REKLAMA

Poranny przegląd prasy Dominiki Wielowieyskiej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Wielowieyska witam pa ństwa zaprasza m na czwartkowy poranek Radia TOK FM za pana dla pa ństwa do pras y, a w Rzeczpospolitej k łopotliwe przelewy Mariana Banasia w ci ągu najbli ższych dni CBA ujawn i rapor t z kontrol i maj ątku prezesa NIK o n sam w sejmie twierdzi ł, że nie ma sob ie n ic do zarzucenia zaw iadomienia o popełnieniu przest ępstwa w spraw ie wynajm u kamienicy w Krakowie z łożył generalny inspektor informacji f inansowej jest n im Piotr Rozwiń » Dziedzic, chocia ż jak czytam tej w artykul e w portal u w irtualna Polska t o jednak n ie dzieli ć zresztą dawn e kolega podw ładny Banasia podpisywał si ę pod zaw iadomieniem prokuratury reg ionalnej i materia ł, który wp łynął z Ministerstwa Finansów jest poka źny, bo l iczy oko ło 100 stron i teraz ma si ę zaj ąć ty m prokuratur a wg RMF FM don iesienie generalnego inspektora dotyczy brac i Ka, kt órzy mieli n ie zg łosić wynajm u kam ienicy wykryt o tak że budz ące w ątpliwości przelew y mi ędzy Marianem Banasiem, a dzier żawcą generaln ie t o środowisko właśnie brac i AK no t o s ą osob y z p ółświatka sutenerstwo jeg o niektóre z n ich by ły skażone udzia ł w tak iej wojnie sutener ów w Krakowie mimo t o oczywi ście Marian Banaś, że nieprawd ą jes t, jakob y si ę kontaktowa ł osobami z e świata sutenerów cze ść wyg łosił tak ie oświadczenie powiedział też, że pokoje na godziny t o po prost u ludzie sob ie ta m, odpoczywaj ąc wywołało n o i ubawiło generalnie osob y, które by ówczesna na sal i posiedzeń kom isji d s . kontrol i Państwowej, ale tuta j w irtualnej Polsce bardz o c iekawy artykuł, kt óry pokazuj e, że w spraw ie Banasia mam y konfl ikt pomi ędzy CBA, a ABW te konflikty zreszt ą między r óżnymi s łużbami s ą niezwykle szkodliwe widać, że n ie za bardz o PiS panuj e na d sytuacją w tym artykul e w irtualnej Polsce czytam t o drug a służba wyda ła na siebie po świadczenie dost ępu do informacji n iejawnych, cho ć po dok ładnej anal izie kontaktów z bra ćmi AK ora z prze świetlenie majątku urzędnika mia ła podstaw y, b y odm ówić wydan ia certyfikatu Banaś jednak takie po świadczenie od ABW otrzymał jak t o si ę sta ło teg o ABW n ie chce ujawni ć z kole i k ierownictwo CBA po zako ńczeniu kontrol i o świadczeń maj ątkowych mia ło sporo zastrze żeń do finans ów prezesa NIK nieoficjalnie m ówiło si ę, że efektem kontrol i b ędzie zaw iadomienie do prokuratury, ale ostateczn ie CBA wys łało swoje odkryc ia do Ministerstwa Finansów i ta m i ministerstwo w łaśnie konkretn ie urz ędnik z ministerstwa wysoko t o zawiadomienie chodzi o t o, że urz ędnik instytucji generalnego inspektora informacji finansowej wys łał do te informacje do prokuratury noc ą spraw a jest rzeczywiście rozwojow a wszystk o wygl ąda na to, że jedna k prawo i prawdziwość chc e wziąć na swoj e kont o wszystk ie przew iny i w ątpliwości dotycz ące dzia łalności Mariana Banasia się z Marianem Banasiem dogadan o zg łasza wiceszef ów na wiceszefów NIK -u, kt órzy zostal i wczoraj powo łani s ą to 1 poseł PiS drugi były pose ł PiS tak że wida ć, że wszystk o idzie wszystk o idzie pomyśli PiS - u zresztą tak jes t tytuł artyku łu w Gazecie wyborcze j PiS mure m za nasze na c iekawe, że prawo sprzec iwu chcesz wziąć odpowiedzialno ść za działalność Mariana Banasia, al e tak w łaśnie jest je śli chodzi o komentarz e t o c iekawy komentar z Michała Szułdrzyńskiego dz isiaj Rzeczypospolitej wieszanie portret ów europos łów po na szub ienicy t o grożenie śmiercią zresztą udowadniaj ą sam i narodowcy, powo łując si ę na wydarzen ia sprzed 225 lat i na obraz Norblina i Szułdrzyński pisze, że zdan iem prokuratury, kt óra umorzy ła śledztwo w spraw ie w ieszania portret ów europos łów p o prokuratura twierdzi, że t o by ła tylk o inscenizacja s łynnego obrazu Norblina i dlatego zdan iem prokuratury n ie pope łniono przest ępstwa k ierowania gr óźb karalnych, bo happen ing mia ł charakte r symbol iczny, al e Szułdrzyński przypomina c o si ę wydarzyło 225 lat tem u Otóż w czerwc u wzburz a 19001700 dziewięćdziesiątego czwartego rok u wzburzony zdrad ę targowic ę t łum warszawski pojma ł i powiesi ł bardzo w iele os ób pow ierzenie portretów by ło realizacj ą wyroku śmierci wydanego prze z powsta ńczy Trybunał, jeśli wi ęc jak tw ierdzi prokuratura narodowc y odwo ływali si ę do scen y przedstaw ionej prze z Norblina to wcal e n ie chodzi ło o symboliczne w iezienie portret ów, al e po prost u o wyro k śmierci ty m samy m tak naprawdę co t u dużo m ówić odwo ływali si ę do egzekucji cz y te ż domagal i się egzekucj i jest, wi ęc grożenie śmiercią w h istorycznym sztafa żu 100 % racj i i prokuratur a po prostu, powołując si ę na Nor blin w zasadz ie chyb a n ie wiedziałem c o si ę powo łuje inny c iekawy komentar z Wojciech Tumidalski kolejn e narz ędzie dyscyplinowania adwokat ów Zbigniew Ziobro zawdzi ęcza izbie dyscypl inarnej Sądu Najwyższego z łożonej głównie, by prokurato r, który legalność wa ży si ę po niedawnym orzeczeniu z łe w Luksemburgu te ż drug a strona Rzeczpospolitej zreszt ą w Dzienniku Gazecie prawne j te ż Patryk Słowik pisze o tym, że Ziobro dyscypl inuje adwokatów no t o jest jedna k h istoria dosyć niewiarygodne chodz i o to, że m inister Ziobro dostaj e możliwość wyrzucen ia z palestr y adwokat ów krytycznych wobe c władzy no system si ę domyka oczywi ście na p ierwszy ogień p ójdzie mecena s Roman Giertych, bo kt óż, b y inny, gd y adwokackie organ y dyscypl inarne n ie uwzględniły żądania prokurator a krajoweg o Bogdana Święczkowskiego bywa ł Giertycha Szczęść dyscyplinarkę t o zw ierzchnik Colette Święczkowskiego Zbigniew Ziobro pośpieszył z e wsparc iem i złożył kasacj ę do nowe j Izby SN w tejże izbie w łaśnie s ą ludzie Zbigniewa Ziobry także wszystko idzie k u dobremu, czyl i k u złemu dl a mecenas a Giertycha, kt óry krytykuj e w ładze na p ierwszej stronie gazet y wyborcze j na ostrze żenie lekkości ln iany Black Friday Black Friday po polsku t o tylk o chwy t market ingowy różnica ce n w porywac h do 3 ,5 % jak się n ie da ć jutr o na okazj e pyta Piotr Miączyński i doradza poleca m pa ństwu bardz o ten artyku ł na drug iej stronie gazet y wyborczej Leszek Kostrzewski PiS przyznaje czekaj ą nas b ieda emerytur y, bo system si ę załamie n o tylko PiS zapomnia ł doda ć myśmy t o spraw ie dotąd PiS zach ęcał do optym istycznego wyczek iwania świetlanej przyszłości pod d ługimi rządami partii Jarosława Kaczyńskiego, a tu nagl e coś huknęło ot o ostatnie wypowiedzi Pawła Borysa szef a polskiego fundusz u rozwoju, kt óremu prem ier Morawiecki przekazał zarz ądzanie systeme m emerytalnym trzeba bi ć, al e o d kolejne j dekad y pocz ątek katastrofy demograf icznej w Polsce populacj a spadn ie z 38 do 24  000 000 w ty m stulec iu społeczeństwo s ilnie się zestarzej e tak du ża zmiana oznacz a praktycznie potrzeb a wymy ślenia kraj u na nową i jeszcz e m u skutk i zm ian wyludnienie miast ws i spade k ce n nieruchomości napi ęcia f inansach publicznych i system ie zdrowotny m wzrost podatków kurczen ie si ę lokalnego rynk u i bra k r ąk do prac y do teg o by ł wp isy tw itterowe by łego w iceministra pracy Bartosza Marczuka, który m ówi jak bardz o n iskie b ędą emerytury Borys i Maciej Borsa Marczuk nie ujawn i n ic, o czy m ludz ie pobie żnie za interesowani problemem n ie w iedzieli, dlaczeg o wi ęc mimo wszystk o te wypow iedzi szokują, b o po raz pierwszy m ówiąc tak wa żni pol itycy zwi ązani z PiS oczywiście m ieli w tym celu Borys Marczuk odpowiadaj ą za wdro żenie sztandaroweg o program u PiS dobrowolneg o oszcz ędzania PPK, czyli t o s ą Press liczne pracown icze plan y kapitałowe no w łaśnie tylko problem poleg a na tym, że t o PiS obni żył w iek emerytalny prze z zapomnia ł powiedzie ć Polakom, że w zwi ązku z ty m ich emerytur y będą jeszcz e ni ższe i t o PiS w ładzę utrzymać części do zer a nasz e zapas y ulokowan y w fundusz u rezerw y demograficznej, które mia ły s łużyć jako asekuracj a prz y zderzen iu demograf icznym z demograf icznym tsunami no w łaśnie on a niestety n ie wygl ąda t o r óżowo trzeb a oszcz ędzać na emerytur ę, jeżeli kto ś n ie daj e rady t o ja jedna k jestem zatem nie jes t w stanie odłożyć ze swej pensj i na w łasną r ękę t o ja jednak jestem za ty m m imo w ielu w ątpliwości, ab y PPK pozostać czas na przegląd pras y już min ął ja zapraszam pa ństwa na informacje po informacjach Gabriela Morawska Stanecka marszałek Senatu klu b lew icy, a po si ódmy 40 Sebastian Kaleta poseł PiS sekretarz stan u w Ministerstwie Sprawiedliwości porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA