REKLAMA

Dlaczego pan premier nie przeczytał jeszcze raportu CBA w sprawie Mariana Banasia? Kaleta: Nie znam dokładnego zakresu dat, pan premier bardzo ciężko pracuje

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:12 min.
Udostępnij:

Dominika Wielowieyska pytała Sebastiana Kaletę dlaczego pan premier nie przeczytał jeszcze raportu CBA w sprawie Mariana Banasia? - Nie znam dokładnego zakresu dat, pan premier bardzo ciężko pracuje. Niedzielę pan premier miał prawo spędzić z rodziną. Na pewno się z raportem zapozna – mówił w TOK FM poseł PiS z Solidarnej Polski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie go ściem Radia TOK FM jes t wiceminister sprawiedliwo ści Sebastian Kaleta prawo spraw i sprawiedliwo ść sol idarna Polska jednocześnie dzie ń dobr y pan ie ministrze wszystko wskazuje na t o, że ju ż pogodz ili si ę z Marianem jak o ugrupowan ie z Marianem Banasiem symb ioza kw itnie pol itycy PiS powo łanie na wiceszefów nikt nie martwi się pa n, że nikt wie, że PiS bierze na swoj e konto w łaśnie kontakty z e Rozwiń » światem sutener ów n iejasne przelewy w ątpliwości post ępowanie prokuraturze pan i redakto r ciężko, mówi że symbol PiS - u pan prezese m na naszym ponieważ, kiedy jes t t o powo łany na prezesa NIK - u zyska ły zgodn ie z obowi ązującymi przep isami konstrukcj ą pewnych instytucji ni ż w ko ńcu są tysi ące si ę wielk ą niezale żność jes t sko k pewnym pewn ą dozę niezale żności co zreszt ą było wida ć rozd źwięk między komentarzam i niekt órymi naszyc h polityk ów po publ ikacjach med ialnych, kt óre w n iekorzystnym świetle stawia ły prowadzen ie spr aw maj ątkowych prywatnych pada ła nasza natom iast fak t że s ą wyb ierani zast ępcy w iceprezesi prezesa na 6 kontroli na 1 ze n ie jes t n iczym zaskakującym n o potrzebna jes t zgod a z tego powod u takie s ą przepisy, gdyb y pan Marian Banaś zaproponowa ł ta k jak dzia ło drzewiej, czyl i np. polityk ów PSL na zastępców pracownik ów tak pa n prezes Kwiatkowski proponowa ł przesz łości to my ślę, że takiego poparc ia m ógłby nie uzyska Krakowie istnieje w iele hotel i wynajmuj ących pokoj e na godzinę ta m po prost u odpoczyw a po podr óży tak wierzy pan w t o, że tak si ę właśnie dzia ła w kam ienicy Mariana Banasia czy ciężko ju ż ciężko ci ężko przerzedzone mieszkańcy liczą, że ceny wje żdżającego z teg o powod u, że tego z czego tylk o PiS teg o typ u usług n igdy nie korzystałem, więc n ie wiem nie za rynk ów g łównie z rynk u kr ótkotrwałego wynajm u, a kolarze ABW da ło Marianowi Banasiewicz dost ęp do informacji niejawnych mimo jeg o kontakt ów z braćmi kanie nie budz i t o pan a w ątpliwości pani pan i pan i redaktor ja w swoje j książce telefon icznej ma m k ilka tysi ęcy numer ów telefonów my ślę, że służba pr óbowała zbada ć wszystkie telefon y, których lo s mi si ę dalek o taktowany z lud źmi i że nie obowiązkiem nie robię, ale nie w iem c o 1 z k ilku tysięcy osób, kt óre mog ą mie ć kont a 830 lat tem u i znajduje się w moje j ksi ążce telefonicznej robi ć myślę, że w iele wra żeń nie z e złotym łańcuchem się go nie ocenia pobierze bardzo t o jest szalenie un ijne n ie mówi o ty m, nowy m ówi o f izycznych mo żliwości dokonan ia pewnych czynno ści na temat przemoc y z tego c o mi wiadomo raport teg o c o mi wiadomo t o trzeba wszystk ie te w ątki zbada ło rapor t został sporządzony trafi na biurko prem iera, dlaczeg o premier n ie zdążył przeczytać t o tak a błaha sprawa n ie zna m precyzyjnyc h da t dostarczen ia raportu z ich godn ą dosta ł, ale profesją, kt órego dnia, jak ie obowi ązki danego dn ia miał pan prem ier panie pośle, bardzo trójkę pa n prem ier bardz o ciężko pracuj e n ie za ciężką, m ówi że ogl ąda Eurowizji jun ior pewn ie dlateg o n ie zdążył przed nimi bardz o wa żny czas ze swo imi dziećmi n p . tak iej form y jednocześnie, reprezentuj ąc urz ąd na wa żnej imprezie masowe j kulturalne j jak o prem ier, a jednocze śnie zapewnić rozrywkę 60 jakaś udają się one priorytetów cz y pani na trasie klasa wzajemn ie lekarzem m ówimy jednak o o niedzieli, kt óra też rodzina ma swoj e prawa i pan premier m a prawo też kilka godz in spędzić czasu z rodziną, a z tego co nie wiadomo co było ta m z dzie ćmi i oczywiście postaram y się zapoznać z tym raporte m n ie uleg a najmniejszej w ątpliwości z pewno ścią jestem przekonan y, że jeszcz e nieraz państwowe media są bardz o ty m temate m zainteresowań będziemy argumentowa ć, że Najwyższa Izba Kontroli w łaśnie b ędzie kierowa ła osoba no powiedz, kt óre są bardz o powa żne podejrzenia o sprawę jes t raczej pan i redakto r pana pan i redaktor, że PiS kar a za zarzuty, które są k ierowane wobec pana Banasia w g łównej mierze ma naturę moraln ą etyczną Ninie natomiast kwest ie formalne między wiarą zale żnym Britannica związania z e światem sutenerstwo i formalnej s ą i kilka zasadniczych my śli, kt óra wymaga m ówi w kwestii pan i proble m sko ńczyć także g łówna główna kierunek zorganizuje z tym, że to og ół panie nie wniesiono wzro k w sens ie m ówi o skal i komunikat ów o oburzen iu o proporcj i w po święconym czasie antenowym i czy w w ierszu w kasie s ą kwestie etyczne kwestie formaln e dotycz ące rozliczeń, kt óre wynika ły z zaw ieranych um ów przedwstępnych sprzeda ży cz y tak dale j rzeczywiście s ą kwestie, które s ą mama powinna być jasna z pewnością na tym skupia ł bardz iej Centralne Biuro Antykorupcyjne i w skali tyc h zarzutów, które pojawi ły wobe c pan a Banasia mam y sytuację, że izba kierowa ła osob a z zarzutem bardzo powa żnym ustaw ienia konkursów jako ś to tak iego oburzenia dzisiejszych krytyków pana pa n, że nawe t immunitet chroni, że zrezygnował z k ierowania najwyższą izbę KON izba kontrol i nad czek a na wyro k może w tej sprawie czy pa n Marek Banaś inżynierowi zresztą, ale pan i, że na 2 poseł panie redaktorze żonę za łożymy jak złożyć za u śmiech za łóżmy h ipotetycznie, że nawet dzi ś trzeb a ustalić, że doszło do popełnienia tak iego czyn u zabronionego sankcjonowane karnie b ędzie chciał po sobie, że pa n Marek marynowan a vito postąpił załóżmy, że postąpi analogicznie do pana rozpadaj ące się immunitetu za medialnej r óżni si ę ju ż służby wiedzia ły o dz iwnych kontaktac h Mariana Banasia i m imo teg o PiS wybra ł g o Kwiatkowski później dosta ł zarzut y, k iedy zosta ł wyb ierany wybran y prze z Sejm Sejm nie mia ł te j w iedzy natomiast PiS mia ł wiedz ę, a jeśli nie miał to znacz y, że to jes t nieudolność służb i na tym polega fundamentalna różnica, ale id źmy dale j prezes Izby cywilnej m ówi c o pana Banasia osoby, a ja mogę o to, że je żeli pani ju ż s łużyć maj ą wezwanie przy, ale też narzuci ła, bo jak ocen ia na innych mo żesz jednocześnie Anny wątku oznajmia Czechowski tłumaczy pa n na czy m poleg a różnica po prost u pan i pytanie od pana Banasia, więc pan i wyt łumaczyć w łaśnie pytam oceny Banasia w ty m sensie, że t ę wiedzę powinni ście mie ć przed jeg o wybore m, jeżeli nie mieści t o znacz y, że służby s ą n ieudolne jednak zobaczym y, jakie będą zastrze żenia zezwolen ie Izby cyw ilnej Sądu Najwyższego uzna ł, że s ędziowie, kt órych dotyczy wyro k z UE, czyli wskazan ie prze z now ą krajową radę sądownictwa n ie będą wyznaczan i do sk ładów s ędziowskich, poniewa ż trzeb a zdecydowa ć co zrobi ć z legalnością tak jes t to kur iozalne bezprawn e dzia łanie s ędziego, który przypom inam pierwotnie został sędzia wybran y prze z radę pa ństwa PRL dzisiaj tak ich s ędziów w Polsce s ą powszechn ie 6746 żaden sędzia jes t ćwiczy pani Gersdorf cz y politycy opozycj i apeluj ą, żeby się w ty m rok u psu ła c i sędziowie wstrzymali się o d orzekania poz a tym oczywi ście pa n s ędzia Zawistowski przekroczył interpretacji wyrok u słabo o n nie ocen ia krajowa rada s ądownictwa ani reformatorzy ustępstwa Rosja niczego legaln y, al e konkretny m postępowaniu, czyl i docent dokonywan ia tak ich oce n w drodze s łużbowej jest po prost u przekroczen iem mojej op inii w mojej opinii prawnych czy pan a Zawistowskiego pokazan iem, że część jej doczekać ko ńca la t orzeczen ie sędziów nie wiem, czego pan klasy k kina wysok o czek a, bo zazwyczaj reaguj e na 1 szczegół ocenia redaktor Niewiem Niewiem co czeka z teg o powod u, że kolejka, al e nie ustalon o lekarz sędzią krzy że i sprawiedliwo ści pani pani, że Ministerstwo Sprawiedliwości n ie ustal a skutk ów wobe c os ób, kt óre podejmują konkretne decyzje Anną ustal a minister rozwoj u radował, że jeg o zale żnych pozwal a w pełni pańską werset te ż do teg o odni ósł w mojej op inii kolejka sędziów, kt órzy chc ieliby zosta ć męczennikami wskute k łamania prze z siebie prawa, bo tak a jes t t o sytuacja jes t bardzo d ługa i nasze j strony wymagana jes t niezwykle ostrożnie ciężko r ównież w ocen ie tej sytuacji jedna k ja n ie mam wątpliwości m ówi t o na swoje j osob istej opinii, że dzia łania pan a Zawistowskiego s ą o d o tyle bezprawne są r ównież kuriozalne w łaśnie z przytoczoneg o wyżej argument ów powod u bo, żeby prze z radę pa ństwa powo łany jak o cena wydaj e się, że demokratyczny karę zdaj e wi ększość z n ich oraz sędzia znanych w kraj u, że rada państwa PRL rada pa ństwa PRL to w zależności o Jaruzelskim na czel e jak Andrzej Kryże zosta ł wiceministrem sprawiedliwo ści te ż by ł s ędzią w czasac h PRL-u, a nawe t skazywał opozycjonistów przypomn ę pan u za działalność opozycyjną t o wtedy PiS i t o nie przeszkadzał a jakie s ędzia, kt óry usi łuje stosowa ć prawo i rolę widzę to zara z si ę mówi podz iela radny nie stan ie t o j a ja nie zapom ina są podw ójne standardy niepodobne s ą tylko stosowan ia logiki, ale pani raczej, że mo że pani bezpieczna pami ętajmy, że wypow iedzi pani wyt łumaczy na czy m polega te n weekend ta opinia, kt órą przedstawia to op inia, którą przedstawi łem wyn ika z fakt u, że cz ęść środowiska s ędziowskiego opaczn ie i w sposób absurdalny, że pr óbuje stosowa ć wyro k Trybunału sprawiedliwości Europejski, który dla te j stron y po prost u niezadowalaj ąca nieciekawe oczek iwali wpros t interwencji Brukseli w zwi ązku z Luksemburga z Brukseli r ównież innych instytucji wobe c naszyc h refor m s ądownictwa i ja jedyn ie zastosowa łem w ty m op inii logikę, którą posługują si ę sędziowie dlaczeg o, ponieważ o nim, że ta rada s ądownictwa wybrana demokratyczn ie przez demokratyczn ie wybran y Sejm jes t n ie gwarancje niezawis łości sędziów, więc ci s ędziowie n ie pow inni orzekać, wi ęc ja, stosuj ąc t ę logikę n ie panie n ie mają jednak zm ianie tak, ale mnie spraw a jest dać zaś proszę mn ie prosz ę da ć dokończyć miasto przed rodakami ma zwolnienie t o wg pani może mieć skoro ma m prawo doko ńczyć t e ten wyw ód podjęcia zgodn ie z t ą logiką, że jaki ś orga n w tym przypadk u wg s ędziów KRS demokratyczn ie wybrany nie ma leg itymacji do teg o, żeby zbiera ć niezawis łych sędziów to się pyta m cz y takim organe m rada pa ństwa pan ie m inistrze w g prawa zdecydowan ie demokratyczne oraz najwi ększy przym iot do teg o, żeby Trybunał sprawie nie wypada si ę kr ew radzie sądownictwa tylko o organ ie, kt óry powo łuje s ędziego pan ie ministrze 2 sprawy zwykl e wskazuj e maj ąc żadnego zwi ązku tak że na 9000 sędziów, którzy s ą gran i przez niekonstytucyjne kary zgodnie z narkotykami wreszc ie po sprawnej chaosu prze z Andrzeja Kryże, kt óry skazywał opozycję Antoni to są, al e n ie orga n nie ma związek z obecne j są właśnie mnie nie m ówimy o statusie sędziów mają ostatnio się tan ie o mojej życiorysie konkretnego s ędziego w orzeczn ictwie o jeg o postaw ie życiowej tylk o ostatni musz ą państwo nie ma nic dorzeczy aż zwr ócono się co jes t proble m z legalnością krajow y depozy t dlatego zapowiedział wiedzia ła, iż zarzut niezasadności punk t tego orzeczen ia poprzedzaj ąca Sąd Najwyższy ma się odbyć na odpowiedź zgadza m się lekko wybiegaj ące napisa ł, że n ie można podwa żyć postanow ienia prezydenta bywan ie na s ędziego pan ie m inistrze czy zgadzamy si ę, że Sąd Najwyższy zajm ie si ę spraw ą wyroku s ól i oceny w łaśnie krajowej rady s ądownictwa zgadza m się w ty m czynie z e zgadzam się zb iec zgadzam si ę pa n ją, że wskute k r óżnych absurdalnyc h decyzj i procesowyc h Sądu Najwyższego i zawis ła prze d Sądem Najwyższym w izbie pracy be z prawa, które sto i za pytan ia prejudycjaln e i c o do te j sprawy b ędzie si ę chciał wypowiedzie ć Sąd Najwyższy jedna k zwraca m uwag ę, że w te j spraw ie również dotycz ą okoliczności, kt óre b ędą s łużyły pow inny s łużyć wydan iu stosowneg o rozstrzygnięcia maj ą charakter faktyczny znaczy nie ma przedmiotu teg o post ępowania, bo spraw a, by się rozwikłać, więc szkolne j ro śnie Matacz, rozkładając większa jej stosowania klucza żebrać wyro k z drugiej strony orzeczn ictwo Trybunału Konstytucyjnego, kt óry stw ierdza zgodno ść konstytucj ą kontrolerz y instytucji, że organ Konstytucyjny uznaj ąc, że rozdz ielenia jest okoliczno ść w różnych miastach ju ż wstrzymują si ę w opiniowaniu kandydat ów, poniewa ż uważają, że jes t problem z KRS i że czekaj ą na decyzj ę Sądu Najwyższego w te j sprawie w związku z tym problem polega na ty m, że wasze zasady, które jeszcz e wprowadzi ć dotyczące powo łania KRS - u na wprowadził chao s nie tani rowe r nie prowadził chaosu w prawie przep isy prawa s ą bardz o jasne chaos wprowadz a sędziowie, kt órzy po prostu n ie chc ą stosowa ć obowiązującego prawa jest nie szanuj ą hierarchii organów zrealizuj ą wyro k Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej jak przepis konstytucji, mówi że się s ędziwym to mogą potr ącić o d działania skute k jakiego ś wyrok u Trybunału z Trybunał sprawiedliwo ści Europejski, który z drugiej stron y nie stw ierdza tego co się stw ierdza w tych uchwałach czy pan n ie uznaj e tego wyrok u tak najcz ęściej go chwal ili teraz pan ie uznaje wyra żenie na zmienności schorzen ie objaw ia Pańskiej argumen t nie, ale mo im don iesieniem pani wie pani wytłumaczy skoro pan i się pogubi łem ani Miro panie ministrze ja odnosi si ę do treści euro najni ższy chc ę zrealizować wyro k sól to ja an i Maciejak ja k na czym pow inna polega ć realizacja wyrok u psuła w rok u zgodn ie z r óżnicy Trybunału Konstytucyjnego KRS zgodn a z konstytucj ą zgodnie z tym jak funkcjonuj e KRS obecn ie nie ma podst aw do stwierdzenia, że b ędziemy ta m zasiadający podlegaj ą naciskom wp ływom i nie wykona ł swoich zada ń w sposób nale żyty, a zate m spełnia ta te n organ warunk i pos iadania zaufan ia organ niezależny, a część kraju spe łnia, bo w Polsce jes t tak a zasada, że jak s ędzia wyda wyro k n iezgodnie z oczek iwaniem PiS alb o krytykuje zmiany w sądownictwie t o czek a g o alb o dyscyplinarka albo odniesie ń do prokuratury albo gr a się podobnie zresztą Ali pani senato r ostateczn ie tre ść merytorycznego rozstrzygni ęcia Aleppo upad ł podlegaj ącego niezawisłości s ędziowskiej, kt órego za, kt óre t o rozstrzygnięcie jak iekolwiek zwężone ma konsekwencje proszę ko ńczyć już n iema tak iego rozstrzygnięcia, wi ęc ani manipulują nie są oni mają w ielu nie ma takiej stron y konkretne przykłady poda ć merytoryczn e rozstrzygni ęcie s ą konkretn e przepisy te j represji wobec prosz ę bardz o prosz ę np. Jerzy w Olsztynie to, że to n ie jest represji znaczenie nie możecie to nie jest t o po t o, postanowienia Pinar wobec sędziów kt órzy, al e wyrok n ielegalnie oczekiwania na nie d a Patryk, jaki preferować wyro k w odpowiedzi pan i wyrok wyrok s ą kwestie merytoryczn e, a sędzia zresztą nie wyda rozstrzygnięcia merytorycznego ani nawet n ie stan ie poda ć przykład wiem, że zosta ł zdegradowany cofnięto n ie zosta ł zdegradowan y z mistrzem jest rada rada nic nie jes t rodza j n ie degradacj a bardz o dziękuję za zimowe go ściem Radia TOK FM by ł Sebastian Kaleta w iceminister spraw w łaśnie za informacj ę o informację Dominika Długosz Wojciech Szeląg i Karol Gac poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA