REKLAMA

Czym się różni Keith Richards na haju od Bena Johnsona na haju? pyta Mirosław Żukowski

Połączenie
Data emisji:
2019-11-27 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mną w stud iu Mirosław Żukowski Rzeczypospolitej dzień dobr y kłaniał się dzie ń dobr y b ędziemy rozmawia ć o wczorajsze j decyzj i panelu światowej agencji antydop ingowej, kt óry zarekomendowa ł wykluczen ie Rosji z e wszystk ich sportowyc h imprez na świecie na 4 lata w zwi ązku z aferą dopingową t o, że t o jes t rekomendacj a to jedn o cz y będzie decyzj a to si ę dowiemy 9 grudnia t o dajemy 9 grudni a, Rozwiń » ale wszystk o na t o wskazuj e, że to te j ta rekomendacja stan ie si ę prawem, a tuta j tylko ma ła małe doprecyzowanie tu n ie chodz i o wszystk ie imprezy tylk o o imprezy o zasi ęgu globalny m światowym n p . na skutek pewne j im braku precyzj i w przep isach n p . je śli chodz i o euro pi łkarskie przyszłoroczne, bo tuta j zar ówno mecze b ędą w Rosji 4 w Petersburgu jak i Rosja si ę zakwalifikowała do tych myślę, że robi t o nic nie groz i, ale je śli chodz i n p . o mund ial w Katarze t o jak najbardziej tutaj przede wszystkim chodzi o tak ie chodz i o tak ie oczywi ście tuta j sytuacj a jest troszeczk ę inna ni ż była po skandalu w Soczi, a przede wszystk im przed Rio zimowymi igrzyskami w 2016 roku przed 2018 w Pjongczangu, kiedy Łada si ę światowa agencja antydopingowa miała o w iele mniejsz ą władzę w te j chw ili na skute k porozum ienia podp isanego z tą organizacją zar ówno przez rz ądy pa ństw kt óre, kt óre wchodzą w skład te j organ izacji i MKOl on i mog ą nak ładać własne sankcj e i tutaj ju ż MKOl n ie b ędzie mógł zaprotestowa ć, chocia ż jak mi m ówili prom inentni działacze polscy anty dop ingowej UMK jak się zorientował się podpisa ć si ę z teg o wycofać, ale ju ż się nie uda ło na m to oczywiście w te j chw ili b ędzie tak że instancje sportow e wszystkie ma m nadzieję, że Łada r ównież pod sa m jestem pew ien pod przypomn ijmy od 1 stycznia szefo m włada jes t Witold ba ńka by ły Polski minister sportu, że on i b ędą bardz o bardzo si ę starali, żeby Rosja jedna k konsekwencj i jak najsurowsze poniosła, bo t o n iema innego wyjścia to są to ju ż taka bezczelno ść taki tupet, że t o trudn o uzasadni ć, ale je śli chodzi o uczestn ictwo w igrzyskach t o tuta j pom imo wszelk ich porozumie ń Thomas Bach Anka nie b ędą mieli c o do powiedzenia i zacznie si ę wielka pol ityczna gr a, jaką pami ętamy i sprzed Rio sprzed Pjongjangu zapewn e sportowcy rosyjsc y pod neutraln ą olimpijsk ą flagą be z hymnu be z zal iczania ich medal i do oficjalnego dorobk u Rosji wystartowa ć będą b ędą mogli, czyl i tzw. flag ą neutraln ą kto ś mówi, al e przypomn ijmy może, k iedy ta afera ma swój pocz ątek, bo zdaje si ę takim p ierwszym 1 z p ierwszych du żych skandal i były 2014 Soczi i s ą tak oczywi ście t ę aferę wywo łała tak właśnie mo żna powiedzie ć dz iennikarz telew izyjny niemieckiej Hansy 8 ZL, który pokaza ł w swoim reporta żu jak dzia ła rosyjsk i syste m zorgan izowanego dop ingu ta m m ówili sportowc y m ówiła biegaczka Julia Stiepanowa m ówił je j m ąż i od tego zacz ął te n skandal, czyl i po raz kolejny okaza ło si ę, że instancje antydop ingowe zar ówno t e w rozum ieniu technicznym nakłada cz y te ż MKOl mi ędzynarodowe federacje nie były zdoln e d o d o do wykryc ia tego potrzebn y by ł dziennikarz i t o nie pierwszy raz przecie ż Armstronga te ż pogr ążył dziennikarz Sunday Timesa i k iedy si ę ju ż wylało no t o wtedy zacz ęły si ę dzia ć w Rosji dz iwne rzeczy 2 prominentni dzia łacze ant y dop ingowi zgin ęli zagadkowyc h okolicznościach Moskwa trzec i zresztą absolutn ie Złocieńca dz isiaj świadek koronny ukrywający się w USA Grigorij Rodczenkow uciek ł i opowiedzia ł wszystk o c o miał dopow iedzenia mało teg o dostarczy ł jeszcz e dan e mosk iewskiego laboratorium no i tak ta afer a się zaci ęła, a toczy się tocz y się do dziś z tym, że to c o my śmy się dowiedzieć czegoś si ę dowiedzieli, że t o jest w łaściwie zorganizowany to jest s ławę sprawdziliśmy si ę dowiedzieli śmy się, że przed igrzyskami w Soczi Rosja zorganizowała na masow ą skal ę proble m progra m ukrywan ia dopingu swo ich sportowców i to nie tylk o w trakc ie przygotowań, al e ju ż w trakcie samyc h igrzysk ta m by ła ta s ławna historia z dziur ą w ścianie dzi ś podawa ło wymieniało pr óbki tych, na podstaw ie których mo żna, b y udowodnić dop ing na czyst e afera tak jak to wszystk o jak jak kryminalnego f ilmu jak Sherlocka Holmesa prawda wydawa ło si ę, że dz isiejsza jak ju ż niemo żliwa p óźniej przed przed igrzyskami przed m istrzostwami świata bardz o w ielu tak ich czołowych sportac h m. in. lekkoatletyc e było pytan ie c o z tymi Rosjanami robić tuta j, a federacja lekkoatletyczna dan e bardz iej stanowcz a natom iast w innych sportac h n p . przed igrzyskami w Rio pozostaw iono dowolno ść poszczeg ólnym federacjom prawd a on e miały wystawać, jakby powiedzie ć glej t niewinno ści Rosjanom i tak t o si ę toczy ło natom iast elementem nowym, o kt órym trzeb a pamiętać w te j chwili jes t t o, że Rosjanie dostal i o d Łada ult imatum dostarczać ca łą baz ę danych mosk iewskiego wart o laboratorium antydop ingowego z la t 20142015 i wted y zaczynam y rozmawia ć na temat na temat dop ingowej odnow y w waszym kraj u cz y można wa m zaufać czy jeste ście ju ż znow u znowu mo żecie by ć pe łnoprawnym cz łonkiem ol impijskiej rodz iny sportowej i Rosjanie t e dan e dostarczyli w styczniu teg o roku i okazało si ę, że on e s ą skrajn ie zmanipulowane dzięki tem u manipulacje ostatn io odbywały się 1 kilka tygodn i w łaśnie przed przekazaniem tyc h pr óbek i oni chc ieli zrzuci ć całą win ę za te za tę historię dlateg o odcinkowe, który jest ju ż w Ameryce na badacz y z teg o laboratorium, kt órzy m ieli żądać pieniędzy o d sportowc ów, kt órych wyb ierano natom iast żadnego żadnego państwową zorgan izowanego nadzorowaneg o z g óry dopingu n ie było, k iedy te manipulacje wysz ły na j aw notowan a powiedzia ła dość mamy to c o mamy, ale ja rozumiem, że t o jes t tak a sytuacja, w kt órej Rosja liczy ła na to, że t o się ud a wyciszy ć za łatwić, że jedna k w tych kręgach MKOl ilu działają pewn e regu ły poziom dyplomacj i tak że się omija pewn e trudn e tematy Rosja wiadomo, że t o jes t wa żny kraj je śli chodz i o spor t r ównież, więc rozwiąże liczyli NATO i my ślę, że liczy na t o ale k iedy ja si ę dowiedzia łem medi ów, że ta szansa, kt órą Rosjanie m ieli została tak w spos ób tak bezczelny tak im tupete m zaprzepaszczon a to sobie wspomniałem s ławne zdan ie sprze d wielu wielu la t, że Rosja to n ie jes t kraj to jes t stan umys łu wniesie wydaj e że, że t o jes t kolejny dow ód, że Rosjanie niczego nie zrozum ieli z tej afer y n ie zmieni przede wszystkim teg o, że na skutek w łaśnie ich dzia łań apara t ścigania dopingu zar ówno n p . mi ędzynarodowej federacj i lekkoatletyczne j stworzono specjaln ą kom órkę, kt óra bardzo się przyczyni ła zreszt ą do wykrywania dopóki tych mach inacji rosyjsk ich i w łada powstał specjaln y Departament śledczy ta m pracuj ą najleps i fachowc y, którzy teg o typ u man ipulacje natychm iast wykryją to n ie jest także w Rosji nie ma zupełnie ludz i, którzy wiedzą, o co chodz i si ę ich sze f ich obecny sze f agencji antydop ingowej chuliganów m ówi w mediach zachodnich w polskich te ż m. in. Rzeczpospolitej, że o n rozumie, że tak dalej nie mo że by ć, że Rosja musi odpokutowa ć Rosja musi wej ść na nas zupełnie now ą drog ę, że ludz ie kieruj ący rosyjsk im sportem musz ą si ę zmienić, ale nic si ę, ale n ic n ie zmienia i wydaj e si ę, że w te j chw ili sytuacj a tak a, że rosyjsk i Rosja b ędzie miała swoj ą flag ę swój hym n w Tokio jes t praktycznie nie wyobra ża, ale właśnie to jest to co jes t n iesamowite w tej h istorii, kt órą pa n opowiada t o jes t ten momen t, k iedy dowiadujemy się przecież t o n ie nie n ie tylk o sama badaczem KO o tym, wiedzieli tylko wiedział o ty m, ca ły świat, że akura t światowa agencja antydop ingowa uzyskuj e nowy progra m prerogatywy n ic c o Rosja postanowiła zlekceważyć przyznała, że t o jes t tylko poz ór niczego nie żyją tak wydaj e liczyli ci ągle, że że, że po pierwsze, liczyć, że t o się techn icznie także techn icznie nie ud a wykry ć prawda i i ju ż natom iast oczywi ście można sobie zadawa ć pytan ie ja to pytan ie ci ągle zadaj e jak si ę zachow a Władimir Putin, kt óry we wszystkich tyc h dop ingowych kłopotach Rosji do te j pory zachowywał si ę do ść pow ściągliwie i trzeba powiedzie ć, że Rosjanie nawe t momentac h najtrudn iejszych n ie rozkr ęcili te j propagandowej anty zachodn iej machiny do tego stopn ia jak potrafią zrobić różnych innych sprawac h on i zrobili 1 rzecz prz y pomoc y swo ich haker ów zacz ęli pokazywa ć r óżne prawdz iwe dop ingowe grzech y Zachodu i o wyszła przy okazj i wyszła prz y okazji sama ani c iekawych spr aw związanych przede wszystk im, że tak, żeby t o państwo nie interesuj ąc si ę sporte m zrozum ieli terapeutycznych wyłączeń je śli chodz i o kontrol ę dopingową klas y zgodn ie z regułami suspens u świadomy zatrzymamy dla nowe j formacj i bardz o prosz ę trzynasta 22 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mną w stud iu Mirosław Żukowski Rzeczypospolitej rozmaw iamy o dopingu rozmawia t o dop ingu znajomo ści Rosji, ale t o jes t oczywiście pytan ie tzw . światowy system wykrywan ia dop ingu przeciwdzia łania dopingowi i o przypade k rosyjski, kt óry przypadk iem jak powiedzieli śmy w pierwszej części nasze j rozmow y spektakularny m wyjątkowym, al e zatrzymaliśmy si ę n a tzw. terapeutycznych wyłączenia dopingu czy na ty m argumencie, kt órego Rosja tera z u żywa przec iwko Zachodowi Rosja niez łego używa w te j konkretnej spraw ie tylk o Rosja, usiłując pokazać, że n ie jes t jedyny m winnym je śli chodz i o sprecyzowan ie swoich sportowc ów udowodniła, że wiele kraj ów zachodn ich w ielu sportowców ma spor o na sumieniu i t o jes t ewidentne i w łaśnie tutaj pojawił si ę te n na najbardziej najłatwiejszą rzecz ą do udowodn ienia sportowcow i nadu żywania właśnie teg o system u wyłączeń terapeutycznyc h mówiąc kr ótko, je żeli sportowiec jest chor y si ę leczy t o może przyjmowa ć pewn e lek i, kt óre normalnem u sportowcowi s ą niemożliwe dla niego t o jest dop ing to głównie chodzi o astm ę i r óżne leki lecz ące t e w łaśnie chorobę ma swojeg o punkt u widzenia jeszcze 1 rzecz bardz o c iekawa i na ty m si ę ci ągle zastanaw iam i w iem, że kibice sob ie też nawet nie tyl e k ibice ludzie obserwuj ący interesujący si ę sportem, ponieważ interesuj ą się światem zadaj ącym pytan ie na walk ę opinie wydawan e są m iliony dolarów t o poch łania ogromn e środki od w ielu la t powstaj ą nowe organ izacje angażują si ę t o rz ądy jest cora z lepiej niew ątpliwie cora z trudn iej jes t ukrywa ć dop ing, al e najwi ększe afer y w dalszy m ci ągu wykrywaj ą dz iennikarze i pstr ąga i rosyjsk a rosyjski dop ing i t o oznacza, że ca ła ta p iramida sportow a bu t jest ciągle dosyć chor a z mojeg o punkt u w idzenia jeśli spor t jak o taki nie jest w stan ie poradzi ć z ty m problemem t o znaczy że, że jednak, ale pan i redaktor, jeżeli popatrzym y na tzw ukrywan ie podatków n p . na spraw ę Panama Papers tak n o t o przecież t o jes t analogiczne no no ma pa n rację tak t o jes t analogiczne PE i n ie chodzi o wielk ą kasę, mimo że s ą powołane instytucje do tego, żeby wykrywać tem u przeciwdziałać kon iec ko ńców jedyne co zadziała to czarn o na bia łym wykazan ie na pap ierze komuś, że dosz ło do pewne j manipulacji cz y om ijania system u rozwiąże to wspólna t u jest podobnie ma m nadziej ę że, żeby może w te j chw ili, że by ć może w te j chw ili t o rzeczywi ście b ędzie działało b ędzie dzia łało lepiej no bo nie ma c o udawa ć ta k jak by ło ich być n ie mo że, poniewa ż Rosjanie przekroczyl i pew ien próg, kt óry wydawa ł się, że ju ż go n ie można przekroczy ć, bo po prost u nie m a tak bywa ło w czasach NRD ta k po upadk u tamtego system u jeszcze usi łowali dzia łacz Chińczycy, ale wydawało si ę, że t o jest n o reszt ówki po świecie, kt órego nie ma, a Rosjanie pokazali, że jednak jes t, bo to n ie jes t tak że dop ing przyjmują tylk o Rosjanie to do ść pracuj ą wszyscy, al e doping rosyjska różni si ę tym w łaśnie był państwo zorgan izowane ja nigdy nie uwierz ę w t o, że n ie b ędzie n ieuczciwych sportowców n ieuczciwych lekarzy n ieuczciwych trenerów, którzy podają dop ing on i zawsz e b ędą szczeg ólnie w sportach gdzie ś bardz o w iele zarabia i zawsz e będę t o stymulowane przez tyc h, którzy te n t e środki dopingowe produkują prawd a, b o na ty m zarabiają, a czy m innym jes t n ieuczciwy lekarz n ieuczciwy farmaceut a n ieuczciwy trene r nieuczciwy fizjoterapeuta i t d . o d system u dop ingu zorganizowanego pa ństwową i t o zrob ili Rosjanie wydają si ę że, że może t o by ć punkte m zwrotny m w badan iu w wykrywan iu dop ingu tylko 1 rzecz mn ie przeraża bardzo, że to w łaśnie wymag a tak straszn ie dalek o id ących środków, że t o jes t batal ia, kt óra ogromn ie du żo kosztuje, że sportowcy czasam i ew identnie dop ingu wynajmuj ą bardz o drog ich prawników, kt órzy ich pod r óżnymi tam prawnym i, b y po żarami wyci ągają z kłopotów tak jak n iedawno najlepszeg o na świecie ameryka ńskiego sprintera i że to wszystk o rob i się cz y grup a Sky kolarsk a prawd a nie ma praktyczn ie w ątpliwości, że oni nas zas ili t o poważnie przy okazj i swoich 2 gwiazdorów Wigginsa i form a, którzy wygrywali Tour de France ja k na paradzie wszyscy wiedzą, że tak by ło udowodnić niczego n ie da i t o wszystk o razem powoduj e te n sport ci ągle wp ływa dosy ć tak im m ętnym sos ie za każdym raze m ktoś, kto m ówi, że zagr a uczc iwie t o ja si ę zastanawiam co m ówi prawd ę, bo maj ą do świadczenie miał życiowe po tyl u latach sport u sportowc y podejrzan i o dop ing pytan ie jak to wszystk o było t o n iezwykle kłamią kr ęcą i matacz ą w zwi ązku z ty m proble m jes t naprawdę przeogromn e i kiedy ś totaln ie odrzuca ły argument y tyc h, kt órzy mówili cz y obok ma sen s t o walka z dopingiem, kt o si ę ud a wygra ć czy ton ie jak m ówienie kosztuj e tyle, że to si ę staj e absurdalne w te j chw ili do jedyny m argumente m który, który powoduj e, że jeszcz e w to wierzy jes t t o, że do tego sportu trafiaj ą ciągle m łodzi ludzie i trzeba dba ć o ich zdrowie trzeb a dbać o ich ich przysz łość i nie chciałbym żeby, żeby m łodzi sportowcy utalentowan i, kt órzy mają talen t ciężko pracują stawal i przed dylemate m, że alb o b ędę wygrywa ł alb o wezmę dop ing prawd a bo, bo jeśli chcę wygrywa ć musi wziąć doping, bo t o jest t o jest dylema t straszl iwy zupe łnie, ale cz y t o jest także c o t u głównie gr a znaczy to s ą metod y un ikania kontroli bądź oszuk iwania kontrol i bardz o wyrafinowane czy też jes t tak bądź n p . p o stronie kontroler ów są jakie ś osob y, które ukrywają pewn e fakty cz y to jest tak że do 5 rozwija jako dzia łka w i cora z t o nowe metody stosuj e si ę, które po prostu trudna by ła po 2 rzeczy rosyjskie przyk ład pokazuje, że ci, kt órzy mieli kontrolowa ć t o ukrywali takie by ło w dawnych czasach, k iedy te n dop ing dzisiaj ta k, po czym w zasadzie może by ć korupcj a taka administracyjna protestac h przyk ładu tak natom iast kiedyś bywa ło tak że, że w latach, k iedy ten spor t na dopingu si ę rodził, czyl i w latac h siedemdziesiątych osiemdziesi ątych c isami profesorow ie, kt órzy kontrolowali dop ing jednocześnie te n doping podawal i jes t s ławny dokumen t szkock iej telewizji szkock iej BBC, kt óry świadczy n iezbicie, że lekarz reprezentacj i lekkoatletycznej Wielkiej Brytanii na igrzyska w Moskwie osiemdziesiątym roku pote m jeszcz e nadal losam i w 2000 osiemdziesiątym czwartym o n podawa ł dop ing do niego sportowc y przechodz ili o nim to wszystko t o wszystko podawa ł dz isiaj, kiedy 20, kiedy dzisiaj Sebastian Coe szef światowej lekkoatletyki m ówi n ie wiedzia ł że, że trzeba walczy ć z dopingiem t o jego by ć może o n dz isiaj mówi prawd ę naprawd ę chce, al e jego moraln e prawo do do teg o żeby, żeby się, żeby walczy ć z tym dopingiem, żeby pokazywa ć s iebie jako 1 sprawiedliwego jes t dosy ć wątpliwe no właśnie to mus imy pamiętać, że w gruncie rzeczy ta historia dopingu jest krótka czy mo że inaczej h istoria dop ingu pewnie n ie jest krótka natomiast h istoria walk i z dopingiem jest jest skor o tak ja by m powiedział, że do la t osiemdziesi ątych do la t osiemdziesiątych nawet pół du żej nawe t nawe t d łużej lata siedemdziesi ąte i 8 to by ł czas, kiedy urodzi ł si ę tak i sport, jakiego znam y, jak i znamy w te j chw ili takie igrzyska ol impijskie tak ie lekkoatletyczn e mistrzostwa świata jest tak i kul t powiedziałbym sportowc a, jaki dzisiaj też popkultur a jest kult mógł si ę narodzić popkultura mogła to zrobi ć, bo n ie, ponieważ pojawi ła si ę telewizja Global na s potem satel itarna, kt óra mog ła pokaza ć zawody sportowe finał b iegu na 100 m w czas ie rzeczyw istym tak im samy m gdańskim os a mieszkańca n ie w iem Ameryki Południowej prawda, a i wtedy 2 ludzie przed e wszystkim 2 ludzie ówczesny sze f mi ędzyrządowego komitetu ol impijskiego Juan Antonio Samaranch i szef międzynarodowy relacj i lekarz styczne j Primo Nebiolo postanow ili stworzyć sport w ielki spektakl w ielki spor t produkt w ielki spor t, kt óry wymaga ł rekordów p ierwsze mistrzostwa świata w lekkoatletyc e w rok u osiemdziesiątym trzec im w Helsinkach t o by ła w łaściwie dop ingowa wolnoamerykanka mo żna powiedzieć, że kontroli n ie by ło żadnej w iele mo że wiele k ilka rekord ów świata lekkoatletycznyc h w tamtych czas ów jes t n iepobity do dzi ś lata osiemdziesi ąte by ło podobn ie jak pamiętam, gd y trochę Strachy Annę Arnolda Schwarzeneggera prawd a, o którym wszyscy jedna k, na którego wszysc y patrzyli si ę nim zachwycal i i dz isiaj wszysc y zadają pytan ie cz y o n coś bra ł jednak jakieś anaboliki cz y nie, al e pla n mówi oczywi ście, że n ie natomiast dn i po żadnej kontrol i NIK oczywiście Wlazło tury ści t o w ogóle inna jest ciemna noc inna bajka m a w sporcie ol impijskim sporc ie na najwy ższym poz iomie g łównych dyscypl inach takich jak te ż jak pi łka nożna przed e wszystk im t o tak a powa żna kontrol a antydop ingowa poważne my ślenie o ty m, że że, że sportow iec wybitny trzeba powiedzie ć t o niema innego wyjścia jes t tak troszk ę podejrzan y z definicji to jes t rzecz, która ma 20 parę lat no w łaśnie, czyli to jes t wszystk o nowa h istoria jak rozum iem nasze dop iero w zasadz ie zaczyna jako ś utrwalać t o znacz y na dobr ą spraw ę regulacje dop iero zaczynaj ą być naszy m sensown y sposób wdra żanej i samodzielno ść światowej organ izacji agencji antydopingowej to jest by ć mo że w łaśnie osiągnięcie niew ątpliwie tak, chocia ż z drugiej strony z mojeg o pkt 2 czy s ą istotne po pierwsze, spraw a stron y pokazała, że ci, którzy mogl iby zrobi ć najwięcej w tej spraw ie w ielcy sponsorz y sport u w ielkie firmy Adidas Nike tak dale j, że on i przynajmn iej przynajmn iej oficjalnie n ie chcą sportowc ów na dopingu, chociaż schodz i na jaki dalsz y ciąg nieba tak ew identny, bo stworzyl i Salazara Oregon Project to wszystko c o si ę dzia ło teraz no w łaśnie al e, al e jedna k oficjalnie od rozci ąga si ę chcieli oficjalnie ludziom sport u na dopingu nie chcemy, al e mówią tak o d la t al e, al e jest drug a stron a m y wszysc y, którzy spor t oglądamy prawd a, którzy szanujem y sportowców lub imy sportowc ów w śród nas również jes t bardz o w ielu tak ich, kt órzy mówią przecie ż te n sportow iec tak w łaściwie jest gw iazdor sh ow biznesu no tak myślę, że rząd był Super Bowl otar łem się czym si ę r óżni tak naprawd ę Kiss czas lekk o na haj u graj ący pi ękną solówkę o d Bena Johnsona, kt óry na podobny m haj u fenomenalny sposób wygryw a b ieg na komendę m ógłbym powiedzieć of iar ludzie s ą tac y jak wzajemność różnic paroma rzeczam i ich przybyw a jednak różnie na b ieganie to wszyscy mn iej wi ęcej mamy opanowan e nie ka żdy dobr y dobry m poziomie, al e między rzeczywist ą ta prawd a natom iast jednak skomponować utwór to n ie jest to samo rozwa żnie, ale chodz i o t o, że ze n o skoro skoro te n doping jes t tak powszechny skor o be z dopingu wygrywa ć n ie d a skor o jeg o kontrola jes t tak ma ło efektywn a na t o ludz ie pytają może być przymkn ąć na t o ok o ja się na to n ie godz ę i uważam, że walkę z dop ingiem w interesie właśnie m łodych ludz i trafiaj ących do sportu trzeb a prowadzi ć do krw i ostatn ie wszystkim, ale t o n iebezpieczne dl a sportowc ów bardzo oni sobie oni sob ie z ty m radz ą oczywi ście oczywi ście po NRD zosta ło w iele kale k, al e ja wsp ółczesna medycyna pewn ie, ale bardziej wyraf inowane się bardz o wyra źnie bardziej wyraf inowane środki tam naprawd ę dobrz e lekarze ja m ówiąc szczerze my ślałem, że jak si ę zaczn ie starzeć przepraszam prosz ę nie podejrzewać miał cyn izm mówiąc o podzia ł miałem nadziej ę obawia łem się kiedy ś zaczn ie stawiać p ierwsze pokolenie wychowan e na ty m takim zwierzęcym sterydow y koks ie lat a 708 to będą ofiary i t o b ędzie oznacza ło sygnał ostrzegawcz y dl a naśladowców tyc h ofiar a ż tak wiele nie było no w łaśnie prze z urząd ewoluuje podawan ie dopingu jes t cora z lep iej kontrolowane prze z cora z lepszych fachowców środki dopingowe s ą cora z droższe i cora z bardz iej subteln e wydają si ę, że tuta j na jak ąś tak ą dalek o idącą samo świadomość z teg o środowiska n ie mo żemy liczyć, ty m bardz iej że ta samo świadomość jes t skutecznie zab ija na cora z wi ększymi pieniędzmi opowiadaj ą, że ktoś w ie jak t o może latami be z wi ększych koszt ów dla swojeg o zdrowia n o tak no wydaj e mi się, że za oczywi ście by ły przyk łady bardz o przykr e kolarsk ie np. przede wszystk im w kolarstw ie, al e nie s ądzę żeby, żeby t o była tak zacząć dba ć tak zab ójcze, żeby te n odstraszaj ący przyk ład naprawdę dzia ła, kiedy przychodzi sponso r i wyk łada tak ie pieniądze, kt óre zmieniają jako ść swojego życia jako ść życia swoich to w łaśnie tutaj można powiedzie ć, że tkw imy pewnym paradoksie, bo z 1 strony chcem y, żeby t o by ła uczc iwa rywalizacja fa ir play n ie wygra najlepszy, a z drugiej stron y te oczekiwania co do teg o kim ma być najlepsz y s ą tak wyśrubowane, że troch ę to si ę zaczyna odklejać o d tyc h nor m biologicznych oczywi ście tak no c o prawda pytan ie o gran ice ludzkich możliwości pad a zawsz e i te gran ice s ą ci ągle przekraczane, ale wydaje si ę, że je śli chodz i o tak ie poz a poz a wyczynowe poz a medialne wymagan ia, jak ie staw ia sportowcom n o to on e są jednak on e są jedna k cora z mniejsze n ie n ie wydają się, bo jakie ś tak ie rosn ące przekonan ie, że sportowiec t o jes t t o wzór t o jes t przykład w łaśnie to w łaśnie z powodu w łaśnie z powod u m. in . dop ingu na jednak się pokazuje, że sportowiec t o jest t o jes t kar iera, kt óra eksploatuje eksploatuj e i kt óra którą mo żna robi ć tylko pod warunk iem pewnyc h moralnych i ma m nadziej ę n ie zdrowotnyc h koncesj i dziękuję bardz o Mirosław Żukowski Rzeczypospolitej pa ństwo mo im go ściem trzynasta 37 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA