REKLAMA

Łatanie budżetu i protesty. Jakie wyzwania stoją przed Libanem?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-27 14:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
10:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w Sienie czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą studia staranowa ć sk a Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzie ń dobr y dzień dobr y b ędziemy mówić o tym co dzieje si ę w Libanie ta m w poniedzia łek boj ówki Hezbollahu zaatakowa ły właśnie z niedzieli z e mnie z n iedzieli na poniedzia łek zaatakowa ły demonstruj ących przec iwko obecny m w ładzom natomiast je żeli, b y spojrze ć na przyczyny tego od tyc h starć ulicznych trzeb a si ę cofnąć Rozwiń » w łaściwie do po łowy pa ździernika prawda, k iedy zaczęły się demonstracje antyrz ądowe, kiedy do rozpraw y upad ł rząd dokładnie w łaściwy nawe t jeszcz e wcześniej, poniewa ż p ierwsza taka zapowiedź protestów mia ła m iejsce na pocz ątku pa ździernika, k iedy zabrak ło na rynk u walut y zagranicznej przy czy m t e protesty ucich ły dos łownie 2 tygodnie później rozpocz ęły o d Nowa Dęba ty m razem z e wzgl ędu na propozycj ę wprowadzen ia nowyc h podatków było t o dok ładnie podwy ższenie podatk u na benzyn ę tytoń ora z wprowadzen ie podatku od połączeń wykonywanyc h za pomocą apl ikacji whatsap p te propozycj e mia ły by ć 1 ze sposob u na popraw ę sytuacji gospodarcze j państwa zmniejsz ą nagranie bud żetowo dok ładnie zmn iejszeniu def icytu bud żetowego na 2020 rok prz y czy m ludno ść, kt óra ju ż tak ma spor o problemów ze wzgl ędu na tak ie cora z coraz ostro żniejsze polityk ę gospodarcz ą wysz ła na ul ice i od o d tak ich w łaśnie gospodarczyc h przyczyn przesz ła do antyrz ądowych demonstracji antyrządowych demonstracji tera z jak rozumiem w, wkraczając w tak ą w łaśnie kluczową fazę, bo w tym momencie pojaw ia się pytan ie, kto ma przej ąć sched ę po ust ępującym premierze dok ładnie Sanda Hariri zrezygnowa ł ju ż 29 październik a przecież ca ły czas deklarowa ł, że mo że r ównież obj ąć stanow isko prem iera noweg o rządu miał by ć tworz ący ekspercki tem u rozwiązaniu sprzec iwia się ca ły cza s Hezbollah, który przede wszystk im chcia ł nada l włączenia polityk ów rz ądu oraz ora z chciał, żeby Harry pozosta ł na swo im stanow isku po te j w łaśnie fal i przemoc y, której pa ństwo doświadczyło z n iedzieli na poniedzia łek Hariri stwierdzi ł, że jednak n ie będzie nie b ędzie chciał kandydowa ć jako prem ier teg o nast ępnego rz ądu, poniewa ż uzna ł, że to będzie sposób na t o, żeby jedna k przyspieszy jakiś wprowadzen ie nowyc h rozwiązań pol itycznych i uspokoi ć sytuację t o jest pytan ie, jakb y przed sprzeczno ści w tym momencie stoi Liban to znacz y cz y tutaj kon ieczne b ędą nowe wybor y niekoniecznie t o znaczy oczywiście wszystk o zależy od teg o na ile uformowan e nowa gab inet spe łni wymagan ia protestuj ących, je żeli rzeczywiście ud a się osobn o jaki ś komprom is znale źć gabinet, kt óry będzie przed e wszystk im gab inetem eksperck im i pol itycznie niezale żnych ekspert ów niezwi ązanych z polityką być może ud a si ę wted y uspokoi ć sytuacj ę w łaściwie nowe wybor y nowe wybor y tak naprawdę be z tych zm ian w rządzie mog ą niewiele zm ieni tak naprawd ę, poniewa ż wci ąż najs ilniejsze partie pozostaj ą tymi samym i partiami, kt óre są obecn ie w rządzie n o właśnie to jest te ż takie pytanie po pierwsze to jes t pytan ie o siłę partyjną lat jest te ż pytan ie o umocowanie międzynarodowe sameg o Libanu i wp ływa kraj ów ościennych wszystkimi ran o w polityce i Pańskiej, czyli Hezbollah pyta dok ładnie z wolna w te j chwili ma najwi ększą siłę polityczn ą w państwie ma wi ększość w parlamencie ma te ż wi ększość stanow isk m inisterialnych Hezbollah otrzymuj ą ogromn e wsparcie o d Iranu no jes t to też silnie zwi ązane z tym to jeste m tzw. modele m demokracj i konsensualnej, który panuj e w Libanie, czyli t o, że wszystkie 18 grup wyznaniowych w pa ństwie maj ą swoją reprezentacj ę w parlamencie konkretne funkcj e pol ityczne s ą przyp isane konkretny m grupom wyznaniowym m y tutaj trzec i stanowią w te j chwili bardz o du żą si łę prz y czym o tyle c iekawe są protesty w Libanie, o ile zawsze 6 wspierali Hezbollah tym raze m t o r ównież szy ici protestują protestują r ównież przec iwko hezbollahowi, widz ąc w n im też w łaśnie część tego establ ishmentu który, kt óry przyczynia si ę do problemów gospodarczyc h w pa ństwie, czyli właściwie w ty m momencie mam y czy można powiedzie ć, że t o s ą protest y przec iwko hezbollahow i niekoniecznie wydaje się raczej, że t o s ą protest y przeciwko systemow i, który sprawia, że to podzia ły rel igijne tak naprawd ę wp ływają s ą głównym czynn ikom, kt óre kształtują polityk ę wewn ętrzną w państwie, al e te ż w łaśnie otwierają pa ństwo takie dosy ć s ilne wp ływy zagraniczne tak now ą na sunn ickie part ie wpływał dosyć du żej m ierze Arabia Saudyjska na part ie szy ickie Iran i tak tai w łaściwie, żeby si ę zastanowić na d ty m w jakim stan ie jes t gospodark a Libanu t o jes t zapaść, al e te ż zapaść mo żna powiedzie ć tak im troch ę systemowym probleme m na czym można, b y powiedzie ć, że Irlandia Giba n igdy n ie podni ósł po powojnie domowe j zako ńczonej 90 tym rok u dokładnie n o też wydaj e się, że w du żej mierze wyn ika t o takiej pr óby ochron y el ity pol itycznej o bogaczy s ą ogromne nier ówności w państwie 25 % PKB t o są w łaśnie dochody, które trafiaj ą do 1 % najbogatszych os ób w Libanie tak że t e problemy gospodarcze jes t protes t przec iwko temu oczywiście tak n o właśnie przed e wszystkim właściwe zaczęło si ę o d problem ów ekonom icznych tak cz y przec iwko w łaściwy nierównością g igantycznym skar ży si ę czyli jakie zasady mają dzisiaj szans ę c i, którzy demonstrują to znaczy jakie mają szansę na t o, że co ś realnie zmieni, bo t o co obserwujem y t o raczej tak ą desperack ą próbę wp łynięcia na rzeczywisto ść, ale w zasadz ie be z żadnej mo żliwości realneg o oddzia ływania z 1 strony system partyjn y zamkni ęte, jeżeli dodam y sob ie do tego cen y wp ływy zewnętrzne no i regionalnych mocarstwow ą traktat t o określić t o na dobrą spraw ę troch ę nie ma szansy Tent przestrze ń do rzeczywistego wp ływania na t o jak wygląda pol ityka w Libanie praktyczn ie żadna mo że stać nawe t z drugiej strony sa m fak t, że ty m razem protest y by ły w stan ie zjednoczy ć ludzi właśnie pona d tym i podziałami rel igijnymi, kt óre zwykle wcze śniejsze tak ie oddolne ruchy by ły dosy ć mocn o zwi ązane z tym z tym t o, jakiego wyznan ia dan a grup a należy teraz jes t to og ólnie oddoln y ruch wszystkich Libańczyków nie wida ć absolutn ie żadnych symbol i związanych z jak ąś konkretną grup ą religijną konkretn ą parti ą, cho ć og ólnie Liban i obycie Libańczyka je m i w tym sensie wydaj e si ę, że protest y maj ą właśnie tak ą największą od lat szans ę na to, żeby rzeczywiście coś zmienić na t o, żeby pokazać, że potrzebn e s ą reform y gospodarcz e potrzebn y jes t nowy rząd to też by ło wida ć k iedy, k iedy po rezygnacji prezydenta Harry ego pad ła p ierwsza propozycj a noweg o premiera, kt órym by ł Muhammad zasady by ły m inister finans ów i w związku z s ilnym protestem ludno ści o n te ż zrezygnował z kandydowania jak o premier, czyl i na dobr ą spraw ę mówi pan i o tak iej sytuacj i, która mo że się przerodzić w co ś poważnego, czyli rozum iem, że to jest coś jest poważna sytuacj a, k iedy prem ier rezygnuj e pod wp ływem protest ów nacisku protestuj ących, ale cz y to ma szans ę, jakb y rzeczywi ście przerodzić si ę w te n ruc h demonstrujących jak ąś powa żną si łę polityczn ą na pewno ma szansę przerodzi ć się prze łożyć si ę na wymuszen ie refor m gospodarczych na pewno ma szans ę na zmuszen ie do d ialogu spo łecznego pomiędzy pomi ędzy rz ądem pomi ędzy protestującymi myślę, że za wcześnie, żeby m ówić o ruch u politycznym, dlateg o że protesto m pozostaną wci ąż brakuj e lider ów konkretnych, kt órzy rzeczywi ście za deklarowal i chęć zaanga żowania w politykę to jest też troch ę taka cecha tyc h wsp ółczesnych ruchów antyrządowych żona bardzo cz ęsto n ie wy łania lidera maj ą taką bardz o horyzontaln e struktur a czesk ich pewnie jak ąś si łą zaraze m s łabością dok ładnie dlatego pozostaje przed e wszystkim obserwowa ć t ę sytuację my ślę, że te ż zaangażowanie środowiska Międzynarodowego b ędzie mie ć du że znaczen ie ni ż w łaściwie Francja stan y Zjednoczone Unia Europejska wyraziły wsparc ie dla dl a ewentualnyc h reform i dl a zmian chce, b y reformy mia ły objąć przed e wszystk im gospodarkę przed e wszystk im zmn iejszenia d ługu publicznego, ale te ż otwarcie pol ityki liba ńskiej na nowe part ie na w łaśnie ruchy obywatelsk ie na t o, żeby w łaśnie zaanga żować niezwi ązanych z rucham i politycznymi ekspert ów w rząd jest dobry c iekawy kraj, dlatego że z 1 strony zap is jes t ludzk i z g igantycznymi problemam i pol itycznymi gospodarczymi to n ie jes t żadna nowo ść to co tutaj mówimy, a z drugiej strony to jest kra j, który przyj ął największą chyba l iczby uchod źców z Syrii per cap ita kapitanów ora z to i tor by ł rzeczywi ście odczuwaln y, jakby tema t tak mówiono, że n ie może na ulicy by ło t o wida ć, więc pytan ie czy t e protesty ma również tak i charakte r np. anty, cho ć trzeba ant y m igracji właśnie nie c o ciekawe nie ma absolutnie żadnych haseł ant y uchod źcy cz y tak jak m ówię wydaje, że ty m raze m bardziej chodz i o byc ie przec iwko establ ishmentowi nie doszuk iwania si ę winy absolutn ie tak ich czynn ikach ludzk ich pow ietrzny dzi ękuję bardzo stara nowa czk a Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była ze mn ą w stud iu 1435 za chwil ę informacje progra m przygotowa ła Anna Piekutowska łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA