REKLAMA

"Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo"

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-27 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:46 min.
Udostępnij:

Co wydarzyło się w szwedzkim zoo? Kto popełnił błąd, za który ktoś inny przypłacił życiem? I co to nam mówi o kulturze, w jakiej żyjemy my, ludzie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM Radia TOK FM witamy gościa jest z nam i pan lor d Berge auto r książki dobr y Wilk traged ia w świeckim zo o wydawnictwo czarne ksi ążka w przyk ładzie Ireny kowad ło przed morsk iej, a t łumaczyć naszą rozmow ę b ędzie pa n Rafał Lisowski dobry dzie ń dobr y c o wydarzyło si ę w 2012 roku Schwedt ce e w prywatny m ogrodzie Kol Martyn pacynką rozbi ł sekwencji to by ł chyba 17 czerwca 1 z op iekunek m łoda kobieta Side bu s zosta ła znalez iona na Rozwiń » wyb iegu Wilków nag a i zmasakrowan a przez w ilki i wyszła ta m par ę godz in wcze śniej, żeby wykonywa ć swoją prac ę i minęło dop iero minęło kilka godz in, zanim zn iesiono, al e cz y ona regularnie zajmowa ła si ę tym stade m ona regularn ie opiekowa ła si ę tym i wilkami o n j ą znały j e w kursie głos z polską bi łem ma m tak oczywi ście ona j e karmi ła butelk ą, odk ąd były szczeniakami i by ła miała by ć tak jakb y ich matk ą była przywódczynią tego stad a c o opinia publ iczna w Szwecji dowiedzia ła się w te j spraw ie, dlaczeg o op iekunka stad a zosta ła zaatakowan a prze z nie jest ono zbyt wiele nie by ło głosów głosy b iegnie stoj ą 1 dzień na te j oczywiście na pocz ątku do by ła głośna sprawa teg o dn ia Szwecja właśnie teg o dn ia jechałem samochode m na p ółnoc do mo ich rodziców, więc ca ły dzień s łuchają Radia i mn iej więcej oko ło godz iny czternastej odby ła si ę konferencj a prasow a dyrektora teg o, który oczywi ście powiedzia ł, że są bardz o przykr o, że 2 straszliwy wypade k, ale powiedział tak że, że te n wypade k będzie szkodl iwy dl a marki Wilka i t o mn ie za interesowa ło, bo jeszcz e n igdy wcze śniej s łyszałem, żeby ktoś odnosi ł si ę do zwierząt m ówiąc o n ich jak o marc e, czyli pana najbardz iej w ty m wszystkim na pocz ątku zainteresowa ło to co t o jest Marka Wilka cz y te ż w izerunek Wilka ja k z g łosem tak oczywi ście, a poza ty m samo co z t ą biedn ą dziewczyną został, a w książce pa n daj e odpowiedź na pytan ie jak op iekunka stad a mog ła zosta ć zaatakowana prze z l inki kt órymi opiekowa ła Jasła większą wydają si ę, że ta k jak brzmi odpowied ź na obowiązujący areną kwestią spo łeczną wa l stają si ę czy pow inienem w ty m momenc ie wszystko zdradz a co znajduje si ę w ksi ążce, al e tak to jes t oczywi ście z łożony problem u cz ęściowo polityczny cz ęściowo psycholog iczny, a cz ęściowo ekonom iczne komorn ik w prowadzi ło w latac h dziewięćdziesiątych nowy produk t, który nazwał si ę bl iskie spotkan ie z wilkiem polega ło na ty m, że ludz ie tury ści mogli tu chodzi ć na teren funkcj ę wybiegów dla wynik ów 1 czy 2 opiekunami i Łuczyn Saj węglu t e w ilki, do kt órych które mo żna było w te n sposób odwiedzać t o by ły tzw. głos socjal izm zwane wilki wychowywan e prze z ludz i i rzekom o łagodne taktyk ą i park prowadz i ten produk t z 2 powodów po p ierwsze z powodu ekonom icznego, poniewa ż ekonom icznie stał w tym w tamtym momenc ie w k iepskiej sytuacji stracił dużo pieni ędzy i zosta ł sprzedan y prywatnem u w łaścicielowi, wi ęc uznan o, że w te n spos ób można zarobi ć dodatkow e pieni ądze właśnie stwarzaj ą takiej taką us ługę tak i projek t, a po drugie, ka t również dl a toczy ła si ę żywiołowa dyskusj a polityczna refleksj i na tema t na tema t Wilków n ie pomy ślano, że jeśli ludzie b ędą m ieli tam wej ść po fal i troszk ę z tymi w ilkami poznac ie lepiej t o spos ób mówienia o Wilków świeci się zm ieni, że ludz ie zaczn ą fascynowa ć tym i wielkimi zwierz ętami i bardz iej si ę przyjmowa ć, jakie znaczenie dl a całej te j h istorii to, że t o by ło przed siebie przedsięwzięcie prywatn e Kol Mars den ta m, gdz ie dochodzi ło do spotka ń ludz i z wilkami Sygut kwesti ą to bardz o dobre pytan ie sam n ie wiem bo zan im Invest Zofia kupi ł prywatny inwestor by ło t o zarz ądzane z przez prze z samorz ąd lokaln y op łacany z podatk ów, ale wydaj e si ę, że te n prywatn y inwestor chcia ł Sing organizowa ć ta m rzeczy bardz iej lukratywn e, wi ęc na pewno odegra ło jakąś rol ę Claire port y Zając Irlandia cz y pan a książka jes t traktowan a jak o krytyka tak iej instytucji jak prywatn e zo o pokazywan ie zwierz ąt za pieniądze czerpan ie z teg o zysku n o, a ja i sąd są je j kur s w pewny m sens ie na pewno tej wydaj e si ę, że nie ma w ielkiego znaczen ia cz y zo o jest prywatne cz y cz y państwowe t o c o mn ie na początku interesowało to jest t o było właśnie dowiedzenie się co si ę sta ło z tą z t ą biedną dziewczyn ą i n ie by ło mo im zam iarem krytykowan ie ogrod ów zoolog icznych cz y park ów dzikimi zwierz ętami inka ma dziwiło mnie to, że k iedy ksi ążka ju ż wyszła okaza ło si ę rzeczywiście bardzo du żo ludz i bardzo zaanga żowany w tema t ludz i, kt órzy ich chc ą LM doprowadzi ć do zamkni ęcia wszystk ich ogrod ów zoologicznych n ie wiedziałem mia łem świadomości oczywiście jes t tuta j dużo kwest ii etycznych zwi ązanych z ty m tematem, ale te ż wydaje mi się, że t e zwierz ęta w przemy śle mięsnym produkcji n ie jest są ich ich lo s jest o w iele straszniejsze ni ż VIP - ów w zo o dl a przykładu jak o musz ę powiedzie ć, że z kolei bardz o jes t mi żal np. delfinów, dlateg o że ich sytuacj a w n iewoli jest d iametralnie odmienna od teg o jak żyją w w przyrodz ie jak zmieniło si ę po nap isaniu te j ksi ążki jak zmieni ło si ę pan a w idzenie pan a rozumienie teg o czy m jes t tak ie zwierz ę jak Wilk, a wi ęc wytw ór wydaj ą się, zanim napisa łem tę ksi ążkę t o patrzy łem na w ilki tak przez pryzma t teg o jak mo żna ogl ądać wielki telew izji, że t o jes t tak i duży p ies, który żyje w les ie dają się, że t o by ł m ój moj e spojrzen ie na nazw iska oczywiście kiedy, gd y zacz ąłem pisa ć książkę dowiedzia łem si ę du żo więcej zacz ął si ę fascynowa ć ty m, że w ielki pod wieloma wzgl ędami są tak podobn e do ludzi, bo żyją w strukturac h przypominaj ących rodzi ć rodziny maj ą ojc a matk ę dzieci wydawa ł si ę to rzeczywiście fascynujące, że s ądy w ilki prze z na przestrzeni tysi ęcy lat pod ążają za ludźmi żyją dzi ś na marginesie naszeg o naszego spo łeczeństwa inny projektujemy na n ich nasz e nasze l ęki i nasz e wyobra żenia o dzikiej przyrod y, wi ęc oczywiście podstawow a r óżnica między tym działają co by ło przed napisaniem książki po nap isaniu książki to jes t t o, że du żo si ę na nauczy łem i zafascynowałem, mimo że te n w g łosach dl a la Norbertem i co fason y l inia Mn ja w ielki można socjal izm owa, ac z można j e przyzwyczai ć do ludz i jak pa npo napisaniu ksi ążki ocen ia tak ą praktyk ę kontakt ów z w ilkami, że mają 1 jest dla tej o tak moja moj a opinia jes t tak a, że do czas u uko ńczenia 2 czy 3 lat wielkie jest, b y ta m na zasadz ie jak p ies w ale k iedy po osi ągnięciu tego wieku c o się dzieje staje si ę doros łym zwierz ęciem to wtedy ju ż zupe łnie inna historia, dlateg o że wtedy staje się dz ikim zwierz ęciem, które zupe łnie przypom ina psa staj e si ę niezale żny SA db a o s iebie i zupe łnie nie widzi si ę ju ż wi ęcej jak o jak o cz ęść ludzk iego otoczen ia tak a moj a opinia c o si ę stało z e Szwecją, że Wilk, który wsz ędzie w Europie by ł symbole m z ła niebezpiecze ństwa zagro żenia m ógł być pokazywan y w koszmarny m jak o coś miłego, czeg o mo żna nawe t dotkn ąć nie 1 wyszłoby cemen t SA łódzkiej w no 1965 roku Wilk zn a si ę pod prawną ochron ą Szwecji, dlatego że w tamtym momenc ie w ca łej Szwecji był tylko 1 wiek sam ica w g órach na p ółnocy Szwecji i a przed ty m do teg o moment u naprawdę n ie m ówiliśmy Wilków i robiliśmy wszystk o, żeby zlikwidowa ć powierzchni ziemi krótko mogli śmy co by ło nas w sposób racjonalny, dlateg o że jako country fo r biedny nar ód b iednych rolnik ów było to dl a na s ważne dlateg o, że je żeli Wilk porwał nurt był 1 krowę czy 1 konia owcę kt óra, która by ła niezb ędna dl a przerwania przetrwan ia rodziny być mo że ta rodz ina musia ła g łodować prze z natomiast w ty m z nadejściem dwudz iestego w ieku, k iedy ludz ie zacz ęli się przenosi ć do m iast i kiedy zacz ął si ę nasilać ruch n a rzecz ochron y środowiska i co ś si ę wydarzyło je śli chodz i o t ę mark ę Wilka Irek by ł tak i progra m w telew izji po święcony najpopularniejszy progra m telewizyjny po święcony Adam przyrodz ie i naukowiec Erich Neuman zaproponowa ł, żeby hodowa ć w ilki w ogrodac h zoolog icznych, a pote m wypuszcza ć si ę w do las u tak jak rob i si ę np. niekt órymi gatunkami ptak ów, bo t o, żeby n o i rozmno żyć i uratować te n ten gatunek al e, żeby t o się uda ło to trzeb a by ło zmieni ć spos ób m ówienia o wilku tak że rozpocz ęto ca łą kampanię n a rzecz teg o, żeby ludz ie przestali postrzega ć Wika jak o teg o demona ta k jak było kiedyś i to si ę uda ło spo łeczeństwo szwedzk ie zaczęło traktowa ć w ielki jak o pew ien rodza j dzikiego ps a tak, ale wieszaj ą Frondy do Gent 2, a jak o coś co ś w rodzaju nie śmiałego przyjazneg o ps a to si ę uda ło c o prawd a n ie wszędzie, b o w tych rejonach Szwecji, gdzie w idz rzeczywiście żyły t o nie spotka ło si ę z tak im powodzen iem ale, zw łaszcza w m iastach, owsze m jes t i przeprowadzono badan ie pod kon iec la t siedemdziesi ątych, kt órego wynikało, że zaleg a w ci ągu zaledwie k ilku lat postrzegan ie wita si ę zmieni ło i wi ększość spo łeczeństwa opowiadało si ę za ochron ą teg o gatunku czy t o znaczy, że pa n napisa ł książkę, z kt órej wyn ika, że w ielkie cz ęścią przyrod y je śli go wyjmiemy z te j przyrod y i w łożymy do ogrod u zoologicznego to staj e zaczyn a by ć troch ę innym zwierzęciem jest jak s ą tak wydaj e mi si ę wydaje mi si ę tak, bo badan ia badan ia pokazuj ą, że w ilki, które żyją w ma łych wyb iegach zachowuj ą si ę inaczej stają si ę bardz iej agresywne 1 naukowców, z kt órymi rozmawiałem, zbierając materia ły do książki wdziękiem powiedzia ł, że mo żna por ównać do zestaw ienia człowieka, kt óry jest wolny m człowiekiem, który jest w wi ęzieniu alb o w obozie koncentracyjny m, tak wi ęc tak oczywi ście Wilk w w zoo jes t innym zwierzęciem, dlateg o że w ilki nie polują n ie rozmna żają si ę n ie prowadz ą takiego życia jak w ilki dzikie, al e z drugiej strony są bezp ieczne i maj ą wygodę pyta m o to, dlatego że pan a książka pojaw ia się w Polsce w samy m środku dyskusji o ty m cz y ograniczy ć populacj ę Wilków w polskich lasach t o jes t ksi ążka o śmierci człowieka zagrożonego prze z w ilki dlateg o bardz o precyzyjn ie chcia łbym o t o zapytać czy t o są 2 różne zwierz ęta t e, kt óre zagryz ły Karolinę IT, które żyją w lasach są złoto jub ilerskie i f irm i Whiting White Ball ból w k Kielc elemen t, czyl i tak naprawd ę pyt a pa n cz y Wilk 2 dzieci Wilk mo że zabi ć cz łowieka tak oczywi ście może zw łaszcza, czyl i dz ieci kobiety, al e jest naprawdę bardz o rzadk ie, bo wydaj e si ę, że ostatn i tak i przypade k Szwecji mia ł miejsce 200 lat tem u, a wtedy t o by ł oswojony Villi, kt óry uciek ł potem wr ócił i zaczął zabijać ludzi t o by ło na p ółnocy Szwecji tak, że n ie martwiłbym się ty m za bardz o dop óki i wilki żyją Lassa udz iela sk a natomiast je śli zbliżają się do ludzi no to uwa żam, że tak powinni ście zacz ąć być ostro żni ten ma te ż bat i w te j tam Klaus tu ju ż szan s ja jeszcz e b y kosz z ak t SA czy Szwecji si ę dyskutuj e o ty m, żeby zmniejszać populacj ę Wilków żyjących w lasach czy t o jes t temat i USS en la MOS Opole jest pol ityk uzyska się regat y s ą tak to jes t dyskusj a, która nie sko ńczy się świecy t o jes t najbardz iej spopularyzowan a spolaryzowan e spór polityczny w Szwecji, kt órego stara m się unikać, dlateg o że wydaj e mi si ę, że o n jes t bezowocn e także tak t o jest t o jes t dyskusj a, która trwa ca ły czas, al e wydaj e mi si ę bezsensowne w tak im raz ie jeśli ta dyskusja jes t bezowocn a bezsensown a t o, o czy m tak naprawd ę jes t ta dyskusja n ie o w ilkach tylk o, o czym o światopoglądzie c o tak naprawd ę polaryzuje spo łeczeństwo w Szwecji, k iedy ludz ie rozmawiaj ą o odstrzal e Wilków, a wi ęc decyzję jest ban k udzieli ł zdecydowanie t o jes t kwest ia światopoglądowa Otóż wydaje si ę, że większość ludz i świeckich ma normaln y spojrzen ie na na nazw iska zdają sprawę z tego, że WIG jes t duże drapie żnikiem i że k iedy zbli ża si ę do ludzi do ow iec krów koni karmą to pojaw ia się proble m, z kt órym trzeb a sobie poradzi ć i większość ludz i si ę z ty m zgadza i stanie t o poprze ć natomiast Adam jecha ł jes t s ą n iewielkie grupk i z 1 strony myśliwych, kt órzy w Szwecji są pol itycznymi ekstremistami, a z drugiej stron y żyjący g łównie w m iastach wega n, którzy chc ą chroni ć wszystk ie zwierzęta wszystk ie wyn iki za wszelk ą cen ę porównają proponuj ą życie Wilków cz y zwierząt w og óle życia ludzk iego i uto żsamiają, że s ą efek t równo równoznaczne z r ówną walk ę i proble m z dyskusją w Schwedt poleg a na ty m, że wtedy zaprasz a si ę do dyskusj i po 1 osobie w łaśnie z tych 2 przeciwnych oboz ów i tych dyskac h i on i są wzajemnym i przeciwie ństwami, więc oczywiście nie mog ą si ę dogadać nie w iem cz y tak samo jest w Polsce, al e ma m wra żenie, że ludz ie w m iastach post ępowi opowiadaj ą si ę za ochron ą Wilka, a rob iliby różni ludz ie stars i mieszkaj ący na na prow incji, kt órzy albo poluj ą alb o s ą w łaścicielami jaki ś las ów Mandy chcą te wilki d e b icz także ta dyskusj a jest bezsensowne, dlatego że on i nawzajem si ę i nie s ą w stanie zrozumieć wesz ła dysk 8 liczną Costy idą tam dostan ę Czady, a jeste śmy w rad iu bardz o szybkim med ium, wi ęc zada m pytan ie prawica jes t za strzelan iem do Wilków, a lew ica za ich ochron ą tak prymat no w zasadz ie ta k w Polsce tak, b y przebiegał mn iej więcej te n te n proce s z 1 różnicą wi ększość las ów w Polsce przytłaczająca nale ży do pa ństwa i to państwo ma nad n imi kontrol ę w Szwecji sytuacj a jes t inna OKE pytanie cz y t o coś zm ienia, że ludz ie w Szwecji maj ą las y w Polsce t o pa ństwo ma lasy aren ą faktem mający da t pat wsty d on sfor y ten 1 tył w Szwecji zbi ł r ównież s ą istniej ą las y pa ństwowe i jes t istnieje teor ia sp iskowa w śród ludzi nienawidz ących Wilków, że pa ństwo potajemn ie Puszcza l inki do las ów po t o, żeby polowa ły na łosie, żeby g łoszenie zjada ły małych drzewe k dla myśliwych t o jes t problem, dlatego że my śli bardz o lubią polowa ć na now o się i to jes t prawdz iwa teoria sp iskowa, kt órą ludz ie naprawd ę wielu, czyli od t o oznacza, że Wilk dl a niekt órych ludz i nadal jes t n iebezpiecznym zwierzęciem symbole m czego ś, czego mo żna u żyć jak o narz ędzie do czynienia z ła ta k jak 100200300 lat tem u jest au t serc e tak my ślę że, że mo żna tak powiedzie ora z rol i, al e jednocześnie PiS, bo otrzymuj e to co robi t o co powiedzia łem przed chwil ą że, aby z jeste m przekonany, że wi ększość ludzi ma t o racjonaln e wyobrażenie o t e w temp ie o wilku natom iast o handl u d a grupa mieszkaj ące miasta wega n chroni ących wilki w r ównież na sw ój spos ób jes t politycznymi ekstremistami, dlatego że ich spojrzen ie na zwierz ęta wydaj e mi si ę dosyć dz iwnie dziwne parę la t tem u by ła taka by ł taki przypade k pewnego cz łowieka, kt óry m ieszka pod Sztokholmem i hodowa ły owc e w tym rejon ie, bo by ły zaledwie 4 wilki, ale one by łby problem wybiły setk i jeg o ow iec on wcal e mi nie nie był kim ś, kt o nienawidzi Wilków, al e ta sprawa no może być zrujnowa ła jego życie, dlatego że nie ma raz, a t o do mojeg o źródło utrzyman ia i w ilki wybiły fundus z większość jego i jeg o wejd ą owiec n ie m ógł pracować i chcia ł, żeby po prost u coś z ty m probleme m zrobioną w illi i zacz ęli przyje żdżać ludzie z e Sztokholmu setkami, żeby g o nękać otaczal i i do straszyl i jeg o dz ieci zachowal i się n o gro źny sposób odruch z n imi rozmawiać m ówić o tym, że rz ąd wcale n ie chc e pozabijać wszystkich Wilków tylk o po prost u rozwi ązać Muza istniej ący problem, więc wydaj e mi się, że t u te ż zimno pot ęguje t ę złożoność problem u, że spojrzenie tych tyc h ludz i na na w ielki jes t bardz o szczeg ólne oczywiście on i n ie n ie postrzegają Wilka jak o demona, al e racze j jak ąś istot ę świętą boską wydaj e im si ę, chyb a że s ą w stan ie rozmawiać z b itami j ęzykiem Wilków t o jest t o jes t tak i taki mi ły i nowe zjaw isko, kt óre oczywi ście wydaj ą si ę interesuj ące, al e jedna k niezdrowe na koniec chc ę zapyta ć cz y jak pa n w idzi cz y sw ędzi spo łeczeństwo świeckie wpu ściło dz ikie zwierz ę Wilka wpu ściło do teg o dom u ludu fol k MED czy dopiero wpu ściła na podw órko cz y zaledw ie w idzi g o, że za grodzen iem tego fol k MED gdzie ś te n Wilk krąży, w kt órej z tych 3 sytuacji jeste śmy m y do one są ta m Touring klubu wyb ór między folk iem na d Meeting Special auto r myślę, że ju ż na podjęliśmy szczer ą pr óbę w łączenia Wika fundujem y do dom u lud u m inister nie Johan Persson przyw ódca socjaldemokratyczn y m inister Folc w przysz łości dumna zapocz ątkował de zielonego fol k MED i komorn e by ło tak im parkiem, który mia ł by ć w łaśnie symbolem tego z ielonego forhend tak że wydaje mi si ę, że podj ęliśmy szczerą pr óbę w łączenia Wilka d o do dom u ludu, al e tera z łódzką sam n ie w iem co c o si ę stan ie reklamowym zbi ło wszystk ie wilki i sobie wi ęcej Wilków tam n ie b ędzie, więc rat ing to c o si ę ta m stało oczywi ście było tragedią dla dla sameg o parku przed e wszystkim naturaln ie dl a rodz iny te j dziewczyny, al e tak że ta k jak m ówiliśmy wcześniej dlateg o dl a te j marki Wilka, a tak że zobaczymy c o się c o się tera z stanie wydaje si ę, że w te j chwili temat wynik ów przestał by ć gor ącym temate m pol itycznym Wilk cora z bardz iej jes t zapomniane są myśleć rynkow i się podoba, dlateg o że WIG chcę si ę chowa ć w leczen iu las ów i po prostu chc ę by ć wielki pos t się nad now ą Flight jest wy łącznym ty m tył HR ING szary sy n budzą ulg i jes t b łąd bieg ów bardzo dzi ękuję za dzisiejszą rozmowę naszy m go ściem by ł świecki dz iennikarz też scenarzyst a dla Lars Berger bardz o dziękuję tynk iem dzi ęki m ówiliśmy m. in . o książce naszeg o go ścia p t . dobr y Wilk traged ia w świeckim zo o ksi ążkę wyda ło wydawn ictwo czarn e prze łożyła Irena kowadło przez wojsk a, a nasz ą rozwojowe pięknie t łumaczył za c o bardzo dzi ękujemy pa n Rafał Lisowski dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA