REKLAMA

Lekcje religii za drogie dla Ustrzyk Dolnych? "To nie jest problem światopoglądowy, tylko problem niedofinansowania oświaty"

Analizy
Data emisji:
2019-11-27 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:30 min.
Udostępnij:

Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, zwrócił się do biskupa o zmniejszenie wymiaru liczby godzin religii. To efekt problemów finansowych samorządowych. W przyszłym roku będzie wiele obniżek w oświacie, zabraknie zajęć dodatkowych, część nauczycieli będzie miała mniejszy wymiar czasu pracy. Wszystko przez zbyt małą subwencję.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska przy m ikrofonie z nam i telefon icznie pa n Bartosz Romowie burm istrz Ustrzyk dolnych dobry wieczór w itam na antenie pan ie burmistrzu w itam pani ą państwo bardz o serdecznie pan ie burmistrzu pan o d dawn a jes t burm istrzem Ustrzyk dolnych od 2014 roku poparc ie jasn e drug ą kadencję chciałby zapyta m o to, dlatego że jestem c iekawa na ile pan umie orientuje si ę w ty m jak jest skonstruowan y ból budżet gm iny i na ile sprawnie się pa npo n Rozwiń » im porusza rozumiem, że drug a kadencja to ju ż pan ma t o wszystk o w 1 palcu rozmawia ć b ędziemy pan a propozycj i, ab y zmniejszyć nie, że m ówię wcal e n ie zmniejszyć, żeby w, jaki spos ób wpłynąć na koszt y, jak ie ponosi gmina je śli chodz i o katechez ę szkolną mówi pa n przypomnie ć co powodowa ło pane m i czy prawid łowo mówi, że t o propozycj a n ie decyzj a zgodn ie z polsk im prawem, aby zmniejszy ć liczbę godz in religii, która w tym momenc ie wynosi 2 godzin w tygodniu nale ży mieć zgod y biskupa diecezjalnego z takiej zgodz ie jak o orga n prowadz ący mogę zmniejszyć arkus z organizacyjny to liczba godz in dla gm iny Ustrzyki Dolne, która wydaj e na oświatę w tym rok u ponad 25  000 000 zł 2 godziny w tygodniu 8 szkołach i 2 przedszkola 2 godziny w tygodn iu kosztuj ą ponad 500  000 zł dlateg o zwr óciłem si ę tuta j do ksi ędza arcyb iskupa metropolity przemysk iego ot o, ab y obni żyć wym iar do 1 godziny prze z najbliższe 3 lata szkolne, czyli o d wrze śnia 2020 roku o t o, aby t e koszty obniży w zwi ązku z rosnącymi wydatkami na o światę, a n ie utrzymywaniem wyższy, a nawet ni ższej subwencj i oświatowej no tak podzieli ć lo s wszystk ich pozostałych gm in w Polsce, że po prost u jest jes t b iedni, a czy jak iekolwiek inne oszcz ędności szkoln e pan zaproponowa ł inne niż t e dotycz ące katechez y czy trzeb a powiedzieć, że te n ro k b ędzie dl a samorz ądów specyficzny, ponieważ ten ostatn i ro k, kiedy ko ńczy si ę reforma o światowa i dopiero w ty m momencie samorz ądy odczuj ą boleśnie ni ższą subwencj ę o światową trac i relatywnie ni ższe liczby uczni ów ta liczba uczniów ostatniego roczn ika obecnie pos iada szk ół ponadgimnazjalnych i starostw o powiatowe pow iaty w Polsce będą na tyc h o świadczyła subwencj e, czyli mo żna powiedzie ć, że otrzymaliśmy ni ższą subwencję podczas gd y koszty dostaj ą takie same, al e je żeli we źmie pod uwag ę jeszcz e wzrost p łac po pierwsze, nauczyc ieli, kt óre również otrzymali śmy pe łnej kwot y subwencji po drug ie, rozpad m inimalnej kwot y 2600 z ł, al e jeszcze 1 rzeczy, kt óre n ikt n ie mówi wy łączenia z p łacy zasadn iczej dodatk u stażowego, który jes t w samorz ądach szko łach urzędach, a tak że w innych instytucjach publicznych z powodu ustawow o t o wzros t pona d 71 000 000 z ł na wydatkac h bie żących i te ż z 7  000 000 prawie 5  000 000 to wzrost wydatków na o światę czy dotychcza s taką sytuacj ę w roku 2019, że mieli śmy subwencj i prawie 13  000 000 i wydawaliśmy 25  000 000 z ł na o światę czy dop łacać oko ło 12  000 000 natomiast w roku przyszłym z projekt u budżetu, kt óre podpisały 15 listopad a wynika, i ż na o światę wydam y pona d 30 pół 1 000 000 z ł, a subwencj a trzon 12  000  200, czyli mus imy dołożyć 18 minut t o jes t radykaln y wzros t mus imy tyc h oszczędności poszukać, dlaczeg o tak t e wydatk i na o światę tak wzrosły, ponieważ wzros ła płaca minimalna m y mam y tutaj ucieka w dolnyc h w gm inie Ustrzyki Dolne na wszystk ich jednoste k organ izacyjnych urzędzie szko łach zatrudn ionych na stanow iskach adm inistracyjnych urz ędniczych adm inistracyjnych ponad 400 osób i tych 400 osób ponad 200 osób osiąga płacy minimalnej gm ina Ustrzyki Dolne prze z w iele lat wcześniej jeszcz e za kadencj i poprzedników zajmowa ła bardz o wysokie m iejsca w rankingu wydatk ów na administracj ę oczywiście był pow ód do dumy, bo mieszkańcy mówi Okaj bądź n ie wydaj e dużo pieni ędzy na płace urz ędników na płace kuchare k na płace sprz ątających płacę konserwator ów i t d . al e powodowało t o w takich urz ędach jak Juszczyka w jednostkach podleg łych pracownicy pracowal i płacy minimalnej i tera z tak i pracownik, kt óry z rady 2000 zł brutto dodate k sta żowy 20 od prac y 20 % zarab ia 2004 z ł brutt o, a zgodn ie z rozporządzeniem, kt óre zosta ły podp isane całkiem niedawno, al e zostało ob iecane w kampanii wyborczej spraw y sprawiedliwo ść tak i pracownik dzisiaj mus i zosta ć zasadn icze wynagrodzen ie m inimalne 2600 zlote dodate k stażowy 20 % t o jes t 500 + 500 z ł, czyli mus i zarobi ć 3100 z ł za 2001 ta droga, która często, jeżeli podzielimy to pomo żemy też 12 miesięcy oraz innych pracownik ów to dochodz i ogromna kwota to nie o t o chodzi, że my n ie chcemy pracownik ów zap łaci dziękuję bardz o ceni ę swoich pracownik ów ja chcia łbym, bo jak wynagradzać, bo w iadomo, że taki ce l naszej pracy, bo t o jest jak najwięcej zarabia ć jak najlepiej nam si ę żyło, al e w ty m momenc ie dochodów bieżących, kt óre ju ż mam y maksymalizowanie, bo w ściekach o d wielu wielu la t maksymaln e stawk i podatkowe n ie mam y możliwości uzyskan ia kolejnych dochodów os ób, które otrzymują niewystarczające to musimy szuka ć drug ą stron ę oszczędności w postac i ci ęcia koszt ów to wr ócimy właśnie do te j pog o pomys ł zmn iejszenia liczby godz in religii czytam pan a pomys ł, żeby utrzyma ć 2 godziny religii w szko łach, a jednocze śnie oszcz ędzić pieniądze, jaka t o jes t propozycj a, je żeli tylko wyraziłby zgody ksiądz arcybiskup lat a, ab y obniżyć wymiar godz in religii zwi ązkowy do 1 godziny to roczn ie uzyskujemy kwot ę ponad 250  000 zł, je żeli ponadt o ksiądz arcybiskup wyrazi łby na to, aby w klasach, gdz ie mamy mn iej ni ż 13 uczniów robi ć roczn ik owo łączone klasy ciężko jes t kasa drugą czwarta pi ąta sz ósta siódmą to jeszcze dodatkow o około 50  000 z ł roczn ie, je żeli we źmie pod uwag ę przez 3 lata prawie 1 000 000 zł to ju ż jest realn a oszcz ędność, ale oczywiście my nie zabraniaj ą, ab y rolnik prowadzić ta k jak c o nauczyciele f izycznego, kt órzy te ż chociażby zaj ęć tzw . SKS, kt óre każdy chyba z na s jak młodszy chodzi ł do szkoły ucz ęszczał ta k jak bardzo cz ęsto ściele poloniści prowadzen ie kółka dz iennikarskie cz y nauczyc iel informatyki zajęcia z robotyki bardzo cz ęsto robi ą to k ilka godz in w tygodn iu nieodpłatnie w ramac h swojej pasj i w ramach swoje j pasj i nauczycielskich rozwijania swojeg o warsztatu tak samo i tera z jeste śmy w stan ie udostępnić katechet ą siostrom zakonny m księży sale lekcyjn e, b y mogli spotyka ć z uczn iami, al e poz a jako zaj ęcia dodatkowe n ie p łatne z bud żetu gm iny tylko za darmo t o jest rozwi ązanie takie, że jednocze śnie dz ieci mogą wyg łaszać katechezy takie, kt órych koszt dotychcza s, a budżet gm iny, by tutaj ponosi ł mniejsze wydatki my ślę wszyscy byli radę narodow ą tego nie wiem cz y NATO b ędzie ch ęć do bardzo bardz o taka kompromisowa wydaj e si ę sensown a propozycj a, ale nie o d jes ieni otrzyma ł pa n odpow iedzi nie odczu łem odpowiedzi p ismo dotarło do g óry w ubieg łym tygodniu, al e w te j ca łej sprawy zrobi ło się też głośne med ialnie pr óbuje się w środowiskach prawicowych wskazać, że to jes t jaka ś moja prywatn a walka z ko ściołem i t d . Otóż nie jest absolwente m katol ickiego Uniwersytetu lubelsk iego jest doktorante m te j uczeln i osobą wierz ącą i n ie szukajmy w te j kwestii tuta j spor o światopoglądowych, ponieważ tak ich klubów nie ma m y jak o samorz ądowcy jesteśmy zmuszen i do tego, ab y znale źć oszcz ędności szukamy wsz ędzie tak samo, jeżeli zwr óciłem się te lekcj e religii, żeby zmniejszyć koszt y tak samo poinformowa ła dyrektor ów szkół czy w kolejny m rok u szkolnym nie b ędzie tzw. innowacji i zaj ęć dodatkowyc h czy uczn iowie mogli rozwija ć swoj e pasje n ie b ędzie takiej ilo ści zajęć wyr ównawczych uczniowie s łabsi mogl i wyr ównywać swoj e zaleg łości dodatkow o zlikwidowali śmy chocia żby ochron y na hal i sportowe j, która by ła w godz inach nocnych dodatkow o tak że obni żyliśmy wszystk im pracownikom 9 taką możliwość dl a tych pracowników, dl a których nie są okres ie ochronny m przedemerytalny m obni żyliśmy wymiary czas u pracy, czyli pracown icy będą dalej nawet tyl e ile zarabiali kwotow o, ale godzinę będą t o 34 etatu 78 ile k ilka godzin mn iej dz isiaj w łaśnie w urzędzie m iejskim w szczeg ólnych ponad 10 osobom cz y t o urz ędnikom cz y s ą z obsługi wr ęczyłem porozumienia zmieniaj ące ich warunk i pracy obniżające w przysz łym rok u od 1 styczni a wymiar czas u prac y 40 na szkod ę 36 do 32 po prostu wykluczenia niektórych ulicach pracowa ć, bo musi znaleźć się do pani ju ż powiedzia ł, że praw icowa prasa med ia zarzucają pan u walk a z kościołem jest bardz o c iekawe, że do nas wszystk ich dotar ły informacje o ty m, pomy śle ogran iczenia wydatk ów na religi ę w szkołach natom iast ten Armagedon, kt óry pa n teraz opisuj ę, bo n ie nie n ie jest przypadkowe okr ęgu ja używam przyci ąga o w iele mniej uwagi co znacz y t o, że samorz ądy realn ie odbieraj ą uczn iom bardzo w iele r óżnych dodatkowyc h możliwości szkolnyc h, b o po prostu nie maj ą na ni ą pieniędzy to nie jest do świadczenie Ustrzyk dolnyc h w całej Polsce c o si ę dzieje i z e ciekawe prawd a że, o ile kwestia rel igii 12 tygodniu wywo łuje tyle emocji o tyle fak t, że dzieci b ędą miały mn iej szans n ie jest przedm iotem a ż takiego zainteresowania dobrz e sobie, że jednak n ie otrzyma ł pa n telefon ów o d medi ów z ca łej Polski z trosk i o uczni ów, którzy n p . no i zaj ęć wyrównawczych przy dl a mn ie najbardziej takie dziwne jes t t o, że bardzo du żo os ób tak myśli bardzo si ę do samorz ądowców tak myśli kultu w życiu mo ich kolegów z reg ionu Polski dostaj e w iele SMS-ów, al e brakuj e odwag i publicznie powiedzie ć o problemie wydaj e mi się, że jak o samorządowcy po pierwszej stronie niezależny, dlaczeg o oni, bo pa n my śli właśnie teg o c o mamy obecnie, czyl i tej krytyk i wychodz ąc z domu dz isiaj spogl ądam na media społecznościowe i znalazłem zupe łnie prze z przypadek dosta łem oznaczon y ta m moje konto, jak ie Stowarzyszenie pro katol ickie prawicowe wypowiedziało się, żeby się liście otwarty m czym si ę z tego wycofał, bo t o szkodz i wiarę czytaj komentar z, że 1 mieszkańców na moim profilu spo łecznościowym, że przez mniejsz ą liczb ę godz in dzieci b ędą on e kr ęgosłupów moralnych i t d . i t o jest z ły k ierunek dyskusji, bo dz ielnice, żebyśmy dyskutowal i o tym cz y religia jest w szkol e czy powinnam być nie pow inno, bo zawsz e była kiedyś wod a pływanie, al e zawsz e by ła tak nikt nie zajmuj e 3 ze szkół to n ie jes t problem światopoglądowy t o jes t proble m niedofinansowania w Polsce oświaty t o jes t proble m dofinansowania innych zada ń, kt óre otrzymujemy rz ądu samorz ądu i nowych zadań dok ładania, na kt óre otrzymamy pieni ędzy, a c ieszy si ę, że rozpocz ęła się dyskusja, bo dzisiaj w łaśnie tak ie rozmow y na państwa łączenie b ędą zwrócić uwagę, że to n ie religia jest dl a naprawdę to nie jes t tylk o przykład tego kraju mamy wi ęcej, ale je żeli tekst jes t preteks t religia to jest już na te n temat, a oni wysoko jak teraz przejrza łam sob ie przed audycj ą r óżnego rodzaj u doniesienia rzeczywi ście pa n wyjątkowo prasę w mediach prawicowych to ta m n ikt nie wspom ina tyc h pozosta łych oszczędnościach n ikt n ie martwi o t o, że dz ieciom zab ierane s ą zajęcia wyr ównawcze alb o t e zajęcia innowacji tzw . nie ma nie m a po prost u ch ór g łosów krytyk i, że gmina powinna stan ąć na uszac h to chowa ć wszysc y, kt órzy o spraw ie piszą ze stron y prawicowej martwi ą si ę wy łącznie t ą 1 godzinę lekcyjn ą w tygodn iu chodz i o religi ę, więc to jes t też pewno trudne prawd a przed pokaza ć całość problemu, a nie tylko 1 wycinek, bo n ikogo poza ja k z pane m cz y zajmującymi się z innymi samorządowcami zreszt ą nie interesuje się skup iam na tej 1 jakże med ialnej kwest ii czy zgon rzeczywiście stanie to jest proble m natomiast naszyc h samorządowców również bardz o mocn o, bo stw ierdzenia naszego prem iera naszeg o rządu, kt óry mówi, żeby samorz ądy poszukał oszcz ędności w aparac ie urzędniczym jak t e oszczędności poszukałem, ale t o oszcz ędności aparacie urzędniczym t o jes t zby t mało prost y kolejny przyk ład cen a energ ii elektryczne j dotychcza s mieliśmy energi ę elektryczną 221 z ł megawatogodzinę sob ie do grup y zakupowej zrobił przetarc ie zrobi ę wszystko to m y jak najtan iej, a najni ższą ofertę otrzymał w przetargu jes t ponad 300 zł czy te ż ponad 100 zł więcej i te ż kolejny wydatek i tak ich rzeczy mo żna by ło wymieni ć kilkana ście ja postanowi łem że, prezentuj ąc projek t budżetu gminy czy 1 raz kolejny wszystk ie t e kwest ie tak ie w łaśnie, które powodują wzros t koszt ów będziemy pokazywać, żeby t o mieszka ńcy ocenili cz y t o, że n p . w ściekach w przyszłym rok u zamiast 10 do zrobi ć 2 drogi czy t o znan e kończyć rozpocz ąć nowe inwestycje zako ńczymy tylk o stare jes t winą nieudolnego samorz ądu n ieudolnego wójta burm istrza cz y n ieudolnej rady miejskiej 200 urzędników, kt órzy pracują cz y system u, kt óry został teraz stworzon y system, który jest zm ieniany tak, ab y samorządowców sprawić, żeby on i n ie byl i zarządzającymi, żeby adm inistratorami jak startowa ł na burm istrza w wieku 26 lat ma obecnie 30 lat i uwa żają, że samolot y jedna k najlepiej czy wrodzonyc h polskich reform, że to naprawd ę si ę udało, je żeli je ździmy za granicę mamy w ostateczno ści na Ukrainie Słowacji na Węgrzech rozmaw iamy z różnymi naszymi s ąsiadami i oni si ę wzorują si ę w samorz ądzie, a dzisiaj próbuje si ę to reformy, kt óra jest 1 z najlepszych refor m to c o si ę uda ło cofn ąć w łaśnie taki sposób, że po kryjom u tak nie, zmieniaj ąc prawo tylk o, zabieraj ąc tam środki do kon iecznych zadań, czyni ąc na s z zarz ądzającymi administratorami dojdz ie do teg o pani redakto r dwa -trz y lata w ójt burm istrz prezydent miasta t o b ędzie tylk o ta k jak starosta można powiedzie ć słowo przekazywa ł pieniądze, kt óre dostanie n ic z tego n ie będzie mógł zrobi ć bardziej kreatywnego si ę tak powiaty funkcjonują, je żeli starosta nie pozyska środków zewnętrznych cz y t o z budżetu pa ństwa dodatkowych czy środków europejskich t o za du żo środków własnych nie ma tylko t o co państwo da ło sposób rob i un ik zl ikwidujemy reformę samorz ądową w Polsce b ędzie nowa w ładza Centralna rz ądziła wszystk im bardzo Romowie burm istrz Ustrzyk dolnych by ł państwem go ści je śli kt óryś z samorz ądowców chciałby opowiedzieć o swo ich problemach f inansowych i sposobac h na radzen ie sob ie z n imi, a ma odwag ę to zach ęcam do pisania anal izy ma łpa to kropk ę sa m ko ńczymy progra m przygotowali go mie ć Solecki Bartłomiej Pograniczny realizowa ł Adam Szurek Jan zawsze Agata Kowalska spotkam si ę z państwem jutr o po 17 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA