REKLAMA

Komisja Europejska Ursuli von der Leyen zatwierdzona

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-27 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz prosz ę pa ństwa po miesi ęcznym po ślizgiem alb o op óźnieniem komisja Europejska pod rz ądami pod batutą Urszuli want Live zosta ła ostateczn ie zatw ierdzona prze z parlamen t Europejski g łosowało za 461 EUR p osł ów 1577 było przeciw 89 wstrzymało się o d g łosu dzisiaj tuta j w samy m serc u Europejskiej demokracj i prosz ę pa ństwa o poparc ie dl a noweg o pocz ątku Europy m ówiła w łaśnie w parlamenc ie europejsk im Ursula Rozwiń » vo n de r la 1 o ty m ja k ta komisja ostatecznie się ukszta łtowała, jakie s ą przed nią wyzwan ia i co obiecuje, jak i b ędzie miała k łopoty b ędę teraz rozmawiała z dr Marcinem Kędzierskim Uniwersytetu ekonom icznego w Cracovii z centrum anal iz klub u Jagiellońskiego, który w stud iu Radia TOK FM w Krakowie dzie ń dobry dzie ń dobry panie redaktork i dobre państwo przed e wszystkim jak pa n ocenia czy czy da si ę dzi ś oceni ć t e now ą komisję op óźnienie przypomn ę tylk o wynikało z problem ów z 3 trojgiem kandydat ów z Rumunii ostateczn ie nowe kompetencje pan i kom isarz budz ą pewn e wątpliwości z Węgier, gdzie z kole i wątpliwości budz i zale żność komisarza potencjaln a o d od Orbána od WIG prem iera Viktora Orbana i w stosunk u do kandydata ta francusk iego i i jego no tak ich uwik łań interesów tak by m powiedziała Polska jes t Janusz Wojciechowski czy pami ęta komisja podob a, gdyby nasz a audycj a sponsorowało przecie ż w kom is Europejskiej w Warszawie t o powiedzia łbym, że ustawą dla jednoczenia państwa t o sukce s, poniewa ż po pierwsze, zwi ększyła swoj ą legitymizacj ę w tym USA na przewodniczącą uzyska ła 384 głosy teraz 461 co wi ęcej ta nowa komisja ma wiele silniejszą ni ż manda t niż komisja ją kara, który mia ł tylk o poparcie 422 EURdeputowanych, al e wiemy, że nas z program jes t stosowane prze z komisję Europejską my ślałem naszyc h Czytelników jest naszych s łuchaczy i n ie chcem y ich wprowadza ć w błąd to tu uczyć nie ma wi ększego znaczen ia istotniejsze jes t to kt o w te j komisji będzie nadawał główny to n, jak ie będą g łówne motyw y pra c komisji jes t też nie może uczy ć tego najgor ętszego nazwiska Europejskiej scen ie, o którym zawsze kocham losow e, czyli od Emmanuela Macrona to zaczn ijmy o d tyc h g łównych wyzwań wydaj e się to n ie było najbardz iej porywaj ące przemówieniem trzeb a te ż powiedzieć von de r Leyen, al e t o c o wybrzmiało z pewnością t o jest t o, że głównym wyzwaniem w oczac h nowe j komisji b ędzie kwestia kryzys u wyzwan ie kryzys u kl imatycznego prze z najbliższe 5 lat nasz ą Unię czek a transformacja, która będzie miała wp ływ na każdą cz ęść naszeg o spo łeczeństwa i gospodark i za te n nowy zielony ład, bo n ie chodz i tylk o w łaśnie o transformacj ę energetyczną, ale też 1 nadzieję tak a, że inwestycje inwestycje t o nowe miejsca pracy tak, ale za t o wszystk o b ędzie odpowiada ł Franz Timmermans n o oczywi ście z perspektyw y polskiego rz ądu to podkre ślę t o jes t duży problem i tej strategii, kt órą Polski rząd przyj ął, czyli podkreślania, że jeste śmy tak s ilnie uzale żnieni nasza gospodarka o d węgla, że w zasadz ie t o my tylk o oczekujemy wsparc ia wsparcia wsparcie, al e do niczego bardz o nie n ie chcem y się zobowiązać też nadm iernie nie inwestowali śmy w alternatywn e źródła energii niewątpliwie dane kl imatyczne s ą 1 z najpoważniejszych temat ów powiązać now a komisja trzeb a pami ętać jednakowo ż, że wp ływu Europejskiej na przeb ieg tych zmian n a na przebieg proces ów klimatycznych jest n iewielki, bo Unia sody lu b Unia nada l bardz o n iewielki procent em isji światowej n iewielki to chyb a standar d dy żur pe łni docenienie nie dal i jedna k prowadz i do tego, jak ie się z dalszej zaznaczon e tak za ś jest mniej znacz y racze j symboliczne, al e w porównaniu do n ie w iem Kani Gambii n o tak wzros ło, ale mając do poważnych tak spróbować naszych s łuchaczy, tak więc od prawa do głównych właścicieli tyc h Indii USA jednak bardz o symboliczne jest niż faktyczne i tuta j polskiego faktycznie ma proble m, dlatego że n iezgody jes t czy na pewn o w Warce narracyjne j Polski rząd jes t bardzo po łowę głowy, ale potrzeba, b y na działania gazet ą Morawieckiego to on systematyczn ie od w ęgla odchodzi kopalnie s ą zamykane, chociaż bro ń Boże n ikt tego n ie powie nie wchodźmy w to, bo myśmy lecieli z przeci ętnym, ale c o ja swoj ą ocen ę jak Alek elektrown ia w Ostrołęce sprawia ły Węglowa ju ż po prawie si ę w dn iu exposé pierw informację, że jedna k w elektrowni nie będzie, cho ć osiągnięcie n ie będziemy budować nowyc h korzystnyc h tak, ale al e, al e pada tak że Muza powa żnie niew ątpliwie jes t strukturaln y proble m w latac h między tym i tzw. staryc h państw członkowskich i nowym i pa ństwami cz łonkowskimi te n sp ór toczył głównie te n sport ma strukturalny wynika z e zmian lokalizacyjnych i t d. tak dale j on toczy ł Błonie wok ół kwestii praworz ądności za kwot ę do Francji armatorzy Frans Timmermans przyj ął jak o tak i najbardz iej wyrazisty pol itykom europejskim największy do świadczeniem obok Margaret Vestager t o, że przej ął nowy zielony ład i w łaśnie kwest ie pol ityki kl imatycznej transformacj i tak iej kompleksowej informacji kl imatycznej dotyczą także kwest ii gospodarczyc h rolnictwa o ty m trzeba pamiętać właśnie pytan ie jak bardzo roln ictwa bardz o handlu, ale to i tak s ą też to też n ie jest to też nie jest przypade k i oczywiście Polska znowu dzi ś na kursie kolizyjnym, bo może powiedzie ć, że tak jak polityka kl imatyczna jes t niezwykle wa żny dzień Unii Europejskiej teg o dnia n ie woln o podważać n o to troszeczk ę mo że m ówić, że ta polityka klimatyczna staj e się też b ędą przykładem ideologii kl imatycznej i dz isiaj klimat to będzie n ie tylko działania, chyb a że pol itycznym tak im policji ale, tote ż b ędzie pan i element tak iego hard polityk z polityki prze z du że PE i o t o oczywiście będzie znow u na oś podzia łu do budowania teg o tej os i pomiędzy star ą Europą i nową Europą wygodn iejsza i znacznie bardz iej zrozumiała dla elektorat u w Europie zachodniej niż praworządność, kt óra przesta ła być przeprasza m to właśnie tematem seksu to dobrze to powie pa n to wywo ła najwy żej do kl imatu jeszcze ma m nadziej ę, że ma wrócić, a jak nie to b ędą kolejne rozmow y ta kwest ia praworz ądności zosta ła też prze z Urszulę hande l wandal e wskazan a jak o wyzwan ie cz y temat do zajęcia si ę dl a nowe j komisji ona ca ły cza s deklarują się, że b ędzie, b o do te j kwestie pochodzić do n iej powa żnie n ieoficjalnie kuluarow e jedna k jes t oczekiwanie, że b ędzie bardziej otwart a ugodow a na d ialog z polskim rządem tera z słyszeli państwo w informacjach wypow iedzi jur y biurowej, kt óra ma odpowiada ć za praworządność, mówi że fascynuj ą, bo ciągle pytaj ą czy b ędzie tak tward a jak Timmermans czy n ie, a jak pa n myśli, al e kimś, że jes t Vera Jourova n o to ona co prawd a jes t kom isarz drug ą kadencję, ale to jes t policja, która reprezentuj e parti ę Ano t o nieby ła najwa żniejsza komisarz to m ówiąc eufemistycznie poprzedn iej komisji nie ma na razie jes t kom isarz te j komisji dlatego Czechy proporcjonalnie n ie s ą najważniejsze pa ństwa Unii Europejskiej trzeb a pami ętać, że pan też spodziewa ć, by nie będzie ju ż ta k na ostrzu noża było prze z Timmermansa staw ia tylk o przypomn ę, że 16 listopad a na ulic ę prawdz iwe 300  000 obywateli pracuje jako Babišowi, czyl i partii Ano, kt órej jest Vera Jourova, al e w ministerstwie ani wolno ści ona jedna k miała tak ie być asertywne cz y takie propozycje rz ądu częściowe AK natomiast pozycj a pol ityczna jes t s łaba i nawet 2 z racji faktu, jak iej partii pochodz i to i t o, że te ż Ano b ędzie pod cora z wi ększym ostrza łem na napada na poz iomie europejskim nie to n ie jest polityk, kt óry miałby tak ą tak i Grawitacja jak Frans Timmermans do myślę, że cz y Didier Reynders te ż jest drug ą osob ą odpowiedzialn ą za praworządność jes t oczywiście kwestia brexitu, al e powiedzmy, że teraz przez wi ększość czas u pi łeczka po stronie brytyjsk iej czekam y, jaki b ędzie wyn ik politycznego wybor ów pol itycznych ta m w grudniu cu d na co pa n jeszcz e zwr ócił uwagę wydaj e co najc iekawsze w procesie tworzen ia komisji t o jest sp ór wok ół kom isarza d s . wszystk iego, czyli pol ityki be z wewnętrznych w rynk u wewn ętrznego obronne j i w og óle konkurencji, czyl i wok ół kandydata francusk iego na piersi uda r p óźniej tego nowego nowe tylk o beton, czyl i nowe kandydata desygnowanych prze z prezesa Macrona trudną, by nie ulec wra żeniu, że t o był p łyn w tak im forma rywal izacji między parlamente m europejskim Macrona, który sprzec iw sprzeciwia ł si ę idei także teg o szpitala kandydat a tak naprawdę t o dzi ęki dzia łaniom Macrona upad ł pomysł, żeby szefe m komisji najp ierw Webber ma Webber z Europejskiej partii ludowej p óźniej Frans Timmermans jes t dzi ś szef europejsk ich socjalistów, więc te napi ęcia pomi ędzy makarone m, a pa n wraca pa n na europejsk im bardzo mocn o wyraźne st ąd te ż kandydaci desygnowan i zakłada byl i byl i przeci ąganie mówiąc kolokwialnie w parlamenc ie europejskim podcza s tych przes łuchań w kom isach, ale istotniejsze jes t t o, że w ko ńcu kom isarz Tusk jes t ich popatrzymy sobie na jeg o potwornie czy to czym ma si ę zajmowa ć to jeg o w ładza jest porównywalna z w ładzą Fransa Timmermansa, chociaż formaln ie jes t wiceprzewodnicz ącym komisji Europejskiej to też rozume m wyzwanie dl a polskiego rz ądu odpow iada za wsp ólny ryne k jednol ity rynek, czyl i ta kwest ia, która jest te ż pr iorytetowa dl a polskiego rz ądu, więc pytanie, kto w prac y b ędzie uk ładała, bo tuta j te ż interesy francusku i Polski s ą na kol izyjnym kursie 2 będzie od w łaściciela to święto w iemy dz isiaj natom iast kluczowe pytan ie co zrobić w sytuacj i Berlin, dlateg o że Emmanuel Macron torpeduje Bernie swoim pomysłami o d ponad 2 lat Berlin ca ły czas odpow iada w spos ób tak i wymijaj ące Kaczmarka zasiad ł 1 program moda w akc ie jest mistrzyni ą ciepłej wod y w kranie myślę, że Kaczmarka jes t tutaj Hutnika muszem i t o c o zrobiła przed 2 dniami t o by polską pokazuj e swoje ju ż powiedziała, że o dostawach debatowa ć i powstan ie na komisja namysłu w ramac h parlament Europejski, kt óry ma przewodniczy ć Guya Verhofstadta przez 2 lata mają na m myśleć na d na d k ierunkami zm ian Unii Europejskiej Macron nie oczekuję namys łu tak makr o oczekuj e decyzji i dz isiaj w Berlinie nie bardz o wida ć, b y tak i partii nadal niemiecki nie po scenie pol itycznej, kt óra mogłaby wydostać si ę czy wyskoczy ć z teg o z tego podtrzymanie status qu o, ponieważ t o jes t dz isiaj główny paradygma t n iemieckiej polityki, czyli te n spo t t o napi ęcie między właśnie ty m ADHD francusk im tak t o nazw ijmy, a takim powiedzia ła jak t o nazwać bur żuazyjne konserwatywne ukochan ie statu s quo w Niemczech b ędzie t ą główną lini ą sporu no w Polsce to nie osob a tak postrzeg a natomiast w Niemczech od pół rok u nie ma innego tematu jes t rosn ące napięcia francusk o n iemieckie, nawet je żeli on e byłyby a ż tak tras nie były a ż tak ci ężkie to prze z sam fakt wysokich mówią, że są ciężkie t o w duchu konstruktywizmu one stają się ci ężki, bo nie wszysc y tak interpretuj ą i do pojawi ł tak informacj ę o ty m, że kanclerz Merkel podcza s obchodów 30 rocznicą zburzen ia muru powiedzia ła ma dobre makro nasza ju ż dosyć teg o rząd t łucze te filiżanki z urlopu, a pote m on a musi skleja szły wsp ólnie się można napi ć herbat y urząd kanclerski zdementował wypow iedzi jak mówią ci ąże kurczak ów w ierzymy tylk o t e wypow iedzi zostały zdementowan e, więc t o te ż pokazuj e jak jest temperatur a relacji między mi ędzy Berlinem Paryżem to oczywi ście jes t bardz iej spiskowe Polski bo, cho ć wypowied ź Macrona od śmierci m ózgowej NATO natychmiastowa reakcj a Niemiec, czyl i wezwan ie na robocz e spotkan ie do Brukseli Orsay Komasa na tema t przygotowania za łożeń szczytu natowskiego odb ędzie si ę w grudn iu w Londynie to pokazuj e, że tutaj dz ieje si ę bardzo wiele te n b ędzie niezwykle c iekawy mam y szczy t format u normandzk iego w Paryżu mamy dwunastego trzynasteg o wybory w w ielkiej Brytanii mamy dwunastego trzynasteg o szczy t rady Europejskiej podejmie decyzj ę o nowyc h sankcjach albo n ie wobe c Rosji wreszc ie mamy szczy t NATO te 2 tygodnie p ierw też powrót będą oczywi ście to piorunuj ąca do us łyszenia zate m wted y bardzo dziękuję nale ży za rozmowę i b ędziemy szuka ć te ż komentarzy przyszłym cz y za 2 tygodnie dr Marcina Kędzierskiego, kt óry był pa ństwa go ściem w studiu Radia TOK FM w Krakowie dr Marcin Czyczerski zwi ązane z uniwersytetem ekonom icznym w Krakowie w łaśnie centrum anal iz klubu Jagiellońskiego jeszcz e ra z bardz o dzi ękuję pozdrawiam Warszawy, a za chwilę ju ż po informacjach rozmaw iamy o ty m czy ro śliny prosz ę pa ństwa mogą wywo ływać rewolucj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA