REKLAMA

Ford Mustang Mach-E oraz Tesla Cyberpunk

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-27 19:40
Czas trwania:
13:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobry wieczór t o codz ienny magazy n motoryzacyjn y Radia TOK FM Sławek warszawskiej z bankami możemy się d źwiękiem dzie ń dobry w itamy, al e mam y dziś dużo informowano t o trochę złożone z krzyża wspomina ł wci ąż trwa do n iedzieli zaproszon y ta m wszystk ich warto w ty m rok u wyj ątkowo c iekawy salo n samochodowy dz isiaj na pewno 2 samochodach tego salon u za chwil ę Tesli ko ńczy swoj ą biografi ę Elon Musk kurczę ciekawe, bo Rozwiń » tam jest op ór tych pociągach hyperloo p jest o ta cała h istoria motoryzacj i wg Tesli jest oczywiście SpaceX te n progra m kosmiczny, al e jak sko ńczę t o podsumuj e oczywi ście pod k ątem motoryzacji może n ie pociągów natom iast ruch już par ę tygodni tem u jeśli n iedawni m ówiliśmy, że Ford spor o samochodów elektrycznych ma zamiar wprowadzi ć do sprzeda ży seryjnej potrw a to oczywiście, zanim t e plan y zostan ą zreal izowane jeśli w ogóle, bo ka żda firma ju ż teraz okazuj e si ę 102015 samochodów za par ę la t z nap ędem elektrycznym albo hybrydowym, al e za parę la t zobaczymy no i Stanford Mach, kt óry bazuje na stan gum cz y nazw a chyba bazuj ąca na stan, bo o n, jakby patrz ąc ta k na wygl ąd teg o samochodu może jaki ś bardz iej spłaszczone BMW x 6 może by ć jaguar a I-pac e m inimalnie przypominano nie wiem z mustangiem t o c o trochę z przod u grill mo że z tyłu, jakby śmy spojrzel i nazwa przede wszystk im przyci ągną pewn ie potencjalnyc h klient ów co mamy w ty m samochodz ie toczyli ju ż wiemy żołnierz du ży nasz rozm iar, jakby zobaczy ł ile ma ta m wydają si ę szkoła 5 m pow iem c i, że na pewno ma nap ęd na tylną oś alb o na wszystk ie koła jes t mo żliwość wyboru akumulator a standardoweg o lu b pojemn iejsze g o, czyl i nawet ten pojemn ik do 600 k m zasięg wg RPP na 1 ładowaniu mo c maksymalna 300 prawie 40 koni i moment obrotow y ponad 500 niutonometrów t o daj e n iesamowite osiągi wg mn ie na ci ężki samoch ód t o co znacznie sam o wita nową z łotą niesamowite osiągi to dobro t o tak jak i 6 sekund do setki, a w tych mocniejszych 1418 szkoła dobra okazj a to niesamowite miał mo że mo że Tesla najmocniejsza Porsche ta kontuzj a tuta j pomoc ten zakres mocy to znów kopać może dojść do 50 koni 280 koni albo 330 konieczny jest tak ie kino al e, al e życie tam gett o dzia ła 465 nowych to moment ruszy, ale te n samochód dopiero wiosn ą 2021 się po dobra ogląda początku n o w łaśnie pod kon iec przysz łego roku pojaw i si ę wersj a premium i farsę, gdyż one będą samochod y zasi ęgiem 270 min 300 mil maksimum, czyl i nieca łe 500500 km 300 zł o ogromnie n o nie byliśmy sa m inwestor ju ż mówiliśmy w poniedzia łek chyb a racze j wybierze w tym rok u ogl ądam film z wn ętrza tego samochod u zjazdy wygl ąd podob a mi się auto ma jakiś swój tak i w łasny sty l nie pomyli ć g o audi e-tron n ie pomyli ć g o z mercedesem glc n ie mówiąc już jaguara I-pac e, chocia ż niektórzy m ówią że, poniewa ż ma troch ę tak ą stylizacj ę kupa no t o I-pace najbardz iej przypomina imion przypom ina forda tylk o tyl e po prostu z oryginalnej inny i tyle 3 tryby taki spokojny t o jes t podstawow y pewnie małe zu życie pr ądu troch ę bardz iej tak i emocjonujący no i taki sportow y try b to troch ę inna dynamika jazdy w iadomo inne zu życie pr ądu i s ą te ż takie jest cu d, że zm ienia się o świetlenie prz y r óżnych trybac h jazdy dźwięki dostosowan e do specyfiki jazd y s ą pojazdy elektryczne animacji i t d . tak dalej to wszystk o wiemy t o w r óżnych Markach te ż tak jest no tak w łączyć tryb spor t t o prawie wszędzie ma troch ę czerwony alb o pomara ńczy wska źniki dają duc h daj e mu naprawd ę du ży kredy t zaufan ia, a właśnie, dodając że odpowied ź na wzros t umów t o jest tak, że pa ństwa te n ten samoch ód jes t forde m mustangiem i to podobie ństwo do ford a mustang a jest minimalnie zauwa żalne z przodu troch ę zauważalne z tym troch ę bardziej zauważalna st ół, dlatego że ten, kt o jest faktyczn ie wystylizowane w spos ób podobn y do aktualnie sprzedawaneg o mustang a mustang a w og óle t o jes t do ść kontrowersyjn a droga, zan im przejdz iemy do tego wn ętrza, dlateg o że Marka, która je śli m u tak, która bezwzgl ędnie kojarz y si ę tylko włącznie z 1, czyli dwudrzw iowym trzydrzw iowym autem sportowym aute m typ u coup é z latami 6070 tymi nagl e ta Marka zosta ła zobaczymy czy zam ieniona na co ś lepszeg o wykreowan a na coś lepszego też zm ieniona nadal na ma m na drobn e zobaczymy la t ja j a rzeczy jest, bo z 1 strony rozumiem tę pokus ę, żeby maj ąc tak s ilny Brand takiego markę jak Mustang, żeby żeby, żeby z niej, żeby z niej, że osi ągnie taką z now o sam Ford Mach s łabo brzmi czy MAH po angielsku przyznał, że ten Mustang tutaj, m imo że tak n iewiele z tyc h z tak ich podobnyc h szczeg ółów szczegółów m ówi, bo t o szczeg ólna tak ma wn ętrze tuta j jes t tablet inaczej ustawiony ni ż test to jes t tak, ale widzisz, ale samoch ód jes t właśnie zrob iono tak i spos ób, żeby t ę Tesla jedna k podkreślić jest aut o bardzo statyczn e w środku dom inuje ogromn y ogromn e ogromn y ekra n w centralne j części nadwoz ia, kt óre jes t tak im przyklejonym tablete m tak jak tymczase m na jaki ś taks ówkach w wyborach maj ą one z g igantycznym ma z 17 akcesu nie ma zdolności te n pewnie ma zbliżoną z łośliwa ważąca tylko inaczej ustaw iony tak, czyl i to Tesli t o wygl ąda zwyk ły lapto p du żo tuta j podstaw iony lapto p na boku ta k na odsłonięte jak nie wiem w te j kwestii się bawi łem ty m ja tym co s ądzą obsługą t o te ż wymag a przyzwyczajenia zresztą od paru lat w te j kwestii jes t t o ludzi jako ś się przyzwyczajaj ą do coraz wi ęcej tych Tesli wida ć Tesla 3 jest najlep iej sprzedaj ący samoch ód elektryczności pół świętość n o mniejsza niż t o jes t trochę w Forcie ostatnio ban k lub sam dogadał t o syste m audio, który w, kt óre oferują wspomnij m y tutaj te ż b ędzie 10 głośników panoram iczny dach jest na pewno b ędzie tutaj prawie to samo c o Tesli tyl e tylk o że, ale i marynarz będzie to samochód k ierowany do trochę innych ta k jak Tesla powiedzmy jest dl a tyc h, kt órzy maj ą 2030 lat, a i i jakb y ta k jes t tak ie pokolenie jak my tak ich wobec dziadk ów to troch ę jeszcz e pamiętają tak ie stare zespo ły jak teraz wraz z EURES tak komentuj ą resoraki teg o typ u rzeczy dla na s Tesla jest jak ąś tak ą elektroniczn ą zabawk ą, al e Ford Ford Mustang z czym ś na m się kojarzą n o na pewno jest ona s łucha Elektry tak nie jes t wykluczone, że jak b ędzie koncert jakiegoś innego aparatu t o na przed hal ą b ędą stały sam e Tesla jak będzie koncer t np. czego sob ie życie policję to 1 w Polsce alb o gdzieś t o w łaśnie na parkingu przedstaw ione zosta ły tak ie elektryczne Mustangi, bo takie dziatki, jakimi m y się powol i stajemy b ędą myślały, że to tak i powr ót do m łodości to generalne rozstan ie z powrotem do odróżnienia gra nie jest maszyną czas u, a teraz by ć mo że tuta j ten dziadki z do świadczeniem, ale powiem prawd ę m ówiąc podoba mi się te n samoch ód bardzo cieszę si ę, że należność jak o plan, al e powiedział no i lokali cen a jes t prosz ę bardz o najta ńszy 52  400 dobrze widzę t o jes t najta ńszy tak 286 koni zasięg, czyl i niecałe, więc t o n iech b ędzie najta ńszy b ędzie kosztował jak tamte n jest 44 niecałe czy tamten t o był drugi od do łu tak 44  000 USD 60  000 mocno poczekać popatrzcie miałyśmy c o umia łeś Boga baga żnik bagażnik 820 l n o to Super du ży duży samoch ód wspomniał są wzruszon e l isty no no i jest si ę chwali ć na pewno dobr a zobaczym y za ro k pewn ie najwcze śniej pojeździmy zaczną nas czego ś co czek a w kolejc e, a i 3 dojazd na wiosn ę prawd a, bo mus imy wkr ótce poje ździć coś jeszcz e chyb a większość ju ż obl iczyli samochodów elektrycznyc h takich bardz o znanyc h, al e prawdę mówiąc wiesz co jes t jes t pewna uwaga banaln a do Tesli przychodz imy jednak tera z u siebie ostatn io stron a odda łem po ładowaniu 300 km zasi ęgu tylk o pokazuj e komputer, al e są pierwsze k ilometry bow iem tak jak z imny jes t samochód ca ły to rzeczywiście, jakb y tego pr ądu ma pomp a ciep ła Niewiem myślę, że w my śl umorzono natom iast na autostradzie nawet są tak tego pr ądu nici ą gru p, ale tronie wkr ótce natomiast c o Tesli 3 słowo t o jest Sauber w trakcie co cza s zosta ł sa m brak zosta ło zademonstrowane parę dn i temu to jest prosz ę państwa żyć tam te ż i Rosą ora z test s ą t o historia, która t o jes t h istoria, kt óra jak o żywo przypom ina mi tera z historia pan a dla d e Lorient n o był zresztą oglądając samochód oglądałem o n im ostatnio f ilm fabularyzowan y o ca łej historii dlateg o tak samochody wykonane z rozrywki w ramac h związanej mówimy uczestn ictwa w metrach to b y pa ństwo samochód, kt óry jest, który jest p ikapem, al e tak im p ikapa wymy ślonym na now o z jakiego ś powodu aut o wygl ąda jak zaprojektowanyc h w latac h siedemdziesi ątych te n nie w idzialne dl a radar ów bombowc e my śliwce kanc iasty bardzo, ale te ż sama kant to jes t chyb a taki pomys ł też mo żna kemping zrobi ć teraz wiosn ą, al e płace Zobacz s łuchaj Leszka Tesla x n o jest samochode m, kt óry może spocz ąć tam mog ą wygodnie spa ć 23 osoby, bo tak jes t te n samoch ód zaprojektowano, że t y mo żesz sobie zamieni ć łóżko, więc nic dziwnego, że aut o, kt óre jes t pikapem, kt óry m ógł tak bardz o Amerykanie kochaj ą p ikapy że, że tutaj ostateczn ie zdecydowa ła n a na wprowadzone, ale Zobacz to u na s jest ogromn y pick -u p ma 580 z kawałkiem tam t o jes t duży p ikap dość, ale też n ie największy no i te ż przecież ma 6 osób mo że się tam zmie ścić w środku czyta łem dale j zresztą w tej informacji, którą teraz ogl ądamy może to nie da si ę ukry ć, że w Tesla chce troch ę ty m elektrykiem, bo zdaje si ę tylk o elektryk jak t o tez a pod gryźć forda no b o z tym najlep iej sprzedaj ącym si ę modelem 150 zawsze uszczknąć tam, chocia ż kawa łek paznokc ia z tego 150 to t o przydałoby się prawd a za poparc ie po c o w kwocie 150 mamy modn e samoch ód elektryczn y jes t praktyczn y podobno wygl ądający jak 150, ale n ie jak Ford 150 tylko w og óle tuta j jeszcze 1 bardzo wa żna rzecz m ianowicie mo żliwości uci ągu, kt óra będzie wynosić w zale żności o d wersj i 3 , 5 do 6 , 5 tony praktycznie t o będzie to najmocn iejsza odm iana, kt óra najmocn iejsza odmiana, która b ędzie mia ła 3 silniki zasi ęg pona d 500 mil, a o d zaraz do walki od zer a do setki nie 9 sekundy no i ładowności 3 , 53 pół 1000 funtów, czyli to będzie 1 , 5 tony, czyl i nawe t 500 min maksymalny m czy 800 km teoretycznie to rewelacj a te n samoch ód ma kosztowa ć 70  000 US D najta ńszy 40  000 USD ten 1 z s ilnikiem zasi ęg 250 min 6 proc tańszy to teg o ford a, ale mówiłeś Tesla ich widzie ć np. ten Ford, kt óry przed chwil ą tak Mustang machnął 3 × ładniejszy ministerstwo istną dla mn ie to Tesla zreszt ą też kontrowersyjne wciąż dalej tylne drzw i od rana, dlatego że wręcz widok g óry na oczy, al e t o kóz, ale oczywiście to jes t oba Tesla si ę podoba fol ii n ie tworzy tak tak, al e t o znow u daj e mi się, że wydaj e mi si ę tutaj trafili sw ój sentymen t to, bo Ford tak bardzo bardzo, ty m bardziej że w lec ie jeździ jeszcze t ę ulic ę to co słyszy tak ie gran ie na emocjac h po prost u zrobi ć z ielonego nie ma napisu, gdzie Ford Mustang kiedy ś wysyłaliśmy zdj ęcia je ździliśmy znajomym jakie ś dz iecko takie ośmio dziesi ęcioletni odpisał, ale fajne Ferrari bowiem ta m też końca oni tam koń tylk o jest, że to troch ę się nawe t temu dzieciakowi kojarzy ło z czym ś fajnym akuratn ie w ustawie o Ferrari, bo nigdzie nie ma forda n igdzie nie ma mustanga w oznaczen iach wsz ędzie napis bulić je śli jest 450 koni w 8 i emocje są nap ęd na tył nawe t na suchy m zam iata naprawd ę Zdzisława warszawskie jak walka z koniem się pięknie, a jutro co ś c o te ż zam iata suzuki sw ift spor t w swojej klas ie zamiast banku swoj e ja jeździłem tak to jest dzi ś ju ż o n ieraz, ale pierwszy raz w ubiegłym roku od pocz ątku się pod była to zabawk a ju ż jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA