REKLAMA

Pierwszym modelem General Motors po II WŚ był - Chevrolet

Zmotoryzowani
Data emisji:
2019-11-27 18:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Krzysztof Woźniak i oczywi ście w studiu Jerzy Lemański narodow e muzeu m techniki dzie ń dobry panie Jerzy dzie ń dobry pan dzie ń dobry pa ństwu co ś na m przysz ło Chevrolet BIK BIK tak, al e w te j kolejno ści, a jak o akcj a polega dlatego w dacie i co, jakie pojawia ły si ę projektem, ab y kwestia tygodni tak, al e twierdz ą Chevroleta trzeba nadać część rzeczy rol ę zaraz potem bi ć zaraz pote m Oldsmobile Cadillac i pod drog ę pytam czy to General Rozwiń » Motors mia ł jakąś przemyślane t o było zaplanowan e, że w łaśnie Chevrolet tak si ę rolę był 1 z ni żej się w roli by ł najniżej klasyfikowany chcia ł wypromowa ć Marcelinie nie ma ni żej cen iony miał najtańszy by ł auta równa walka by ła odpow iednia tak odpowiednia kolejność w ty m, że n ie najlep iej sprzedawał, dlateg o że nie by ło tak że najtańszy samochód najlep iej sprzedawa ł unik najlepiej sprzedawał samochody ze środka między Caddy, jak i by ł najwyższy jako najwyższej pow iedzmy t o rozumiem wysz ło p óźniej dop iero, bo tak Stali mało, żeby znale źć należy ja k na razie na początku chciał Chevroleta może dlateg o też rolę w dosyć popularne na kark u przed wojną poz a tym w Europie Busha, al e bardzo dobre dan e pod jaki mn iej Oldsmobile mniej beat miejsca dla mn iej, a w roli doskonale znany w Europie to policja te ż m ówią, że w Polsce najpopularn iejsze samochod y właśnie rol i koncertu koncer n bije, ale w ty m samym czasie pojaw ia si ę w łaśnie BIK, dlaczego t o jes t ulub iona ameryka ńska Marka pod Marka producen t samochodów pani, że pa n nim, a moja dl a kraju dlatego moja, dlatego że BIK mia ł swoj ą ja lubi ę samoch ód ma swoj e właśnie ja k tak z ły styl n ie nie reaguj e na to tylko taki pokaz mody ma trochę ten swój styl tak, ale WIG pewn e rzeczy trzeb a bardz o d ługo te dziury na my śl, o kt órych mówiłem no t o konsekwencja konsekwencja tak dlateg o w ie pan lu b firmy, które mają konsekwentn ie trzyma 1 Love ju ż nieraz mówiliśmy ani lub firm, które to log o za chwil ę zmieniają prosz ę państwa BIK jes t samochode m, kt óry najłatwiej rozpozna ć pluskwy w śród wszystk ich tych amerykańskich krążowników szo s BIK ma pewn e cech y charakterystyczne 2 bardzo charakterystyczn e cechy, na kt óre jak pa ństwo zwrócić uwag ę zawsze był wielce zbi ć żaden inny zamach teg o nie ma mianowicie te dz iury po bokac h ja mówię nasz e zdrowie także blisko siebie mówi chyba prawd a jeszcze powiedzieć, chocia ż 1 z wa żniejszych os ób fabryce d żemów w swo im w ieku zainstalował sam sob ie przebieg te j dz iury i połączy takie żarówki wstawił kolor u Bursztynowego i połączył je z uk ładem cały rozwodem i on e się zapala ły momencie i tak w celac h jak ogień chodzi ło o t o, żeby przypodoba ć oby sobie do samolot u by ła m łoda na samolot prawd ę tak jak samolot u silnik, a ludz ie mają zapalił dziury zosta ły gry n ie zdecydowano si ę dziury będą dyżurować będzie budowa ć, ale byli to cecha charakterystyczna Wika i druga cecha charakterystyczna Wika bardz o długo t o by ła l istwa boczna wszystk ie samochod y jak w iemy miały bardzo dużo Romów ich Romy były n ie tylko na zderzakach r ównież na listach Bochni wszystk ie pl iki, które produkowan e było 1949 roku mia ły charakterystyczn ą lini ę pociągnięte poci ągnięcia tej l isty Otóż listwa zaczyna ła się z przod u na wysokości reflektor ów nie wi ęcej zła poz iomu prze z ca łą długość przez ca ły samoch ód sz ła przez przedn ie drzw i samochodu sz ła prze z prawie całe tyln e drzwi samochodu i tu ż przed kołami nadkolam i tyln y tylnym i nadkolami on a schodziła na d ładą i że raczej nie mogą być jedynie strat y do góry z ty łu chodzi o t o by podwyższyć t o, żeby sam stół taki wi ększa ni ż prawd a Weseli na to zwraca uwag ę i wszystkie samochod y Mika mają l istwy idącą na d na ko ńcu tu ż przed nadkol a tylnych kół tera z chodzi po ty m, naj łatwiej poda ć samochody BIK on e były produkowan e w k ilku miejscach to nie jest także my mówimy Detroit prawd a Detroit stolica i t d . n ie samochod y były produkt y General Motors Rosy par a młodych zala ły Ameryce swoje wytwórnie BIK był produkowan y w Kalifornii USA w Kansas, ale Ford też mia ł r óżnych Marek to oczywi ście oczywi ście swoje agendy musz ą mie ć stanie Michigan, gdz ie ta m też było ta m na ka żdym raz ie te poszczeg ólne m iejsca produkowa ły samoch ód oczywiście b ieg najpierw ta k jak wszystk ie modele by ł produkowan y w wersj i przedwojennej normalne dop iero czterdziesty dziewiąty pojaw ia si ę ta wersja toyot y mówiliśmy o jedn o tak dobrz e wie z ty m, że co c iekawe BIK bardzo szybko i tu si ę to si ę spodoba ło Amerykanom bardzo szybk o zacz ął produkować samoch ód dl a inwalidów c o wted y absolutn ą nowość, czyli tych za ś różne ul ice c o miało w sob ie, jeżeli k ierowca nie ma ręki był w wersji dla kierowcy bez ręki, jeżeli k ierowca nie ma nog i były też wersj e dla k ierowcy byl i kl ient mógł przyj ść i dostosować tę samą tak dl a w łasnych potrze b zamówić zamówi mu tak a lig takie samochod y produkował to bardz o Amerykanom podob a, bo jedno to był cza s bezpośrednio po wojn ie inwalidów by ło do ść sporo oni t o były m łode osob y młody, bo chłopcom te ż chc ieli jeździć samochodam i, a dziś nie mogę z racj i swojeg o kalectwa i bieg wyszed ł n a na przec iw temu t o by ło m ądre mądre rozwi ązanie, a m ówiliśmy, że skrzynia p ółautomatyczna skrzyn ia biegów pojawiła się troch ę p óźniej ni ż czterdziestym dziewi ątym tam 50 tak pięćdziesiątym jedna k gdzieś tam na początku la t pięćdziesiątych bardz o nie myśli pa n, że t o te ż by ło spowodowane właśnie ty m, żeby u łatwiać niekt órym prowadzen ie pojazdu to wzgl ędu ma pan, że z konstruowan iem dramat, al e coś osiągnąć czy jest czy nie jest t o mo żliwe rzeczywiście ta l a, dlaczego akura t skrzyn ia bieg ów automatyczn a trochę odb iega, al e jednak jest mo żliwe jes t możliwe ora z automatyczn e ssanie biegów pojawi ła si ę w stanach Zjednoczonych chyba do drug iego zasada tak to nie generalizuj ąc, że powo ływali byli wsz ędzie n ie al e, al e jest możliwe oczywi ście wątek ściśle dostosować rozumienie w ten sposób, że są inwalidzi, ale ta m my ślano o ty m, a tak to ma pan chodzi ł o d my ślano oczywi ście jak najbardziej do, al e t o tutaj to nie jes t nowo ść, bo Amerykanie n ie da si ę na wykazanie, że w ty m potrafi ą potraf i zaimponowa ć tak c o ciekawe BIK nie zdecydował się na nadwoz ie pontonowej tera z pytanie, dlaczego bicie n iezdecydowana nadwoz ie pontonow e prawdopodobn ie nie, dlateg o że zrezygnował tylko, dlatego że zwyczajnie nie płatna powodzeniem idzie planow o, bo t o w ostatnim odc inku pad ło kilka odcink ów wcześniej nadwozie pontonow e t o znan e właśnie z forda to on wprowadzi ł w tym swoim p ierwszym model u, czyl i be z nadkol i poza łamy stawiana by ła zła zawodu oraz chc iano tak jak dzi ś w samochodach i WIG i zarówno ca ły General Motors si ę na t o nie zdecydowa ł na pocz ątku tak nie zdecydowa ł się BIK jak sa m modelu zdecydował o 1 tyle naprz ód pontonow e, ale ty zawsz e by ł tak i jeszcz e błotniki tak ie tak ie tak ie łapki z ty łu wystawały wystawały b łotniki i bicie był zbyt dużo ich poci ągi natom iast decydował się na t o, żeby zrobi ć samoch ód duży b ądź, kiedy zosta ły uwoln ione już l imity na przyj ął blachy no to trzeba by ło sobie żałować i rzeczywiście samochody Wika były też te n mode l 400 dziesiątego rok u był ogromny, bo mia ł 5 i Kol 5 i 40 długości 540 jest du żo i był bardz o szeroki 2 roczne to by ł taki p ierwszemu kolarka n o si ę tak MasterCard i 203 i tuta j dla porównania w tym czasie pojawił się w Europie duży samoch ód Mercedes 2120 był uznawan y za duży samochód się wzorowa ł na samochodac h ameryka ńskich i ta k jak 540 cm długości miał bić jak Mercedes mia ł 450 cm d ługości, czyli rozum ie, a szeroko ść t o dopiero biegnie o d 203 prawda, a Mercedes miał 74 to był ogromn y samochód nale ży do rady Europejskiej n o tak dlatego samochod y życie osobowe n ie oszukujm y się w Europie n ie by ło samochod ów sześcioosobowych no tak wygl ąda Fiat multipla była, al e t o zupełnie innego, ale jakb y, żeby takie państwo tuta j porównać to samochod y urosły w Europie prawd a w ostatnich latach m ówi powiedz mi ju ż z ostatnich la t Mercedes 600 ma wym iary 51 m długości 600 osób ogromn a klas a prawd a wielki samoch ód, a szeroko ść mamy 90 mecz 9 wtedy, ale 1 część Real, a w tamtyc h tamtych czasach pa n powy żej 2 m Amerykanie robili zawod y s ą to tak, bo oni byl i tak po pierwsze, szerokie drogi mieli du żo przestrzeni tak ma ło przestanie to tylk o na Manhattanie są powiaty jawił, by takie budynk i rano by ło ogromne przestrzenie między samochody były szerokie, bo by ły szerokie drogi tam n ie by ło problemu się n iestety, ale dobrz e o ty m, BIK mówimy m ówimy, bo t o ulubiona Marka ameryka ńska pan a Jerzego, ale nie powiedzieli śmy o ty m jednak pierwszym Chevroleta, kt óry wyszedł w poprzednim roku drugi odrab ia podobne, al e wypad a powiedzieć jednak w ie c o miał Chevrolet Chevrolet ta m zrobi ł i tak Chevrolet mia ł kilka charakter y, a co zrobił pan pow ie, że p ierwszy był na to określano, b y był p ierwszy, bo robotnicy co ta m by ło w tym przeboleć c o było specjaln ą na wagę manualn a skrzynia bieg ów 2 silniki można by ło jeszcz e jeszcze si ę Amerykanie trzymali 6 trzymali, al e już wchodzi ł dl a fa l 86 osobowy samochód sk a na środku nie było dz ielonych siedze ń wtedy z tego c o si ę osob y przypom ina Chevrolet był w tych dw u wersjach te ż kupi ć ogrzewania mógł mieć ogrzewanie wtedy samochod y często też n ie miał ogrzewan ia także tuta j, o ile pami ętam chevrolet y by ł w łaśnie w tak iej tak iej i taki ruch odm iana z ogrzewaniem bądź te ż k ilku oczywiście była wersja kombi była wersj a roadste r by ła wersj a sedan by ła wersja dwudrzwiowa by ła wersj a czterodrzwiowa no t o było proste dl a Amerykanie dla Amerykanów, dlateg o że oni po prostu mieli swoje tuczniki aresztu zrob ili tak nazywan i dale j na pocz ątku oni z łapali chęć do kupowan ia tego Chevroleta troch ę tak jedna k opornie sz ło i General Motors n iema problemu euro t o chyb a nie urodz i syn a bardzo tak samo jak i pi ątek bili albo Oldsmobile Cadillac na początku troch ę, bo t o drogi samochód to jes t t o muszą swoich swo ich miłośników natur y są to wprowadzenie ja nie mam, al e tutaj zastrzeżenia cz y n ie racze j nie on w wersjac h seda n sedan albo testac h Amerykanie nazywali kabr iolet by ł komb i by ł coupé był potem coup é jeszcz e kombi sprzedawa ło si ę na światową normaln e do samochodu Denso Europę trafia wi ększość kombi tam w czasie testów Forte to miał żonę mia ły pokryc ie tak ie drewniane Bogu to charakterystyczn a amerykańskiej kombi to jeszcz e do lat siedemdziesi ątych funkcjonowały jeszcz e w latach siedemdziesi ątych takie samochody pojawia ły si ę rolety w pierwszej w p ierwszym rok u miał 0102 . roku produkcję mia ł si ę wydzieloną była to chyb a tzw. też to za jak to jaka to by ła nazwa ka żdy może on a by ła łamana k ierunku i pod k ątem 2 połówki dzielone by ły pod kontrolą sprawia ć wra żenie panoramicznej, aczkolwiek była t o chyb a jes t dzielona dopiero na 55 roku pojawi ł si ę w chevrolecie w chevrolecie sob ie, żeby pe łne Gent Iana oczywiście nazywać je śli chodz i o silniki n o już był s ilnik g órnozaworowy najcz ęściej silnik przewrocie antenow a 4 pół l itra i ju ż, o ile mi, o ile dobrz e pamiętam chyb a stosowan o ta m hydraul iczne podnośniki zaworów du ży, bo t o tak a te ż nowości Johnowi o now inki techniczne 3 biegowe cały czas samochody jeszcze wted y były 3 biegowe tylko niekt óre wersje mia ły 4 biegi wsteczne no oczywi ście stert y i jeszcze tuta j do ju ż jak by ły, b o w wersj i normalnej nie by ło hydraulik hydraulicznych podnośników zawor u tam to wtedy mia ł oko ło 120 koni mechan icznych w miastach były podr ęczniki do dochodzi ło do 50 nawet przekaza ło do 150 zlote n ie przejmie an i w chevrolecie an i w innych samochodach to si ę n ie przek ładało na przysp ieszenie nap ędu samochodu ciężkie waga takiego samochod u, a on e ważyły pow iedzmy około 1000 dziwi sa m w 18001900 kg, ale doda ć do tego jeszcz e 100 kilo, ale 150 kg chromu, bo tyle teg o by ło i cz łowieka w środku n o ale na razie, by człowieka to samochód sa m sobie wa żył około 2 ton i tera z, jeżeli mam y silnik 120 koni mechan icznych na 2 lat 2 tony to n ie jest du żo, że pa ństwa, bo to jest jeszcze te n cza s prze łomu lat czterdz iestych i 50, kiedy Amerykanie jeszcz e n ie patrzyli na t o, żeby to była rak ieta tylko na to, żeby t o był nowy samoch ód, żeby wizualnie pokaza ć rzeczywistą miarę takich jak i elastyczne nie były w ogóle same w sobie do nas dotr ą, bo musia ły być elastycznym, bo miał 3 biegi t o działo się w dzisiejszym rozum ieniu tak nie mia ły teg o momen t obrotowy także dosy ć p óźno zaczyna ł przyspieszenia one mia ły rz ędu oko ło 141516 sekund do setki t o, wi ęc takie by ły przyspieszenia w ty m czas ie pr ędkość t o o d 135140 km ko ńczył na s ól emocji jak ust ąpić kończą si ę o d 1260 km auto co wi ęcej po sobie c o Ameryka stany 166 km 103 mile prawna n o t o strony gr y na 80 nowych dochodzi nawi ązuje Bień 80 na mn iej do 65 na autostradac h do 65 etatu otrzymują 70 znana jes t na pewn o tak naprawdę pan Jania 4 z radarami Stali chyba nie Stali stronie radar y policja nie mia ła, ale dopiero wchodz i w work u wokół no w każdym raz ie tak to wygl ądało tamty m czas ie samochodami natom iast wersj ę Diem oferowa ł samochod y w ka żdym z kart ą samo kar t byłoby lepiej lu b gorze j zaopatrzony w rol ę by ł podstawową zaopatrzon y, wi ęc tam naprawdę nie by ło w łaściwie n ic on gol a spraw ia, że można było si ę w obce sobie dobra ć, ale n ie by ło za du żo za du żego wachlarz a wi ększy wachlarz oferowały już osób ile by ło, więc BIK oferował wachlarz, a więc oczywiście Katy i dla, chocia ż Cadillac te ż n ie oferowa ł wachlarzy specjalny pokaz dl a po prostu tylk o miał na tak iej różnicy ciało leży na uwag ę dyrekto r najwyższa półka sądzę UOKiK Karolaka t o już ta m wszystk o było nawe t praw ie w tej podstawowe j wersji m iasteczka takim pl iku w standardz ie by ła zapalniczka w tamty m czas ie by ła pop ielniczka by ło automatyczn e ssan ie zapaln iczka wyglądała tak samo tak sam o jak dziś o CIT liczona tak sam o działa okr ągła tak dokładnie odwrotn ie, ale dokładnie nie s ą panie Krzysztofie to dla nas nowo ść dla Polaków mieli śmy zapalniczk ę Warszawy mieliśmy 20 co badanie wszystk ich mało zawart a w miejsce trybun a za panik ę, bo zagraniczni zabili kiedyś szef pracowni m ówi okradli po prost u Warszawy i zda ły on e pow inny zacząć mia ł zaczepkę jakoś ta m coś tak iego, bo właśnie trzeb a było zakłady zaślepionych wzmaga zwi ązana z dz iedziny, dlaczego n o w każdym raz ie za Pański bud żetu Warszawa była dosy ć bogato wyposażone samochody mam y kilka takich uregulowan o tam regulowane podświetlenie not KT Amerykanina samochod y dzi ś cz ęsto miały regulowan e podświetlenie tabl icy rozdzielczej, wi ęc mn ie i automatyczne stan ie się natychm iast zostan ą metody Europy bardzo d ługo n ie przyjął automatyczne ssanie, chociaż dzisiaj m łodzi kierowcy nawe t w ogóle nie jes t zapisanie do popularn ie zwane stanie t o jest po prost u tak m ówi popularn ie wzbogacanie mieszanki dla jak s ilnik zimny to dużo lep iej muszę pracuje nam szansę, gdz ie jes t mniej pow ietrza wi ęcej paliwa i wtedy łatwiejsze jes t uruchamianie tak iego silnika i w ka żdym samochodzie dawniej po prostu należało wyci ąć tzw. sanie tak ą figurkę, kt óra powodowa ła, że jes t, że bogatsz a by ła m ieszanka i samo ile razy wi ęcej samego pal iwa, tak więc to było to są już po zapachu było dosta ć, że trzeb a by ło odpowiednio za można by ło zamówić zapalić nie można by ło za długo kr ęci kasa nie można, bo wted y by ł 3 proc tak iego wtrysku prawnego bagaże mo żna było załatwić tysięcy był obo k zupe łnie mokr e, jeżeli się za 0203 . ra z na stanie si ę zapali ło samochodu t o przewa żnie między zapaliło się nie warto, bo sami, bo wted y domagać się o to, aby by ło wyjmować odkr ęcać świece i suszy ć tych jednak tylk o po prost u, żeby one n ie by ły mokr e i to si ę nie podobało Amerykanom Amerykanie tak jak automatyczn a skrzyn ia biegów taki sa m nie bardzo oni chc ieli jak najmn iej jak najmn iejszej tej wygod a wygoda wygod a drżenia mówiąc chyba o ty m, że du żo sk a zrezygnowano z e wskaźników informuje na wska źniku dokładnie pokazuj ących sta n daneg o na ładowania akumulatora ci śnieniu oleju tylko to zostan ą wska źniki ostrzegawcz e tylko w Łodzi pal i zero-jedynkow y system pali albo nie pal i jak nie pali jest dobrz e działa, ale wiedzia ł ta k jak zapalił lampkę to znaczy n ie działa no i ca ła w samym czas ie dzia łać Amerykanie u łatwiali sobie i dużej cz ęści rzeczy on i to wyprzedz ili Europy tuta j Europa posz ła śladem Alba, al e bardzo bardz o p óźno przecie ż do la t osiemdziesiątych san ie w ka żdym samochodz ie europejskim by ło rent y do la t osiemdziesi ątych skrzyn ia biegów by ła r ęka, ale w końcu Europa te ż przerzuca powolna skrzyn ie automatyczne nie dla pary jeszcz e nie przeznaczy łaby właśnie za wnoszenie przez co na pewno n igdy nie nie w ie ja muszę mu si ę pod r ęką ludzie jak ja tuta j decyduje, więc b ędą elektryki te ż będzie pani loterię, al e nie jak nie wydawaj j ą odda ć bardzo denerwuje no w każdym razie te wszystk ie rzeczy zwr óćcie uwagę wchodz ąc w Ameryce, a dop iero w jakim ś opóźnieniu u na s tak sam o było ze ssaniem tak sam o było właśnie z e skrzynią bieg ów tak sam o z tymi wska źnikami i wieloma różnymi językami trafi akurat nic nie przychodz i do g łowy al e, ale elektryczn e szyby pow iedz prawdę w stanac h Zjednoczonych elektryczne szyb y były ju ż powszechn e w latac h sześćdziesiątych u na s nie poduszk i pow ietrzne proszę bardzo to wszystko idzie od Stanów zjednoczonyc h do nas nie odwrotn ie tylko Stanów zjednoczonyc h do na s, wi ęc ten samochód rzeczywiście tak ie rzeczy asyryjski ta z Polski bardzo szybko standard y co te ż w Europie by ło absolutną rzadko ścią zupełnie natom iast co można było opcj i, cho ć w łaśnie pi ęćdziesiątym roku ju ż był automat w tym, że to n ie taki pe łny aut o nazywa ło jak t o nazywa ło dynastia chyb a coś tak iego w BIK to by ł tak i automa t on nie źle działa o n wiedzia ł t o Amerykanie, gdy raczkował w ty m radz ili sob ie na pocz ątku w iadomo, że pierwsze kot y za płoty w ka żdym raz ie ostatn ie spowaln ia samochód i po podob a powodował bardzo du że zu życie paliwa tam był ba l zużycie pal iwa rz ędu prawie 20 l na 1100 km stąd tamtym samochodzie parę wad by ło w tym pierwszym b iegu było bardzo mn ie w zawieszeniu zamie ń zdecydowan ie do ciężar samochodu dużo tak nie za sam gw iazdor, ale natomiast, al e ten automat był s łaby ata k ma m teraz tras jak z g łowy mówi, al e trafia tam proszę państwa, dlateg o że przeczyta m pa ństwu fragmen t ulotk i reklamowej wita ł w łaśnie tamteg o okres u w pl iku nie ma peda łu sprz ęgła i żadnych bieg ów, które si ę zmieniaj ą zamiast teg o s ilnik sam wiruje w swo im b ębnie i w iruje tak wyjątkowy spos ób, że niezale żnie o d trybu jazd y do ruszan ia wsp inania się przyspieszania moc jes t natychm iast dostarczan a na tyln e ko ła wystarcz y ustawić w idnieje nacisn ąć peda ł gaz u, a elektryka zajm ie si ę resztą jes t tak ich jak sobotn ia no c ko ściele, czyli bezszelestn ie całkowicie tak bezszelestnie, czyli niezłe zm iany tej zm iany biegów no, a t o powodowało, że jak robiono badania stanu Zjednoczonych t o w 1950 roku liczba osób, kt óre opowiedziały si ę, że chciałyby niech mają to c o innego chciałbym automatyczn ą skrzynię biegów swoje samoloty pa n chciałby pan i tel 85 % powiedzia ł, żeby chciał 15 % n ie chcia ło Amerykanie ciekawi Berlinowi doczeka chwili nowinek już urzędy pracy i to jest to te ż mówiłem, że i mało, kt óry wynalaz ł samochodzie tak natychm iast przyjął tak się rozpowszechn ia jak skrzynia bieg ów automatyczna w stanac h znaczon y po 5 latach praktycznie ju ż samochody z manualn ą skrzynią biegów stany Zjednoczone posz ły do lamus a były produkowan e, bo by ły produkowane dl a takich ludzi ja k ja pas y bezpiecze ństwa pasy bezpieczeństwa zupe łnie inna śpiewka tak, ale znalaz ł coś tak iego bardzo szybko si ę przyjął przecie ż prastar ą, chocia ż przecież ogranicza ło niby mogą by ć tak ie wrażenie, ale przyj ął si ę bardz o szybk o jak t o myśmy, dlatego że n ie tłum polemizował, a to poparły em itujemy jak wr ócimy do Europy r ównież b ędzie, bo w Polsce od moment u, k iedy samochody musia ły wprowadzić nadz ieje, że o d, kiedy musia ły posiadać kasy ubezpieczeń c o do moment u, kiedy obowi ązkowy za obowi ązek zapinania pas ów minęło 15 lat nadziej ę, że w Polsce do Ano nadadz ą zaprasza m do automatycznej skrzyn i bieg ów przez alarm w iem, że długi d ługi okres czasu samochod y musiały mie ć pas y bezpieczeństwa, ale n ie było obowiązkowe zak ładanie tyc h badań, jeżeli na koniec teg o odcinka cz y produkcj i tej początkowej ca łego General Motors ca łego wszystk ich tyc h sp ółek spółek zaanga żowanych by ło co ś wyjątkowego co wyr óżniało w łaśnie wszystkie model e General Motors jak by ło to, że bardz o General Motors to c o powiedział datowanie i tera z na przykładzie pow iedzmy Wika czterdziestym dziewiątym pojaw ia si ę samoch ód i ju ż Mate Wenty Sports, czyli to t t tt 4 dziury, ale 49 roku o posługiwali ro k datowanie, kt óry jes t zwrotu on e s ą okrągłe 50 roku s ą podłużne 55 roku zasili, że pom imo tego, że to 1 wielka spółka t o t e spółki inne o d spółki mog ły sobie auto na komary mogą robi ć całe lata technolog icznego co wyr óżniało t e samochody t o by ło panowan ie i powściągliwość jeśli chodz i o mode l dn ia modernizacje stylistyczne tej General Motors by ł bardz o powściągliwy konserwatyzm konserwatyz m cyw ili do na ich podw órku prawda Ford bardz iej styl istycznie Republika, a nie gotowy od generalnej ale, al e faktem jest życie on i byli najbardziej konserwatywn y rzeczywi ście ko ńczymy dz isiaj t o General Motors w przyszłym tygodniu my ślę, że pow iemy wst ępnie o kraj leży tak wypad a oczywiście tak ten trzec i o tym, że w tr ójce Jerzy Lemański narodowe muzeu m techn iki bardz o dzi ękuję dzi ękuję Krzysztof Woźniak k łaniam si ę Nisko Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZMOTORYZOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA