REKLAMA

ZUS czy IKE? Prof. Góra: Obie opcje są dla nas złe. One są tylko dobre dla rządu

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-28 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:21 min.
Udostępnij:

- IKE czy ZUS, obie opcje są dla nas złe. Jednak ZUS jest o tyle lepszy, że jest systemem powszechnym. IKE jest systemem dodatkowym, z którym można zrobić różne rzeczy, tak jak teraz z OFE. Jedno jest pewne - trzeba podnieść wiek emerytalny i wszyscy będziemy musieli dłużej pracować - mówił w Magazynie EKG prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapitał gospodark a jes t dziewiąta 5 to jest magazy n EKG Maciej Głogowski dzie ń dobry dziś naszym gościem jes t pan prof . Marek Góra szko ła g łówna handlow a w Warszawie wsp ółtwórca reformy emerytalnej z końca lat dziewi ęćdziesiątych dzień dobr y panie profesorze b ędzie nowym na n ic z n iej prawie nie zosta ła stała otworem wr ęcz przec iwnie na raz ie zosta ło prawie wszystk o poz a zepsutym i niekt órymi elementam i techn icznymi, ale ale to c o Rozwiń » by ło najważniejsze t o zostało ta k na raz ie nie źle może pan u żył s łowa klucz a kluczoweg o na raz ie w polityce s ą w stanie wszystk o zmontować nie maj ą godnyc h polityka dzisiaj to jes t w ogóle kwest ia zakazie istnieje taka dysproporcja czasow a między ty m c o każemy jak wybor y zrobić polityk ę, czyli tu i tera z na s prawda uszcz ęśliwiać tym c o jest dl a nas wa żne c o jest tak że przesunięte w czas ie, ale 1020 i 50 prawda tutaj mam y dysproporcje system emerytalny ma nas obsługiwać w ty m bardz o d ługim horyzonc ie podczas gd y na decyzj ę bieżące, kt óre dajemy do zrozum ienia pol itykom s ą tu i teraz do ta k jak m ówię t o dotycz y ka żdego pa ństwa ka żdego rządu n ie w og óle n ie dyskutuj e konkretnych spr aw zwi ązanych z jakimi ś tera z w Polsce t o on asekuruj e pan nową tras ę będzie ogólne, bo t o naprawd ę jest to n ie jest tak, że t o jes t wszystko skontrolowane wyłącznie tym co si ę dzieje nie ma w ielu innych krajach dz ieje się podobn ie nie ma pan ju ż dość rozm ów o systemie emerytalny m w jak i spos ób mam na drugie strony mam y tak ie poczucie odpowiedzialności polegaj ąca na ty m, że jes t skompl ikowana spraw a, na której prze z lat a ca łe jak ąś zajmowałem najmocniej kob ieta na tym znam w sensie teg o jak to jak chodz i panie profesorze teraz t łumaczyć, ale tłumaczyć n ie w kontek ście w łaśnie jakiś szczegółów ale o co w tym chodz i, żeby ludz ie szczeg óły w drugiej kolejno ści rozpatrywania przed e wszystkim rozum ieli na czym t o wszystko poleg a jak chodz i o t o b y w przysz łości ka żdy ka żda Polka ka żdy Polak otrzyma ł świadczenie emerytaln e tak, ale pamiętajmy o ty m, że t o zależy o d teg o c o ka żda Polka ka żdy Polak zap łaci ZUS świadczenia finansować syste m emerytaln y jest dla m łodych, czyli pokolen ia pracującego dl a emerytów, czyli teg o pokolen ia, kt óre dostaj e dostaje świadczenie d o jak zobaczymy t o raze m to nam t o sk łada jak ta wym iana systemu, b y wol ę takie okre ślenie ni ż reform a w dziewięćdziesiątym dziesi ątym roku to na czy m polega ło to polega ło n a jak w dostrzeżeniu tego, że istnieje tak że interes pracuj ących n ie cz y mentalny to n ie jest coś jes t konsultowan e na Interze emerytów to n ie jes t wypłacanie emerytur tylko t o jes t odpow iednie wzi ęcie pod uwag ę i zważenie jednocześnie interes s ą m łodych interes emerytów jak to zrobi ć, żeby to by ło fa ir wobe c obu pokole ń, a n ie tylk o było tak jak powstaje system jeszcze w poprzedn im, że byli śmy skoncentrowani na ty m c o nale ży wyp łacić poprzedn iemu pokoleniu Łodzi w n ie płacą o d czas u tamtej reform a, kt órej do, której nawi ązywaliśmy nasze j rozmow ie minęło w iele la t i politycy podj ęli w iele decyzj i najpierw wyprowadz ili niekt óre grup y zawodowe znów z teg o 7 proc potem zmienili otwart e fundusz e emerytalne nast ępnie podnie śli w iek emerytaln y pote m obni żyli w iek emerytalny, więc wydarzy ło si ę naprawd ę du żo ka żdy rz ąd poprzedni coś tutaj prawd a majstrował niestety na pol ityczny majstruj ąc o to, żeby na bie żąco co ś uzyskać dla siebie c o będzie dalej si ę wobec dla s iebie w rozum ieniu bieżącego sprawowan ia władzy no t o cora z m y obywatele podatn icy wyborcy i przyszl i emeryc i będziemy np. w przysz łym rok u podejmowa ć decyzj e cz y pozwoli ć, by sk ładki zgromadzon e przeze mn ie otwartyc h funduszac h emerytalnych zosta ły przekszta łcone w indywidualne konta emerytalne cz y zgodz icie, by powi ększyć m ój zap is w ZUS-ie i chcia łam zrobić czy t o jak cz ęsto podkreślam jest wyb ór między 2 dobrymi z łymi wr ęcz alternatywam i ob ie s ądowe dla rz ądu z punkt u w idzenia bieżącego środków kt órymi na bieżąco b ędzie m ógł dysponowa ć natomiast dl a na s z 12 raczej niedobre w tym pami ętajmy, że to, że stosowanie nowej nie znacz ą s ą równie n iedobra to problem poleg a na ty m, że jak wyb ierzemy to i całe t o po pierwsze, zap łacimy 15 % n ie w iadomo dlaczego t o jest naprawd ę rzecz n o tak mocn o wątpliwa alb o rząd m a na t o swoj e konkretne odpowiedzi n o tak, ale rząd, al e dzisiaj odpow iedzi s ą ważne dz isiaj mam y potem b ędziemy chc ieli t e środki wykorzysta ć za 2350 my wiemy, że rząd chce te pieniądze wzi ąć, b y mieć tera z tak, al e rząd mówimy przecież t o niema znaczen ia czy m y te 15 %ow ą opłaty byśmy teraz cz y w przyszłości t o emerycie będziesz p łacił podatek c o więcej pa n Paweł Borys jes t delegowan y do obsługi teg o med ialnej tego projekt u, czyli sze f polskiego funduszu rozwoj u mówi n o system jes t tak skonstruowane, że osob y, kt óre są cz łonkami OFE przed przejściem na emerytur ę OFE przekazują w ramac h tzw. suwaka pieni ądze do ZUS - u wi ęc, żeby wyrównać tę strat ę, bo już n ie będzie suwak a to tera z b ierzemy op łata na to jes t takie zachowan ie jak o pami ętajmy, że w przyszłości mo że by ć kolejn a op łata przekształceniowa nikt teg o nie zagra wi ęc, że w przyszłości może być, jaki rz ąd, kt óry powie n o tych emeryt ów jes t cora z więcej chce ich głos mieć t o j a w og óle emerytur y zwolnień z podatku wted y cała sali, żeby ca ła ta stron a miała sens bardz o dobrz e przyjdzie będzie wyb ór w przysz łym roku likwidują OFE mam wybrać IKE, czyl i do ZUS ja nikomu n ie będę radził, dlateg o że sąd, że opcje w iem c o ja uwa żam za, gdybym miał tak ich by ło dokonywa ć ZUS o tyl e lepsz e, że ta k tak, bo t o jest ca ły cza s system powszechn y system, kt óry real izuje cele dlateg o zosta ł powo łany do pamiętajmy, że t o kraj jest czymś c o jest ju ż s ą dodatkowym, w kt órym można robi ć różne rzeczy się cieszymy, bo one s ą fajn e, al e on e podwa żają nasze mo żliwości zrobienia tego c o jes t najwa żniejsze, czyli f inansowania się później starości, ale podobno to i tak ma by ć całkiem prywatna na c o z tego c o jaki ś słowo tak ie, które prawd ę ludziom com Merlin PL konstytucj i zapisywać konstytucj ę poda ż zmieni ć al e, ale wa żniejsze coś innego tego będzie prywatne n ic nie wynika n ic dobreg o, dlateg o że dl a mn ie w przyszłości będę bardz o staje będzie ważne, żeby mia ł jakie ś środki do życia, a t o IKE nie n ie zapewni teg o gaz u zapewni n o tak, jeżeli ktoś to ZUS to mo żna oczywi ście duże w ątpliwości co w tym pamiętajmy, że ZUS operatore m ZUS n ie jes t systeme m z operatore m system u system jes t tak skonstruowan y, żeby by ł fair dla mnie zar ówno ja jeste m młody jak ja jeste m tuta j, więc to c o tak, bo dz isiaj my ślę o tym, si ę trochę ta k jak w ZUS -i e sprzed 20 lat to n ie jest ten sa m GUS nasza instytucja jest sam a na ten system, którym zarząd jes t kompletn ie inny istot ą zmiany, kt óra dokonała 20 lat temu n ie by ło wprowadzenie funduszy emerytalnyc h t o by ły dodatkowy m elementem potrzebny m dobry m, ale dodatkowym z n iego też mo żna żyć najważniejsze by ło to co zrobiliśmy, jeżeli chodz i o system, kt órym zarz ądza ZUS, czyli atrap a instytucjonalna została sama czy operato r tak naprawdę natom iast syste m kompletnie wymienione z t ą działa inaczej an i n ic wspólnego s ą cz ęstym budow ie zdef iniowane świadczenia sk ładki chodzi też inne chodz i o t o, że zastąpiliśmy f inansowanie podatkow e, które mia ło m iejsce wcze śniej, czyli podatk i to zawsze co ś czym zarz ądza pol ityk o f inansowanie oszcz ędnościowe, a podatk i od oszcz ędności różnią się ty m, że jak płacę podatki to n ic si ę generalnie nie nale ży po zap łaceniu wydatków indywidualni inżynier, gd y zdjęła oszczędności one s ą przyp isane do mnie i on e są zobowiązania wobe c mn ie, że w przysz łości, gdy będę tyc h środków potrzebował on e będą finansowa ć, al e wypowiedzia ł pa n panie profesorze ważne zdan ia, że to otwart e fundusze emerytalne mog ą być może ich n ie by ć, bo on e są narz ędziem tak im jak ZUS mo że być instytucj ą publiczną, al e ZUS mo żna, by sprywatyzowa ć instytucje n ie proponuje tak to wcal e n ie mniej n iekoniecznie byłoby techn icznie dobre, al e w teoretycznie mo żna, b y sprywatyzować ZUS zabić innego normaln e PTE tak jak to c o o ty m, zarz ądzały dawn iej Towarzystwa emerytaln e prawd a, bo to niczego nie zm ienia sam syste m si ę, żeby zrozumie ć, że istnienie system u i operator a system u s ą 2 różne byty, al e tak cz y inaczej, nawet jeżeli na c o dzień ka żdy z nas my śli jaki ś taki obrazowy skrótowy spos ób ZUS jak o instytucja syste m nowość skleja ten b łąd, al e tak, ale tak powiedział pa n, że by ć może wart o wybra ć ZUS jako pewn ik, że coś jednak to nie jes t moj a rada do kogokolw iek natom iast ana opinię ta k jak my op inia o tym, że to czym zarz ądza ZUS jest logiczne i skoncentrowany na cel u, dla kt órego emerytalny istnieje po co w ogóle rz ąd rob i t o przekształcenie OFE Wika tylko po pieniądze bierzesz chyb a tak n ie wida ć żadnego innego racjonalneg o powodu, a c o z w iekiem emerytalnym jes t najwi ększe wyzwanie przed tym samy m wszystk ie społeczeństwa Europy n ie tylk o Europy pracowa ć b ędziemy d łużej mo że b ędziemy d łużej, bo żyjemy dłużej ni ż t o c o wyn ika z dz isiejszego w ieku emerytalneg o pamiętajmy, że taki wiek na poziomie 60 paru lat to jes t zabytek dziewiętnastowieczne czy t o pa n wczoraj Rzeczpospolitej tak podobno zwi ązkowcy namawiaj ą pana prezydent a w kampanii wyborcze j zaproponowa ł na m kolejną zmian ę i teraz t o staż prac y miałby być bardzo z ły pomysł bardz o z ły pomysł, który bazuj e na n ieporozumieniu w przyj ęciu za łożenia, że emerytura jes t zap łatą za ci ężką prac ę, a nie stanie stacz y jest n ie jes t wsparcie ludz i, którzy są uwag i na w iek p óźne już n iezdolni do samodzielnego uzysk iwania dochodu jes t t o zupełnie innego za prac ę si ę p łaci natomiast emerytura nie jest zap łatą za pracę emerytura jes t ty m c o rob imy, żeby móc funkcjonować w okres ie, kiedy już n ie zarab iamy, a konsumujemy musimy z czeg o finansowa ć ten w iek przejścia na emerytur ę jak po racze j dok ładnie w iek pocz ątku pob ierania świadczenia jes t ważne niewa żne jak d ługo rozbijał to nie jes t zapłata za t e lata wa żne jak d ługo ma dostarczyć dlateg o te n stażowy pomysł jes t pomys łem wyjątkowo n iedobrym n ieracjonalnym n ielogicznym i wyn ika z błędnego założenia dotycz ącego teg o czym jes t emerytura i w efekc ie mógłby oznacza ć, że ten w iek przejścia na emeryturę na m jeszcz e dodatkowo obniży n o tak nauczyl i się wydłuży okre s, na kt óre my to ma nale żeć b ędzie mniej wyp łaty ka żdego miesiąca i teg o n ie uciekniemy oczywi ście pol itycy mogą zadeklarować b ędzie więcej, al e oczywi ście wted y, kiedy będzie trzeba zapłacić n ikt nawet n ie b ędzie pami ętał, a co teraz pow inno si ę w systemie emerytalnym wydarzy ć co pan a zdaniem jes t tak ą, nawet je żeli nie zg łoszono publ icznie prze z polityków, a to o d n ich zależy c o jes t najważniejszą rzeczą do zrob ienia tera z w systemie n ie trzeb a generalnie wić po wie, że n ic natomiast najważniejsze nawet o tym, nawet po te j obni żce wieku emerytalneg o nic n ie trzeba mnie czarek t o jest jasn e trzeb a podnie ść i tak, al e trzeba przed e wszystk im jasn o ludziom powiedzie ć, bo t o jest tak że w iek emerytalny czy kogo ś, kt o jutro b ędzie o ty m jak natom iast mamy m iliony ludzi, kt óre s ą w trakcie swoje j kariery zawodowe j im trzeba jasn o powiedzieć be z żadnych sztucze k i mrugania ok iem, że b ędą pracowa ć d łużej i do tego musz ą si ę przygotowa ć przygotować to znaczy dba ć o t o, żeby ich kwal ifikacje n ie przypomina ły sieci, żeby w wieku 60 lat n p . tak ich jak nagle się n ie orientowa ł, że tak nikt nie chce mnie zatrudn i, dlaczeg o mam y tak ie kwalifikacje tak a kwalifikacja w czyste j sprzed 40 lat dzisiaj nikt n ie produkuje teg o co um iemy robić n ikt nie potrzebuje moj e prace ja musz ę w w ieku lat 40 Paweł pomyśleć o swoich zatrudn ia go ści w wieku 60, skąd ma m powiedzieć, dlaczeg o ja będę potrzebn y na 1521 nie czas osób to na bie żąco tego nikt nie by ło przew idywanie przyszłości to jes t prawda wysoc e ryzykown a zabaw a t o c o mo żna łowić dostosowywa ć na bie żąco swoj e kwalifikacje zmienia ć si ę w ryt m zm ian teg o c o wytwarzamy c o potrzebujemy zwi ązku z ty m wytwarzam y do i nie ma innego wyj ścia trzeb a po prost u u świadomić sobie, że kwal ifikacje, kt óre zdobywam y w systemie edukacyjnym starczą na m na 1520 latach pote m trzeba niestety mie ć nowe mówi m y musimy kończyć, al e m ówi pan dok ładnie t o przed czy m bron ili si ę 23 lata tem u pol itycy, którzy obni żali wiek emerytaln y mówili n ie przejmujcie się ty m jak ktoś, mówi że jeszcz e d łużej pracować pa n zupełnie coś innego m ówi coś innego i 7 jest innego n iestety przejmuj e się my wszyscy mus imy się przejmować ty m, że będziemy musieli wypracowa ć naprawdę nieważne c o dzisiaj politycy powiedzą, bo to nie o d n ich b ędzie zale żało i d łuższa prac a będzie dl a nas n ie tylk o konieczna, al e także dobra, dlateg o że lep iej du żo żyć z p łacy ni ż niż mężowie ażeby móc to zrobi ć trzeba zadbać o t o, żeby by ć zatrudn ionym w kolejnyc h dziesi ęcioleciach swoj e kraj e zawodow y, a teg o na bieżąco pilnowa ć pan prof . Marek Góra szko ła g łówna handlow a w Warszawie wsp ółtwórca zm ian emerytalnych z końca la t dziewi ęćdziesiątych dzi ękuję bardzo dziękuję informacje w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA