REKLAMA

Czas na radykalną dekarbonizację

Połączenie
Data emisji:
2019-11-27 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mną stud ia na sierpień sk a nauk a kl imacie dzie ń dobry obra z b ędziemy m ówić o tzw. raporcie myślę GAP przed przygotowywanym prze z progra m ONZ ds. środowiska, czyli rapor t, kt óry jak rozum iem śledzi w jaki spos ób wykonywan e s ą redukcj e c o 2 do 2030 roku n o n ie do końca on o faktycznie Śledź misję, al e o n racze j sprawc a jak t o gdzie chcieliby śmy by ć ktoś ma do cel u tak tak jak t o co Rozwiń » robimy ma si ę do naszyc h celów ani n ie okre ślają też jakie ś konkretnego rok u tylko po prost u badaj ą jak dynam ika tyc h zmian no i pokazują na m, je żeli by śmy chc ieli prawd a pozosta ć na ścieżce oc ieplenia poniżej 2 stopni poni żej 1,5 stopnia to jak du że jest przepaść pomi ędzy ty m c o robimy naszym i em isjami, a tym ile powinniśmy emitować, b y na te j ścieżce pozostać świat musi redukowa ć emisj ę gaz ów cieplarnianych o 7 Coma 6 %, aby wypełnić te n ce l 1 , 5 stopnia z porozumienia parysk iego tak jakb y te n główny przekaz z teg o raportu c o t o oznacz a w praktyc e w praktyce oznacz a to naprawd ę bardz o gwa łtownej dekarbon izacji, je żeli spojrzymy na t o jak rosły emisję w poprzednich 10 latach t o by ło t o 1,5 % rocznie mn iej wi ęcej, a tera z m y musimy odwr ócić ten trend i to k ilkukrotnie tak, czyli n o naprawdę potrzebn e s ą zdecydowane dzia łania czy trzeba b ędzie ju ż zacz ąć rezygnować bardz o bardz o brutalnie z tyc h em isji dwutlenk u w ęgla co oznaczałoby d e fact o c o w ielki kryzy s gospodarczy nowo ść cz ęsto si ę, jakby w te n sposób trochę maluch y t o to taka organizacja jak o co ś jak ju ż taką zapa ść wyrzeczenia i t d. natomiast oczywiście to n ie jes t tak że naukowc y, przedstawiaj ąc tak ie dosy ć ponura prognozy n ie mówią w łaśnie co mamy robi ć i tutaj jes t bardz o du że mo żliwości, więc nie chodzi o t o, że nagle to prowadz imy tak iej zapaści tylk o po prostu zaczniemy wprowadza ć bardz o w ielu obszarach bardz o różne zmiany i często tak że myśląc o dekarbonizacji w łaściwie w idzimy tylk o energetyk ę natomiast n ie zapom inajmy, że em isje s ą bardz o w ielu dz iedzin, że ta k po nasze j dzia łalności także przemysł rolnictwo i t d. na świat w ty m nawe t raporc ie teg o urlopu emisji sięga s ą ju ż pokazan e jakie ś takie ścieżki kt órymi mo żna podążać, wi ęc oni po prost u pokazują że, że ta m jest wymienione w kt órymś m iejscu, że tak ich scenariuszy dzia łań jes t są tysi ące tak jakby t o wszystk o na wyci ągnięcie ręki, wi ęc on i m ówią w łaściwie, tak wi ęc t o trochę interpretuje w ty m raporcie ma wejście scenar iusza przyjrzyjc ie si ę swojej gospodarc e i po prost u ka żdy musi, bo ka żde państwo specyf iczne tak ka żde pa ństwo ka żde pa ństwo, korzystając z tych scenariuszy z te j w iedzy mus i co ś wymyślić, że tak powiem dla s iebie żeby, żeby faktyczn ie to wprowadza ć r óżnych dz iedzinach, a przyk łady jakieś pow iem tak zastanawia si ę właśnie nad na tym szkodami s ą bardz o c iekawe rzeczy pokazane w ty m raporc ie dosyć oczyw iste np. ja o tym nie wiedzia łam, że Norwegia planuje, ab y je j transpor t lotn iczy wewnętrzny, a tak że do innych państw skandynawsk ich był be z emisyjne tam sob ie trudno trochę wyobrazi ć tera z samolot y, które n ie emituj ą dwutlenk u węgla, a on i maj ą w og óle plan ju ż tak maj ą taki cel postaw iony tak natom iast tuta j n p . w ty m raporc ie mieszanka s ą podan e przyk łady dotycz ące budownictwa, czyl i n p . do teg o, że jak i zachęty podatkow e, jak ie zach ęty związane z wzoru r óżne mechanizmy powodują, że n p . miasta rozlewaj ą tak ta k ta k tak tak syta mówi potoczn ie tak, że po prost u mam y bardz o du że Przedmieścia, gdzie s ą duże dom y tak, b y ani pokazuj ą, że nawet, jakb y lepsz e planowan ie przestrzenne może spowodowa ć, że te n proce s rozlewania si ę miasto zostaj e zahamowan e ludz ie np. maj ą n ieco mn iejsze domy, toteż nie chodzi o t o, żeby jakichś klitkach sieci znal i, al e bardziej chodz i o t o, że często an i nawet potem te n konkretny przyk ład, że je żeli nasz a jest rodz ina i dzieci wyprowadzaj ą często c i dorośli zostaj ą bardz o du żym domem, w kt órym m ieszka dwójka tr ójka dz ieci ta k jak pokazuj ą, że kasy niektórych os ób m iano mieli na dwójkę dz ieci trójkę cz y mogą mieszka ć i 5 osób w tym dom u czy 4 tak cz y 3 i k iedy dzieci wyprowadzają oni syste m w ty m bardzo dużym dom u, kt óry w łaśnie tak, bo byłem bardzo uznając, że wyjecha ł dzieci w chwilę rozsyp ie inicjał IHS spotkali si ę starać te ż dało najwy ższy te n te n Mister sk a pokazuje, że mo żna jak zach ęcać starsze osob y, żeby nie w iem przeprowadzały si ę do miast sprzedawa ły ten to m dawały dzieciom czyl i jakb y zam iast żyć bardzo dużym dom u, które trudn y do ogrzania my naprawd ę tyc h pomysłów ta m na mogłaby długo wymienia ć albo te ż pokazuje, jaki też czasem deta l tak, al e rozumiem, że ta k na dobrą spraw ę wn iosek z tego raportu jes t tak, że pom imo teg o, że globalne ocieplenie staj e się cora z bardz iej odczuwaln e, że c o widzimy to już kto ś m ówi gołym okiem co już nie trzeb a pytać ekspertów wciąż jes t to po prost u jest w idoczna na ka żdym krok u t o w dalszym ciągu si ę nie przekłada na jak ąś tak ą determinacj ę polityczną, że si ę popatrz y na deklaracj ę krajów grup y k ie 2480 % odpowiadaj ą za emisj ę dwutlenku w ęgla t o tylko 5 kładzie sobie n o jak o d ługofalowy ce l redukcj ę nawet zerami senno ść prawda jako jak o te n punk t doj ścia tylko 5 całej dwudz iestki, więc to jes t rzeczywi ście totalny rozjazd, b y tej deklaracj i teg o n iby zaniepokojenia kl imatem, a zaraze m teg o b iznesu obniżyła tak t o jes t duży problem, chociaż mi si ę wydaj e, że tacy zwykl i ludzie i to pokazuj ą też badan ia op inii publicznej w Polsce są cora z bardz iej zan iepokojeni, wi ęc coraz wi ększy jest nawet by m powiedzia ł rozjaz d pomi ędzy światem wyborc ów światem pol ityki na świat pol ityki faktycznie w og óle dzia ła, jakby znajdowa ł się jakie ś innej rzeczywistości t o jest troch ę takie przera żające, ponieważ trzeba te ż na politykach spoczywa, jakb y odpow iedzialne za nasz e bezpiecze ństwo zdrowie życie i t d . i faktyczn ie jest także w łaśnie te n raport pokazuj e, że te, że nie ma tyc h działań tak i to jes t taki przerażający dosy ć wn iosek równocześnie można powiedzie ć, że zm ienia się debata jak nasz e zmienia chyb a na ca łym świecie tak sam o w Polsce jak w ielu innych krajac h tak, k iedy patrz ę na t o jak ile uwagi po święca się kwestią środowiskową to chyb a jeszcze n igdy tak nie było t o znaczy nikt zostaną badan ia by ła tak wn ikliwa w sensie tak im zadawan iu sobie pytań c o możemy powiedzie ć o tym co si ę dzieje ze środowiskiem np. niedawna historia z m isiami koal a to pewn ie n ie odnotowała znacz y w ielkie po żary buszu Australii prowadziły d o w zasadzie 80 %oweg o wypalen ia tyc h obszarów, na których t e m isie mog ły żyć, więc pojawi ło się pytan ie cz y one jeszcz e funkcjonuj e jak o gatunek cz y w zasadz ie ju ż wygin ęły w ielka dyskusj a o tym co t o znaczy wygini ęcia gatunku n igdy tak n ie by ło wcze śniej czy mojej osobie znać maj a tak a osobista obserwacj a, że faktycznie w Polsce w ostatn ich latac h bardzo du że po prost u przestrzeni publicznej si ę pojaw ia tak ich dyskusji dotycz ących ochron y środowiska no my ślę że, tote ż jes t spowodowane ty m, że tak jak pan powiedzia ł ju ż gołym ok iem pewn e rzeczy widać i nie d a się, jakb y udawa ć, że to chw ilowe, że nic n ie dzieje zreszt ą pami ętajmy, że n p . t e pożary busz u w Australii to też jest t o, że on e si ę nasilaj ą n p . albo, że s ą bardz iej rozległe częstsze to też jes t wyn ik n iestety zm iany klimatu Australia bardz o dużym stopn iu odczuw a ju ż tak przy ty m ocieplaniu globalnym 1 stopień i faktycznie są na to rob ione badan ia takie atrybuty, które wi ążą na ile zmiana kl imatu wp ływa na NATO po żary w Australii i okazuj e się, że wpływa wi ęc, jakby to wszystko też powoduj e, że ludz ie w łaśnie pytają si ę na konto pożary co z tym i m isiami tak dale j dr ążą tema t tak coraz wi ęcej si ę dowiadują też my ślę, że właśnie te narastaj ące wiedza te ż powoduje, że troch ę inne pytan ia zadajem y tak że, że n o jest jest też tak ie faktyczn ie można zaobserwowa ć, a równocześnie w łaśnie tak i mam y nagle obrazek c o si ę dzieje je śli chodzi o fakty nowe fakty mówią same za ś r ęcznie po prost u lipa n o jes t lipa wi ęc, al e aleja dużą te ż jak widz ę mo żliwość jednak zmiany pol itycy te ż widzą c o si ę dz ieje tak widzą zmienią czytaj ących ju ż n a tak widzą, że noszą t e strajki kl imatyczne w Polsce myśleć k ilka lat tem u te ż czynnik, by go sobie nie wyobraża, że a ż tylu ludzi mo że wyj ść na ulice i protestowa ć w tak ich tematach, więc myślę, że politycy te ż to widz ą natomiast, jakby ta bezwładna ca łego teg o systemu właśnie powoduj e, że b ierzemy te n rapor t patrzymy na n iego i jes t o n bardz o nie ciekawe m ówiąc tak del ikatnie dziękuję bardz o Anna Lipińska nauk a klimacie funk 1416 za chwil ę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA