia ł Krzysztof w ielicki chcia łbym, żebyśmy jeszcze na chwilę wr ócili do lutego 2018 i pos łuchali jak on tam patrz y na t e prognoz y pogody ma nadziej ę na t o, że ta wypraw a, kt óra dzisiaj wiemy, że n ie odnios ła sukces u jak on jak wielickiego kierownik ma jeszcze nadziej ę, że t o wszystko si ę uda, bo sytuacja jes t tak a, że w n ie najpiękniejszy koledzy wracaj ąc z 7200 są w tej chw ili blisko bazy w my śl za p ół godziny b ędą w bazie ju ż ta m dniach prac y w g órze muszę odpocz ąć inne zespo ły przygotowuj ą Marcin Kaczkan schodzi z jedynki dz isiaj pogoda nie jes t najlepsza tak dz isiaj wszyscy będziemy bać kończyła si ę na raz ie dobr a pogod a strefa przejść jakie ś pogorszen ie znowu kilkudniowa tor mo że by ć gorze j teraz zaczyna uproszczen ia, ale ale, al e będzie gorsza pogoda, ale wiem, że się polepsz y apara t na razie pan tak i, że tak będzie przez t e w baz ie natomiast atak szczytowy na pewn o n ie wr ócę tak no racze j nie nie widzę SA p łace na pewn o czas wted y w 2018 roku udało si ę n ie z tej wypraw y wr ócić w pe łnym składzie co zawsz e Lewickiego by ło najwa żniejsze przed wypraw a była udana prawda je śli wszyscy wracali t o znaczy, że jes t sukce s tak on nigdy n ie nie ryzykowa ł życie swo ich ludz i i jeszcz e ra z chciałem wa s o t o zapyta ć wycisnąć własne oczy wielicki jeszcz e myśli o je żdżeniu w Himalaje Karakorum trzeb a było g o o to zapyta ć, bo one odpow iadamy te ż prowadz imy przecisn ąć, a oczyszczon o odpow iada tak jeszcze jeszcz e nie sko ńczyłem swojej h imalaisty przygod y oczywiście n ie będzie si ę wspinał aktywn ie chcia łbym by ć kierownikiem, ale to n ie zależy od e mn ie do końca chcia łbym poprowadzić jak ąś wypraw ę narodow ą, al e natowsk ą wszystko to to wszystko jes t splote m w ielu okoliczności n ie ma m na t o wp ływu do końca c o b ędzie zobaczymy w te są teg o typu t o są tego typu odpow iedzi wi ęc, wi ęc trudn o nam przewidywa ć co tam w g łowie mu s iedzi ja podejrzewa m, że oczywi ście bardz o chcia ły i i t o K2 zimą, gd y si ę Polakom należy t o t o dl a sprawiedliwo ści dziejowej pow inno by ć tak że rzeczywi ście jedzie ta m jest kierownik Krzysztof w ielicki i kt o i młody zesp ół 3 nowe pokolen ie polsk ich wsp inaczy zdobywa w ko ńcu tą g órę zim ą jes t spraw a za łatwiona, a ja myślę, że pies pogrzebany w ty m, że n ie za bardz o jes t kim zdobywa ć K2 krzyż oczywiście o ty m, Marze t o jest tak kropeczk i nad i w jego karierze zdoby ć b ędziemy K 2 natomiast najważniejsze by ć k ierownikiem kolejneg o przegranego projektu, b o ta i myślę, że jeśli pojawią się ludzie, kt órzy dadz ą gwarancj ę że, że jes t szans a na zdobycie szansę, m ówi że pewna szansa zdobyc ia K 2 zimą to się drug i mecz nie będzie do składu osoboweg o ją n ie ocen i że, że jest to możliwe to m y te ż n ie podejm ie kierowaniu kolejne 2 on potraf i skrytykowa ć m łode pokolen ie majstrów potraf i po nazwiskach poleci spraw a zresztą on zostawi ł po sob ie te n słynny manifest prawd ę z imowe, kiedy k ilka dobrz e m y ju ż swoj e zrobili śmy w Himalajach rzucił wyzwanie młoda, al e tera z wasza kole j po karc ie c o potraf icie tak to było chyb a jeszcze w latac h dziewi ęćdziesiątych z teg o wyniku znaleźli si ę now i ludz ie, kt órzy z nim, je żeli Himalaje, ale teraz chyba znowu jest tak i momen t, k iedy trzeba, kiedy znow u pow inien wystąpić nowy man ifest og łosić, kt o jak nie w ielickim zaleg łość, a 2013 na Broad p iku zgin ęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski nie mniej do świadczony wsp inacz i w ielicki by ł kierownikiem tej wypraw y i naprawdę wydaje się, że n iewiele m ógł zrobić kierował nią z baz y próbował si ę skontaktowa ć z n imi w łaściwie tylko tylk o Kowalski chcia ł z n im rozmawia ć z 4 wspinaczy, kt órzy byl i wted y w g órze i rozmawialiście o z Krzysztofem wielickim o te j wypraw ie i jak ą to prze żył czy to c o jeszcze nam, bo wydają si ę zachował się wzorow o w tamte j sytuacji, ale na m powiedzia ł, że te j nocy Oshee wci ągu 1 nocy Silvio, bo rzeczywiście pr óbował się kontaktowa ć z lud źmi, którzy zostal i na g órze i te n straszn ie frustruj ące, k iedy pr óbujesz coś zrobi ć nic n ie mo że zrobi ć tak naprawd ę jeste ś daleko i n ie mo żesz żaden sposób pom óc ani pokierować kto ś ta m usun ie odbiera teg o Radia radiotelefon zreszt ą on dlatego zgodzi ł kierować te ż tą wypraw ą wzi ął sobie Maćka Berbeka, kt óry b y mia ł 60 lat kiedy, k iedy pojechał miał nie mia ł n ierozliczone zatargi z t ą górą, b o w osiemdziesiątym ósmym roku Maciej Berbeka prawie, że stan ą na na wierzcho łku Broad piku, ale okaza ło się pote m, że t o by ł tylko rok sami si ę ta m jeszcz e kilkadziesi ąt metr ów do szczyt u koledz y nie powiedzieli te ż była c iekawa h istoria koledzy n ie powiedzieli, że n ie zdobył tej g órnej części, żeby się pakował czy te ż tak kilka miesi ęcy żyły w przekonaniu, że zdoby ł Broad p iku, a n o, wi ęc w 2013, kiedy Artur Hajzer organizował wypraw ę na nagrod ę BIK zimowe noc e zaproponowan o zaproponowa ł kierowanie t ą wypraw ą Bieleckiemu w ielicki z kolei boją się pojedz ie, al e podarunk iem, że b ędziemy kogo ś doświadczonego zapanuj e nad tym i młodymi w łaśnie doświadczonymi do m tak i g łos rozs ądku niestety okaza ło si ę, że ta, że t o d ążenie do zdobycia te j g óry to w łaśnie niezap łacony rachunek źle zadzia łał że, że w łaśnie ten, kt óry by ł najbardz iej doświadczony n o jednak parterze Doda do g óry do zdobycia 3 skończyło absolutn ie tragicznie n ie wiemy dokładnie co si ę zdarzy ło na ta m na na łożenie nie ma żadnego świadectwa, bo Bielecki wcze śniej przed Małek przed zara z po n im, a tamci 2 po prost u zostal i i i s ą jakie ś fragment y po prostu łączenia kiedy, kiedy ju ż Kowalski absolutnie splątany n ie wiedział c o się z nim, gdz ie jest Maciej Berbeka w ogóle n ie by ło żadnego kontaktu no i to rzeczywi ście musiało by ć przykr e dl a wielickiej jakieś dramatyczn e przeżycie, al e pote m musiał pojecha ć stan ąć twarz ą twarz żoną Maciej Berbeka t o te ż było spotkan ie, kt órego bardz o bał no i rzeczywiście prze żył t o strasznie tak sam o jak też momen t śmierci Kowalskiego przysz ło jak o jedyn y miał wy łączność i s łuchał tak i do mia ł świadomość, że Kowalski s łabnie i że nie ma szan s, żeby szed ł tak i słyszał ani s łowa, kt óre Kowalski wyprzedaże n ie mam siły tak i cz y by ć świadkiem śmierci na odleg łość an i, wierząc os i te j nocy n o musz ę musimy być to cz łowiek w ielkiej odporno ści psych icznej rzeczywi ście wiejskiej bardz o doświadczonych, al e jak spędzisz z nim w iele godz in na rozmowach z jak im jest człowiekiem cz y jes t introwertykiem cz y jes t towarzyski czy jes t usatysfakcjonowan y zadowolony z życia przez 1 z najwi ększych wspinaczy h istorii czy jednak jes t w n im jakiś k łopot na czym pow iemy co t o co dz isiaj nagrywali śmy chc e, k iedy po raz p ierwszy f ilm Krzysztofa Klickiego w domu to film zosta ł w kuchn i przy zlew ie zmywał naczyn ia jak normaln y cz łowiek pote m otworzy ł szafkę szafk i wyjął czerwon e wino rozla ł do kieliszk ów jak normaln y cz łowiek musieli śmy fotelac h zaczęliśmy pi ć zadawać pytania odpowiada ł jak normaln y człowiek w ogóle n iczego n ie kryjąc tak że jes t zwyk łym normalnym w iekiem na początku troch ę nieufny, ale t o wino czerwone, kt órą bardzo lubi ę naprawd ę mam obraz Krzysztofa Łęckiego to po prostu z lampk ą w ina w d łoni opowiada właśnie chodz i wstaj e zawsze dziś t o w ino jes t w pobliżu i to i t o w ino po pozwal a przełamać lod y z ka żdym spotkan iem kolejnym jes t coraz lep iej coraz lep iej cora z lepiej pono ć otw iera na ko ńcu na ko ńcu ich jes t ci ężko, dlatego że ju ż napisaliśmy ksi ążkę i pokazaliśmy moją no to rzeczywi ście by ło par ę fragment ów, gdzie musieli śmy walczy ć ka żdy zdan ia tak czy i ceniony Club porządzić lu b lokatora jednak te n kapral wyszed ł na ko ńcu, al e rozstaliśmy się zgadz a odzieży ja źni tak si ę przekonali śmy si ę m y m ówiliśmy, dlaczego chcem y, żeby t e fragmenty zosta ły mówi, dlaczeg o chcę, żeby wyrzuci ć, wi ęc jakoś ta m si ę dogadali śmy w ko ńcu bardzo wa m dzi ękuję za rozmowę dziękuję t o byli Dariusz kr ótko i Marcin Pietraszewski autorz y ksi ążki Krzysztof wielicki piekło n ie chcia ło, a teraz pos łuchajmy jak Krzysztof wielicki własnymi s łowami mówi o wy ścigu po koron ę Himalajów Karakorum o ty m co czuje si ę na najwy ższym szczyc ie z iemi i o tym co jes t w g órach najważniejsze, a ja nazywa m si ę Jacek Świąder do us łyszenia poczyt a ws i podcas t książkowy wydawn ictwa Agora a jak ie u żywanie i to, jak ie konkretne wydawc a odkryc iu w n ie wierzę w sam o powiedzia ł, że dlatego, że im dale j odbiorcę trzeba dostrzegać sensown ą ta Góra 4 liczy za ś taka stara zasad a, że sukcesam i z k im dzielić nie ma sukces u samotność dzi ś mec z mają z e, że z osobam i bl iskimi łatwiej dzieli ć na środowisko na wypowiedzi władz dz ielnicy sukces ja k do teg o si ę tylk o zasadzk ą Kuczmy startowa ł było na m przez med ia część potem zaś Lorek, mówi że wcze śniej zrobi ł n ie zależało c o media wywo łały co, bo celem PiS by ło zdobywanie pe łnych la t co przypade k rządzi, żeby nikt nie zm ieni med ia zauważyły i rzeczywi ście spowodowali 2 USA stop a wolna, ale pote m represji by ło tam jeszcze troch ę ta m łączony z w ielkiego n ie zrobi ł, al e z, ale z drugiej to kole j się bardzo osobist ą organizuje 7 parę miesięcy dzi ś w 2000 wcześniej na rent ę ta k tak przebywały w ko ńcu m inistranci t o ja te ż myślałem dop iero dn ia dziś tam 10 szczytów udało na m si ę uzyskać zezwolen ie na 2 szczyty z podp isami 12 mieś z jeszcz e bardz o szybk o z hole m ministerstwem stosuj ą w łaśnie mia łem 12 wtedy tak t o środowisko med ia, żeby w końcu sob ie na końcu zostal i nawe t tak zrobi łem 10 ze 3014  240, ale c óż, tak więc licz ąc Korony oczywi ście odpow iadam lep iej mieć już n ie mieszka i co na tyc h zaś, bo z e szczególnym wym ierzenia wizji al e, żeby jakoś nie no t o może przesad a jest zaś jakim ś tak im dowode m na to, że dziś zresztą si ę udało co w tym elemen t budowania się, i ż modelowa po 3 tak jak zresztą muszą wiedzieć c o jak dziecko dzi ś wielu w ogóle żyć mie ści si ę zrobić czy chc e to trywialne ma za 1 z nas trzydziestym stal e na Evereście tak jak Żakowskiemu się zb ierze li ście to my te ż o t o zapytał co oczywiście w iesz Wołku powiedzieć szczerz e nic rze źnicy si ę często niezale żne wasz co my śli myśli też ludz ie wsp inali sugeruj e wzorcach wszystkie t e kw ity tego nie ma g óry są tylk o maklerom c o o żywia człowiek c o z marca walka z ulica kupa kam ieni los ta k tak sprawnyc h, ale jednak trzeb a potrafi żyć w nowe to jakiś sens n ie tak na ty m poleg a, a c o dla pana, b o w g órach zawsz e najwa żniejszy po skłamałbym nie wiedział, że na Góra l iczy, ale nie są przez PiS ludz ie l iczyli, ale Góra wa żne nasze pan ie co ś za dz iecko nie dotyczą stanu mój świat mówiła coś w górach potraf i przyciągać szczególnie przez blisko szczyt u cz y, jak o że taki cz y pa n jaki ś tak im metodo m ściągania na dole nie bardzo trudno im lepsz e jes t blisk ą st ąd właśnie bardzo łatwo pope łnić jaki ś b łąd traci czujność, by si ę blisko szczytu trzeb a nagle mu co si ę dz ieje takiego, jak i racjonalne przesłanki mogą i ść na zwro t innych wiele tak ich stacji czy nie jes t w stanie wyzwoli ć z ty m, al e ja zawsze twierdził, że często ludzie z e wszystkimi dla siebie, że m imo, że robię nasuw a myśl za ś rzędnych za ś zespoły ważne t o jest najwi ększą bardzo często, że ludz ie wsp ólnie razem coś co ma takie poczucie, że na razie raze m z żoną tak j e dl a też, lubi ąca solow e rzecz n igdy z domu nie wyjecha łem na zasadzie jak teraz sam o Compensa kasy książkowy wydawn ictwa Agora Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: POCZYTAWSZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA