REKLAMA

Turcja blokuje plan pomocy NATO dla Polski i krajów Bałtyckich

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-27 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:54 min.
Udostępnij:

"To pokazuje że Polska straciła swoją pozycję i może być używana jako element takiego drobnego szantażyku z Francją, czy Wielką Brytanią" - mówił płk rez. dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador RP w Afganistanie w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz serdeczn ie zapraszam pa ństwa na światopogląd, który zaczn iemy o d tureck iego szanta żu, którego ofiar ą mia łaby by ć Polska napisa ła agencja Reutera i już pisz ą o tym, mniej wi ęcej wszystk ie med ia w du żej m ierze Turcja domaga si ę, by NATO Sojusz Północnoatlantycki uzna ł gru p organizacj ę militarn ą Kurdów w Syrii i PG jak zwa ł tak zwał to s ą Kurdowie, kt órzy walczyli m. in. z pa ństwem islamskim, kt órych Rozwiń » mia ł zdradzić zdradzi ł jak si ę powszechn ie m ówi Donald Tramp, więc dla Turków t o s ą Tur terroryści domagają się NATO uznało ich za terroryst ów, bo je żeli n ie t o oni zanotuj ą Ankara zawetuj e prem ier prezydent Erdogan zablokuj e plany ewentualno ści ow e dl a Polski pa ństw ba łtyckich spróbujmy teraz roz łożyć na części p ierwsze i poprosi ć o komentar z Piotra Łukasiewicza dzień dobr y dzie ń dobr y profesor związane z un iwersytetem śląskim doktor tak się przepis przeskoczy ła tak by ły ambasado r RP w Afganistanie w dobrze t o po kolei może zaczn iemy o d tyc h planów ewentualno ści owych, bo t o brzm i bardzo enigmatycznie diabe ł tkw i szczegółach również tym c o powiedzia ł pan i redaktor mam pytanie jak u żyła s łowa ewentualno ści owe komin ów w komun ikacie Reutersa i powt órzony przez New York Times nie ma sformu łowania kontyngen t, czyl i ewentualno ść jest sformu łowanie o planac h obron y Polski kraj ów ba łtyckich i tak naprawdę n ie w iemy co dokładnie co dok ładnie czy m dok ładnie Turcy próbuje si ę jak pani ą stwierdzi ła szachowa ć szanta żować Sojusz, poniewa ż to zrozum ie istot ę plany ewentualności owe to s ą plany przygotowan e ju ż dawno dawn o tem u na okoliczno ść na ewentualność różnych zagro żeń dl a pa ństw natowskich, kt óre pa n dl a pa ństw Sojuszu, kt órego spoiwem jes t tzw. kolektywn a obron a, czyli zasadzie to jes t sedn o art. 5 znamy dobrz e za wszystk ich wszyscy, że zawsz e dokładnie więc, więc t o s ą plan y ewentualnością wci ągu polskiej kroniki, al e widać to jedna k jes t jedna k istotne w przypadku teg o co działo co dzi ś po agresji Rosji Ukrainy 2014 roku na t o rzeczywi ście przyjęło te przedsi ęwzięcia pewne dzia łania wys łało wojskowej w Polsce Lwy w krajach ba łtyckich stacjonuj ą żołnierze NATO-wsc y i amerykańscy i t o t u jak jest te n ten te n t o narzędzie t o narz ędzie którym, kt órego pr óbuje u żywać dyplomacj a turecka, że krzy k jak chc e chc e szachować NATO tym właśnie w ty m tym i właśnie pla n dotycz y dotycz ącymi Polski, więc to jest p ierwsza różnica, więc to n ie jest a ż tak powa żne w mo im przekonaniu Czyż nie umiemy czyta ć nie ma bowiem c o wa żne bo, choć ogólnie jakieś plany c o jes t istotne moim zdaniem t o jest, dlaczeg o Turcja zdecydowała si ę u żyć tak iego argument u an i innego w swo im sporze, zwłaszcza sporz e z Niemcami Francuzami Brytyjczykami o uznan ie jp g za z a za organizacj ę organizacj ę terrorystyczn ą, bo jest s łaby argument, gdyb y rzeczywi ście Erdogan chcia ł zaszkodzi ć Europie otworzyłby szerok o drzwi szerok o wrot a dla uchodźców ty m szantażuje tym te ż szkoły Europę zachodnią, ale teg o n ie zrob i, więc moj ą w mo im przekonaniu jest to jes t t o wybra ł sobie tak i argument, który n ie jes t argumentem jedna k wszystko s łabym z punkt u widzenia ca łego Sojuszu tak naprawd ę i jego jeg o sedn o dzia łania t o po pierwsze po drug ie ten argumen t pokazuj e t o trochę n iestety oczywi ście on dla na s brzm i strasznie urucham ia wszystk ie polskie fobie, że znow u nas zdradzą znow u będziemy ofiar ą i t d. nie chcą na s bronić ty m razem tym raze m Turcy dl a nas oczywiście brzmi t o brzm i t o strasznie, ale też do cza s jakby te ż zapyta ć, dlaczeg o akurat Erdogan akurat Turcy, kt óre maj ą dobre relacj e z polską generalnie prze z Polskę by ła 1 z takich mo żna pić frontman ów wst ąpienia Turcji do Unii Europejskiej mam y bardz o dobre relacj e, pomijaj ąc t o pokrewie ństwo ideowe, że o d przywódców przyw ódców Polski Polski Turcji to troszeczk ę pokazujem y zdan iem, że Polska straciła po prost u swoją pozycję mo że być używana jak o taki elemen t takiego drobneg o szanta ży k u na w rozgrywc e w rozgrywce Turcji nowa się z tym i g łównymi państwami pa ństwami europejskimi Francją wielk ą Brytanią, które bardz o mocn o dodan a krytykuj ą operacje operacj e przec iwko syryjsk im Kurdom za inwazj ę na Turcję za dyscyplin ę na Syrię i za nią jak jes t jakby rozum iane za destabilizacj ę sytuacj i w reg ionie po wycofan iu si ę wojs k amerykańskich, więc to s ą, jakby tak ie tak ie takie aspekty cz y te ż niuanse teg o tego teg o tego teg o oświadczenia oczywiście t o wszystko jeszcz e składać nak łada si ę na zbli żający się nie be z n ie be z kozery Erdogan wybra ł ten tydzie ń na tydzie ń przed spotkaniem n a przed szczyte m NATO w Londynie pokaz t o wszystko składa si ę na wypowiedzi Macrona na nieznane nam jeszcz e sta n państwa rampa zara z przejdz iemy do tego motyw u tylk o chciałam podsumowa ć ten teren te n to kwitł krw i k u pro qu o jak teraz m ówią stan y Zjednoczone co ś za coś, czyl i w dużej mierze Turcy domagają si ę, żeby NATO uzna ło odpow ie za terrorystów c o chyba ma m nadz ieje jes t niemo żliwe, zw łaszcza w takich okolicznościach n ie będziemy teraz rozk łady tyc h powi ązań między tym i ugrupowaniami Kurdów z Syrii, a PK z Turcji i mog ą wted y zablokować zawetować jakieś plan y militarne dl a Polski, ale nie w iemy c o dalej, al e te plan y istniej ą Turcja bardz o ogran iczonym stopniu uczestn iczyli w real izacji czynie wysyłamy to jes t groźba dl a Polski, gdyb y to mia ło sta ć Sojusz trzeszcz y ta k w tym stwierdzeniu jes t groźba dl a Polski t o, że 6 akurat Turcja n ie jest taki groźny moim mo im w moim przekonaniu, cho ć nasz e gwarancj e bezpieczeństwa wynikaj ą z przekonan ia państw europejsk ich o tym, że trzeba by łoby w przypadku ewentualno ść dzie ń w Polsce wsparc ia oraz przed e wszystk im na przekonan iu naszych poleg a na przed na na w ierze w t o, że adm inistracja Donalda tramp a udz ieli na m pomocy jes t to przekonan ie w du żej m ierze zasadne umocowan e w faktach, że du ża, że USA udzielą udzielono pomocy, wi ęc jak s ą g łówne g łówne f ilary naszego przekonania, dlaczego naszeg o naszeg o poczuc ia bezpiecze ństwa Turcja, owsze m jes t istotnym graczem, bo są drug a największa arm ia w Sojuszu jest t o istotny grac z reg ionalny najwi ększa Europejska armia najwi ększa Europejska Europejska armia ju ż, aczkolwiek oczywi ście nawet map y wynika, że jes t to arm ia na uboczu n iejako spraw europejsk ich i racze j politycznie się l iczy w Europie z r óżnych w r óżnych aspektac h ni ż wojskowo, zwłaszcza z punkt u widzenia obronności poszli śmy do tych 2 wątków w przysz łym tygodniu szczy t NATO może wypowiedzie ć egzystencjaln y, chociaż o d ko ńca upad ł związek radziecki ma m wrażenie, że o d czasu do czas u permanentny kryzys Europejskiej NATO i wykuwają si ę si ły tych Sojuszu właśnie kryzy s i na to w te j chwili rzeczywi ście z 1 strony wydaje si ę być podważane prze z Donalda tramp a, kt óry n ie wyznaj e tak i strategicznych zobowi ązań opartyc h na warto ściach z drugiej stron y przez Macrona, który uważa, że m. in . prze z Crumpa na t o nie ma już nic n ie umar ło n ie funkcjonuje n ie można rejonów byli w stan ie śmierci mózgowej, ale to pa n razem raczy ła też Europa nie mo że liczy ć na Amerykę przynajmn iej pod rz ądami Donalda trampa nie może by ć pewn a teg o wsparcia n o i ze strony wra z z Turcji, kt óra wcze śniej zagrała na nosie wszystk im Amerykanom tak naprawdę całe NATO, gdy kupiła t ę rosyjską rosyjsk i syste m obrony przec iwlotniczej nie ma żadnego znaczenia mogę wytłumaczę, a to jes t rekwizytami czyta m, że to oznacza ć, że sytuacj a dost ęp do pewnych wymieniła pan i redaktor 3 ważne czynn iki, kt óre prze d przed szczytem natowskim w Londynie, ale są nie istnieje na pewno istotne, al e do takiego perfekcyjnego sztormu, czyl i naprawdę problem ów g łębokich NATO brakowa łoby jeszcze jaki ś akcji rosyjskiej t o znaczy jak ich pr óby podważenia no właśnie to t o czy mo żna cz łonków kolektywu cz y też wol i do kolektywne j obrony i to rzeczywiście by łby test dl a dla Sojuszu dl a przyw ództwa ameryka ńskiego przyw ództwa tureckiego dla ka żdego przyw ództwa państwa pozostaj ącego cóż to by ł prawdziwy test wted y mogliby śmy rzeczywi ście powiedzie ć jak państwa pa ństwa reagują je śli chodzi o Amerykanów t o Amerykanie do tej pory n ie nie przeszli papie ż tak nie byli tak iemu testowi poddano tam nie został poddan y tak iemu testowi wszystk iego wypow iedzi pozostają wypowiedziami, jak ą retoryką zmuszającą działaniami jego stosunk u do Sojuszu, kt óry pokazał znan a na kul t s łowa s łowa słowa Kurdowie n ie są słowem o ty m, żołnierze Kurdowie n ie s ą r ównież p ółnocno Atlantycki hal ę, by starają się Amerykanie w szoku, gd y fundamente m fundamente m Turcję również pozostawan ie w Sojuszu z prostego wzgl ędu, że je żeli s ą tu mówić o ty m, że Turcja mo żna by łoby wyrzucić Sojuszu poprosz ę niema tak iej drogi prawnej t o po pierwsze po drug ie Turcja nie chcia łaby być zwr ócona, poniewa ż Turcja ma najistotniejsz ą rzecz militarn ą stałego Sojuszu na swo im term inowi kilkadziesi ąt g łowic z ładunkami nuklearnym i amerykańskich stacjonuj ących baz ie ameryka ńskiej liście jest tak i scenar iusz, że rewolucja wyleci zna k to n ikomu nie zale ży na rozpad u na rozpadz ie na t o s ą różne wizje na t o czy NATO miałoby być pan i b ędzie NATO pozostaj e w permanentnym kryzysie niekt órzy m ówili o Afganistanie skądinąd ukochany m przez e mn ie, że Afganistan by ł tak ą kropl ówką, kt óra przed łużyła żywot Sojuszu przez 15, bo miał Sojusz na c o robić po prost u prze z 152001 krytycy na to m ówią, że to jes t, al e troch ę amerykańska cały cza s b ędą mieszka nie ma nie m a tak naprawd ę powa żnych krok ów, kt óre wskazywa łyby, że kt órekolwiek pa ństwo głównym, kt óry mieli śmy są s ą czu łby si ę inaczej czul iby si ę lepiej poza poza sojusze m nawe t rakiety, kt óre Ts 400 które, kt óre Turcja kupi ła o d Oslo zam iast od USA zamiast o d USA jest tak a teor ia, która bardz o bl iska tory zyskow i mianowicie, że Adam kupi ł rakiety 400, które s ą poz a systeme m NATO-wskim zresztą to potw ierdza żona nie są w łączone do system u natowsk iego po t o, żeby bronić si ę przed kolejny m zamache m stanu, żebyśmy znowu nie w idzieli pana Erdogana latającego na d Turcją przez First Time informuj ącego swo ich zwolenników, że do nasta ł pucz i t e rakiety mia łyby strącać potencjalnyc h puczystów przec iwko dywanam i teoria sp iskowa, ale mo im zdan iem do ść dobrz e oddaj ąca spos ób myślenia przyw ódcy przyw ódcy przywódcy tureckiego, wi ęc ja mówię n ie jest tak na t o najgorzej oczywi ście na to jes t w kryzysie NATO jes t jakim ś jaki ś transformacj i i teg o rodzaju wydarzenia jak dzisiaj prze z powoda naszeg o spotkan ia oczywiście nie po dn ie nie polepszaj ą nam nastroju i ci ąg dalszy nast ąpi w przyszłym tygodn iu b ędziemy dyskutowa ć du żo na to mo że raz ósmy ko ńczy dr Piotr Łukaszewicz Uniwersytetu Jagiellońskiego też nasz by ły ambasado r w Afganistanie by ł pa ństwa go ściem informacje na polskich dr Marcin Kędzierski będzie państwa gościem żyją one państwu o nowe j komisji Europejskiej, kt óra w ko ńcu z po ślizgiem, ale już jes t wiemy c o sobie stawia głównie za cel i c o to dla Polski mo że Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA