REKLAMA

Kiedy przy grypie podawany jest antybiotyk

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-27 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:24 min.
Udostępnij:

Dzisiaj ważny temat: Grypa a Antybiotyk. Nie, nie i nie ! Powtórzmy po raz któryś. Antybiotyk nie jest lekarstwem na grypę. Antybiotyk działa na bakterie, a grypę wywołuje wirus. Antybiotyki nie działają na wirusy. Nie naciskajmy na lekarza by zapisał nam antybiotyk w przypadku grypy lub przeziębienia. Rozwiń »

Jednak są sytuacje gdy lekarz zapisuje antybiotyk i ma rację.
O co chodzi ?
Może pojawić się przy grypie tzw wtórne nadkażenie bakteryjne.
Otóż wirus grypy w pierwszej kolejności uszkodzą komórki śluzowe w nabłonku oddechowym. W te miejsca mogą wejść bakterie: pneumokoki lub gronkowce.
Wtedy antybiotyk jest konieczny. Inne najczęstsze powikłania bakteryjne grypy to : zapalenie oskrzeli, zatok, ropne zapalenie ucha środkowego.
Bardzo groźnym powikłaniem bakteryjnym jet pneumokokowe zapalenie płuc. Może się ono skończyć śmiercią chorego.
Dlatego osoby przewlekle chore i starsze powinny szczepić się nie tylko przeciwko grypie, lecz także przeciwko pneumokokom. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrow ie dzień dobr y Ewa Podolska dz isiaj ważny tema t gryp a, a antyb iotyk n ie n ie nie powt órzmy po raz kt óryś antybiotyk n ie jest lekarstwe m na gryp ę antybiotyk działa na bakter ie, a gryp ę wywo łuje w irus antyb iotyki dzia łają na w irus nie nac iskajmy na lekarza, b y zapisał na m antybiotyk w przypadku gryp y lu b s iedzibie jednak są sytuacj e, gd y lekarz zapisuje antybiotyk ma racj i, o c o chodzi może pojawić si ę przy Lipie tzw . Rozwiń » wt órne nadka żenie bakterii Otóż wirus gryp y w pierwszej kolejno ści uszkadz a komórki zapewne punk u oddechowyc h w tym miejsca mog ą by ć bakter ie pneumokok i lub gronkowc e wtedy antyb iotyk jes t konieczne inne najcz ęściej powikłania bakteryjn e kryt a zapalen ie oskrzeli zatok ropn e zapalen ie uch a środkowego bardzo gro źnych powik łań bakteryjnyc h jest na oko ow e zapalen ie płuc mo że się on o sko ńczyć śmiercią chorego dlateg o osob y przewlekle chor e starsze pow inny szczepić nie tylko przec iwko grypie, al e tak że przeciwko pneumokoko m przewodn ik medyczny o d poniedzia łku do pi ątku przed 14 przewodnik TOK FM na zdrow Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA