REKLAMA

Rząd zapowiadał walkę z przemocą wobec kobiet. Efekt? "Nie zrobiono nic. Przynajmniej nie jest dużo gorzej"

Analizy
Data emisji:
2019-11-27 18:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
23:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z e mną studiowanie Renata Durda kierowniczka og ólnopolskiego pogotow ia dla of iar przemoc y w rodzinie niebieska l inia dzień dobr y dzie ń dobry akurat trwa 16 dni przec iw przemoc y wobe c kobiet to jes t tak a właśnie listopadow ą grudn iowa akcj a kt órą, kt óra przywo łuje w mediach reakcje to znaczy na pewno się rozmow y o przemocy, ale ma m takie poczuc ie, że zwyk łe rozmowy s ą dosy ć jednakow e identyczne, że my zadajem y Rozwiń » parę pytań o t o jak jest i co z ty m si ę rob i eksperc i ekspertk i tak ie ja k między panią za du żo mówią, że jest źle, że n iewiele si ę robi mam nadziej ę, że rozmowa przebiegnie inaczej nie mog ę teg o pa ństwu zagwarantowa ć, a inspiracją dl a nasze j rozmowy akura t wcale n ie jest 16 dni przeciw przemoc y wobe c kob iet tylk o expos é premiera Morawieckiego ja wiem, że wszyscy my ślą, że ju ż o ty m, exposé powinni śmy dawno zapomnie ć przej ść do dalszyc h prac, ale niech ętnie mówi o tym w tegorocznym expos é ja mówię o ty m, expos é 2017 roku, a to, dlateg o że wówczas obecn y obecny prem ier ówczesny prem ier Mateusz Morawiecki m ówił o ty m, że przemo c wobec na przemo c wobec kob iet nie ma absolutnie przyzwolen ia na przemo c wobe c dz ieci r ównież, że rz ąd tutaj b ędzie twardo przeciwdzia łał mnie bardzo zastanaw ia c o jak te n rz ąd przeciwdzia ła przez 2 lata i c o zosta ło zrob ione czy sensown ie w jak i sposób jak t o zadzia ła i st ąd ta nasz a dz isiejsza rozmow a dz isiejsze spotkanie, wi ęc je śli państwo pozwolą zaczn ijmy o d teg o exposé 2017 roku, w kt órym pa n prem ier m ówił m. in . tak kolejne pol e naszych dzia łań to 0 tolerancji dl a przemoc y i równość szan s dl a kobiet pa ństwo jes t naprawd ę silne jeśli jest w stan ie ochroni ć swo ich s łabszych dlatego stanowczo mówię nie ma zgod y polskiego rz ądu na przemo c an i jak iegokolwiek przyzwolen ia na przemoc nie mo że być tak że maltretowan a kobieta będzie wraz z dzie ćmi ucieka ła z w łasnego dom u popraw imy mechan izmy zapewniaj ące ochron ę of iarom przemoc y w domu i w m iejscu prac y w wym iarze sprawiedliwości te ż mus i nast ąpić g łęboka zmiana nie mo że by ć tak że of iara spotyk a swojego oprawcy przez kilka la t na sal i s ądowej z powod u opiesza łości sądu tak m ówił prem ier Mateusz Morawiecki 0 tolerancji dl a przemoc y mo żemy przez 2 lata ostatnio zaobserwowa ć rzeczywi ście tak tak ta deklaracja zosta ła wypełniona n o i czeg o waham si ę tylko powiedzieć, że nie zabrzmia ło t o w zgodz ie z mo im op isem z pocz ątku rozmowy no właśnie jes t źle n ic czy my ślę, że z zalece ń teg o rządu jes t t o, że 0 zmian zasz ło w przez 2 lata na gorsze znaczenie dopuszczon o do tego, żeby w spos ób n ieodpowiedzialny oraz zapow iadane prze z środowiska praw icowe zwi ązane z ordo iuris zostały z zm ienione przepisy, kt óre już obowi ązują w 2010 roku, bo to by łaby, bo t o byłby najgorsz y scena, jaka była wted y propozycj a przypomn imy by ła tak a propozycj a, żeby w og óle zlikwidować ustaw ę o przeciwdzia łaniu przemoc y w rodz inie jako niekonstytucyjną, o c o zab iega gm ina Zakopane już od w ielu lat t o była zm iana dotycząca teg o, że nale ży pracown ikom socjalnym odebra ć uprawn ienia do tego, żeby w sytuacj i zagrożenia życia lu b zdrowia dz ieci w związku z przemoc ą w rodz inie mogl i interweniować zabezpieczać t e dzieci t o była zm iana mówiąca o tym, si ę rozwi ązać zespo ły interdyscyplinarne w ka żdej gminie procedur a n iebieskich kart cofn ąć tylk o do pol icji jak o procedur a tylk o interwencyjną bez żadnych chc ę to interdyscyplinarność i pomoc y sa m by ło du żo różnych złych pomysłów łącznie z ty m pomysłem, który si ę prze z momen t pojawi ły szybko zniknął cz y taki, żeby uzna ć, że przemo c jednorazowa nie jes t żadną przemoc ą, al e pamięta pan i ja k jak wyt łumaczyła te n propozycję ówczesnej prawicy, dlaczeg o on i tak bardz o lubi ą system u przeciwdziałania przemoc y, o c o chodz i to zrozumie ć im j e po rozum ca ły czas tak sam o chodz i o t o, żeby n ikt z zewn ątrz nie zagl ądał do tego c o się dz ieje w rodz inie czyste k stereotyp y mówiące o tym, że na złe t o w tak własne gn iazdo Kala nie mów n ikomu co dzieje się w d a mu żebro si ę bierze w swo im dna morza moje nie wchodzić a kt o o n ich z zewnątrz nie pow inien tam zagl ądać, bo to jes t tak stref a prywatn a w niej ju ż tylk o ta wolno ść nasza prywatn a liczy państwo nie powinno do tego ingerowa ć ora z tak ie poczuc ie własności bardz o s ilne myślę, zw łaszcza w polsk ich mężczyznach, kt órzy m ówią moj e dz iecko moja żona mój do m moj e spraw y i prosi się do tego nie wtr ącać, bo też powiedzie ć, że du żo rzadziej na tema t tego, żeby nie ingerowa ć w domow e spraw y tak ą postaw ę reprezentują kob iety oczywiście nigdy teg o nie słyszące dz ieci dzieci nigdy nie m ówią o ty m, że n ie chcą pomoc y z zewn ątrz wręcz przec iwnie właśnie na d zamykaj ącą dzieci mogą wie ść o swo im dobry m niewiele dobrz e t o teraz jeszcz e raz to, że cieszy się pani, że rząd prawa możliwości n ie zrealizowa ł tyc h tyc h wspania łych pomys łów, ale n ie jest wa żne, że premier 2017 roku tak głośno m ówił o ty m, że n ie mo żna tolerowa ć przemocy że, że kobiety pow inny uczy ć si ę bezpiecznie, że dz ieci pow inny czuć bezp iecznie, że to były istotne, że prem ier co ś tak iego powiedział bardz o istotne, bo n ie tak cz ęsto pol itycy wyra źnie okre ślają swoj e poglądy w te j sprawie i oczywiście były t o pogl ądy pana prem iera an i nap isane exposé, ale jeśli c o rzeczywi ście jeg o pogl ądy i on w te n spos ób zdecydowanie wyra ża t o jest Super, bo to bardzo wa żny głos ka żdy, kto jest znacz ący, kto m ówi stop przemocy nie m a na t o zgod ę wsp iera s łuszną sprawę n o jak zawsz e zostaje problemem tylk o t o co z ty m m ówiono wynika co jes t na poz ór jes t hipokryzją c o jest rzeczywiście prawdziwym ogl ądam si ę, że prawica rząd praw icowy jest trochę w szach u, bo trzymaj ą go jeg o wyborc y, kt órzy oczekuj ą w łaśnie zmian idących w stron ę teg o, że zlikwidować różne dzia łające systemy przywr ócić w łaśnie taką samowol ę domow ą tymczase m bardz iej progresywn e środowiska mówią n ie oczekujemy na to, że przep isy b ędą jeszcze skuteczn iejszej daj ące wi ększe uprawnienia niekt órym s łużbom, zw łaszcza policji przecie ż mieliśmy tak i momen t przedwyborcze j ob ietnicy ministra sprawiedliwo ści, że pol icja dostanie uprawn ienia do tego, ab y na miejscu interwencji wted y, kiedy dochodz i do przemoc y w rodz inie wydawać nakaz opuszczen ia lokal u dl a sprawc y przemocy t o by ł tak i taki światło w tunel u, kt óre by ły słał i ska sław no t o ty m też pan premier mówił w łaśnie, że nie może by ć tak że to kob ieta z dzie ćmi musi ucieka ć z dom u przed sprawcą jes t w zwi ązku z t ą deklaracją cokolw iek si ę zmieni ło, bo mówi światełko zgasło jak ikolwiek inny spos ób ta ob ietnica zosta ła zreal izowana n ie n ic n ic, a praktyk a pol icyjne n p . żeby w jak i spos ób pom óc kob ietom dz ieciom praktyk a napr aw, kt óre przychodz ą do n iebieskiej l inii zgłaszają si ę o pomoc prze z ostatnie dwa -trz y lat a, ale może nawe t ostatn i rok najbardz iej słychać wyraźnie mówią o ty m, że si ę pogarsz a jako ść interwencji policyjnych wi ąże się t o z tym, że w pol icji była du ża zm iana kadrow a i poniewa ż służba patrolowa jes t t ą pierwsz ą formacj ą policyjn ą, do której trafiaj ą m łodzi pol icjanci, wi ęc średni sta ż pracuj ących tam policjant ów jest k ilka miesi ęcy oni naprawd ę jeśli mają pojęcia c o rob i zdjęcia c o robi ć w r óżnych sytuacjach my teraz nie wie, kiedy n ie prowadz imy takie szkolenie, które będzie trwał 1 , 5 roku przez te n czas b ędzie szkoli ć w łaśnie pracuj ących w Warszawie w patrolach interwencyjnych n ie tylko młodych policjant ów wszyscy, kt órzy ta m pracują, ale przychodz ą co miesiąc ora z grupy Wars na warsztat t o średni sta ż pracy t o jes t właśnie k ilka miesięcy ludzie m ówią ja pracuj ę miesi ąca od 2 od 3 ktoś żąda od 8 miesięcy pracuj e w pol icji w sumie po t o, tu ż za du ży sta ż oni naprawd ę jeszcze n iczego na nowe życie my śleliśmy, że będziemy doskonali ć z n imi tak ie interwencje pol icji pod k ątem teg o, jak ie jeszcz e zabezp ieczenia mo żna wdrożyć, żeby pozostawia ć po interwencji t e osob y pokrzywdzon e bezp iecznej sytuacj i, b o o tym, często mówią osoby, kt óre do nas przychodz ą, że przyjecha ła policja n ic n ie zrobiła sob ie pojechała sprawca si ę go ście bardziej nakr ęcił n ic n ie zrobiła t o z perspektywy osob y pokrzywdzonej oznacza, że nie zrobiła teg o, czego oczekiwa ła, czyl i nie zapewni ła bezpiecze ństwa i n ie mówiąc kolokw ialnie nie przem ówiła do rozum u sprawcy czerw o i zara z po informacjach wr ócimy i zastanow imy się c o w tak im razie pol icja powinna by ła zrobi ć jak ich umiej ętności ucz ą się uwag a w organizacji pozarz ądowej i dlaczego organ izacji pozarządowej an i po prost u policji o tym z Renatą Durdą kierowniczk ą og ólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemoc y w rodz inie n iebieska l inia zara z po informacjach je śli państwo maj ą jakie ś pytan ia i analizy małpa, a t o kropk ę analiza Agata Kowalska przy mikrofonie w studiu ca ły czas pan i Renata Durda kierowniczka og ólnopolskiego pogotow ia dl a ofiar przemoc y w rodz inie n iebieska linia zapomnia ł poprosić o t o c o zawsze proszę, jaki to jes t nr 2266870006 będziemy p óźniej powtarzać rozmawiamy o ty m c o powiedzia ł prem ier Morawiecki, k iedy zostawał prem ierem w 2017 roku, k iedy zostawa ł premierem 2019 roku na tema t przemoc y wobec kobiet dz ieci, bo powiedzia ł w 2017 roku o tym, dyskutowaliśmy w pierwszej cz ęści rozmowy prem ier wskaza ł, że nie, że ze 0 tolerancji jego rz ądu b ędzie dl a przemocy i że w iele rzeczy si ę zm ieni m. in. kobiety i z dziećmi n ie b ędą musia ły ucieka ć z domu, a w, kt órym bezpiecznej spokojn ie mo że pozosta ć oprawca i pani t u s ą informacjami opowiada ła o ty m, że tutaj n ic n ie zmieniło w przepisach n ic n ie zmieni ło w praktyce natomiast wyprowadzi ć szkolen ia dl a pol icji, kt óry na, kt órych uczy ć policjant ów jak się zachowa ć w czas ie takiej interwencji i zan im pow iemy o ty m jak przechować się do interwencji jest funkcjonar iuszem chcia ł si ę, dlaczego organ izacja pozarz ądowa prowadz i szkolen ia n ie sama pol icja szko ły policyjne, a to n iedobrze nie no może także, ale wola ł, żeby to oczywi ście wynajmował się na plus ie kim ś tak im na d nadm iarowe luksusowy m szkolen iem policjantów jakiś tak i ju ż wyj ątkowo bardz iej zaawansowanyc h techn ik, a nie jest tak podstawowe j rzecz y jak zachować si ę tak iej interwencji m. in . dlateg o że szkolenie policjantów t o podstawowe jest dosy ć kr ótkie przeładowane programem ta m s ą jakieś wywalczone 3 godziny na temat przemoc y w rodzinie to jes t taki cza s, żeby pozna ć k ilka przepisów oraz dowiedzie ć co trzeb a zrobić jak się wchodz i do mieszkania tam jes t niebezpiecznie sprawc a jes t agresywny to co zrobić, żeby n ie da ć sobie g łowę strzeli ć właśnie na ty m si ę ko ńczą mo żliwości 3 godzinnego szkolen ia w trakc ie podstawowego szkolen ia dl a pol icji pote m policjanci no praktyka taka, że się ucz ą starszych koleg ów, ale je śli patrol u je żdżącą ma 5 miesięcy stanu w ty m co miesi ąc stażu mówiąc szczerze niewiele si ę o d s iebie nauczą czasam i te ż jeżdżą pol icjanci z długim sta żem w patrolach zwykle to są c i, którzy są ta m za kar ę i on i naprawd ę maj ą bardz o negatywny stosunek do w og óle do swoje j rol i jako policjant ów, a już, zwłaszcza swo ich tzw. petent ów, więc właściwe lepiej, że n ikt n ikogo niczego nie ucz y, że tak m y teg o nauczym y Ney co t o jest to istotny jak tu wiedz ę przekazuj e c ie chcieliśmy przekazać tak ą wiedz ę, kt óra mogłaby podnosić t ę skuteczno ść, czyl i zapewnia ć osobo m, kt óre wzywaj ą policj ę najczęściej s ą pokrzywdzon e oczywiście t o, czego oczekuj ą, czyl i poczuc ie bezpieczeństwa teg o, że ktoś stanie wyra źnie po ich stronie b ędzie wyraźny sygna ł dl a sprawc y Hej, nie mo że teg o rodzica c o robić, dlatego że m y t u uzbrojen i w mundurach sto imy p o stronie osob y pokrzywdzonej, a z relacji r óżnego rodzaj u os ób korzystaj ących z pomocy n iebieskiej linii wyn ika, że nie nie maj ą takiego sygna łu policję, że ko ńczą si ę n ie czuje znaczenie n ie daj e takiego wsparcia osoby nie czuj ą się bezp ieczne po nawe t w trakcie tego jest ta m policja jes t policja poddaje w wątpliwość c o one m ówią, m ówi że policja cz ęsto mówi tak, ale naprawdę może mówić, ale t o było inaczej niż pan i mówi n o cóż mia łby zreszt ą m ówić m ąż alb o też m ówiono, ale dobrze prze z morze, mówi że b ędzie spokojny, więc m y t u zostawiamy pa ństwa Otóż n ic więcej n ie będzie działo jak pani chce to nie mo że zawsze pani co ś do prokuratury co ś tam zgłosić si ę w ogóle n ie chc e żadnego do prokurator a, i ż to hasło jeszcze sprawca bardziej si ę na jako napój do prokuratury dop iero zacznie, wi ęc należy zrobi ć wszystko, żeby przekonać, żeby te j prokuratury pote m nast ępnego dnia czy jakiś cza s n ie poszła wydawało na m się że, że tuta j będzie głównie kłaść nac isk na lepsz ą diagnoz ę tego c o jest konfliktem c o jes t przemoc ą powszechne przekonan ie wśród policjant ów 3 takie, że interwencje domow e dotycz ą g łównie rodzin, kt óre się rozwodzą chodzi o t o, żeby zdoby ć się jakie ś hak i na s iebie wzajemnie, czyli że ta kob ieta p ójdzie do samych pełna by ła interwencja policji założyli niebieską kartę t o znacz y, że mo żemy się rozwodzić z w iny męża to nie jes t oczywi ście takie prost e, ale takie zm iany jes t o przekonaniach policjantów s łużyła g łównie tak ie spraw y oko ło rozwodow e alb o jaki ś konflikt oraz on a jem u przyłożyła raz n ie my przyjechali śmy tu te ż pokazał, że jest odrapane, ale t o, że t o było obranie, że kobieta rzeczywiście broni ła przed utratą życia lu b zdrowia t o ju ż w og óle nie do zd iagnozowania prze z policjantów animują tylko t o co widzimy wzajemną agresj ą, wi ęc mam y do czynienia z konfl iktem jes t przemoc ą najwyższy to c o jest trudne jes t t o, że rzeczywiście młodzi pol icjanci s ą tak ie pokolenia bardz iej i podziałem konserwatywnyc h poglądów cz y cofamy się w parlamencie jest taka teor ia m ówiąca 21, czyli 2 pokolenia id ą do przod u z r óżnymi ta m rozwi ązaniami tak że społecznymi, a jedna k do uli t o jest wyraźnie t o pokolenie, które idzie do ty łu to, które sprzyja ło temu pomys łowi m ówi pan i przed informacjami cz y, że co siedzieć w domu t o się dz ieje w domu pa ństwa nie wtrąca w ty m policja ma się n ie wtrąca dok ładnie ani n ie są o d tego, żeby w ogóle takie rzeczy si ę wtrącać w og óle tak nie pow inno być uważają, że w łaśnie tam dz ieci trzeb a wychowywa ć krótka, że klaps y są absolutn ie dozwolone czasam i są bardzo zdziwieni, k iedy m ówimy, że w Polsce prawo zabran ia stosowan ia kar fizycznych wobe c dz ieci to wysoki nie dowierza nieznana spogl ądają z tak naprawdę przecie ż to w ogóle s iatek pol icja dawa ć tak uwa żają tak że, że rzeczywiście prawo n ie chron i of iar przemocy w rodz inie policja n ie jes t zapewnia skuteczne j pomocy to jes t ich powszechne przed pogl ądy mówią to on a sob ie dziś idzie to załatwi, a nie wzywan a, bo my nie mamy ani narzędzi an i te ż nie potrafimy teg o robić n o c o pokazuje, że także czuj ą si ę bezradn i w tej sytuacj i, że sami sobie mają tak ie poj ęcia, że n ie są skutecznie, bo n ie maj ą do teg o narz ędzi najwyższy tak ie powszechn e te ż przekonan ie, że sprawc ą ca łego zamieszania jest alkohol i że to właśnie o t o chodzi rzek ł si ę sprawc ę zaw iezie do wytrzeźwienia gdzie ś do jakiego ś m iejsca to rozwiąże si ę tą sytuacj ę na zaw iezienie sprawc y do wytrzeźwienia powoduj e, że ta kob ieta w ciągu tygodn ia będzie musia ł zapłacić 300 kilka złotych za t o m iejsce do wytrze źwienia naj t o jest jak kara dla n iej nie dl a sprawc y, kt óry oczywiście nie jes t z tego zadowolony, że gdzie ś zosta ł zawieziony, ale te ż sił czuj ę wyraźnie, że zostali ukarani obydwoje an i, że tylko obywatele w ogóle nie wspominał jako ś w tym expos é w 2017 roku za powiemy co ś, o czy m wspomina ł 2019, ale na je j jeszcze 1 fragment teg o sprzed 2 lat expos é Mateusza Morawieckiego rol a matk i sytuacja kobiet jes t inna jes t inna cz ęść trudn iejsza ni ż m ężczyzn i rozsądny spos ób trzeb a naszym pan iom naszy m żonom s iostrom c órkom mamy pomaga ć w m iejscu pracy i w życiu codz iennym dl a dl a maltretowan ia wa łków gn ębienia niesprawiedliwości nie b ędzie najmniejszego przyzwolen ia państwo mus i mie ć bardz o tward ą r ękę tak twarda ręka zostaj e się c o pani myśli o tym, że pa n prem ier po łączył 2 wątki r ówność szan s kobiet r ównież na rynk u prac y z przemocą cz y to s łuszna trop czy t o w ogóle ma 1 z drug im coś wspólnego cz y w ogóle równość szans dl a kobiet ma m ówił matek c órek si óstr czy 2 przestrzenie jako ś do domu domyka ta k w moim poj ęciu nasz e bardzo ze sobą łączą, ponieważ zwykl e jes t także przemoc y w tyc h relacjach domowych doświadczają osob y, które ju ż powodu s ą w rodz inie s łabsze do s łabsze o d głosu dzie ćmi są mn iejsze, bo choruj ą, bo s ą s łabsze fizycznie, al e także dlatego s ą słabsze ekonomicznie w zwi ązku z tym ta r ówność kob iet tak że na rynku prac y w życiu publ icznym w życiu społecznym ma wyra źne znaczen ie także dlateg o cz y s ą dobrze traktowan e w swo ich domowych relacjac h c ieniem tamteg o państwo mo że nie wychwyc ili ta k tak jasn o ja k ja, słuchając ca łej te j tej transm isji z exposé, al e w momencie, gd y pa n premier m ówił o ty m, że szacune k dla kob iet jes t głęboko zakorzen iony w Polskiej tradycj i kulturze rozlega ły si ę dosy ć donośny oklaski, al e w momenc ie, gdy powiedział o ty m, że trzeb a zapewni ć r ówność szan s kob iet na rynk u prac y także zlikwidowa ć szklany suf it t o z du żą niechęcią op óźnieniem troch ę oklasków było, więc ma m wra żenie, że w tym momencie pan premier n ie znalazł poparcia nawe t po w łasnej stronie sal i sejmowe j i co w zwi ązku z tym je śli chodzi o walkę z przemoc ą co jeszcz e mo żemy wymienić jako je albo jeszcz e, bo wreszc ie wymieni ć jako jak ąś zmian ę, która zasz ła po tych 2 latach mówi pani o tym n ie wprowadzon o złych zmian t o si ę jakiś plu s dl a czas ów doczekali śmy n ie psuć czegoś ju ż jest pozytywne czas obija ć oczek iwania znów b ędzie zadowolon y, al e wcześnie pan m ówił o tym, że trzeba zmienić głęboką zmian ę przymierza spe łniło si ę przeprowadzi ć przykładem głęboki zmiany mia ł by ć to, że kobiety nie b ędą spotyka ć po wielokroć oprawc y na sal i sądowej tuta j co ś zmieniło nie ma się, że si ę n ic nie zmieniło, a nawe t mo że jes t trochę gorzej z powod u w og óle załamania ca łego wym iaru sprawiedliwości term iny spr aw s ą jeszcz e d łuższe, bo przecież t e roszady s ędziami, a toczy ł si ę zajmuj e środowisko s ędziowskie skądinąd słusznie te ż broni ć swoje j niezawis łości i mo żliwości samodz ielnego orzekan ia powoduj e, że spraw y się wydłużające się nie, skracaj ąc si ę wydłużają, a nawe t wcześniej, wyd łużając s ą dosy ć pobie żnie i tak mniej szczeg ółowo i wnikliwie traktowane, bo trzeba przyspieszy ć r óżne rzeczy, więc si ę nie rozpatruj ę teg o jes t ogromne powiedzia łbym trag iczna sytuacja je śli chodz i o bieg łych sądowych specjalist ów z zakres u przemocy wobe c kob iet przemocy wobe c dzieci przest ępca charakterz e seksualny m cz y w ogóle jes t żelazna tragiczna sytuacj a cz y Podlesie nie ma, dlateg o że b iegli sądowi s ą nada l k iepsko opłacani poz a tym jeszcze, b o po zm ianie przepisów rzeczywi ście ponoszą du żą odpowiedzialno ść za swoj e opinie, ale t o nie spowodowa ł, że op inie się poprawi ła wręcz przeciwnie to spowodowa ło, że ci najleps i, kt órzy byl i biegłymi s ądowymi s ą rzeczywiście specjal istami w tyc h dziedzinach odeszl i o d byc ia bieg łymi sądowymi, bo nie musz ą za tak ie śmieszne pieniądze si ę narażać na t o, że pote m będą ci ągani za wydan ie nawe t nieumy ślnie nie n ie naczyn ie n ieuprawnione jako ś ta m b łędnej opinii n o i tym samy m te ż osob y, które zosta ły są osobam i, kt óre często wydaj ą k iepskiej jako ści opini ę n ie przesądza oczyści zbadają, zan im chodz i o wszystkich na pewno s ą świetnie tak że b iegli sądowi, al e część z nich t o są osob y kt óra, których op inie s ą dosy ć k iepskie, a zl ikwidowanie rodz innych o środków diagnostyczno-konsultacyjnych przekszta łcenie w op iniodawcze zespo ły specjalistów sądowych by ło g o spowodowa ło, że w w tych obchodac h Czech zespo łach specjalist ów s ądowych zosta ła bardzo n iewielka liczba osób zmala ła tylko zm iana nazwy nie t o by ła zm iana organizacyjna, która spowodowa ła, że n p . ludz ie, którzy pracowal i w tzw. rodakach czy w tyc h rodz innych o środkach diagnostyczno-konsultacyjnych pracowal i ta m na karc ie nauczyc iela c o oznaczało kr ótszy czas prac y na troch ę wi ększe przyw ileje zawodow e teraz t o zlikwidowano to b łazna zna ć dobrz e odeszli t o oczywi ście na co powinno się wydarzyć prze z najbliższe, a nie dzia ła państwo 2019 roku w czas ie expos é pa n premier an i słowem n ie wspomnia ł o walc e przemoc ą w rodzinie najwyra źniej uzna ł, że walka ta się sko ńczyła na sam kon iec co powinno si ę wydarzyć przez najbli ższe 4 lata 1 zmiana, kt órą pani czek a uprawn ienia dla policji tyl e tylk o, że najp ierw szkolen ia dla policji je śli w te j sytuacji, kt óre ja mówię ci pol icjanci, kt órzy nawe t n ie potrafią formularz a n iebieskiej kart y poprawnie wype łnić mieliby wydawa ć naka z opuszczenia lokal u rzeczywiście trzeb a się zastanowić na d tym cz y to ma sen s, al e je śli ich przygotujemy do teg o t o mia ło najwi ększy sen s byłoby zgodn e z obowi ązującą konwencją stambulskiej miał pan premier zapad ł w 2017 roku mo że 2020 albo, którym si ę to wreszc ie wydarz y pan i Renata Durda z k ierowniczka ogólnopolskiego pogotow ia dl a ofiar przemoc y w rodz inie n iebieska linia ora z numer telefon u 226687000 kończymy dzi ękuję za spotkan ia dziękuję cza s Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA