REKLAMA

Los Polandos: francuski punkt widzenia

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-27 23:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
46:49 min.
Udostępnij:

Historia naszego słuchacza Francuza Joela Mauries'a, który wychował się w okolicach Pirenejów i Morza Śródziemnego, a już od 27 lat mieszka w Warszawie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pan zadzwonił do na s do programu m ikrofon TOK FM czas u tak tak ante n n iedawno tak tak i, na kt órym powiedzia łbym przypadkowo ponieważ, wi ęc samochodzie i wyszed ł numer teg o, bo by ł zachęcali nawet cudz e obcokrajowc y tak, żeby zadzwoni ć i komentowa ć i pod trzec iego cz łonka ju ż ktoś odebra ł tak, że moje jak maw ia pan dzia ła dobrz e dobrz e Warszawy n o proszę be z wulgaryzm y bez oszczers tw ludzi tak, k iedy pan już, żeby zara z pan b ędzie ante Rozwiń » n, bo poprzedn iego audytowi zaraz skończy t o ich ju ż dziś samochodem ta k ta k tak par ę słów komentarza i oczywi ście podziękowanie dla co montowa ć na antenie n ie chodzi ło byłby ty dobrobyt u tak, al e tak jak zaczęli troch ę o d o d Adama Ewa i al e to było na 4 lata tak ostatn iego c o ta m żyje poprawi ło zaczęliśmy pi ć wod ę z kran ów w, ale pa n mówi Polsce tak, że to to jes t dobr a drzew o z kran u w czas ie pan pozwol i przedstawię słuchaczom pa n, że Mar jest dobr y wiecz ór dobry wieczór s łuchamy programu los Polandos, czyl i n iepolski punk t w idzenia tak jak nas z gość powiedzia ł pewnego dnia w audycji m ikrofon TOK FM pytali śmy co znaczy dobrobyt no i kiedy pan zadzwonił na antenę powiedział, że t o jes t kwestia teg o, że odkr ęca się wod y w kran ie można ją wypić, że t o jes t dobrobyt, gdzie się pa n urodzi ł urodzi łem się we Francji na po łudniu Francji ma łe m iasto o nazw ie Castro żyli inaczej żyłem z rodz icami jeszcz e mn iejsze miejscowo ści kilkaset mieszka ńców, że Ville, a te ż p łasko góry t o jest co ś dl a relatywn ie płaską t o jest ko ńcówka tzw . czarna Góra t o jest po łudnie zach ód Francji, ale 120 km o d morz e Śródziemne 150 od Pirenejów jes t ładna pogod a z dom u mo żna widzieć b iernej to niech pa n tera z przygn ębia mieszka ńców Polski i proszę powiedzie ć jak pa n pami ęta z dzieci ństwa najbardz iej zimno z imy t o jak o wygl ądała jak najbardz iej z imno zimy t o by ło tak że by ło śnieg mo że z 22 dni 2 , 5 wujek przyjechał do szko ły ponad, bo mia ł na samoch ód, kt óry potrafił ta m je ździsz po śniegu po prostu, a -li t o po ju ż sobota ju ż prawie n ie było śniegu jest ledwo zd ążyliśmy zrobi ć bałwany, al e pan już dni, czyl i jak rozumiem t o było t o doświadczenie zimna dopiero pan przyjechał do Polski t o zobaczył pan te ż prawdz iwa z ima tak traci ć nawe t przygotowałem do teg o, a poniewa ż szukałem odpow iednie but y odpow iednie ubranie, bo nawet pami ętam, że by łem w sklep ie i szukałem buty to kurtk i skórzanej alej a do Polski, a n ie ton ie niedających n ie s ą odpow iednio oc ieplony tak to by ł trochę egzotyczn ie w sens ie zupe łnie co ś co ś innego wodę od Francji czy kiedy pa n by ł w szkole podstawowe j w miejscowo ści cz y p óźniej czy to jes t tak że wszysc y we Francji chcą jecha ć do Paryża, żeby robi ć karier ę jak t o wygląda n iekoniecznie n ie s ądzę oczywi ście s ą są tac y n a a cz ęsto n p . w stosunk u n iedaleko o d o moj e miny wie ś Arge 70 km n a na zachód jest t u luz y i Tuluzy, jeżeli ktoś buduj e n p . Stróże później po prost u próbuje si ę powiązać to st ąd m iasto n p . tak i na dzie ń dzisiaj zale ży, jak i rodzaj stud ia c i i po prost u miejsce zam ieszkania jest wieś bardz iej m iejsce pierwszej prac y tak ni ż n isz po prostu Paryżu oczywiście zawsze pal i jest magnese m na pewn e zawody jest tylko pali ć tak mówi będę pewnie cz ęść s łuchaczy my śli sobie, gdyby m miał się urodzi ł gdzie ś ta m między morzem Śródziemnym, a Pirenejami to ju ż bym myślał pary żanie nie n iekoniecznie w Polsce tak, ale t o jes t w zasadz ie przypadkow y Polska pan i zupe łnie przypadkowe t o jes t cała po prost u historia t o jes t drobny elemen t, kt óry po prost u tak by łem ju ż szkoły in żynierów i tuta j na pocz ątku pewn a pan i przysz ła ci kto ś jes t za interesowany na dodatkowe lekcj i j ęzyk rosyjski i co ś tam czułem po mus i si ę zgłosić, wi ęc zg łosiłem si ę oczywiście ta m byłem wtedy 22 godziny t o bardz o interesuj ące tak bardziej wszystk o si ę nauczyli śmy te j pozytywnej stron y tak Rosji natom iast później, k iedy musia łem aplikowa ć ta m potrzebny j ęzyk rosyjsk i ja dumn ie pisa łem j ęzyk rosyjsk i postawa jedna k tak, bo 2 godziny podczas 2 lata to n ie jest to n ie jes t du żo i tak zacz ęły si ę po prost u rozmow y rekrutacyjn e i kwest ia prawd a do dosta ły gazet y tak czytanie t o by ło ro k dziewięćdziesiąty drug i tak t o oczywi ście czytałem tytu łu to, a na to si ę sko ńczył, ale tuta j z drugiej strony pan powiedział ja i tak n ie m ówią po rosyjsk u ważne, że pan ma postaw y, bo dobrze i tak si ę zaczęło ich osobie zostaj e rekrutowanych t o by ł nietypow ą prac ę, bo to by ło w pracy, kt óry mia ł s łużyć jak o zast ępcę służby wojskow e, bo wted y we Francji jeszcz e s łużba wojskowa by ła obowiązkowa, al e by ła mo żliwości odrabiać j ą z zagranicy pracuj ąc dl a f irmy francusk ie, poniewa ż no t lu b Francuzi lubią koncert i t d . wi ęc obron a jest globalna, wi ęc mo żna broni ć kra j, s łużąc w koszarac h, przygotowuj ąc się do s łuży do obsługi karab inu tak dalej natom iast te ż mo żna broni ć Francja pracuj ąc dla firm francusk ich zagranicy, rozwijając w te n spos ób ekonomii francusk i tak bardzo ciekawy pomys ł tak ma m nadziej ę, że nasz rz ąd słucha pan słucha naszeg o programu notatk i robię tera z sob ie bardz o c iekawy koncept i wtedy te ż jest interes dl a dl a f irmy, bo nie potrzebuj e p łacić bardz o do świadczony pracownika tylk o mody osob a po stud ia i po prostu te n spos ób ka żdy wygryw a ta f irma osoba i w związku z ty m miał trafi ć do Kijowa o d Moskwy, al e tak si ę z łożyło, że moi poprzednicy to mia ło jakiś ta m perypet ie nie t o w sumie pa n n ie pojedz ie tam może mo że na Litwie n ie, al e jedna k nie to b ędzie p o w Polsce w ko ńcu środy Śląskiej, a dobrz e, gdzie t o jes t teraz szuka łem tak n o i te n spos ób w styczn iu 903 trafiłem najp ierw do Warszawy, al e p óźniej kwietniu do środy śląskie c o pan robi ł w Środzie Śląskiej ta m pracowa łem po prost u z bran ży drob iarskiej tak i po prost u pewn a firma francusk a selekcjonuj ą kur y kogut y Wisława piskl ęta d o do Polski tak i po prost u Visa 4 linie piskląt ty 2 linie miejskie 2 linie żeńskie, który się, że produkuj ą między sobą wyb ierzemy z te j 2 po 1 strony kogut y z drugiej stron y kury i wted y znow u si ę produkuj ą i wszystkim p isakiem na końcu to s ą tzw. brojler y kurczaki mi ęsnej, kt óry później ju ż wtedy pana żartowali, że pan z Francji t o kurcz e kura Kogut te n Gall tak dawno ma tak propo s n ikt n ikt tak n ie mnie n ie żartował t y w ogóle spalanie żartowali, bo nie w iedzieli zby t wiele Francji, a pewnie żartowali, że Napoleon a ż do Moskwy, a pa n si ę zatrzyma ł dopiero w środę w chińskiej tak ie Napoleon też przytoczyć na początku mieszka łem troch ę w Warszawie wspomnieliśmy od czasu oczywi ście na czasy napoleo ński, ale natomiast n ie w zasadz ie byłem bardz o dobrz e przyj ęty najp ierw u dyrektora teg o w tej f irmy tam spędziła ze 2 tygodnie, a p óźniej znalaz ł znalaz ł znalaz ł po prost u miejsce u w rodz inie polsk ich, wi ęc po prost u mieszka łem z rodz in polskiej mówiąc bardz o bardzo ma ło po polsku, a on i m ówili po francusku, cho ć n ie mówi tylk o p o Polska c i rodz ice po polsk u syn a by ło 11 jeszcze na koniec studia o n mówił troch ę po angielsku, więc komun ikowali się p o po ang ielsku, al e inaczej po prost u musia łem radzić sobie z k ilkoma s łowami, bo na początku nie wy ślemy do środy, bo ta m najpierw musi też mus i si ę nauczyć si ę j ęzyk Polski, tak więc trafi łem na kur s dla cudzoziemc ów na Uniwersytecie warszawsk im na krakowsk ie Przedmieście i ta m mieli śmy r óżny narodowości z Meksyku ze Stanów zjednoczonyc h Francji Włoch i ta m mieliśmy 1 nauczyciela, który postaw y j ęzyk Polski nam nauczy ć a k iedy pan zdecydował się na t o, żeby w Polsce zosta ć tak t o znacz y, że t o by ł pewn y pewn y k ilka etap y tak ta k tak się z łożyło, że stosunkow o n iedawno po przyje ździe do Polski spotkałem pewną w ie t o, kt óry w na pocz ątku był tylko znajomo ści, al e p óźniej narzeczon a później braliśmy ślub tak no i ta k tak si ę zacz ęło natom iast na pocz ątku mówiliśmy dobrze n o mo że do 5 lat b ędziemy w Polsce p óźniej zobaczym y, al e p óźniej człowiek mus i korzen ie, tak wi ęc ta m zmieniłem prac ę później znow u zmieni łem prac y i w sum ie zadowoli ł zadomowili śmie si ę w Warszawie i o d tego momentu i d o d o do dz isiaj to ile w ie pa n m ieszka w Warszawie 18 styczni a 2020 będzie 27 lat to pan ie ju ż warszawiak c o znacz y, że tak mo żna powiedzie ć, że n ieraz prac ę, je żeli rozmaw iamy z m łodą osobę ta m rozmaw iamy o w iek, a poniewa ż mogę powiedzie ć Azji w Polsce dłużej ni ż t e tak n ie urodzi łem si ę w Polsce, al e ju ż po prost u tak tak już co pa n s łyszy Francji tak ie okre ślenie jak co ś jest bardzo del ikatna, bo ktoś jest bardzo delikatny t o si ę mówi francusk i p iesek tak skorzysta m z teg o, bo n ieraz ta m po prost u są imprezy alb o s ą pewne okoliczno ści i po prost u p ije ile tam p ije i zna m moj e gran ice, wi ęc n ieraz, żartując alb o winie okoliczności prem ia ja jeste m francuskim p ieskiem p iesek jest o d raz u wiedzą żartuje troch ę, ale te n sposób po prostu mówi Miga się troch ę słyszał pan tak ie okre ślenie Francja elegancja, że coś musi by ć naprawd ę ładne estetyczn e ta Francja tak tak tak we Francji legalne albo tak uwa ża tak też, że on o Francja trzyma pew ien poziom je śli ludz ie niestety i ja ja myślę, że ja k jak w ka żdym kraj u są ludz i, kt óry po prostu rzeczywi ście trzymają pewny m poz iomie i tradycj i i zawarli rei i t d. i to nie jes t tylk o chcesz Francuzów wydaj ą si ę może zosta ł tak odebrany z zagran icy tak, bo rzeczywiście dz isiaj patrz y na reporta ży na NATO służby, kt óry pałac Elizejski s łuży ta m wokół prezydenta jes t taki protok ół w ita naprawd ę wysok im poz iomie, ale i mo że jes t pewn a tradycj a we Francji t o si ę m ówi rzemios ło artystyczn e tak dale j na i mo że tu zosta ło pozytywnie odebran y za granic ą natomiast my ślę, że w ka żdym kraju te ż s ą ludz i, który t o elegancj a po prost u wnosz ą na wysok im poziomie n o ale w Polsce n ie s łyszy pan rosyjsk a delegacja czeska elegancj a Kościołowi Francja elegancja n a ta k tak tak ta k tak t o to faktu tuta j mo żna, ale myślowa myślałem, że pan i skoro pal i z Francji t o pan by korzystał z tego prawdę chwali ł się ty m szczyci ł pa n jak oszcz ędnie już tak i specjaln y to zwi ązane z charaktere m par ę, bo jedna k Francuzów s ą uwa żany za pewni siebie b ędzie zby t pewni siebie, że n ie chcą si ę uczyć obcych j ęzyków taka op inia w Polsce tak tak t o i nawet jad ąc do Paryża wielu turyst ów ta k tak doświadczają wydaje mi si ę też jes t związany może pewn e pokolenie dz isiaj, że tu mało zn iknie tak cora z wi ęcej po prostu ludz i mówią m ówią po angielsku a ż Kol wiek, aczkolw iek wiele Francuzów np. maj ą problem y z j ęzyka angielskim, kt óry nr 1 na świecie, poniewa ż mają straszn e akcen t francuski n o ja pierwszy 27 lat b ędzie niedługo o minie, k iedy pa n żyje w Polsce tak 27 i czy pan je ździł jak pan us łyszał jaki ś czas tem u, że pomi ędzy polsk ą Francją zaczyn a iskrzy ć najp ierw chyba najpierw by ło ah a t o m y nauczyliśmy Francuzów je ść no żem widelcem tak widzę si ę, że trochę wcze śniej za czas y też pan a prezydenta Jacquesa Chiraca też n ie wiem, bo sa m on komentowa ł także strac ili okazję, żeby mi życzyć tak n iewielki TOZ dotyczy ło jakiś nie chcę tam tera z powiedzie ć, ale może o d tego czasu ostatn io tak by ł t o tego n o Ależ ja my ślę, że t o jes t bardz iej na poz iom pol ityczny ni ż poziom same j obywatele Francji czy no ale t o jak pa n rozmawia z Polakami Francji to n ie zaczynaj ą m ówić Francja upad a Francja ju ż n ie ja n isz w kryzys ie żółte kam izelki zniszczy Francję, racząc pochodz ą z bok u nawet ja si ę na nieraz mo żna si ę zastanawiać co jeśli chc ą tak ta m na pewno średniej pensj i s ą zdecydowan ie wy ższe ni ż ni ż w Polsce wiele innych kraj ów na świecie rzeczywi ście Ali średnia jest wy ższa tak be z w ątpliwości natomiast jak zwykl e s ą ludz ie, kt óry maj ą problem y, żeby zwi ązać ko ńca koniec kon iec kon iec ko ńcem i licz ą pieniędzy na na kon iec miesi ąca natomiast, je żeli Polak patrzy w te j perspektywie n ie nazwać, ale jedna k zupełnie inny poziom i rzeczywi ście nawet kto ś, kto ma problem y f inansowe we Francji b ędzie miał jedna k w isi oczek iwanie ni ż osoba maj ąca samo pozycj i w Polsce, poniewa ż og ólnie poziom średniej wy ższej, tak więc patrząc z boku można p óźniej rzeczywi ście ta m przesadzaj ą, ale też we Francji są problem y jak jak ąś w ęży, ale n ie podz iela pa n teg o katastrofizmu, który w ielu polskich komentarz y, że w ładze w kryzysie Francja si ę ko ńczy mo żna nie ja zada m zadaj e sobie pytan ie c i rzeczywi ście jedna k Francja b ędzie mógł si ę reformowa ć, bo s ą emerytur y są ryne k prac y i we Francji mo żna dziś mus i by ć kryzy s, żeby cokolwiek naprawd ę zmieni ć na powa żny tak inaczej są tylk o tak i kolejnej ustawy kolejn e ustawy dzieci tylk o załatać dz iury i zobaczym y p óźniej tak wysok a widać, że jes t twierdz ą pewne podobieństwo obie w między krajami i tak czek a przyjecha ł do d o do Polski szczeg ólnie do dużego miasta tak iego jak Warszawa czy mia łem wra żenie, że ludzie si ę troch ę inaczej zachowują je śli chodzi o tak ie bezpośrednie kontakty, że we Francji troch ę inaczej t u inaczej pytam, bo bardzo w iele os ób w Polsce my śli, że Francuzi t o jes t nar ód śródziemnomorskiej s ą otwarci ekspresy n i gal a lilii czy pa n da ł z przyje żdżać do Warszawy zobaczył tak ą różnicę t o znacz y, że jak Polacy się zachowuj ą tak, b y ja powiedziałbym, że Polacy są najbardz iej rozrz ądu śródziemnomorski i nar ód w śród s łowiański naród o to czeka, gdz ie pan zobaczy ł us ług, a czym si ę objawy rzeczy c o tak, al e może zależy, czyli 2 osoby, kt óre się nie znają oni n ie b ędą specjaln e tak publikować alej e kręgi znajomych pol a jeszcz e zachowuj ą bardz o ciep łej i mają ciep łe kontakt y tak dale j po prostu umiał si ę bawi ć i myślę, że s ą na je j w łaśnie tak i ce l charakter y zbli żenie do s ą Słowian, al e cech y charakter u mają w iele wsp ólnie mo że z Włochami Hiszpanami mo że jes t France z Francuzami po łudniową trzeb a jednak jest po łudnie p ółnoc Francji tak, al e pan z po łudniowcy ja jestem pół dnia i Maria Środoń z e mn ą morskie niższe wah a się, ale ta k jak pan s łucha, jakie Francuza z p ółnocy albo widzia ł jak się zachowuj e toby pa n mógł określić n ie znaj ąc go cz y jest po łudnia cz y z północy n ie do teg o stopnia 1, choć rywal n ie był, je żeli zaczyna m ówić tak, bo ka żdy rejon ma akcen t we Francji, wi ęc racze j o w ielu ludz i maj ą taki powiedzia ł im neutraln e z trudno określić, ale jednak ka żdy region ma og ólnie akcen t mo żna mówić t o osob a jes t nawe t Paryża z b łędami w południe zachodni i po łudnie z wschodn ie c i z real izacji do świadczenie c i z Lotaryngii cz y real izacji, wi ęc po prost u c i z samy m p ółnoc Francji bardzo wiele os ób w Polsce mówi Francuzi t o jes t tak ie społeczeństwo, któremu się wydaj e, że dale j jest imperium, a już nie jest imperium, ale cz y pa n patrz y na swoje życie pan i takie momenty, że pan poczu ł, że rzeczywi ście co ś się z imperialnego m ówił pan n p . o ty m, całym rytual e zwi ązany z prezydente m z jakim ś uroczystościami rz ąd jes t bardz o za zadbane w ka żdym szczególe czy co ś jeszcze pami ęta pa n tak iego co pan ju ż jes t imperialny elemen t w kulturze spo łeczeństwie francusk im co ś tak iego przed w idzenie świata, że n ie w iem we Francji więcej si ę mówi o n p . świecie niż w Polsce znaczy, że w Francja pr óbuje jednak inaczej strac i wpływy tak t o jes t na świecie t o jes t oczywiście imperium ju ż n iema tak natom iast zawsz e Francja stara si ę, żeby idei te j francusk iej demokracj ę po prost u jest t y była roznoszon e p o po świecie tak t e ostatn ie lat a s ąd np. kanały francusk iej, kt óry pr óbują propagowa ć jedna k pewn y pewne j warto ści warto ści targi, bo t o chyba t o jes t Franz 24 tak, że po prost u jest, bo byli we Francji jest Liberty elity satel ity i zosta ło zm ienione na Liberty gali te j akcj i el ity, wi ęc wolno ść r ówność i ak t, al e w iadomo aktualności ta k pod k ątem rozpropagowan ie wiadomo i kanału jes t po francusku kana ł jes t po ang ielsku hiszpa ńsku arabsku, wi ęc spr óbować dotrze ć d o jak najwi ęcej l iczby liczby os ób i propagować warto ści francusk i, wi ęc będzie s łowo tak to pan tak myślę o historii Francji t o chyb a lepsz y pomys ł, żeby w te n sposób propagować ni ż ta k jak chcia ł Napoleon jedziemy z armi ą i tam, gdz ie zatrzymamy t o wprowadzam y kodeks francuskiej francuskie prawo fak t tak t o po prost u łącznie za wikła pewn ą logik ę musiał zawsze da alb o za dalek o na wsch ód tak tak tak t o za niektóre par y za późno, wi ęc jes t za późno atakowa ć Rosji dl a cz y jakie pa n mia ł doświadczenia kul inarne w Polsce t o jes t także pa n zacz ął je ść polskie jedzen ie na przeje ździe, w jak ich barac h sto łówkach w restauracjac h stwierdził o wraca m do Francji miały mo że zaczn ę o d napoje jak we Francji nie pi łem kaw ę herbaty no i przew ieziony do Polski ta m t u zaproszony tam, tak wi ęc pa n kaw a herbat a dobrze we Francji raczej si ę pije kaw ę, wi ęc prosiłem kaw ę i par ę raz y zawsz e dostają kaw a po tureck u no i w zwi ązku z ty m w iele trochę zaskoczon y n ie ukryw a, więc raz 2 czy, więc nast ępne, a c i p óźniej zacz ąłem popros i herbat y tak no i te n sposób zacz ąłem pić herbat ę, a jedzen ie jedzenie, wi ęc jedzenie n ie w zwi ązku z tym zacz ęli mieszka ć u Polaków, więc tradycyjn e dan ie tak zup y zup y mówi się, że są nawe t ksi ążki kul inarne, kt óre 365 receptury WP zupy, a później oddan ie Polski zasadz ie ja bardzo szybk o si ę nauczy łem mo że troch ę d łużej dl a rzeczy kiszone ta k jak kapust a kiszone ogórki k iszona jes t czasem ju ż, a tego dn ia we Francji nie ma tak ich k iszonych rzeczy n ie we Francji jes t ma ło rzeczy kiszony racze j na p ółnoc wsch ód tam to jest real izacji jes t tzw. ukuty t o jes t tak i b iedny kuzy n b igos tak t o taki te ż na bazie KE uzna ła fermentowan e, al e be z grzybów be z śliwki i racze j tak a przemys łowa wędlina, więc nową oczywi ście są leps i od wersj i tak, ale racze j rzeczy kiszony stosunkow o mało można mie ć mam y dostęp dłuższy dost ęp do świeżej my śli świeży wrażliwy i i dlateg o teg o nie ma i p óźniej s ą mrożonki te ż, więc k iedy pa n przyje żdża do Polski Polska by ła krajem jedno etnicznym czy wi ększą cz ęść mieszka ńców Polski byl i Polacy teraz rozmaw iamy w 2019 roku ju ż Party 27 lat okazuj e si ę, że w Polsce szczególnie w Warszawie za pana życia zmieni ł si ę zupe łnie świat, b o tak mamy bardz o du żo obywatel i Ukrainy du żo z Białorusi te ż za przyjeżdżają z Afryki mo że nie, al e tak naprawd ę Polska zmieniła czy pan w idzi pan dla pana t o jes t jakaś duża zm iana to, że są ci ągle s łyszymy j ęzyk ukrai ński rosyjsk i na ul icach t o tak ie, w kt óry tak zauwa żyłem, ale pa n miał nauczyć rosyjskiego w łaśnie ważenie nauczył t o był b łąd ac h, n a na początku podobn y Rzymian akcent rosyjsk i, k iedy mówię po polsku my ślę, że t o straci łem, ale n ie jes t tak s ą natomiast um ówmy si ę kraina Białorusi t o s ą bardz o zbli żony kulturow o tak z Azji i dale j jest stosunkow o bardzo mało tak i raczej du żych m iast tak ich za Afryki mo że był wi ęcej za czas y g łos komunistyczny z e wzgl ędu wym iany z krajam i jak Algierii może, ale nie dl a mn ie t o naczynie nie wraca m za bardzo uwag ę na t o, bo n ie sądzę, że to stanow i inaczej jak widz ę dużą du ży proble m w tym no wie pa n, b o w Polskiej telew izji jak szczeg ólnie te j rządowej jak się m ówi Francji t o często m ówi si ę Francja zrobi ła b łąd przyj ęła bardzo w ielu migrant ów muzułmańskich prze z to Francja si ę rozpadn ie pan s łucha tego co pa n my śli h istorycznie by ł dużo wi ęzi ta k mi ędzy Francją Algierią Tunezją Maroko n p . tak s ilna najważniejsze kraje koncesj i racj a w iele kraj e te ż z Afryki n o i naturaln ie ludz i po prostu przyje żdża do Francji tak jak Dusty do Anglii tak jak Turków do n iem Niemcy po prost u jes t trochę n ieuniknione tak troch ę n ieuniknione jes t kwest ia tzw. asym ilacji tak, jeżeli mo żna widzieć i tu s ą oczywi ście wiele proble m tak s ą m ieli proble m, al e baza zawsz e jest edukacja i pracy, je żeli osoba ma możliwości wykszta łcić i dosta ć prac y wiele w iemy wiele problem y znikaj ą ta k, a je żeli ta osoba n iestety i ma utrudnienie edukacji, a p óźniej b ędzie mia ła na pewn o utrudn ienie, żeby znaleźć prac y, a je żeli dodatek na dodate k jes t kryzy s ekonomiczny rzeczywiście jes t du że bezroboc ie wszystk o raze m po prost u t o zac ina problem y zaczynają si ę na gromadzi ć narastać i w końcu są s ą problem y n ie ukrywam y, że rzeczywi ście między po rodow ity Francuz, kt óry i jest, z kt órych si ę Jański og ólnie, bo wie, że nie wierzy, al e og ólnie tak i osob a pochodzenie p ółnoc Afryki, który ma jes t uznanie nasze j rel igii muzu łmańskiej muzułmanie mają m ówi nam t e oczywiście jes t du żo rzeczy, kt óry c i s ą r óżnice tak i n ie ukrywajm y tak s ą problem y s ą problem y we Francji i zawsze t e osob y po prostu maj ą utrudn iony tak maj ą utrudn iony start w życie z teg o powodu, nawe t jeżeli odnosz ą sukce s musz ą to bud y zademonstrowa ć podw ójny tak dla muszą mie ć podw ójny racze j be z skaz y lepsz y, ale to jest t o jes t fakt to jes t fak t ale dlaczego zam iast żółte kamizelki l a wspomnia ła o żółte kam izelki patrz ąc na t e osob y tam mo żna widzie ć właśnie powiedzia łby i rodowity Francuz ni ż w je j ludz i pochodzenie ma kra j by ł z Afryki bardz iej centraln e, tak wi ęc o c iemny kolo r skóry no i w sumie 1 wspólny punk t maj ą problemy, żeby wi ązać kon iec ko ńców i tak i tuta j w sum ie nie ma różnicy tuta j jes t kwest ia c i jest mi łatwiej dz ieci jes t mi trudn iej właśnie w życie i tuta j nie ma liderzy l iderzy, który ta m urodzili poprze z internet i t d. są r óżne po, al e chciałem pan a zapytać o ten t o napi ęcie pomiędzy w łaśnie mo że chrze ścijaństwem islamem n ie wiem czy t o pa n książkę my ślałem Bk sam i się pod poddanie si ę taki tytu ł po polsk u był tak a wizja Francji, że powol i Francja przechodzi ca ła Francja przechodz i na islam n ie uczc iwie mówiąc nie n ie czyta łem natom iast ta m komentarz y na jes t dosy ć powiedzia łbym prowokacyjn e czy tak si ę stanie n ie w iem, bo wydaj e mi się te ż żyli r óżniło osiągają pewn y poziom życie staj e si ę cykle sekularyzacj ę sekularyzację si ę ra k WI po prostu c o nast ąpiło z katolikami mo że nast ąpić tak sam o możemy, a jak du żo ludz i, który n ie by ł ta m po prostu pochodzą nie ukrywają, al e po prost u ju ż w iele n ie praktykują albo poproszę też wiele regu ły nie przestrzeg a a jakb y pa n wyt łumaczył polskim s łuchaczom polskim słuchaczką tuta j Radia TOK FM c o tak naprawd ę w większości przypadk ów c o tak naprawd ę s ądzą o Francji s ądzą o świecie c i ludz ie we Francji, którzy g łosują na front Narodowy n a na front ma Marine Le Pen czy jaka t o jes t w izja jak i Francji, bo on i chc ieli po prost u lepsze dl a nich n o tak to oczywiście to dostrzeg a każde państwo wa żnych ludz i, który g łosuje na fron t Narodowy s ą i praw icy i nac isk skrajnych albo skrajn ą prawic ę, bo skrajne j lewicy z e skrajne j lewicy te ż tak pomys ł, kt o może dać si ę oferowa ć lepszy poz iom życie spraw y tak co s ą tak ie po łączenie oczywi ście bardz iej w zale żności tam kto tam pow ie obiecuje mo że wi ęcej po prostu poz a ty m lew icy tam y partia komun istyczna po prost u zosta ł znikła z prawie z e scen y pol itycznej ta m w laty 80 parę tak i w zwi ązku z ty m 405 zjawiło drzew o w zwi ązku z ty m ja jestem tuta j, żeby broni ć n iski osoby, kt óre maj ą problemy w życiu oczywi ście podko m brony narodowo ści tak dale j warto ści suwerenno ści, ale w sum ie tera z nazwy tego parc ia się zmieni alb o spr óbują jedna k szerze j Rosji dziś od ręki by ło, żeby ten szklan y suf it ta m, ale po prost u, bo je żeli swoj ą mi ęso w można powiedzie ć, że bardziej staj e si ę popul istyczny nie ma ju ż prawo lew o w myśl zawsze jes t, jak i ta może zadowolić emitenta warto t o powiedzie ć natomiast tuta j jaka ś w izja Francji n ie, jaką wizj ę wydaj e mi się co może by ć lepiej dl a mn ie jutr o, wi ęc może ten m ój t a partia b ędziemy coś proponować c i coś b ędzie co ś zrobi ć natomiast kiedy pewne j polityki francusk iej powiedzia ł, że ochron a Sonel oczywiście okazuj e prawdziwe problem y tak prawdz iwe problem y, ale n ie n ie daj e prawdz iwe ju ż rozwi ązanie, a rozmawiał rozmawia ł pan Polaka rozmaw ia pan z Polakami t u w Polsce o polityce no się zdarza si ę do jak, ale w polityce, gdz ie w og óle, o co pytaj ą pan a jak rozmawiaj ą o pol ityce w Polsce n ie może we Francji za bardz o nie rozmaw ia o polityce, al e mam wra żenie, że polityk, że w Polsce wszysc y rozmawiają nie ma pan wi ęzienia, a ostatn io może rozmawiać troch ę więcej tak tam jes t tzw. polaryzacj ę, a panią w idzi tak, że polaryzacja taka i tuta j t o my w idzimy ta k po prost u, ponieważ jedna k w debacie w telew izji rad iu słyszę si ę tym i i n ie mo żna nie zauważyć, tym bardz iej że jedna k du żo rozum iem życie w Polsce i oczywiście n ie do milicyjnego chodz i chodzi o t o cz y pa n n p . s ąsiad pana zatrzymuj e mówi pan i z łe, a c o pa n s ądzi o staw ie alb o popiera po rozum, je żeli udz ielenie sąsiad nie absolutnie n ie tuta j nie n ieraz tu w pracy cz y w rodz inie w trakc ie rozmawiali to n ie jes t tak, że s ą raczej zmusi zale ży o d kręgów tak Lipki dz iwi debaty, że po prost u s ą za przec iw na pewn o t o sąd rodz inny, gdzie tak i s łyszałem, al e o ogólnie myślę, że dl a wi ększość ludz i nie ma du żo r óżnic w sumie fundamentaln ie c o to zmieni dl a każdej us ługi życie codz iennie dz isiaj jeszcze dn i widać mo że za jakiś cza s b ędzie bardz iej to odczu ć na, bo niekt órzy bardz iej pesymistami Mary optym istami natom iast na dzie ń dz isiaj ja myślę, że du żo ludz i jeśli partycypacja jes t dosyć n iska mimo tego, że wzros ła w partycypacj a dalej stosunkow o n iska, więc wydaje się, że jeszcz e du żo ludz i jest troch ę boj ę tak polaryzacj a jest my ślę że, ale my ślę, że demokracj a jednak wprowadzi ć zmiany, wi ęc raz strony raz z drugiej stron y jes t kwestia, żeby kto ś mia ł coś c iekawego do pow iedzenia tak kiedyś nie jest ciekawie n o t o ludzie b ędą znać g łosować a kiedy pan je ździ po Polsce to znalazł pa n takie m iejsce, kt óre najbardziej si ę panu podoba t o jest może t o s ą góry czy t o jest n ie wiem znalazł tak ie m iejsce, które jako ś urzek ło pana t o znacz y, że i bi łem Góra pow iedzmy tak, bo pow iedzmy właśnie na tych z kraj u alb o g órach na po łudnie albo na d morze na ba l na p ółnoc oboj e są c iekawe tak morsk ie ok o Dolina Chochołowska Dolina Kościeliska t o są naprawd ę t u imponuje tak i morską oko jes t trochę tak jak w Pireneje jeszcz e rega łami te ż tak tak i jezioro jez ioro Góra la k południu nacze p po p ółnocy północy t o pla ży Łeba tak tak t o są k ilometry kilometry, ale do piasku albo k ąpał się pa n w Bałtyku u na s mo że tak na cz ęść zale ży jak było prze z zale ży, al e jedna k wida ć oc ieplenie klimatycznego wiele w iele lat rodz iny byli śmy mo że i muszę powiedzie ć, że na początku by ła mn iejsza 1516, a t e ostatnie lat a racze j jest 1920 i n a rzecz więcej, wi ęc cora z cora z ciężej mo żna uważać, że mo żna się kąpać w okol icy, wi ęc powiedział mo że t e pla ży tak marzy d ługi d ługi k ilometry po prost u, ale Łeba to bardzo du żo ludzi tamt o pa ństwo je żdżą ta m na wakacje w sezonie przysz ły t łumy są on e, że pa n lubi to znacz y, że zale ży, bo ta m jest pla że, aby p óźniej, bo pla że c oraz dale j cora z mniej ludz i cz y woli pan, żeby było mniej lub Drohiczyna na ludz i tak zawsze z Łodzi narzekaj ą, że ci narzekal i, bo ju ż nastolatkam i, al e z narzekal i, że za dalek o, dlaczeg o tak danych dlatego trzeba chodzi ć po p iasku t o teraz ep izody mo że jest z nam i, ale n ie można s ą m iejsca, gdzie jeszcze n ie w ludzi dziś s ą mn iejsze miejscowo ści, al e jest ta k jak pan a dz ieci osob ie o sobie samy m ta m samych tą my ślą jak s ą Polakami są Francuzami, że s ą jak my ślą o sob ie s ą bardziej Polakami zdecydowan ie, bo poszli do szko ły polsk iej, tak wi ęc kontak t z kulturą francusk ie dz ieci wykszta łcenie francusk i jes t dosyć ogran iczony tam maj ąc o d godz iny j ęzyk francusk i, al e interesują si ę w ogóle Francję interesują się tym c o si ę dz ieje we Francji kultur ą troch ę troch ę, ale racze j są tuta j skoncentrowan y n a na Polski i w iadomo jedz iemy do rodz iny we Francji nawe t zacz ęli jecha ć sami ma na 2 tygodnie n p . natom iast raczej racze j s ą bardz iej za interesowany prze z polską i doktor t o wyn ika z tryb y szko ły ta k po polskiej szko ły jedna k rodz iny tuta j polskiej rodz inie Francji jes t daleka, że tera z przez Facebook messenger a tak trochę, komunikuj ąc kuzynam i, ale t o jes t dosy ć ogran iczony, a ten my ślałem, że pa n b ędzie tamten francusk ą nutkę tam dodawa ł ta m nosi ł przed za śnięciem dz ieciom Marsylianka t ą metodą t ą t ą t ą po co n ie rozmawia ł ja rozmawiam z n imi po francusk u, więc po prostu nawe t na ul ice brzm i trochę dz iwne, że ja mówię jednymi znikło nie odpow iada po polsk u tak n ieraz, al e tak jes t tak jest przyj ęte i ta k tak robimy, wi ęc jedna k dobrze rozumiem wszystk o po francusku pa n jak panowie Polic o polityce we Francji m ówił pan i polaryzacj i m ówił pa n, że w zasadzie chodz i o t o cz y kto ś jest optymist ą czy pesymistą, a pa n jes t optymist ą pesymist ą racze j optymist ą optymistą, al e z pewny m dozą real izmu real izmu ta k nie jes t natury jeste m bardziej bardziej optym isty, wi ęc zawsz e pr óbuje zobaczyć pozytywn y aspek t rzecz y ta k ja wierz ę, że po prostu na to, że w Polsce wiele debat y tera z tak t e zm iany klimatyczne my ślę, że transformacj a si ę zaczęło ludzi cora z bardz iej sąsiadom rozwa ża si ę świadomie, więc myślę, że po prostu t o jest kwest ia czasu jes t kwest ia budżetu pieni ędzy, kt óre mo żna po święcić na to no i n o oczywi ście, gdyby politycy by ć mo że bardz iej odwa żny po prostu mo żna by ło zrobi ć rzeczy szybc iej natomiast wsz ędzie wsz ędzie jest pewn a inercja i po prostu we Francji szybko n ie było żadnego w ęgla, więc wtedy by ła decyzja o energ ia atomow a, więc ta m poszl i we Francja posz ła bardz iej w ty m k ierunku tuta j zasob y w Polsce są spor e zasob y węgla z powiek wszyscy powiedzą, że t o jes t drog i Węgier, al e do zm iany si ę do nieuniknionych po prostu te ż może jest potrzebn y taki pewne j l iczby ludz i świadomie podj ął podz ieli decyzj i natom iast wida ć kierunek już jes t wytyczony niekt órzy id ą świadomie niekt órzy d o po mało środki małe kroki pan, bo trochę ta m hamują, ale i t o jes t po prost u n ieuniknione, wi ęc kwest ia kwest ia czasu no pokolen ie pa n tak młodzież ju ż, kt óra tera z wyrasta ma inne spojrzen ie na przyrod ę środowisko kl imat tak oni w szkole, ale musi jeszcze 1 rzecz pan a zapytać czy jes t czeg o panu brakuj e w Polsce c o zacz ął pan t ęskni coś c o pa n z na s Francji, a nie ma teg o w Polsce n ie myśleć o ludz i cokolwiek jes t coś takiego, że pan czasam i my śli, a szkod a, że w Polsce nie ma n o i tylko prosz ę m ówić dobrego wina no bo n iemal n ie t o długo nie będzie, cho ć w, ale są pewne ludz i, kt óre zacz ęli produkować wino i to l iczymy na globaln e ocieplenie to zagadn ienie, al e s ą na wysok im poziomie produkuj ą bardzo małe ilo ści, al e po prostu bardzo dobrze, bo ju ż s ą sam o na i alb o si ę kszta łtują c o brakuj e nie po k ilu lat a w zasadzie odnajduj e si ę lepiej w rzeczywisto ści Polski ni ż francuskie n o pewny 1 produkt kupuj e we Francji jad ąc tak, bo jest niedostępny w Polsce t o jest pew ien rodza j czekolad a, ale szerze j mówiąc czekolad a, które si ę jak postępuje napoj e do mlek a by łem przekonan y, że bardzo tak jes t WizzAir i rzuc i jakąś nazw ę ser a, którego n ie w iem, gdyż produkowan y prze z lokalneg o producenta namawia też czek a raze m, jeżeli jeste m we Francji oczywiście skorzysta m, żeby zjeść w owej sfer y niższe s ą t e natomiast n ie można mo żna żyć też be z rad c i be z tych, które są we Francji ta m kolej jes t ponad 400 rodzajów ta k bardzo pan u dzi ękuję za dzisiejsze rozmowy pan z łe Marie był z nam i bardz o dzi ękuję dzi ękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA