REKLAMA

TSUE, Sąd Najwyższy i umorzenie śledztwa w sprawie portretów europosłów na szubienicach

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:15 min.
Udostępnij:

Komentatorzy w TOK FM: Dominika Długosz z Newsweeka, Karol Gac z DoRzeczy.pl i Wojciech Szeląg z Polsat News - rozmawiali między innymi o TSUE, Sądzie Najwyższym i umorzeniu śledztwa w sprawie portretów europosłów na szubienicach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w itam państwa zaprasza m na dyskusje publicystów stud io Wojciech Szeląg Polsat ANR Karol Gac dz iennikarz portalu dorzeczy dzień dobr y e l i Dominika Długosz Newsweek dobryc h zd ążyła zdążyła atrament y zapa d z zaczn ijmy o d pan ów chcia ł poprosi ć wa s o ocen ę ci ęższego pos iedzenia kom isji d s . kontrol i Państwowej, gdz ie wyst ępował Marian Banaś prezentowa ł swoich kandydat ów na wiceszef ów Najwyższej Izby Rozwiń » Kontroli te 1 były poseł drug i obecn y poseł n o i m. in . Marian Banaś zreszt ą wyg łosił krótkie oświadczenia n ie za bardz o chciał odpowiada ć napytan ia związane z e swoją działalność nie bardz o chciał kamienic to znacz y w ogóle nie chciał te ż co prawda Wojtek ma rację powiedzia ł tylk o, że w Krakowie istnieje w iele hoteli wynajmuj ących pokoj e na godziny, aby odpocz ąć po podr óży lu b przygotować si ę do konferencji na wted y sala zareagowa ła radością na t ę deklarację na wyraźnie chciała, bo zawiązana na wzgl ędzie maj ą odpoczywać i chciałabym prosi ć o ocen ę tego część tego wydarzen ia Wojciech Szeląg Dominika, że jes t tak jakby m miał ocenia ć swoją rozmowę przez pan ów doceni t o potem jeszcze 1 z prezesem jest w zasadzie tak a jes t na pow iem, że dz isiaj jest nie w iem niedziela i co zrobić prawd a na zapytanie z chcecie zada ć jakieś pytania n ie odpow iem t o, że c o Polski parlament jest, że polskie życie polityczne sta ły si ę kabarete m właściwie nawet nie mo żna tutaj mówić jak ich tak ich dystynkcji nie bardzo mn ie umrze ć bo, b o polskie życie pol ityczne wystarczy sam o w sobie t o jes t ju ż truizm jednak tylk o pomy ślałem, że zupełnie ser io, że PiS kiedy ś wspominał i pol itycy jak ju ż przestali się przyznawa ć do pana 12, że znajd ą spos ób na jeg o odwo łanie zneutralizowanie n ie wiem te ż nie odwoływał si ę prawdami n o, że zmusz ą g o do Gdyni zamiast dodawania b ądź dodawanie -li pomocnik ów na pewno n ie jest zmuszan ie go do dym isji, bo w łaśnie gdyb y, gdyb y bank został w ty m rok u sam to byłaby wi ększa szans a, że stw ierdzi, że nie jes t w stan ie wykonywa ć swo ich obowiązków Teresa jes t wszystko siedzi normaln ie przecież dostaj e normaln ie pensję normalnie sprawuj e sw ój urząd dostaj e o d parlament u swoich zast ępców b ędzie normaln ie w cudzysłowie takim ta k w tak takim normaln ie jak jak t o u na s w Polsce jes t normaln ie b ędzie funkcjonowa ł Karol Gac wczorajsz e przes łuchanie wątpliwe dostarczy ło na m wiele rado ści pe łna zgoda to zdan iem Mariana Banasia rzeczywi ście prawdziwe c o do faktów no na pewn o n ie przysto i prezesowi NIK-u jes t żadną poważną politykowi no bo to jest po prost u kp ina, cho ć z drugiej stron y ma m może skontrolowa ć sprawę by ć może skontrolował c o nie znaczy znaczy, n iemniej jednak nie by ł jednak wola ł, żeby wok ół Najwyższa Izba Kontroli by ł rzeczywi ście spokój by ł prezes Kryształowej tuta j jakb y określonym charakterze Kryształowej op inii Najwyższa Izba Kontroli ma co ś ostatnio pcha ło wspom ina Krzysztofa Kwiatkowskiego z zarzutami, które został nagran y jak ustaw ia konkur s, na kt óry tak naprawd ę sobie pe łnił funkcję n ie było żadnego problemu co do Mariana Banasia wolał, żeby spraw a zosta ła najszybc iej wyja śniona, choć widzimy t o tak sprawnie idzie oczywi ście jes t dużo szum u pan premier zdaje si ę obieca ł, że przeczyta prze z weeken d raport CBA weeken d min ął 4 dni ta m może, więc agencja liczy zaś, więc można mo żna do pan a prem iera, że Krym zapytać się zapytać g o to, n iemniej jedna k wracając oczywiście jes t dużo szumu wok ół spraw y Mariana Banasia znacz ąco finalnie z teg o tak naprawd ę zostanie albo s ą oczywi ście pewn a powa żna wątpliwość poszlaki wskazuj ące na to, że wszystko by ło prawid łowe, cho ć w iele z tych zarzutów mo im zdan iem opozycję akurat nie do ko ńca trafnych, niemniej jedna k konkludując, bym wolał, żeby nasza Najwyższa Izba Kontroli stał ktoś, kt o jest w og óle poz a wszelk imi podejrzeniami t o my ślę, że wszysc y się zgodzimy, al e widzę, że Afrykę państwa już t o zgłosić pod wodz ą, więc z formularza jego zdan iem to n ie s ą zarzut y opozycji t o s ą zarzut y nie dezawuuj e tyc h zarzutów i tyc h w ątpliwości wok ół tego człowieka prze z t o, że kto ś konkretn ie jaki ś polityk nie zgłasza nie znając wag ę polityczn ą, a są zarzut y i Teresą zarzuty t o s ą wątpliwości bez informacji niezależnie o d teg o kt o zgłasza t o teraz dodaje Asia i troch ę będę adwokatem diab ła, poniewa ż wysłuchała wczora j ca łej komisji i oczywi ście też chcia łbym us łyszeć jakie ś odpow iedzi napytan ia, kt óre pad ły bez ust pana prezesa Banasia nie padły to by ło o świadczenie, które by ły kompletnie nie miał nic wspólnego z pytan iami, które padły wczora j na komisji, ale ma m r ównież g łębokie przekonanie, że pol itycy opozycji przyszl i ta m kompletnie nieprzygotowani, że t o co ta m si ę wczora j wydarzyło to by ły jakieś pop isy oratorsk ie pan ów posłów, który też nie miały w iele wsp ólnego z konkretnymi pytan iami pa n pose ł Szczerba m ówi przez 20 minut i nikt ju ż na końcu n ie wiedzia ł, jak ie pytan ie właściwie prezesowi Januszowi chcia ł zadać poniek ąd rozumiem również argumen t, który k ilkakrotnie powt órzył pa n przewodnicz ący Szarama naprawdę też widziałam c o si ę dzieje na te j komisji widzia łam zrobił wszystko, żeby nie dopu ścić do teg o, żeby pa n prezes Banaś odpowiada ł na pytania, żeby wyd łużać jak najdale j, al e rozumiem jego argument, kt óry m ówi ja słyszałem co do powiedzenia pan Banaś ja słyszałem zarzuty ja chc ę zobaczy ć dokument trzeba i o n wczoraj k ilkakrotnie również pote m na konferencji prasowe j po pos iedzeniu komisji mówił o ty m, że liczy na t o, że ten raport CBA zostan ie jak najszybc iej publiczne upublicznione, że b ędzie mogła si ę z nim zapoznać opinia publiczna będą nam si ę z nim zapozna ć pos łowie, bo wted y b ędziemy w iedzieli cokolwiek więcej niż to c o mówi Banaś i t o co mówi opozycj a i ten argumen t mnie traf ia, a na adwokata diab ła Dominika jest na cza s, a n ie, al e tutaj uporz ądkujmy pewn e sprawy oczywi ście przewodn ika przewodnicz ący Szarama tłumaczył za cza s, że po pos iedzeniu komisji poświęcone tem u, żeby wybrać w iceszef wyn iku, że trzeb a pytać o nich przed e wszystkim do zaka żenia należy przychodz i w kadencji prezes Banaś jawie będą globaln y problem żona n igdy n ie mia ła okazj ę czegokolwiek wydr ę widział chodz i o informacj ę Mariana Banasia, gdy ż oni sob ie skoro nigdy n ie miała szansę pow inna by ć przygotowan a do teg o posiedzenia moim zdan iem pol itycy opozycj i, kt órzy wczora j przyszli na to posiedzenie zreszt ą n ie byl i członkami komisji, al e święte prawo nie mogą przej ść zadawać pytania na pos iedzeniu komisji nie mogą brać udzia ł w głosowaniu n ie do ko ńca nawe t wiedzieli, jak i jest wn iosek do prokuratury m inister finans ów nie do ko ńca, gdzie n ie jest jawny znaczy to by ł tylko informacje nieoficjalne ta k jak on i n ie do końca m ieli po wiedz ę, jakie były to informacje n iejawne, wi ęc w ogóle moim zdan iem było bardzo dużo zam ieszania wywołanego r ównież przez polityk ów opozycji, kt órzy zam iast prz y przygod y z przygotowanymi 10 konkretnymi pytan iami do Banasia po prost u przyszli powiedzieć an i myśli na to, że moj a w łączyły si ę tylk o do tego co powiedzia ł Karol Gac jest tak a, że mo żna porównywać z Kwiatkowskim, al e powtarzam jeszcz e ra z sprawa Kwiatkowskiego wykona po ty m, jak o n został szefe m NIK - u natom iast sprawy dotycz ące Mariana Banasia znacz y kontakt y z osobami z e świata sutenerstw o jeg o wątpliwości dotycz ące o świadczenia majątkowego te spraw y były badan e o wiele wcześniej oka że, że pow inny być i PiS jeśli nie miał tej w iedzy to bardzo źle to znacz y, że służby działają, a je śli miałbym wiedzę to znacz y, że powo łał człowieka, który budz i bardzo poważne w ątpliwości, że tego te sytuacj e s ą zupe łnie, że absolutnie chc ę co do tego, że służby powinny zadziałać to c iekawe, cho ć przez pani ą redaktor po p ierwsze na rapor t centralnego biura korupcyjnego słusznie pan i dyrekto r zauwa żyła przed chwil ą, że pos łowie opozycj i wczoraj zrobili też tej sejmowe j komisji Serb chociażby, przewo żąc Sławomira Nitrasa jego przepychank i też czek a na jakieś ruchy z e strony cz y to prokuratury cz y innych sprawach wspinam si ę, o ile rzeczywi ście tuta j zgoda ta sprawa przesłankę wykona później tyle swoj ą żonę zarzut y prokuratorsk ie teraz m ówimy o pewne j medialnej przestrzeni wok ół Mariana Banasia z punkt u widzenia prawa jes t absolutnie człowiekiem ma on nic nie oskar żonym s ą oczywiście w ątpliwości wątpliwości moim zdaniem n ie pow inno być, n iemniej jednak mo że się okaza ć si ę za czas, jaki tak naprawd ę wok ół tyc h wątpliwości albo tyc h wątpliwości n iewiele zostanie ta m mieliśmy nagran ia ta m mieli śmy zarzut y prokuratorskie Krzysztof Kwiatkowski najlepsz y sobie pełni sw ą funkcję ma ło tego nie od 14 toczy si ę sprawa dotyczy s ą polityczną tak tocz y si ę sprawa w sądzie wobec kryzys u by ło t o zostanie prezes NIK zale ży od prokuratury nadzoruje wbili noża, ale na to co si ę wtedy będziemy te ż politycy Platformy kosz za bardz o się domagali odej ścia prezesa NIK, kt óry miał zarzuty n o, wi ęc kon iec końców no dl a mnie rzeczywiście t e sytuacj e s ą rzeczywiście nieporównywalne t o się zgadza informacja Radia TOK FM porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w stud iu Dominika Długosz Newsweek Wojciech Szeląg Polsat Caracas porta l dorzecz y kropkę PL ju ż, stawiając kropkę nad i zaraz przyci ąga następnych tematu chc ę powiedzie ć, że jakby proble m polega na ty m, że szefe m NIK - u który, kt óra t o izba ma kontrolowa ć instytucje pa ństwowe i także rz ąd, a ta m właśnie dominuj ą politycy prawa i sprawiedliwości je j szefe m jest osob a, kt óra teraz b ędzie wisieć na łasce lu b nie łasce prokuratury zarządzanej prze z polityk ę rządowego cz y Zbigniewa Ziobry t o powoduje, i ż za te n w łaśnie ma te ż za zastępców nowo ść t o niezależność dostawc y gazu, a t o mo że po prost u budzi wątpliwości cz y Najwyższa Izba Kontroli rzeczywi ście b ędzie spe łniać t e funkcj e kontrolną to ich pochodzenia życzą, al e właśnie n ie budz i w ątpliwości, bo s łowo, jeżeli już Karol Gac znow u przywo łać Krzysztofa Kwiatkowskiego chce pójść na pewny m etapie Kwiatkowski już niezale żnie o d prokuratury tylk o po prostu toczy si ę sprawa w sądzie lu b administracyjnej może w rz ądzie Platformy, ale nie byłby bra k trener a ju ż, że już nie b ędzie zale żał o d prokuratora Zbigniewa działające w ocen ie realności kurs rozwali już zale ży o d decyzj i sądu w tym sensie o n już n o nie ma żadnych opor ów, żeby normalnie kontrolować instytucje rz ądowe w taki tutaj zale żność rozmawiamy nikt t o jes t najwyższa izba an i niezale żnej będą no 1 Jarosław ujawn ia jedna k uważała, że nawet, jeżeli t o jest pol ityk partii cz y Platformy Obywatelskiej czy czy czy PiS-u to lep iej, żeby n ie zale żał o d prokuratury, która jes t zależna o d pol ityka rz ądzącego tutaj t o jes t te n malutki proble m WIG o nie zrobi ł jeszcz e jest 1 problem, który wskazują obydw a przypadk i, że nie mam y znaczy i te ż zastanowić czy powinni śmy mieć jak ikolwiek mechan izm odwoływania prezes ów tych instytucji, bo to, że oni nie s ą odwoływani zosta ło tak specjalnie ustaw ione, żeby wi ększość rządowa miała na mnie zale ży mogl i być niezale żni, ale mam y tutaj 2 przypadki by ły zgodne z prawem redaktorem zgadzam si ę na przypadek Jankowskiego te n by ł przypadk iem, który nie powinien wynik ów zdarzy ć i należało go odwo łać tylko nie ma ja k po prostu nie ma jak go odwo łań Polski syste m prawny niedoskonały, owsze m, jaka ś system prawn y by ł jedna k projektowan e na myśl jak o zadanie dla chodz i o t o, żeby ochronimy naciskali śmy rada jedno 1 teraz one związane z lateks u ora z innych przypadkac h jes t jak odwo łać jes t Trybunał stan u w ustawie Najwyższej Izbie Kontroli jes t powiedziane, że jeżeli jakaś osob a skazana prze z Trybunał stanu t o mus i ustąpić ze stanowiska można już dane ustalone zostan ą stanu no dobrze, ale teren dworca o d te j mającą polityków ta k jak PiS potrafi ł w 48 godzin z zmieni ć s ądownictwo i naci ągnąć konstytucję także dl a PiS - u nie ma n ic niemożliwego do pana Zbigniewa Ziobrę trzeba było zostawi ć przed Trybunałem stan u to 5 posłów Platformy nie przysz ło w tym Ewa Kopacz tak, ale proce s przed trybun a nowy trwało to b ądź realist ą o n może trwa ć na tyle szybk o, że mo żna odwo łać Mariana Banasia przed ko ńcem jeg o kadencj i to na pewno tylk o trzeba by determ inacji i porzucen ia zasady imposybilizmu prze z PiS oraz różnica zaś, al e i imposybilizmu, wi ęc jak dl a chcącego nie ma n ic trudneg o, ale dobre mecze chcia ł pozna ć o sprawac h s ądownictwa, bo sytuacj a jes t następująca mamy wyrok Sułek, kt óry właśnie orzek ł, że t u cytuj ę, bo pan minister Kaleta domaga ł si ę cytatu organ ora z jego cec h, a także spos ób w jak i zostali powołani jeg o członkowie mo że budzić uzasadn ione wątpliwości c o do niezale żności tego organu i tera z sprawa jak wrac a do naszeg o Sądu Najwyższego organ u KRS, a tym organ jes t KRS, ale minister, ale też upiera, że chodz i o radę państwa n o tak ta k tak tutaj tłumaczy odbędzie by ło dosyć zabawn e wasze r ówna obecne j rzeczywistości z radą przesunięcie cz y cz y pan m inister przemyślał te n przykład tem u t ę analogi ę nie czy chodz i o to, że tera z mo żna kwestionowa ć tak że status wszystk ich sędziów także tyc h, którzy zostal i powołani prze z radę pa ństwa, al e porzućmy na raz ie ten, choć generalnie, że sytuacja wygląda w spos ób nast ępujący ot o preze s Izby cyw ilnej postanowił, że n ie b ędzie dopuszcza ć do orzekania do sk ładów tych s ędziów, którzy zostali wybran i przez now ą KRS mam y decyzj ę zgromadzeń s ędziowskich k ilku miast, kt óre orzekły, że n ie b ędą opiniowa ć kandydatów na s ędziów skoro ma taka r e g o powołać skoro nie wiemy cz y ona jes t legalna no i teraz PiS narzek a, że to jes t anarchia oskar ża sędziów żyła mia ł prawo, że n ie rozumie wyrok u za zastanawiam się p isze, że rozum ie pewno zm ierza Wojciech Szeląg bardz o się podob a wypowied ź prof. Sadurskiego bodaj wczora j w toku, kt óry powiedzia ł, że Trybunał sprawiedliwości da ł polsk iemu Sądowi Najwyższemu tak ie element y jak kawałki mebl i dz ikiej wskaza ł po prost u z jak ich element ów pow inna się sk ładać t o badan ie legalności nowe j KRS i intuicyjnie mo żna t e elementy po łączyć i potraktowa ć t e wskaz ówki c óż jak o spos ób badan ia legalności tej do te j nowej KRS i w łaściwie w ja k tak przyjrze ć tym elementom to mniej więcej c o wiadomo c o z teg o powstan ie tak jak nasz e kawa łki mebl a w iadomo, jaka ca łość ma ma m a z tego powsta ć, je żeli kto ś rozsądnie podchodz i d o do tyc h spraw i nie w iem i zgadza się, że cza s na t y czarna an i białe c o w iadomo, jaki te n wyro k b ędzie dotycz ący nowe j KRS gdyby, gdyb y było wszystk o w porz ądku t o partia rządząca pojedz ie tak że wyja śnimy w ątpliwości HOKEJ n ie uciekała się n ie w iem do odwo ływania delegacji s ędziego to przez wida ć na 5 te nerw y i i tak ie poniekąd przyznawan ie si ę, że rzeczywi ście ma za 8 Karol Gac myślę, że dyrektor d ługo, bo jak dotychcza s sądzono zajmowa ć skoro zosta łem wywołany to mo im zdaniem te n wyrok n ie by ł taki jak iego, jak iego oczekiwa ła opozycja, aczkolwiek zgadzam się, że są pewn e przesłanki, które mog ą tera z nam wskazywa ć na pewien chao s owocami konflikt prawny cz y też jakiegokolwiek inaczej nazwa ć oczywiście opr ócz Sądu Najwyższego t o gry mo że wejście na pewny m etap ie Trybunał Konstytucyjny mo im zdan iem mo że tutaj iskrzy ć na Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy co ś mu szczególne w ątpliwości co do ASO miał ocenia ć Trybunał Konstytucyjny kwestii legalności kara s ługą zaraz podnieść armato r jest mogą się zara z podnieść chocia żby głosy, że prze d Trybunał Konstytucyjny pow inien zaj ąć stanowisko klasa og ólna swojego g łosu decyzją rządu rolnikom mówi o ty m, że to zresztą mo że otworzyć pewne furtki, kt óre mogą by ć teraz wykorzystan e o tym, tylko ma m namy śli wskazuje na pewn e zagro żenia c o do teg o konkretneg o s ędziego t o oczywiście jes t także nie może by ć tak, że ka żdy sędzia w Polsce będzie uczy ć po swojemu interpretowa ł pewne zapisy alb o raczej podważał pewne system y boj ą racze j oczekiwa łbym pewne j wyk ładni sta łej, która doprowadzi ła do tego, że do pełnej stab ilizacji właśnie są to o n chc e poczekać do tej wyp łaty może, bo t o mo że też spowodować, że PiS oczywi ście widz ę takie zagrożenie wręczono oczywiście nastąpi, al e widz ę pewn e zagro żenie anarchizacji b ądź pewnego choinką złota ile t o oczywi ście kwestia interpretacji Chanel m y w mo im przekonaniu po p ierwsze jest grup a sędziów, kt óra jes t bardziej pol itykami s ędziami to oczywi ście Stowarzyszenie Iustitia, które w mo im przekonaniu t o są bardz iej są pol itycy w togac h sędziowie oczywiście nie jes t be z winy, żeby tutaj nie było widać określoną k iwa głową z formatu nie jest be z be z w iny oczywi ście r ównież Ministerstwo Sprawiedliwości cz y szerzej ob óz rz ądowy bez 2 znają, al e nie oszukujm y się te ż polskie sądownictwo woln e od upolitycznienia wolne o d o d innych przywar i 2 i VAT, b o tak oczywiście n ie jes t, aczkolwiek na pewn o dl a obywatela n ic z tego dobrego mo im zdan iem ostatecznie n ie wyn iknie jak chcia ła zobaczyć w ko ńcu l isty poparc ia naprawd ę naprawdę chciała, b y w końcu te listy poparcia prawnicy r óżnią się właśnie ta m nic nie b ędzie n ic tam nie b ędzie tam n ie będzie po prost u żadnych podpisów bo gdyby on e ta m były tobyśmy ju ż dawno zobaczyli a ż wyparuj e rysie s ędziego jes t proble m, bo nie ma być wszczęta p isali w całości religia nadal si ę okazało, że ma 24 lokale, a nie 26 tej tak rozłożyć, kt órzy domagają się ujawnienia tych podpisów to s ą w łaśnie c i politycznej s ędziowie, kt órzy są bardziej nowoczesnymi s ą odwo ływani nagl e delegacj i tak czy znacz y to c o si ę dzieje dookoła KRS - u to co si ę dz ieje dookoła tyc h list poparc ia to co si ę dzieje dooko ła wyboru sędziów to co si ę dz ieje dookoła wyrok u psuła to jest jakiś cyr k, kt órzy w ogóle n ie pow inien zdarzy ć i ta k za t o odpowiada ob óz rządzący przede wszystk im, dlateg o że znowu źle zosta ły nap isane przepisy znowu źle dokonano tego sportu i ten wyb ór o d sameg o pocz ątku by ł obarczon y wadam i co by ło jasne dl a wszystkich dookoła tylk o nie dl a m inistra Ziobro poz a tym w te j kwestii je śli chodzi o decyzj ę Trybunału sprawiedliwo ści te ż pokazuj e decyzj a o powod y wydan ia ja k jak dalek o jesteśmy o d standardów jakich europejsk ich, bo ten wyrok n ie mógł by ć inny z te j racj i, że o n też dotyczy innych krajów Unii Europejskiej, a Unii Europejskiej s ą bardz o r óżne system y prawne i różne sposob y powoływania analog icznych cia ł tyk o politycy PiS-u uwielbiają tak ie właśnie przykład, że gdzie ś ta m pol itycy powo łują jak ąś jaki ś orga n albo mianuj ą jakiego ś ta m funkcjonariusza i to dowodz i, że w Polsce wcale nie jes t tak że w Polsce wszystkie upolitycznione tylk o właśnie, gdz ie my, gdzie on i jak bezpo średnio premier Wielkiej Brytanii powo łuje szef a BBC t o nie znacz y w, że sze f BBC jes t polityczną figurą, że BBC jes t upartyjn iona prawda, a na znak w Polsce w Polsce, gdyb y co ś takiego nastąpiło, o czy m zmierza natomiast część doby oraz prezes ów PZU n o, wi ęc s łuchać, ale ja tuta j n ie zgadza m się z Karolem gaze m takim okre śleniu, że to są s ędziowie, kt órzy uprawiaj ą polityk ę n ie zgadzam si ę z ty m, bo to w łaśnie jes t jak uzasadn ienie PiS - u tymczase m proble m polega na ty m, że jeżeli są łamane zasad y praworządności n o to s ędziowie po prost u przeciwko tem u protestują czy t o znacz y, że s ą pol itykami nie znaczy oni n ie popieraj ą żadnej partii konkretnej pol itycznie n ie chodz ą na partyjn y w iec, żeby mówić, że Grzegorz Schetyna jes t naj fantastyczn ie, że liderem opozycji tylk o to c o on i m ówią to sprowadz a si ę do teg o, że ustawy, które zosta ły uchwalone s ą sprzeczn e z konstytucj ą i łamią niezawis łość s ędziowską i w praktyce rzeczywiście tak się dz ieje, bo proszę zauwa żyć, że mam y sytuację nast ępująco mam y notoryczn ie wydarzenia ta k jak sędzia podejmuj e jak ąś decyzj ę alb o wydaje wyro k niezgodny z oczek iwaniami PiS t o natychmiast ma natychmiast ma gro źby dyscypl inarki alb o w og óle zreal izowane post ępowanie alb o zostaje zdegradowany, czyl i zostan ie pozbaw iony delegacj i do sądu wyższej instancji albo spraw a zg łaszana do prokuratury t o jes t po prost u ew identne, wi ęc t o łamanie niezawis łości jes t po prost u widoczne w praktyce n o i tyle, al e t o może na chwil ę wrócimy, ale ju ż po informacjach Radia TOK FM porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w stud iu Dominika Długosz Newsweek Wojciech Szeląg Polsat Karol Gac portal dorzecz y kropk ę PL rozmawiali śmy o sprawac h związanych z s ądownictwem i tak pokr ótce tylk o powiem, że mam y problem nast ępujący psuj e wyda ł wyrok uznaj ąc, że Sąd Najwyższy będzie musia ł si ę pochyli ć nad legalno ścią krajowej rady s ądownictwa i generalnie na d problemem cz y Polsce sędziowie rzeczywiście maj ą zapewnione warunk i dzia łania w takich rzeczy rzeczywi ście s ą niezawiśli n ie czy s ą zale żni o d o d władzy o d partii rz ądzącej na Sąd Najwyższy b ędzie zajmował tym w grudn iu, ale problem polega na ty m, że PiS zarzuc a s ądom szerzen ie anarchii łamanie prawa, bo s ędziowie si ę wstrzymuj ą o d opiniowania kandydat ów na nowyc h sędziów KRS nowa ma powo ływać, czyl i istnieje problem n o rzeczywiście chaos u prawneg o tak nagle może się okaza ć, że status s ędziów wybranyc h przez now ą KRS będzie zakwest ionowane na pytania wted y c o z tymi wyrokami tak dale j tak dale j, chociaż myślę, że silnej żądają n ie będzie nie będzie n ie b ędzie tak dramatycznie, bo myślę, że t e wyroki jednak nie b ędą podwa żane problem moim zdaniem jest o t o c o chcia łam zapyta ć to czy tak a wojn a z sędziami, bo t o jes t taki rodzaj wojn y totalne j tak cz y przypom ina taki przypade k przepraszam, że z mojego ogr ódka, al e właśnie sytuacj a, w kt órej s ędzia wyda ł korzystny n iekorzystny dla NBP wyrok, bo ta akura t by ło w proces ie z gazet ą wyborcz ą i o d razu osob a zwi ązana z oboze m PiS k ieruje do prokuratury spraw ę tyc h s ędziów mam y si ę t e ci ągłe gro źby postępowaniami dyscypl inarnymi wobec tyc h sędziów, kt órzy albo się wypowiedzieć krytyczn ie na temat zm ian w s ądownictwie alb o wydaje wyro k n iezgodnie z oczekiwaniami i t d . tak dalej t o jes t bardz o z ła praktyk a jednak zastraszan ia będzie tak cz y każdy s ędzia, który wyda nie tak i wyro k jak trzeba n o naraża si ę te j władzy n o właśnie to jest bez wzgl ędu na ważne dobrze daj ąc przykład wobe c tego co pa n redaktor przed chwil ą m ówił przed przerw ą, bo to n ie jest kwest ia teg o, że sędziowie wypad a si ę na temat y pol ityczne, o ile z, jeżeli uznamy, że syste m praworządności w Polsce to jes t tema t polityczny t o wszystk o jes t polityczne te to jes t kwest ia teg o, że s ędzia, kt óry nawe t jak nale ży jak iegokolwiek stowarzyszen ia w momencie, k iedy wydaj e okre ślony wyro k nast ępują okre ślone zapewn e przypadkow o konsekwencje i będziemy na t o patrz ą i maj ą świadomość tego, że jest du że prawdopodobie ństwo, że w zależności o d tego i jak o że t o będą problem y albo nie b ędzie problemów, wi ęc pytanie naprawd ę t o co upolitycznienia, a może powie, że t o oczywiście tuta j moj e obaw y dotyczą są w jakim ś sens ie w cudzys łowie prywatne, poniewa ż ja ma m kolejn e proces y NBP, je żeli s ędziowie b ędą zastraszanie jako zrzekn ą n iezgodnie z oczekiwaniami NBP czekają konsekwencje ni ż to no upol itycznienia tak mamy takie s ą praktyczne konsekwencj e, al e moj e pytan ie jest nast ępujące, bo ma zbli ża si ę kampan ia prezydenck a właśnie mo że nawet na to ma być ju ż trwa cz y te czyt a wojn a s ądami będzie mia ła wpływ na t ę kampanię prezydenck ą, bo PiS wychodz i teczk ę z założenia, a ludzie n ie wiedzą, o c o w tym chodzi albo n ie lubią sędzią albo nie wiedz ą, o c o chodzi to mo że nie ma żadnego moim zdaniem PiS ma rację i że nie będzie jak moim zdaniem ta będzie miała wp ływ na wynik Andrzeja Dudy mo im zdaniem będzie mia ło żadnego wp ływu to tutaj t e sprawy już n ie maj ą wp ływu na nie wywołują a ż tak ich emocji społecznych jak bywa ło jeszcze 2 lata z ubolewan iem potw ierdzam normalnym spo łeczeństwie powinni mie ć ogromny wpływ nie b ędą mia ły żadnego cz y z ubolewaniem, dlatego że z tob ą zgadzam tylk o lata ubolewam nad własnym zdarzył si ę ja k jak zawsze w inne społeczeństwu, al e przypomnę te ż 1 fakt, że właśnie tocz y mówi pani Renata Długosz rozwin ą w apogeu m konfl iktu Trybunał Konstytucyjny os ób w sporz e z komisją Europejską tak naprawd ę prawo i sprawiedliwo ści rosły sonda że, a nie spada i to jes t pewien zna k co do tego c o mówił pan redaktor z chwil ą pan i redakto r przed przerwą, komentuj ąc mająca no oczywiście trudno nie zgodzić z ty m, że maj ąca przynajmn iej cz ęść sędziów jes t upol ityczniona chociażby kwest ia całych wieców opozycj i, gdz ie sędziowie do łączyli spokojn ie do manifestacji, gdzie byl i politycy t o jak chociażby wypowied ź nie m ówiąc szkolona p ierwszy prezes Sądu Najwyższego gdz ie kt o powiedział że, choć przechodziła świeczka dla Andrzeja Kani by łego już organizowane przez NATO si ę na mocy chociażby w stronę tworzenia chocia żby takich nie w iem r óżne zarzuty cz y uzasadnienie chociażby nowymi, które jak t o si ę bawił par a publ icystyka czy chocia żby s ędzia Wojciech Łączewski, ale polityczny prokurator przecież n ie przeszkadza n o niezale żna prokuratura prokuratora Seremeta by ła wzore m niezależności żalił, o czy m m ówił wczoraj jak UPR n p . prz y okazji warszawskiej reprywatyzacji mówiąc wted y, k iedy prokuratura niezależna to jak pan uważa dochod y uzyskane w obecnej kurator Anda nadal pa n redakto r tutaj już zwraca alb o cz y mówi argumenty mówi konsu l generalny mówi raz i państwa jes t rozmow a pan a ministra, ale też pani ą redaktor wracaj ący tą sprawą Wojciecha Łączewskiego, kt óry my ślał zap isu do Tomasza Lisa jak tuta j atakować prawo i sprawiedliwo ść tak tak w ogóle cz y publiczna wypowiedź, a co t o jako ś coś zmienia mo im zdaniem rozmowy cz y prywatn ie sędzia, że mog ą mie ć poglądy bo, chociaż dać szczęście, bo nawet biorą udzia ł w wyborach musz ą podejmować decyzj ę w ty m, że t e pan ie karze ma zgo ła nie pomaga zrozumieć nawet mniej uwag ę gazet y, a potem ekolodzy s ędziowie chronili, choć wielkich przyk ładów by ło, ale wracając to na pewno nie służy spo łeczeństwu c o do kampan ii prezydenck iej, czyl i tego drugiego pytan ia pan i doktor się zgadzam z tym, że nie b ędzie mia ł wi ększego prze łożenia czy spo łeczeństwo w innych mniejsze, ale widzę raczej po n iej żadnego dnia uważa, że dobrze, ale ja k ja racze j uwa żam raczej uważam, że jeżeli mo że t o środowisko s ędziowskie sobie w inna, al e an i społeczeństwo, wi ęc jeżeli pa n redaktor tak krytycznie wypełnia si ę na ich tema t spo łeczeństwa jako krytycznie Opera na tema t bezpiecze ństwa pytanie jesteś ju ż wyrazi ł ubolewan ie ja ubolewam, że w normalny m w normalne j sytuacj i na normalny m spo łeczeństwie tak pow inno by ć natomiast mamy tak ie społeczeństwo, jakie mam y ja si ę na n ie obrażam, że jest, jak i jes t, czyli że jest normaln y rozumie n ie, że sytuacja nie ja uważam, że sędziowie sam i oczywi ście są winni i t o, że wysy łano do prof. Gersdorf poczt ówki wypiera t o oczywi ście naród wysy łał tylko Troszyna Ministerstwo Sprawiedliwości inspirowa ł tak tylk o troszeczk ę wysy ła n iestety też w ko ńcu obywatel e, wi ęc nawe t wysy łał również pewne ma ile ora z cz łonkiem narodu polskiego tak t o prawda, al e s łuchać, bo chcia łem pozna ć tak że o decyzj i prokuratur y w spraw ie w ieszania portretów wyż szych Wojciech szp il krzyż za łamał, al e jedna k zastanawia się symetryczn y czy pa n redaktor do teg o jak rz ąd, bo Rosja jest pa n redakto r podatek przyk ład portretem Lecha Kaczyńskiego to ja przypominam, że wtedy ministra to jest w łaśnie Zbigniew Ziobro absolutnie n ie ten propo s miałam przykr e my śli, al e Rz pose ł po te n przykład mamy raczej chodzi o to, że czeka jest bardz o komentarz Michała Szułdrzyńskiego, który m ówi, że jeżeli prokuratura si ę powo łuje do Norblina to przypom ina, że jakb y Norblin ilustrowa ł po prost u wydan ie wyrok u śmierci po prost u tyc h ludzi pow ierzono z tego punkt u jak zmieszaną wra z z c o wida ć na na obrazie Norblina, że w ieszano w niektórych przypadkac h obraz y, ponieważ samego delikwenta nie uda ło się dopa ść, a więc problem poleg a na tym, że jednak to były grac z przegrane dlatego, cho ć pan i redaktor, żeby zostawi ć na dyskusj ę także pa ństwo zaskocz ę tak sądzę, ale nagran ia przy ocenie akura t t ę ocen ę prokuratora mo im zdaniem moim zdaniem to nie pow inna mie ć miejsca tak samo zreszt ą ten happening cz y jak ąkolwiek nazwać oceniam bardz o krytycznie mo im zdan iem takie event y w przestrzen i publicznej służą niczemu dobremu bow iem doskonale czy m si ę kończą czym si ę ko ńczy eskalacj a różnych r óżnych emocji jak najbardziej ceni ę t o źle mo im zdaniem powinno to by ć pewny m stopn iu ścigane troch ę troch ę dosta ł uzasadnienie moim zdan iem jest troszk ę kpin ą z rozsądku rozum iem, że trzeb a by ło jakieś znale źć się, wi ęc oddaję g łos mo im szanowny m kolego m, ale chyba trzeb a lekk o zaskoczy ła ja chcia łem powiedzie ć, że to jes t tak i fajn y przykład pokazuj ący jak pewn e rzeczy s ą w Polsce realn ie niedostrzegalne t o znacz y ja by m uwierzy ł niezale żność prokuratur y w momenc ie k iedy b y drug a stron a tak m ówiąc ogólnie, gdyb y prokuratura identycznie oceni ła potencjalny happen ing w tzw. z drugiej strony dz iwie siano, b y portret y innych polityków w innej winnej partii tylk o, że drug a strona n ie robi takich happeningów t o jes t r óżnica Dominika Długosz czy po obu stronach zdarzaj ą si ę różne wyniki, które nigdy nie pow inno się wydarzy ć odni ósł si ę, że te ż n ie pol ityce, sk ąd ma m namyśli sztuka je śli chodzi o moim zdaniem co ś n ie akceptowalna, chociaż inny inny wym iar na przestrze ń, więc kompletnie bezwzgl ędnie wym iar Ryszardowi żadnej rzeczy zwykl e nie ma, bo ulegli gro źby karaln e czy oznacza, że raczej jak o jako w idz te j sztuki uwa ża chodz i pan u SATA gro źby wobec Jarosława, ale to nie może być mowy Jarosława Kaczyńskiego na litość boską na inne mniej chętnie nowość równocześnie jak chcia ł wieść, że ura żenie uczuć rel igijnych to sprawa zupełnie innego porz ądku ni ż gro źby karaln e kt óre, jakby zach ęcają do przemocy tak że po przedstaw ieniu kl ątwa niema żadnych gróźb karalnyc h pod k ątem żadnego polityka litość dl a mnie rozumiecie alb o zdarzenia uczuć nie pracują na my śli pan Edward Olejnik w kontekście politycznym myślę, że jednak to czy Dominika kontrakt ten happening, skąd jes t w żaden sposób nieporównywalny ob ie stron y raczej wielbiciele, bo tutaj te ż, że nie by ło polityk ów prawa i sprawiedliwo ści byli 1 prawda na dłoni k ierowcy byli narodowości rozwiązań, tote ż nie byli pol itycy tylko ra z działacze prawd a nacjonal istyczny, więc po obu stronach si ę zdarzają takie h istorie zdarzać się n ie powinny t o uzasadnienie prokuratury powiedzia ł pa n redakto r Gac jest po prostu kpin ą, a zdarz a się n ie powinny natom iast po tak im uzasadn ieniu n iestety zdarzać si ę będą je tylk o chcia łam uporz ądkować, bo je żeli stosujem y tak iej symetrii, że si ę zdarz a po ob u stronach t o dodajmy jednak, że n ie chodz i o zorgan izowanie tak iego happeningu tylk o jak ąś kartkę z absolutn ie nagannym, kt órą ktoś przyni ósł na jakąś demonstracj ę ta k np. tam 2006 roku bodajże, więc n ie by ł zorganizowany happen ing tylko 1 osoba, kt óra znalazła na te j demonstracji pojawi ło si ę z tak ą kartką co te ż jest absolutn ie naganne jes t o co chodz i tylko o t o, że decyzj a prokuratury o tyle pol ityczna, że widać ew identnie PiS nie chc e sob ie zra żać tych n ie chc e sobie zra żać tyc h środowisk nacjonalistycznych w związku z ty m n ie oszczędza, poniewa ż boi si ę sytuacj i, w której Konfederację należności to jes t ewidentnie odważnie o świadczają, iż PiS nie chc e przecie ż decyzj ę prokuratury to jes t, al e prokuratura jes t pod nadzorem zgodnie z żadnej decyzj i s ą polityczne n o i wida ć ew identnie tak tak i rozd źwięk między dzia łaniami prokuratur y n p . w spraw ie Elżbiety Podleśnej i matki Boskiej w t ęczowej Euroligi nagle wchodzi w szóstej ran o, a t u, gdz ie mam y do czyn ienia z gro źbą karalną jedna k up ieram się prz y tym na to pol icja stoi si ę patrz y, a śledztwo prokurato r, a sprawdzan ie przewo żą trwa 2 lata 2 lata, żeby doj ść do konkluzji, że to jednak odległa zaledwie 2 dni nie no t o wtedy tak rzeczywi ście tuta j, b y błyskawiczna reakcj a zreszt ą były, al e w sprawie chodzenia CBA to ja by m chcia ła jeszcze jedno zdan ie uzupełnienie na tema t CBA wesz ło do urzędu Morskiego, żeby sprawdzić don iesienia pana radnego Buśkiewicza w spraw ie marszałka grodzk iego, bo też podobn o dosta ł ma ila CBA postanowi ło sprawdzi ć cz y ma il, który dosta ł Guzikiewicz i złożył don iesienie do prokuratur y w sprawie łapówki sprze d ilu ś tam 20 lat jes t prawdziwe t o na rynkac h, ale zaskoczeń mieliśmy tuta j mieć dobrze mie ć nadzieję, że ostro ść akcj ę pod has łem prof . Grodzkiej i był już pan i, kt óra p ierwsza zgłosiła ten zarzut t o si ę z niego wycofuj e jak rozumiem też pan i czu ła presj ę psychiczn ą, żeby da ć na fundację, ale nie dała za radzie dzia ła salon Rafała znale źli inny Chyła proch mus imy mus imy już kończyć by ć może będzie jeszcz e wraca ć do teg o wątku bardz o dzi ękuje Dominika Długosz niósł dz ieci, je żeli w Polsce kaszankę dzi ękuję bardzo orzeczeń ro k kape l Dominika Wielowieyska si ę z państwem żegnam zaprasza m na sobot ę na godzin ę dziewi ątą program wybor y w tok u nas z progra m wydawa ły Karoliny opolskiej lokat a jest zrealizowa ła go Jana cec h za chwil ę informacja p óźniej Maciej Głogowski magazy n EKG, a p ierwszym go ściem b ędzie prof . Marek Góra SGH porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA