REKLAMA

Sekielski: Od premiery prokuratura mnie nie przesłuchała

Analizy
Data emisji:
2019-11-27 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy m ikrofonie dobr y wiecz ór państwu dz isiaj w anal izach rozmawiamy m. in. z burmistrzem Ustrzyk dolnych, kt óry poprosi ł ko ściół katol icki o t o, żeby pozwol ili m u organizować mniej kateche z mn iej lekcji rel igii w szkole z e wzgl ędu na problemy finansowe gm iny rozmaw iamy z panem burm istrzem o tym, jak a była reakcj a kościoła katol ickiego i dlaczeg o akura t na katechez ę nie ma pieniędzy wszystkim, dlaczeg o gm ina t e zaj Rozwiń » ęcia finansuje to b ędzie po 1840 mają państwo jaki ś pytan ia pan a burmistrza Bartosza Arłukowicza t o można przesyłać analizy małpa t o kr ótka SM po os iemnasty b ędzie z nami pani Renata Durda pogotow ia dla ofiar przemoc y w rodz inie n iebieska l inia przyjrzym y si ę 2 exposé p ierwszym ty m tegorocznym i temu SB sprzed 2 lat, k iedy Mateusz Morawiecki obejmowa ł urząd premiera wówczas, gdy 2 lata temu bardz o dużo mówił o ty m co rz ąd konkretn ie zamierza zrobi ć, żeby przeciwdzia łać przemocy w tym roku ani s łowem nie wspomnia ł o tych działaniach n ie podsumował też nie pochwali ł się c o zrobiono, dlaczego i c o zrob iono Czyżby n ic o ty m wszystk im po os iemnastej trwa bow iem te ż 16 dni przec iwko przemoc y, które dodatkowo, inspiruj ąc dziennikarzy, żeby wr ócić do teg o tematu, al e zaczynamy analizy o d rozmow y o f ilmie, którego prem iera miała miejsce ponad p ół rok u temu mówi tylk o n ie mów n ikomu na filmie brac i ang ielskich f irm zdoby ł uznan ie m iliony widz ów kolejne nagrod y sypią, al e mn ie najbardz iej ciekawi to na l ąd wp łynął na rzeczywisto ść w związku z ty m w stud iu współautor tylk o nie m ów n ikomu Tomasz Sekielski in pan i redaktor dzień dobr y k łaniał chi ńską, a czy pamięta pa n nie zacznie m ówić o ty m co si ę sta ło po filmie cz y pami ęta pa npa n w og óle cz y, tworząc f ilm miał jakieś wyobra żenie c o do jego skutków, a mo że ich marzen ia chcia łem oczywi ście, żeby ten f ilm obejrza ło jak najwięcej widz ów i chciałem ab y, chociaż jakim ś n iewielkim stopn iu zmieni ł nasz ą rzeczywistość na lepsze my ślę, że ka żdy dokumentalista, robi ąc filmy ma podobn e marzenia, al e będą sprecyzował sobie pa n w g łowie to mia łoby znaczy ć zmienić rzeczywisto ść na lepsz e chodziło przed e wszystkim mia łem nadziej ę, że osoby, kt óre przed premierą f ilmu nie bardzo wierzy ły, że w ogóle coś tak iego si ę dzieje osoby, kt óre w c iemno stawa ły p o stronie duchownyc h, poniewa ż tak bez argumentacj i tylko dlatego, że t o s ą duchowni ma m nadziej ę, że po prost u troszk ę zmieni ć świadomość spo łeczna nie l iczy na żadną rewolucję liczyłem na to, że nagl e tutaj nie w iem Episkopat Podlasie ca ło do dymisji i że w og óle będzie w ielkie trzęsienie z iemi i te ż mówiłem bohate r mojeg o f ilmu ju ż powtórzyłem to już po prem ierze, k iedy nagl e t e cyfr y l iczby zacz ęły szybować i coraz możecie sob ie na YouTubie drog i nagle okaza ło, że to s ą po prostu najpierw k ilka milionów później kilkanaście tera z jest ju ż pona d 23  000 000 wyświetleń natom iast ja te ż po prem ierze f ilmu mówiłem studzi ł emocj e, że oczywi ście olbrzym ia dyskusja oczywi ście olbrzym ie zainteresowanie oczywiście zm ienia si ę te ż świadomość części odbiorc ów tych, kt órzy zdecydowali si ę obejrze ć natomiast n ie nale ży oczekiwać, że nagl e wszystko zm ieni tak, że nagl e b ędzie tak, jakby śmy teg o oczekiwali, że powstan ie komisja, która w spos ób niezależny przez ko ścielne archiwa przeprowadz i śledztwo poka że skal ę problemu my ślę, że do tego kości jeszcz e mus i dojrzeć, ale i tak sob ie my ślę, że wiele po ty m f ilmie si ę zmieni ło, choć pewnie w związku z ty m jak w ielka burza wybuch ła zara z po prem ierze s ą osoby, kt óre s ą zawiedzione, al e ja n ie jeste m, ale mia ł zapytać czy jest pa n rozczarowany rozumiem, że pan zachowa ł ostro żności i bezpieczeństwo h igieny prac y przed przed emisją jedna k do no dobrz e jak chciał porwać tym c o się wydarzy ło, bo mówi pan, że jedna k ile rzeczy si ę sta ło to co w rozum ieniu na p ierwszym m iejscu zmiana 1 jednak jaki ś przewartościowanie świadomości w ielu os ób wc ieleniem spotkan ie z w idzami w Toruniu w dworz e Artusa ta m jest du ża sama pe łna wype łniona po brzegi k ilkaset osób przysz ło na t o spotkan ie to dla mn ie dow ód na t o, że te n film ma naprawdę szerok i szerok ą rzesz ę odbiorc ów, a c o za ty m idzie też ta dyskusj a na tema t przest ępstw pope łnionych przez duchownyc h na dzieciach zatacza o w iele szersz e kr ęgi że, gdybym Niewiem ro k temu na ten sa m tema t chcia ł zorganizowa ć spotkanie w Toruniu do przod u pewn ie kilkana ście mo że kilkadziesi ąt os ób, a tera z, by było pe łno w sprawie byliby t o g łównie radykaln i antykleryka łowie jak tuta j przysz ły rozma ite osob y przysz ły też ofiary, o czym dowiedzia łem się ju ż po spotkaniu 3 osoby skrzywdzon e w dzieci ństwie prze z księży ze łzami w oczac h dziękowały mi za te n film mówienie, żeby się chwali ć tylko, że to jes t te ż 1 z rzeczy kt óre, która dzięki tem u filmowi si ę wydarzy ła osoby, które do te j por y żyły z piętnem poczuc iem winy żyły w tajemn icy z ty m co prze żyły w dzieci ństwie po f ilmie zaczynają głośno o ty m, mówić głośno nie znacz y, że id ą do medi ów, al e mówią swo im najbliższym pr óbują szuka ć pomocy psycho z u psychoterapeut ów, bo t o osob y w wi ększości potrzebuj ą tak iego wsparcia to też efekt filmu czy t e osob y zobaczy ły bardz o odwa żnych ludz i, kt órzy zdecydowal i si ę pokaza ć twar z zdecydowal i si ę skonfrontować z e swoimi oprawcam i m ówi o bohaterach meg o filmu t o jes t dla w ielu of iar przest ępstw seksualnych i n ie chodz i tylk o o t e popełnione prze z duchownyc h, al e w ogóle o dorosłych, kt órzy w dzieci ństwie byl i wykorzystywan i seksualn ie, widząc t o c o zrobi ć bohaterowie mojego f ilmu sami też decyduj ą si ę wyj ść z ukrycia, bo c i ludzie prze z lat a dziesi ęciolecia często żyją tą tajemnicą unios ą te n sw ój ciężar nikomu o ty m n ie m ówią początkowo ze wstyd u, bo tak i mechanizm psycholog iczny na początku dz iecko si ę wstydzi tego c o się dz ieje nie rozum ie wstydz i si ę p óźniej oprawc a manipuluj ąc psychik ą dz iecka powoduje, że t o dziecko zaczyna nosi ć w sob ie poczuc ie winy, że t o prze z to dz iecko wydarzy ło się wydarzy ły się straszne traumatyczne, że zwrócili uwag ę c o mówi redaktor Sekielski m ówiąc o ofiarach n ie o sprawcach m ówi nosić straszn ą tajemnic ę nos i ci ężar nikomu n ie mówi przez w iele la t jestem sam m ówimy o ofiarach n ie o sprawcach to jest m y si ę kluczow e, że t e przestępstwa dokonywan e na dz ieciach staj ą si ę tak im dodatkowy m krzyżem, kt óry n iesie prze z życie ofiara n ie sprawca mo im zdaniem dok ładamy się do teg o nie m ówiąc o tyc h sprawac h, utrudniaj ąc otwieranie dyskusji t o znacz y tak trudn o jes t przecie ż w Polsce jak ąkolwiek dyskusj ę o przestępstwach pope łnionych w ko ściele rozpocząć i ciągnąć to jes t dlateg o te ż między nimi wam dzisiaj natom iast Tomasz Sekielski, że ma m wrażenie że, o ile firm WI du żą reakcje w ówczas w maj u o tyle teraz mam y l istopad min ęło ponad p ół roku i znają si ę, gdzie s ą c i wszysc y inni politycy, kt órzy wted y deklarowal i bardz o w iele zm ian reakcj i i i odpuszczenia te j sprawy, a on a jest trudn a trudn o jest łatwo jest po prost u m ówić o innych rzeczac h ni ż właśnie o d tak iej krzywdz ie dz ieci dokona 1 przez Dorna na dz ieciach prze z doros łych w otoczeniu innych dorosłych, którzy na to przymykal i oczy, ale my ślę przepraszam, że rzecznik odniosę do teg o co pan i powiedzia ła myślę, że t o jes t najwyższy cza s, żeby zapytać polityk ów i tych rz ądzących tyc h z opozycj i jest pół rok u po filmie zara z po f ilmie przypomina przypominam 1 posłów Platformy Obywatelskiej wymachiwał ma łymi but ikami w sejmie mówiąc o ty m jak wiele Platforma zrob i jak b ędzie walczyła o tyc h wszystkich, kt órzy w dzieci ństwie byl i skrzywdzeni wykorzystan i seksualn ie wart o ich wszystkich, kt órzy tak angażowali się zara z po f ilmie dyskusj ę zapytać n o dobrz e minęło p ół rok u mówi i co dalej jes t 1 z w łaśnie kwest ie o skutk i tego f ilmu o skutk i dotycz ące zadań ustawodawczyc h alb o zadań cho ćby takiego tak iej inspiracji, jak ą może opozycj a wnie ść Grzegorz Schetyna zapowiadał zara z po f ilmie, że Platforma wn iesie o to b y znie ść przedawnienie przestępstw wobe c seksualnyc h wobe c dzieci bezwzględnie zakaza ć pracy z dzie ćmi młodzieżą u osób, które skazan y za takie czyn y ich, żeby Rzecznik Praw Dziecka powo łał specjaln y zespół prokurator ów do badan ia wszystk ich tyc h historii n ie pami ętam, żeby Platforma wnios ła kt órykolwiek z tych projekt ów do Sejmu znacz y t o t o t o wydłużenie przedawn ienia przej ęło prawo sprawiedliwo ść, wprowadzaj ąc zm iany w kodeksie karny m uważam, że t o by ło bardz o pod publiczkę, że w og óle nie ma przedawn ienia jedna k pamiętajmy, że te ż jestem przec iwnikiem tak ich doraźnych zm ian w spraw ie, bo samo zm ian sam a zm iana prawa n iczego nie zm ieni cz y jes t potrzebna g igantyczne edukacja, po czy m ruszą wyprowadz i złe czy n ie jest tak że prawo sprawdzi ły wnios ło przedawnienia, ale wy łącznie wobec przest ępstwo zgwałcenia dz iecka natom iast przypadku każdej innej czynno ści seksualne j molestowania innego rodzaju przemocy seksualnej to ju ż nie nie działał w związku z ty m bardzo w iele z tyc h historii, kt óre opisa ł pan w f ilmie tylko n ie mów nikomu rozp isywali inni dziennikarze w og óle n ie podpad a pod te n przed zgod a tak w iele spraw n o bo je śli osoba jest doros ła i jes t powyżej trzydziestego roku życia d e fact o każda spraw a jes t przedawn iona to bardzo źle oczywi ście, bo psychologowie twierdzą, że dop iero po trzydziestym roku życia, kiedy cz łowiek osi ąga pewn ą dojrza łość psychiczn ą jes t w stanie otworzyć si ę i zacz ąć mówić o zmian ę konstytucji ora z dramatycznyc h przejściach, a co za ty m idzie jak z łożyć don iesienie do prokuratury tak wcześniej wi ększość z tych osób n ie jes t w stan ie coś, czeg o zrobi ć czegokolwiek natom iast ja jeste m generaln ie przec iwnikiem tak ich zm ian wpraw ie dora źnych tutaj mo żemy potrzebn a w ielka akcj a edukacyjna, bo wa żniejsza jes t prof ilaktyka zapobieganie niż karanie już p óźniej sporo, ale kog o nale ży edukowa ć na wszystk ich spo łeczeństwo uczulić na to c o si ę dz ieje z dzie ćmi uczuli ć jak Wiel k im przest ępstwem wielką krzywdą dl a dz iecka jes t nadu życie seksualne, które od, kt órego dopuszcz a si ę doros łych ora z wrócimy z rozmow ą i przyjrzym y się jeszcz e innym reakcj ą na firmy alb o brakowi reakcj i i też snuj ą si ę c o w tej sprawa op isanych przez twórców filmu tylk o nie m ów nikomu zrobi ła pol icja prokuratura cz y inne s łużby Tomasz Sekielski w stud iu po informacj ę wraca m audycja anal izy Agata Kowalska przy m ikrofonie w studiu cały cza s Tomasz Sekielski dz iennikarz współtwórca filmu tylko n ie m ów nikomu n ie numer prem iera miała miejsce w maj u min ął ponad pół rok u i mn ie bardz o ciekawi na ile ten f ilm wp łynął na rzeczywisto ść na ile te ż wywoła konkretne skutk i w łaśnie tyc h konkretnych skutkach mam chcia ł teraz porozmawiać czy mogę doko ńczyć swoj ą my śl dotycz ącą tej edukacji na na s wszystk ich chodz i r ównież o to cz y, dlaczeg o wiem, że wa żniejsza o d tak ich pokazowych dzia łań p t. zamiany kod y oraz zaostrzon y kodeks karn y jes t wa żniejsze edukacj a cz y mia łem namy śli wprowadzen ie prawid łowej rzetelne j edukacji seksualne j do szkół, al e też edukacji z tak z zakresu psycholog ii dl a rodzic ów, ab y um ieli wypatrzy ć dziecka pewn e syndrom y tego, że dzieje si ę co ś złego, żeby w tym codz iennym zab ieganiu, gdz ie wszysc y ci ężko pracujemy i czasami brakuj e nam te j chw ili, żeby posiedzie ć z dz ieckiem porozmawiać, żeby m imo wszystko opanowa ć pewne techniki, dzi ęki którym by ć może uda na m si ę na cza s zauważyć, że dz ieje si ę coś z łego ja my ślę o tak iej edukacj i oczywi ście ściganie przestępców jes t wa żne, al e równie wa żna jest cała te n cały pakiet dotacj i już prawie zaostrz y kodek s karn y oraz oczywiście nas nie prowadzimy edukację seksualn ą do szk ół, a propo s kodeksu karneg o czy zosta ł pa n przes łuchany prze z prokuratur ę po em isji f ilmu n ie nigdy nie t o on wezwan y, żeby złożyć wyjaśnienia nie mój bra t by ł przes łuchiwany w spraw ie ksi ędza Olejniczaka, ponieważ t o o n nagra ł w kościele jak te n ksi ądz, kt óry ma miał ma zaka z mia ł zaka z prac y z dziećmi m imo to odprawia ł rekolekcje dl a dz ieci i by ł w zwi ązku z ty m przesłuchiwany natom iast mnie jeśli chodz i o f ilm żadna prokuratura dziś ju ż dzi ś dobrz e rozumiem prokuratura kończy w łaśnie bardzo konkretn ą scen ą f ilmu, która sam a w sobie wskazuj e na złamanie jak ich zasa d natomiast n ie zainteresowa ł się ty m, żeby szerze j zacząć zadawa ć pewne pytania między gmin mimo tego, że pan sa m m ówił w med iach w ielokrotnie, że materia ł mac ie więcej, że g o na drugi film i że tych opowie ści też przyby ło po film o swojej misji rzeczn ik prokuratury się do mn ie n ie zgłosił t o c o najbardz iej rzuca w oczy t o brak reakcji je śli chodz i o tyc h, kt órzy przynajmniej n ie dostrzegli problem u m ówi o zw ierzchnika konkretnyc h ksi ęży atak naprawd ę w niekt órych przypadkach dochodzi ło do świadomego przenoszen ia księdza co, do którego było w iadomo, że s ą podejrzen ia, iż wykorzystuje dzieci przenoszenia spr aw do paraf ii albo z d iecezji jest, czyl i oczekiwał zmian na raz ie prokuratura po to, by sprawdzi ć cz y t o przestępstwo n ie dotycz y większej l iczby dzieciak ów czy n ie możemy mówić o ty m, że kto ś tylk o kto ś może spotka ć si ę zarzute m współudziału, czyl i ukrywan ia mataczen ia w sprawie, że jedna k oczekiwałem, że prokuratura popros i o dokument y kur ii przes łucha biskup ów zad a wa żne pytan ia, bo wyobra żam sob ie, że jednak jeśli dochodz i do przestępstwa seksualneg o na dz iecku w szkole to n ikt n ie pyt a kurator a czy łaskawie zgodzi si ę na wydanie dokument ów cz y z łoży zeznan ia tylk o po prostu prokuratura prowadzi śledztwo wzyw a domaga się jeśli kto ś, by n ie chcia ł wyda ć dokumentów to chodz i po prostu sob ie t e dokumenty b ierze przy asy ście Polacy już pa n w og óle ma obra żenia naprawdę nadm iarem na tema t prokuratury bazę z różnych kraj ów rozmow y zaczęliśmy ich trwan ia nawiązaliśmy w kraju, w którym wszysc y tak są równi wobe c prawa budyne k kurii to n ie jes t ob iekt eksterytorialny to n ie jest ambasad a, gdzie nie można wej ść dokona ć rew izji jeśli ktoś nie chc e wydać dokumentów ju ż po f ilmie mieliśmy tak ie sytuacje, k iedy w Poznaniu w tocz ącym się proces ie, gdzie w łaśnie chodz i o wykorzystan ie seksualn e, kt órego dopuścił si ę duchown y arcyb iskup Gądecki skuteczn ie odmawia ł wydania dokumentów, czyl i teczki personalne j teg o księdza, ale raz byli, b o ja t o zaczątek skromnie, bo od lat proszono pa n ponad ro k przeszed ł do teg o, żeby poszukać wchodzi ła do kurii n o po prost u gdzie gdzie nie te n kra j nieco czas u, ale czyta pan n ie n ie przes łuchano pan a Marka Jagielskiego rozumiem tylko w konkretne j konkretne j spraw ie, a bohaterow ie bohaterk i f ilmu Anna Misiewicz, o d której historia zaczyna si ę f ilm by ła przes łuchana ta sprawa wci ąż jes t rozpoznawan a wci ąż prokurato r w Kielcach bad a t ę sprawę je śli chodzi o Marka Mielewczyka n o t o zapad ł wyro k prawomocn y sądu nakazuj ący przeproszen ie Marka prze z parafie d iecezje i oprawc y ora z wypłacenie odszkodowan ia wysokości 400  000 z ł w przypadk u kustosza sanktuar ium w Licheniu spraw a jes t przedawn iona po prostu ze wzgl ędu na t o, że min ęło zbyt w iele la t o d tamtyc h zdarzeń spraw a teg o ksi ędza Olejniczaka mo żna ją wci ąż nie zakończyła n im sam żadnego informacji, żeby ta m ktoś postawi ł temu ksi ędzu już zarzut y, cho ć sprawa wydawa łaby się oczyw ista jes t zaka z s ądowy, a mimo to te n ksi ądz prowadz i rekolekcje nie dziwi, bo nie ma państwo pami ętają tak ą s łynną histori ę, k iedy Jakub Dymek dz iennikarz został oskar żony o to, że zgwa łcił, a p óźniej po prost u molestowa ł kobiety 1 kobietę i wted y prokuratura w Warszawie wzywa ła na przesłuchania kto ś m ówił o po łowę warszawsk iej lew icy bardz o szerok o zapraszan o do sk ładania r óżnego rodzaj u zeznań cz ęsto osob y, kt óre np. po prost u zna ły pana Jakuba dymk a albo kt órąś z tyc h kob iet, kt órego oskar żały i i to nie dziwi dlatego, że t o by ła pojedyncz a spraw a konkretnej 1 osoby bardzo szeroko przes łuchania trwały straszn ie d ługo zadawano szereg pytań cz ęść cz ęsto niezwiązanych z e sprawą natom iast w kwest ii system systemoweg o ukrywan ia sprawc ów i możliwości tak ie, że ten syste m wciąż dzia łaczy i oczywiście by ć mo że 1 konkretny stres przedawniona, ale być może ten system wci ąż działa mo żna odkry ć now e nowe h istorie nowe przest ępstwa prokuratura dzia ła bardz o bardz o w ąsko, owsze m, ale te ż z drugiej strony trudn o si ę tem u dziwić, gdy czyta si ę dokumen t, kt óry ujawn ili dz iennikarze gazet y wyborcze j dokument, kt óry jes t tak im rozporz ądzeniem Prokuratury Krajowej, kt óra zalec a wszystk im prokuratoro m prowadz ącym śledztwo, że je śli tylko wpadn ą na pomys ł, ab y za żądać jakich dokument ów sk óry t o maj ą przekaza ć, jakb y z łożyć wn iosek nie do kur ii n ie do sądu tylk o do zw ierzchnika zwierzchnik ma zg łosić Prokuraturze Krajowej do akceptacji, ab y poddać anal izie cz y rzeczywiście za żądanie tych dokument ów z kur ii jest potrzebne j właściwie zająć rozmawiał pan powt órzyć na anten ie, że wszyscy s ą r ówni wobe c prawa, bo mac ie uważam, że zaczyn a mn ie trzeba powtarzać osobi ście się przyzwycza imy do tak ich sytuacji, w kt órych to jes t instytucja, która je śli chodzi o podejrzen ie pope łnienia przestępstwa jes t traktowana zupełnie w spos ób wyj ątkowy jak nie zosta łaby potraktowana żadna inna instytucja w tym kraju t o trzeb a o ty m, m ówić je śli nawet nie jeste śmy zdziwieni, że tak ie rzeczy si ę dziej ą z r óżnych powod ów to i tak m imo naszeg o brak u zdziwienia trzeb a o tym, m ówić trzeb a t o przypomina ć, aby by ć może b ędzie na zasadz ie kropli, która dr ąży ska łę i być mo że dotrze t o te ż znow u do ilu os ób, które i w jak i sposób b ędą mogły wywrze ć presj ę zresztą te ż sobie przypominam, że kilka tygodn i temu by ł wyw iad z rzecznikiem Episkopatu Polski, który z kole i powiedział, że w ep iskopacie przyj ęto procedur ę zgodn ie, z kt órą spraw y dotyczące przest ępstw pope łnianych prze z duchownyc h przest ępstw seksualnyc h nale ży zg łaszać n ie prokuraturze danego miejsca tylk o do Prokuratury Krajowej, wi ęc jak sprawnie jedna k drug a strona najwyra źniej wymyśliła jak zrobić, żeby lep iej i szybc iej ścigać samej góry wierchuszka będzie si ę ty m zajmować czyst e c iekawe, że m ówimy pieszy cz ęści o skutkach, jak ie odniósł f irm pan m ówił o ty m, że na pewno t o wp łynęło na s iano na świadomość mentalność na to, że szersz a grupa ludz i zacz ęła troch ę inaczej traktowa ć duchowie ństwo w ty m kontek ście natomiast mam wra żenie, że tak ie przed prze świadczenie o bezkarno ści kościoła pozostaje z nami, że jes t g łęboko zakorzenione i udokumentowane wielokrotnie to znacz y, że by ć mo że uważamy, że tera z mo żna zacz ąć m ówić g łośno o ksi ężach, kt órzy skrzywdz ili dz ieci i o duchownyc h, kt órzy kryl i sprawców, al e c o do tego ż uwa żamy, że komukolw iek spadnie głos w óz g łowy za to no to ju ż nie ma przekonania cz y jestem ciekaw c o się wydarzy w Gdańsku, bo tamtejsz a prokuratur a w związku ze spraw ą ksi ędza Cybuli nie żyjącego, kt óry też pojawia si ę na filmie, kt óry przyznaje si ę w trakc ie konfrontacj i z ofiar ą, że dopuszcza ł si ę wykorzystywan ia seksualneg o ta m Gdańska prokuratura prowadzi bardz o ciekawą sprawę, bo n ie prowadzi sprawy księdza Cybuli, kt óry n ie żyje natom iast prowadz i spraw y tak ie post ępowanie wyja śniające, ponieważ okazuj e si ę, że m imo obowi ązującego prawa, kt óre nakazuj e osobo m, kt óre powzi ęły informacj ę o mo żliwości za istnienia przestępstwa wykorzystan ia seksualneg o dzieci, że osob y musz ą natychm iast zawiadomi ć prokuraturę t o wyznaczen i prze z arcyb iskupa Głodzia ksi ęża, którzy przes łuchiwali ofiar ę ksi ędza Cybuli nie zg łosili tej spraw y do prokuratury i prokuratura prowadzi post ępowanie wyjaśniające w te j spraw ie jeste m c iekaw jak w te j spraw ie zachowa ć si ę prokuratura warto te ż czym skończy wraca zwrócić uwagę na to c o tam b ędzie dzia ło, ale właśnie t o jest dla mnie t o jes t przykład sytuacj i, które nale żałoby m. in . że n ie samyc h tw órców f ilmu, al e choćby wnieść o to, żebyście podz ielili si ę swo imi materia łami, bo nagrywali śmy c ie rozum ie więcej materiału niż to c o zostało ostateczn ie emitowane j a po prostu n ie wiem, ale naprawd ę n ie mus imy udost ępniać żadnych ta m swo ich dodatkowyc h materia łów, bo wszystk o zosta ło pokazan e w filmie jest wy łożone na tac y jeśli kto ś rzeczywiście chcia łby przeprowadzi ć rzeteln e śledztwo alb o powo łać komisję, która mog łaby zacz ąć bada ć zakres przest ępstw pope łnianych na dz ieciach prze z duchownyc h w Polsce t o trup y są jasne czyteln e w iadomo, gdz ie należy si ę zg łosić, sk ąd wzi ąć dokumentacj ę, aby dowiedzie ć si ę tego, kt o w ko ściele, który ze zwierzchnik ów wiedzia ł, który ze zwierzchnik ów ukrywa ł, który decydowa ł o przenoszen iu w sprawie bydgosk iej, kt órą opisa ła jako bydgoską wrocławski tak ie nazw ijmy, kt órą te ż parę lat tem u opisa ł jak o p ierwsza Gazeta wyborcz a, gdzie jest te n n ie s łynny ju ż były na szczęście ksi ądz Kania ta m przecie ż pełna dokumentacja zebran a tam s ą dokument y, które czarn o na bia łym pokazuj ą, że b iskupi, przesyłając sob ie teg o księdza d iecezji do d iecezji wiedzą, dlaczego o n jes t przenoszon y w te j z powrote m, wi ęc naprawd ę je śli kto ś chciał poprowadzić śledztwo je śli kto ś chcia ł rzeteln ie rozliczy ć cho ćby tyc h biskup ów sprawdzi ć czy n ie by ło podobnyc h zachowa ń cz y wciąż nie ma podobnyc h zachowań to w ie, gdzie p ójść w ie, jak ie dokumenty poprosi ć natom iast wciąż nie ma tak iej woli jeszcze powiedzia ł pa n, że nie wierzy ł to, że f ilm spowoduj e na zostanie powo łana jaka ś niezale żna komisja, kt óra będzie bada ć t e spraw y, bo kościół musi do teg o dojrzeć, a t a komisja be z zgody ko ścioła bez woli ko ścioła n ie mog łaby zosta ć powołana mog łaby zostać powo łana, ale wydaj e się, że w obecnej sytuacji politycznej ni ż to nie zdecyduj ą czy państwo nie zdecyduje się na t o, aby powo łać komisję, kt óra prawn ie wymusi łoby na kościelnych h ierarchach wsp ółpracę i udost ępnienie ko ścielnych archiwów wydaj e si ę, że więcej mo żna by ło osi ągnąć, gdyb y ko ściół szczerz e zaczął uczestniczy ć w pracac h te j komisji natom iast na, tote ż na razie n ie zanos i, b o wg mojej op inii w ep iskopacie wi ęcej jes t hierarch ów, kt órzy uważają, że n ie należy z ty m zrobi ć przegl ąd przeczekać sam o ucichnie ni ż tych, kt órzy rzeczywi ście chcieliby uczc iwie rozliczy ć się z grzechami ko ścioła będzie drug i f ilm ta k pod kon iec stycznia zabaw a w chowaneg o wstrz ąsająca h istoria znowu czarn o na bia łym pokazan e jak sprawca by ł ukrywan y b ędzie te ż pokazan y styk pa ństwo kościół właśnie w kwest iach teg o jak prokuratura kur ia wsp ółpracuję Tomasz Sekielski dziennikarz współtwórca f ilmu tylk o nie m ów nikomu, kt óry mia ł premier ę ponad p ół roku temu bardz o dzi ękuję za spotu bardz o dzi ękuję za zaproszę cza s na informację po informujemy o ty m co rząd skor o nic nie rob i w sprawie ko ścioła i przystępna dz ieciach to co z kole i rob i w sprawie przest ępstw na kob Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA