REKLAMA

"Marian Banaś chcąc ukrócić plotki i spekulacje powinien opublikować raport CBA"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-27 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karmelicka państwa i mój gość Marcelina Zawisza pos łanka partii razem wiceprzewodnicząca klub u lewicy dzień dobr y pani poseł chce dobra Marian Banaś preze s Najwyższej Izby Kontroli odczytał oświadczenie na pytan ia posłów ju ż n ie odpowiadał c o w tym o świadczeniu od miesi ęcy trw a kampania oszczers tw sugerowanie, że pr óbował dokona ć optymalizacji podatkowe j jes t zniesławiające kłamstwem będzie reagowa ł na szkalowanie jeg o dobrego Rozwiń » imienia n igdy nie sprzeniewierzy ł się swoim obowi ązkom wzgl ędem pa ństwa polskiego n igdy n ie podejmował dzia łań n iezgodnych z prawem ta k w og óle tu w Krakowie w iele hotel i wynajmujących na godzinę pokoj e, w kt órych mo żna odpocząć w trakc ie podróży lu b przednią to jes t wspaniały argumen t tak szczerz e powiedziawszy to c o rob i w tym momenc ie pan Banaś cz y tak naprawdę, a śmianie si ę w twar z Jarosławowi Kaczyńskiemu, al e te ż Polkom Polakom rzeczy pokazuj e, że sto i pona d prawem i a pona d ty m prawem mo że się ustawi ć i n ikt nie dotknie n ikt nic n ie zrobi, ale staram si ę w twar z Jarosławowi Kaczyńskiemu na pewn o n p . Sławomir Nitras pyta ł na pos iedzeniu tej że komisji czase m nie ma jakiego ś deal u między Banasia Morawieckim, a Kaczyńskim t o te ż oczywi ście prawdopodobne znaczenia ma m nadziej ę, że prokuratura niedługo zajm ie si ę zarzutam i, kt óre się pojawiły już w iem, że są dz isiaj w informacjach med ialnych pojawia ła się pojawiały doniesienia o ty m, że już p ierwsze osob y są przes łuchiwane w zwi ązku z ty m z ty m wynajmowan iem hotel u z a za naprawd ę bardzo ma łe śmieszne pieniądze w związku z tym ma m nadziej ę, że prokuratura tuta j po prost u zaczn ie podejmowa ć realne krok i operatu, ale są, al e jeżeli ma obraz, je żeli pa n Banaś chc e ukr ócić plotk i spekulacj e t o my ślę, że pow inien tak naprawd ę d ąży do upubl icznienia raportu CBA na jeg o temat ora z odpowiedzi na te n rapor t, a poniewa ż tak długo jak n ie mamy do teg o dost ępu tak długo te plotk i spekulacje b ędą si ę pojawiały no to jest form a koalicji Obywatelskiej zaapelowal i do pana prem iera, by rzeczywi ście ten raport ujrzał światło dz ienne tak że opinia publiczna nie leczą si ę jeszcze chwilę odczekać a ż pa n premier przeczyta ten ra p dużą zmian ą jest tak, ale na czasie m ówi Turzy nie, bojąc się czasu czas u n iemal rzecznik rządu dzisiaj tłumaczył, że jes t t o po prostu bardz o obszerny raport w iele stro n rozmaite druk i wcze śniej słyszałem, że w zwi ązku z ty m, że premier i tak tuta j nie ma specjaln ie do robot y w związku z ty m dlatego nie musi być n ie musi n ie mus i się spieszyć w zwi ązku z tym, że chcia ła, żeby w końcu potraktowa ć tę spraw ę te ż potraktowa ć w og óle pa ństwo polskie poważnie t o zrobi ł prawo i sprawiedliwo ść w ty m momencie pr óbuje tak naprawd ę dz ielnie walczy z problemam i, które sam o wykreował t o jes t dosyć żenujące stąd to pokazuj e, że wcze śniej prawo i sprawiedliwość albo nie wiedzia ło alb o nie sprawdzi ło alb o n ie przeczytało, że pa n Banaś wsp ółpracuje z cz łowiekiem o w ątpliwej w ątpliwej przesz łości i kt órej był karan y w zwi ązku, z czym tutaj wydaj e mi si ę, że nale żałoby też poci ągnąć do odpowiedzialności m inistra Kamińskiego, kt óry odpowiada z e służby alb o raz, a nawet prem iera alb o przymyka ły ocz y w sposób celowy n o tak, ale to co się stało, że prem ier n ie otrzyma ł tego raport u i informacji wcze śniej na b iurka, je żeli otrzyma ł to niech si ę wytłumaczy, dlaczego nic n ie zrobi ł, dlaczego pan zosta ł wybran y, jeżeli n ie dosta ł tego raportu NATO m inister Kamiński pow inien poda ć do dymisji znacz y ka żdy przyzwo ity cz łowiek, kt óry tak zawali podaj e do dymisji w chw ili, w kt órej minister Kamiński n ie poczuwa się do odpowiedzialności pa n prem ier nie poczuw a si ę do o d odpowiedzialno ści prawo sprawiedliwość n ie poczuwa si ę do odpowiedzialno ści mimo, że t o ich głosami pan Banaś zosta ł prezesem NIK-u na to wydaj ą si ę t o dosy ć jednak absurdaln e, a cywilizacyjne stoj ące i kw iaty, które zosta ły wr ęczone wybranem u Najwyższej Izby Kontroli, a teraz n ikt n ikt tuta j już n iepokoi znaj ą n ie przyznaj e się Sebastian Kaleta dz isiaj wiceminister sprawiedliwo ści prawo karne z bardz o jasn e oczek iwania pol ityczne często wykraczaj ą poz a to co jes t wpraw ie karny m, a mow a o europos ła ac h, a właściwie portretac h na szub ienicach, bo te n happen ing inscenizacja jak przekonuj e rzeczniczka pro k nawiązanie z różnych w Katowicach tak tak nawi ązania historyczne utrwalon y na obrazie Jana Piotra Norblina c o pan i my śli o takim t łumaczeniu sprawę tak że Adam Bodnar dz isiaj zabra ł głos mówiąc o ty m, że t o jest jasny dowód na t o, że za tego typ u czyny n ie będą w Polsce ścigano osob y, jeżeli of iarami s ą przec iwnicy pol ityczni prokurator a generalnego cz y szczerze powiedzia ł jeste m naprawdę przerażona tym c o si ę dzieje w Polsce, bo to n ie jes t pierwsza sprawa jes t kolejna spraw a, kt órej mówimy, że prokuratura n ie podejmuj e si ę procesowania spr aw, które ewidentnie s ą nawo ływaniem do nienawi ści przemoc y mieli śmy wcześniej sytuacj ę byłego ksi ędza Jacka Międlara, który mówił t o jes t cyta t, że mam y żydowskiej nowotwór wymagaj ący chemioterapii zosta ło t o uznan e za element kaznodz iei z 2 mamy tuta j pan a rybak a z Wrocławia, który palił kuk łę Żyda, wobe c kt órego prokuratura wnosi ła o obni żenie wym iaru kar y mam y tera z sytuacj a szub ienica n igdzie prokuratura mówi inscenizacja h istoryczna happen ing i prawo i sprawiedliwo ść jego prokuratura daj e tak naprawd ę przyzwolen ia na akty nienawi ści na wzywan ie do przemoc y na n iby pokazuje, że jes t przyzwolenie na t o przemo c i n ic dz iwnego, że je żeli spojrzym y na statystyk i w idzimy naprawd ę law inowo rosn ące przestępstwa nienawiści i proble m, jak i przed, jak im Polska stoi t o jest strach t o znacz y strach kolejnyc h grup boj ą si ę kobiety boj ą się osob y o innym kolorz e skóry boj ą si ę osob y m ówiące innymi j ęzykami firm ę międzynarodowe korporacj e wysy łają swo im pracownikom informacj ę, że 11 listopada mają n ie wychodzi ć na ulic ę Polski poniewa ż, je żeli chcą zabrać swoj e życie swoje bezpieczeństwo t o Chińczycy w tomach czy to n ie jest państwo, w którym ja by m chcia ła żyć musia łbym mieszkać chcia łam, żeby prawo i sprawiedliwo ść pokazało, że nie ma zgod y na t o, że ludz ie s ą zastraszani ludz ie s ą b ici, a ludzie są traktowan i w taki spos ób w jak i nikt z na s chciałby by ć potraktowane i prokurator a mówi no tutaj problem u nie ma gdz ie naprawd ę seria kolejnyc h rzecz y, a ser ia kolejnyc h spr aw, które po prost u dają z ielone światło na wieki obra z si ę pani układa prócz tego wszystk iego c o pani powiedziała pyta m o tak ą czystą politykę, o co chodz i nam pol ityka szczerze myślę, że prawo i sprawiedliwo ść próbuje flirtować z e skrajną prawicą t o, żeby odbi ć g łosy Konfederacji i tak naprawdę dziś t o kosztem Polski Polak już wol ę uda ło przed październikiem, bo pla n by ł taki, żeby konfederaci w og óle do Sejmu n ie weszli jedna k je śli tak, al e my ślę, że biorąc pod uwag ę maj ą obecnie w sejmie teraz zagrożenie dl a nich jest jeszcz e wi ększa w związku z tym będziemy m ieli wi ęcej takich spr aw wi ęcej tak ich umorzeń cz y ja uważam, że prawo spraw iedliwe po prost u rozgrywa potyczk i pol ityczne koszte m, a os ób innej karnacj i koszte m os ób o innym pochodzen iu mówiących innymi językami koszte m kobiet odkupu t o, żeby nabi ć sob ie te punkty te j skrajne j praw icy a bo w ty m momenc ie skrajn a praw ica Konfederacja b ędzie odbiera ła głosy PiS-owi PiS musi tutaj coś zrobić i t o co rob i mn ie przera ża n iewykluczone, że pomys łem prezydenta Andrzeja Dudy na walk ę o drugą kadencj ę b ędzie tzw. emerytura sta żowa Bush w programie pan a prezydenta w 2015 roku tego udało si ę zrealizowa ć kobiety na emeryturę będą mogły przechodzi ć po 35 latach pracy m ężczyźni po 40 czy chodz i o t o ile pracowałeś, a n ie do jak iego wieku pracowałeś c o pani NATO na taką propozycję miał się, że my potrzebujem y naprawd ę bardzo sol idnej porz ądnej debaty publ icznej na tema t systemu emerytalneg o tak jak zabezpiecza ć na przyszłość, bo z 1 strony obecn ie mam y tak że mam y w iek emerytaln y mo żliwość przejścia na emerytur ę w konkretnym momenc ie swojego życia mamy te ż si ę obowi ązkowy sta ż, kt óry pozwal a na m na t o, żebyśmy mogl i otrzymywa ć emerytur ę minimaln ą mam y 227  000 ludzi, którzy n ie maj ą praw a do emerytury m inimalnej ta grupa b ędzie law inowo rosła w ty m roku to jes t jeszcz e 27  0002025 to b ędzie pół 1 000 000 osób, a w 2035 to będzie w okolicach 2 września s ą inne 10  000 panią pose ł wyrażam o to, że wg tego projektu oka że si ę, że b ędziemy pracowa ć jeszcze krócej, bo za łóżmy, że mamy kobiet ę, która rozpoczyn a w wieku 24 lat cz y pow iedzmy skończywszy stud ia swoją prac ę, czyli 35 lat pracy nawet n ie będzie musia ł do sześćdziesiątki doci ągnąć jes t teraz dz ieje uwa żam, że emerytur a opart a o lat a stażowe t o może być dobr y pomys ł, bo podobn y pomysł reszt ą zg łaszał OPZZ, który zreszt ą, a b ędzie nied ługo zg łasza sw ój projekt myślę, że emerytury stażowe t o jest coś nad czym warto porozmawia ć także czy okre ślona jest Polski na t o stać pozować, al e żyjemy to żyjemy coraz d łużej na b ędziemy przechodzi ć na emerytur ę coraz szybc iej im dz iwnym trafe m wszysc y woko ło podwy ższyli w iek emerytalny i nawołują do tego, by pracowa ć jak najd łużej, b o tak to jest 1 z tyc h pyta ń, na kt óre musimy sobie odpowiedzieć tej du żej debacie, kt óra jes t przed nami czy my nie możemy patrze ć na system emerytalny w ruską musimy przestać robi ć cz y to, czeg o potrzebujem y t o Konsek s ą kompleksowe zm iany system u emerytalnego, ale na taką, kt óra zapewn i na m mo żliwość wyp łacania emerytur, które nie będą g łodowe, bo to powinno być cele m tak r óżne środki mog ą nas do tego doprowadzi ć najdalej pory s łyszeliśmy, że trzeb a d ługo pracowa ć, żeby emerytura nie by ła g łodowa tak ale, tote ż kwest ia tak naprawd ę np. przez przej ścia tego systemu, kt óry mam y obecn ie zdef iniowanej sk ładki do system u zdef iniowanego świadczenia to jes t troszk ę co ś, czeg o ja jeste m fanką tak by, żebyśmy stworzyl i syste m zdef iniowanego świadczenia, a to, czeg o potrzebujem y z 1 strony właśnie porozmawia ć o ty m, stażu prac y tak, żeby ludz ie nie mus ieli pracowa ć przez całe swoj e życie ze wzgl ędu NATO to te n strac h przed budowy emeryturam i, al e z drugiej stron y, żebyśmy stworzyl i system bardziej spraw iedliwe, bo tera z w zwi ązku z tym mamy 30 krotność t o cz ęść osób tyc h najlep iej, a wynagradzanyc h tyc h najbardz iej zamo żnych jest wyp isanych z teg o systemu tak cz y oni nie dorzucaj ą do system u ubezpiecze ń społecznych powy żej tej 30 krotności i Teresa g oraz i że dziękujemy pewne szczeg óły rynku l ikwidacji całego system u nast ępujące mam y problem demograf iczny mam y realny proble m domów rodz iny, al e na raz ie na 50 jezior morza, które się wypisa ł systemu ja w iem, że to brzm i jak szczeg ół, al e my wyliczyliśmy, że je żeli zl ikwidujemy trzydziestokrotno ść wprowadz imy emerytury maksymaln ą i podwyższymy emerytur ę minimalną t o jeste śmy w stan ie poprawi ć sytuacj ę ekonomiczn ą ponad 1 000 000 emerytów emerytek w ty m momenc ie m ówimy tak naprawd ę o prawie 1,51 000 000 osób, które nie s ą w stan ie Niewiem zapłacić za m ieszkanie kupić sob ie jedzenia i kupić ubra ń nie m ówiąc ju ż o jakim ś dobrym drobnym prezenc ie dla swo ich wnucz ąt te osob y w ty m momenc ie dostają 900 z ł za tam 20 lat pracy t o s ą osob y, które ze wzgl ędu na to, że mieli śmy umow y śmieciowe mieli śmy nielegalne czarn e na zatrudn ienie na czarną tak, by ta grupa b ędzie się radykaln ie powi ększać też nie jes t zaskoczen iem, że 80 % z tej grupy t o są kob iety, które były wy łączone z pracy ze wzgl ędu na funkcj e macierzy ńskie teraz m y potrzebujem y jak państwo stworzy ć tak i system, kt óry z 1 strony spraw i, że solidarnie b ędziemy d ążyć wszysc y ci, kt órzy maj ą więcej wnosi du żo wi ęcej ci, którzy mają mniej będą się dorzuca ć mniej, a z drugiej strony f iltry b ędziemy wyp łacać emerytury będziemy wyp łacać jak takie ubezpieczania moj ą skromną założeń n ie d a si ę po łączyć 2 rzeczy w 1 pakiet to znaczy, że b ędziemy pracowa ć coraz krócej b ędziemy m ieli cora z wy ższe emerytur y tutaj jest mo im zdaniem między nam i pe łna zgod a komisji pol ityki społecznej rodz iny chcia ły pani ą zapyta ć o znikaj ące h istoria tak właściwie miesiąc hossy hossa trw a nawe t niespełna, al e już jes t niechęcią, al e nawe t prezes wypowiedział prezes Siwak powiedział, że spraw a b ędzie wkrótce rozwi ązana dz isiaj Michał Dworczyk pan i przewodnicząca mow a o pan i pose ł Magdalenie w ie jak powinna pami ętać, że nic nie jes t dane ra z na zawsze żadna funkcja nie jest dana ra z na zawsze o tym kt o będzie przewodnicz ącym komisji zdecyduj ą sami parlamentarzyści sporo miejsca na wyn ik z kierownictwem PiS-u czy to oznacza, że w po łowie grudnia, kiedy n ie zb ierze si ę Sejm zostaną zwołane w komisji pani Magdalena b ieg przy stanie być przewodnicz ącą na te n moment n ie mam y takich sygnałów poz a ty m oczywi ście sygnałami medialnymi znacz y ja szczerz e powiedziawszy nie rozum iem, dlaczeg o prawo sprawiedliwość tak w zasadz ie sol idarna Polska tak bardz o interesuje, poniewa ż w ielu szokuj ących wypowiedzi pani Magdaleny w iele tak, ale myślę, że po pierwsze, zdającej spraw ę z teg o, że lew ica jest w sejmie i że lewica jes t za prawem kob iet do wyboru to n ie jes t takie zaskoczenie teg o nie ukrywa ł byśmy jesteśmy, gdz ie jest 1 z naszyc h sztandarowyc h postulatów będziemy nied ługo składać stanęliśmy na krajowy m rynk u tak dosy ć tak otwarc i i otwarte, a to ilość, ale ocali Odrę t o c o mn ie najbardziej szokuje w te j sytuacji t o, że ich tam jes t bardzo dużo do świadczonych pos łów, którzy doskonal e zdaj ą sob ie spraw ę z tego jak funkcjonują komisje to znacz y, że przewodnicz ąca komisji ma funkcje organizacyjne mo że by ć przeg łosowana przez wi ększość PiS ma wi ększe w każdej komisji zysku, z czy m wystarczy 1 podniesiona Rączka z łożenie wn iosku formalneg o i generaln ie w Wola przewodniczącej mo że zosta ć po prostu złamana, jakby morz e mo żna co ś narzuci ć, czyli n p . cz y dan a ustawa b ędzie procedowan a b ędzie zamrożona cz y komisja będzie procedowa ła taki spos ób winny sposób w związku z ty m c o tak naprawdę to n ie jes t tak że on i dal i władzy Magdalenie jak on i dal i możliwość k ierowania pracami, a w związku, z czym wydaje si ę, że ta cała h isteria zupe łnie n iepotrzebna i naprawd ę now icjuszki wiedz ą wi ęcej o funkcjonowan iu komisji ewidentnie niż do świadczeni pos łowie pos łanki solidarnej Polski, al e to też n ie jest do ko ńca dz iwi Marcelina Zawisza partia razem dziękuję bardz o słabo lew icy dziękuję pan i pose Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA