REKLAMA

"Musimy pracować jak najdłużej!"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-28 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:21 min.
Udostępnij:

- Musimy usystematyzować przekaz odnośnie systemu emerytalnego. Fakty są takie - starzejemy się. Na rynku pracy jest nas coraz mniej, średnia emerytura będzie coraz niższa. Musimy jasno sobie powiedzieć, że żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo na emeryturze, to powinniśmy już dziś się zabezpieczać - mówiła w Magazynie EKG dr Małgorzata Gałązka-Sobotka Rozwiń »
Gośćmi EKG byli: Małgorzata Gałązka-Sobotka, Marek Rozkrut i Krzysztof Kalicki Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadz ie ekonom ia kapita ł gospodarka to jest drug a część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzień dobr y w naszym stud iu dzi ś pan prof . Krzysztof Kalicki Akademii Leona Koźmińskiego i wiceprzewodnicz ący rady nadzorcze j Deutsche bank u kłania się w dzień dobr y panie profesorze pan dr Marek Rozkrut partne r główny ekonomista firmy mi ła dzień dobr y dzień dobry pan i dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrekto r Instytutu zarządzania w ochron ie zdrow ia uczelni Łazarskiego Rozwiń » dzień dobr y dzie ń dobry co w te j ochron ie zdrow ia ostatn io pozytywneg o pozytywnego staramy si ę dba ć o swoj e zdrow ie coraz więcej s ą sami lep iej sama sam i się bad a chodz i na różne weryfikuj ące sta n zdrowia przegl ądy, ale badan ia znow u dobra inwestycja jes t dobr a wiadomo ść, że badania o d siebie badania t e obci ążenia systemu to mo że lepiej nie ma jeszcz e obci ążony syste m w łasny autorsk i naszeg o gospodarstw a domoweg o, p łacąc za to trosk ę z w łasnej k ieszeni 500 plus te ż r óżnych pieni ędzy dobrze t o znaczenie dobrz e, al e niedobrze dobrze są już dbajm y o zdrowie to o n w naszyc h r ękach jest przed e wszystk im dbajm y o zdrow ie b ędziemy dłużej żyć d łużej pobiera ć świadczenia emerytalne, ale ważne, żeby d łużej żyć zdrow i, a obsłużyć zdrowy, pobierając dłużej świadczenia emerytalne wszystko na m się do tyc h emerytu r sprowadza tuta j te ż du żo czasu po święcamy emerytur ą, wi ęc sem n ie mają mo żliwości tych tematów nie unikniemy tak że w magazynie EKG w dz isiejszym wydaniu również porozmaw iamy, al e może, b y inne spraw y na n ie umknęły t o, że stop a bezrobocia w październiku wynios ła 5 % wobec 51 we wrze śniu t o niejako zadziwiaj ące tak mamy szans ę, by jeszcze to bezroboc ie się obni żało z drugiej stron y za każdym raze m jak pa ństwo nas i eksperci przechodz icie do stud ia i prosz ę o komentar z jaki ś nowyc h danyc h to mówicie gospodarka na m si ę zaczyn a sch ładzać cz y spowalnia ć, więc się zastanawiam cz y gdzieś met a na rynk u prac y zobaczymy dr Rozkrut cz y, bo oczywi ście sezonow ą już nast ąpił pew ien wzrost, al e strukturaln ie mo żna oczekiwa ć m inimalny wzros t bezrobocia mo że nast ąpić po doszliśmy tak tańczyć do te j gran icy szczerz e m ówimy o bezrobociu ta dan e dotycz ące bezrobocia rejestrowaneg o są takie inne ni ż tak z tzw. badan ia aktywności ekonom icznej ludno ści, gdzie stopa bezroboc ia tak naprawdę n ieco powy żej 3 % tak jes t trzeci ą najniższą z Unii Europejskiej po Czechach Niemczech i dlatego że też uwzgl ędnia osob y, kt óre n ie rejestrują się jak o bezrobotne dodatkowo uwzględnia część szarej strefy, czyli życie liczba os ób pracujących natomiast w ty m ujęciu musz ą być doszli śmy do pewne j gran icy, że spade k dalsz e bezrobocia z bardz o trudne mam jaki ś elemen t spowolnienia cyklicznego spowoln ienia si ę ju ż dokonuje t o znajdz ie pewne odzw ierciedlenie na rynk u pracy r ównież Narodowy Bank Polski sw ój projek t zak łada m inimalne n iewielki wzros t bezrobocia, a może, ale wzros t bezrobocia b ędzie ju ż du żo mn iejszy słabszy aniżeli t o miało m iejsce w poprzednich cyklac h gospodarczyc h, czyl i sytuacj a pracowników jest niewątpliwie du żo lepsza jeszcze przez pew ien cza s b ędzie lepsz a aniżeli t o mia ło m iejsce w poprzedn im cyklu gospodarczym w poprzedn im spowolnieniu, bo te ż dzia ła powiedzia łbym demograf ia strona podażowa etycznej pracowników jes t cora z mniej to może nie powinienem pyta ć o t o cz y bezrobocie będzie nam tera z rosło, ale n p . o t o czy dynam ika płac przestan ie na m rosn ąć wzrost wynagrodze ń mecz chyba w stanac h dają si ę żona zwolni ła październikowa dobrz e jest wciąż te wynagrodzen ia w gospodarc e przeci ętnie podkreślam przeci ętnie, bo wielu słuchaczy bardz o mi nie wzros ło ta k na pewn o jednak cała Gromada rzeczy n ie oczekuj e się dale j cz y prognozuje wzros t około 7 % może n ieco poniżej 7 % powiedzia ł sytuacj a pracowników z tego punkt u widzenia siły negocjacyjnej wci ąż jest dobr a oczywi ście na to nakłada pewn e spowoln ienie gospodarcz e, a plus n o cora z wi ęcej przedsiębiorstw dan e pokazuj ą zaczynam im mar że spada ć, bo właśnie wzros t wynagrodzeń staje si ę ręcznikiem kosztowy m, który cora z bardz iej odczuwaj ą sami przedsiębiorcy z punktu w idzenia ich rentowno ści marżowości biznesu więcej trzeba wydawa ć na p łace tak dobry minimalna płaca wzrosła prosz ę pan b ędzie zła, a w przyszłym zobaczymy t o w najbliższym okres ie na pewn o tak ą decyzj ę w kolejnych latach t o, że zas łużyłem bardz o do tego zapow iedziany wzros t wynagrodzeń administrator jes t osobow y w iemy, że wtedy t e nożyce b ędą się w sposób naturaln y, że tak pow iem zbli żały zmniejszały t o te ż może wywo ływać t ą presj ę na naturę racj ę, bo zawsz e takim mechan izmem wp ływającym na wynagrodzen ia są relacj e pomiędzy r óżnymi sektorami, ale przecie ż w ostatnich latach państwa ora z bud żetowa by ła poszkodowana potem, ab y by ły zamro żone w zdecydowane j, abyśmy wszyscy jesteśmy zgodn i, że wyrządzenie administracji pow inny wzrosn ąć woleliby śmy, żeby maleć natomiast się t o c o radz ą nominalna czy wszystko jest stron ą tego prof. Kalicki jest inflacja pytan ie jes t, jaka jes t realna siła nabywcz a te j płacy jes t zróżnicowana gospodarcz o latach wojn a procentowa inflacja t o, o czym na m to co na t o uwagę, że realn a płaca n iekoniecznie mus i tak rosn ąć jak na m si ę wydaje zmian zlecenia p łace nom inalne to o urz ędnikach jeszcz e możemy także wspomnie ć za chwil ę, ale skor o pa ństwo pow iedzieli o tyc h wp łacanych bezroboc iu t o chciałem zapyta ć, jak ie znaczenie ma tak a informacja, kt órą zwi ązek banków polskich podaj e, że po 9 miesiącach teg o rok u wartość wszystk ich udz ielonych kredyt ów na zaku p mieszka ń dom ów osi ągnęła 87 % wartości ubiegłego rok u i wszystko wskazuj e na to, że ca ły rok 2019 będzie rekordowy m pod wzgl ędem rozmiar ów akcji kredytowej t o znaczy t o znacz y, że każdy ze z łotych dalej dale j rosną pewn ie jeszcz e te n b łąd, chociaż cora z bardziej w ątpliwe w sferz e budown ictwa m ieszkaniowego trw a, ale s ą te ż takie oczek iwania, że t o Banika na rynk u m ieszkaniowym nied ługo pęknie przynajmn iej ta, którą mówią, że nie wie nie wiedzą czy dzbanka pa n już mówi na m dzia łalność s ą tak ie opinie, że jes t on a b ędzie tak wyra z spowoduj e jakie ś spowoln ienie zakup ów mieszkań jes t jednak, że tak dobrze te ż użyczamy natomiast o ty m, pami ętać, że jest r ównie są sp łacone stare kredyt y stare kredyty złotowe tuta j mówi si ę o przyro ście kredyt u tylk o z łotowego, ale trzeba by ło spo żyć netto, jaka cz ęść kredytu zosta ł w gospodarc e sferze m ieszkaniowej spłacona r ównież w walutac h, a ile kredyt u z łotowego, o ile wzrósł kredy t złotowy myślę, że netto warto si ę troch ę mniejsze jak co dawniej na te dan e tonaż to on a oczywi ście troch ę się kompensowane tera z tuta j była sp łata tutaj by ł przez wierzę, że to, o czy m m ówi pan profesor jes t niezwykle wa żna i pewn ie, gdybyśmy spojrzel i dane tam g łębiej ta k jak pa n proponuje by ć może tak że c iekawych rzeczy byśmy dowiedzieli si ę jak tylk o by m chcia ł wiedzie ć ja k z interesuje si ę, wi ęc zapytam cz y t o dobrz e, że kolejny rok t o b ędzie rekordow y rok, w kt órym udz ielono rekordowe j l iczby rozum iem um ów kwotow o kredytów m ieszkaniowych to dobrz e czy źle to ma znaczen ie dla gospodarki cz y nie cz y dla naszyc h słuchaczy, kt órzy pożyczają pieni ądze w przyszłości będą mus ieli oddawa ć mo że kiedyś koszty teg o kredyt u si ę zmienią wszystk o b ędzie zmienia ło to ma jakąś mat ą jak ąś ma takie znaczenie czy nie n o tylk o pokazuj e pew ien optymizm gospodars tw domowyc h c o do ich zasadno ści w przysz łości zdolno ści do obs ługi kredytów pewnie bank i te ż mają tak ie dosy ć optymistyczne podej ście jes t, że ryzyk o kredytow e jest akceptowaln e z punkt u w idzenia pol ityki bank ów, al e widzimy to co si ę dzieje na rynk u on o oko ło 100  000 pożyczkobiorców n ie jes t w stan ie sp łacać swo ich kredytów nawet t o w zale żności o d segment u te j ilo ści os ób, które n ie radz ą sobie z kredytem w te j chw ili bardz o rosn ą i widzia łem ju ż tak ie ostrzegające o opini ę, że mus imy zwr ócić uwagę na to c o si ę dz ieje, poniewa ż możemy sob ie zgotowa ć poważny proble m w sektorz e bankowy m, wi ęc co t u m ówić, jeżeli powiem, że trzeba by ć ostrożnym no t o może nie być dobrz e widziane, bo wszysc y uważają, że kredy t kredyt y się daje nie źle się pozycja to jak daje to nie trzeb a dalej n ic nie rozum ie ale, ale raz i, że my ślę, że rozerwanie syndrom y ba ńki na rynk u nieruchomo ści są widoczne ja osobiście ma m tak ą perspektywę, że bardzo wiele os ób potraktowa ło rynek nieruchomo ści jak o alternatywny ryne k, w kt órym lokuj e swoje oszcz ędności ci, kt órych realizacja różnią si ę części mają, al e te n popy t zwiększony widoczny na rynku udz iela się również tym, kt óre dzi ś tyc h oszczędności n ie maj ą i w moim odczuciu wpadają w ten tak i naturaln y pęd, który by ł w idoczny r ównież prz y poprzedn iej ba ńce na rynku nieruchomości, że n ie kupowali zawsze tylk o c i, kt órzy pieniądze zgromadzon e na ten zaku p mienia, ale r ównież c i, którzy m ieli apety t na te n zakup z firm n ie uwzględni szukali m ieszkania i wychodzi, że trzeb a si ę w ciągu 3 dni zdecydować, jeżeli ten wybran e mieszkanie chc e w Warszawie na walce, a ceny rosn ą ceny oraz biorąc żadnej dokumentacj i oczyszczenia nie mog ę na razie nie chodziło w moim życiu n iekoniecznie musi mie ć do czynienia z bańką, która zaraz pęknie, dlateg o że jedna k wci ąż sytuacj a dobr a na rynku prac y m imo pewnego spowoln ienia ten optym izm, a szkod y słabnące, al e jedna k b ędzie wciąż otrzymywa ć na przyzwoitym poz iomie powiedział mimo n iekorzystnych tendencj i demograf icznych spad a liczba mieszkańców trzeba Polaków to r ównocześnie liczba gospodars tw domowych wcal e nie maleje, al e rośnie więc, by podać liczb ę mieszka ń z teg o punkt u widzenia oczywi ście wi ększe mniejsze t o dyskusj i również mo że się utrzymywa ć na przyzwo itym poziomie jak b ędzie sytuacj a na rynk u pracy przynajmn iej w najbli ższym okresie 23 lat można b ędzie wciąż przyzwoita czy takow e ora z nasz sąsiad w tej chw ili mam y do czyn ienia z sytuacją aż 3 osiach m ówię, że w Niemczech w tej chw ili zauwa ża si ę taki fak t taniej ą m ieszkania i Banika co ja w iem czy pewna pan ika ta k w zakres ie budown ictwa mieszkaniowego no ujawnia się, że p ęka tak może to nie jes t nasza fatalna co teg o nie ma badający pytanie czy ona jes t w Polsce jest zakres zadań nale żeć si ę również nasycen iem rynk u mieszkaniowego nie ma szan s w stosunk u do zapotrzebowania w Polsce n o tak t o zapotrzebowan ie t o mamy chyb a jeszcze rozci ągająca Żołna z zupełnie zm ienia proporcje się m ieszkania własnościowe m ieszkania na wynajem to tylk o teraz poszukam y informacji w rad iu TOK FM po informacjach cz ęść trzecia magazyn u EKG b ędą zdziwienia no i wr ócimy do tych pyta ń c o robi ć z tym i naszym i emeryturami cz y to czekać na t o merytoryczn ie czeka ć informacja jest szczy t ju ż trzeci ą nawe t część magazyn u EKG trzec ia część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzie ń dobr y w rad iu TOK sa m magazy n EKG, a w naszy m studiu pan i dr Małgorzata Gałązka-Sobotk a pan prof. Krzysztof Kalicki pa n dr Marek Rozkrut 42 minuty po godz inie dziewiątej jak zwykl e część trzeci ą magazyn u EKG rozpoczynam y o d kr ótkiego przeglądu informacji o z łotym frank 3 z ł 91 gr euro 4 z ł 30 funt 5 zł 6 g r dolar 3 z ł 91 mieliśmy jeszcze rozmawia ć czy powr ócić do dyskusj i o urzędnikach mo że na to czas u na m bardz o nie starcz y, b o za chwil ę zapyta m nasi goście z e zdziwienia, ale al e, by n ie umkn ęła nam ta informacja to chcia łem powiedzie ć, że rzeczn iczka prasow a Ministerstwa Edukacji Narodowej wczora j po spotkan iu m inistra edukacj i narodowe j z ministrem finans ów powiedziała, że oba j ministrowie w ramac h pra c nad projekte m bud żetu na rok 2020 uwaga przeanalizuj ą mo żliwość zwi ększenia wysoko ści subwencj i o światowej jeste śmy bardz o za interesowani informacj ą, jaką zostan ie zwi ększona cz y rzeczywi ście zostan ie zwiększona i w ogóle t o jes t n iezwykle ciekawa wiadomość zobaczymy czy sko ńczy się tylk o na zapowiedziach generalnie, al e t o będzie następować przez r ównie dalekiej przysz łości do dyskusji w og óle chodz i o finansowanie samorządów czyl i jak ie trzyma środki w kontek ście nowych zada ń, kt óra realizują, ale myślę, że system, kt óry nas n ie w 2 wiązek samorz ądy wyst ępują drogę s ądową, poniewa ż maj ą zara z badam drog ą sądową orzeczen ia akcjonar iusz przecie ż po publikacji ostatn ich danyc h o wykonaniu bud żetu za kolejny miesiąc okaza ło si ę, że wp ływy z podatku PIT s ą wyższe natychm iast pan m inister Skiba od raz u na Twitterze, żeby n ie by ło przepraszam za t o sumowanie napisa ł, że no to oznacza, że do samorz ądów wp łynęło więcej pieniędzy, bo przecie ż z drugiej strony w iemy, że samorz ądy oka y może wpłynęło wi ęcej pieniędzy, al e Kleczy pokryła koszt y, a noc ą kto ś mówi znow u on o na kosztach finansowych, al e n ie mówił o obowi ązkach, które samorz ądy mają zastajemy ob ie stron y przyros t dochodów versu s przyrost kosztów t o b ędziemy mogl i porozmawiać tak jest realne j sytuacj i K 2, ale pan a ministra z kim, kt óry tera z chyba właśnie o d podatków czasow e m inistra finans ów pozdraw iam wsp ółczujemy Chaja, dlaczego pozdraw iam Marek Zając resort n ie w ie jak AK, który kaza ł ktoś będą unika ć, al e jakoś jest działalność, gdyby ta m była ta ńsza poprawia no trzeb a brać czasami się sporadycznie zawsz e t łumaczyłem mo im kolegom, że niekiedy nawe t prezydentowi premierowi b ędzie, że nie ma środków pa ństwo nas i go ście s łuchacze ws łuchują się mam nadzieję t ę debatę, kt óra na nowo rozpocz ęła się o emeryturac h i troch ę za spraw ą r óżnych wypowiedzi odby ł si ę oszczędził przytaczania, kt óre to wypow iedzi chodzi myślę, że ju ż w ielokrotnie mówiliśmy n ie do ko ńca odpow iedzialnych wypow iedziach wysok ich urz ędników pa ństwowych takich strasz ących z drugiej stron y z prognozam i sześcioletni dziesięcioletnia Magda nie mo żemy dobrz e zaplanować n iczego na 3 lata z drugiej strony pan i prem ier Szydło ostatnio przypomniała, że to on a obni żyła w iek emerytalny z pomoc ą prezesa Kaczyńskiego prezydenta Dudy jes t z tego dumna te ż napisał o ty m na Twitterze i że zrobiła to, dlateg o że Polacy tak chcieli no al e m y tu mam y właściwie ka żdego dn ia jak ąś decyzj ę jako wyborc y i podatn icy przyszli emeryc i do podj ęcia, bo rz ąd alb o na m wprowadza PPK albo trzeb a by ło zag łosować za wyższym lub ni ższym w iekiem emerytalnym, czyl i n p . wybra ć parti ę, kt óra proponowa ła alb o teraz b ędziemy wybierać dok ładnie w przysz łym roku cz y chcemy, b y nasze otwart e fundusz e emerytaln e przekszta łcić Wika i wnieść 15 % o wą op łatę za to alb o pozwoli ć zapisać te pieniądze, które s ą w OFE na konc ie naszym ko ńczenie subkoncie tylko ko ńca, czyli be z l iczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ka żda decyzja jes t dobr a dl a bud żetu, bo będzie albo op łata w budżecie alb o mniejsze potrzeb y pożyczkowe fus ów alb o przychody podatkow e, tak więc za każdym raze m b ędzie dobrze co więcej jeszcz e taka ma ła zm iana o jak zap iszemy do ZUS - u to nasze kont o w ZUS -i e zostan ie do niego do łożona kwota, kt óra wyn ika z tego co jes t w OFE, al e przecież będziemy bra ć za lat a, a to co by ło Vasa zostanie przekazan e do fundusz u rezerw y demograf icznej, z kt órego mo żna czas pewną rezerwę z teg o fundusz u rezerwy demograf icznej pol itycy w łaśnie w świetle n ie prz y wszystkich n ie w og óle n ie oszukują, że tak nie jes t tylko w łaśnie bior ą na to pieni ądze na wypłatę 1314 emeryturę jes t zwan a po po życzkę do fundusz u solidarno ściowego, kt óry ma zostać utworzon e po t o, b y wypłacać w łaśnie trzynastą emeryturę tylk o świadczenie emeryta dodatkow e tzw . czyl i do tego rentę socjaln ą zasiłek pogrzebowy to dodatkow e prawie 6 miliardów z łotych opr ócz te j dodatkowej 13, czyli nie dość, że dam y się przekszta łcić, że bud żet, czyli rz ąd te n kolejn y zyska t o jeszcze sf inansujemy to dodatkow e świadczenie emerytaln e, które p isowiec i przeniesiemy obci ążenia w przysz łość i kolejn e pokolen ia b ędą płacić odsetki i co zrobić c o zrobi ć, bo właśnie można n ic nie robi ć, bo i tak rz ąd na ty m wygr a tak, bo jak ma m się zachować jego przysz ły emery t nie no, gdyby t o by ło logiczne Dalecki wydaje się, że podatki można dop iero p łacić wted y, k iedy wyp łata zostaje t o świadczenie zosta ło wykonan e tutaj przeniesienie pieni ędzy do IKE n ie oznacz a jeszcz e wykonan ia żadnego świadczenia, bo t o świadczenie ma by ć dop iero wykonaln e w po kryty m kra ńcowym rok u emerytur y 6065 lat i wted y mo żna by łoby ewentualn ie obciążyć podatkiem, ponieważ n ie w iemy, jak i b ędzie w og óle podatek i rozwi ązali, a po drug ie, prosz ę pamiętać, że jest warto ść pieni ądza w czasie Otóż tera z jak byśmy 15 % te j kwoty przeniesione, gdyb y cała by ła przen iesiona do Kate 23 miliardy potem m ówimy nie ma def icytu, al e ten def icyt jest czym ś finansowane w łaśnie tym jedn o jednorazowym podatk iem pan mówi pani płaci, że zaproszen ie Owsiaka 20 lat t o byłoby 23 miliardy tylko biorąc pod uwag ę warto ść pieniądza w czasie t o mogłoby by ć tak rzuc a na rybk ę 3335 miliardów nog i pyta m się c i, kt órzy t e środki obejmą b ędą mogli osi ągać t ę warto ść, która zostaj e rozbrat z sianem oraz 2 warianty, żeby wytłumaczyć, bo 2 Lasek zapowiedzia ł, że cz y ZUS idzie przekszta łcamy nasz e aktyw a do IKE to s iedzi z automatu i że n ic n ie zrobimy to tak się dzieje ma wyda ć alb o specjalnie zadeklarujem y, że mamy dosta ć w ZUS -i e, wi ęc mamy drug i gwarancj i i informacji powiedział 15 proc w ogóle nie powiedział, kt óry doradza, ale tam zdarzyć, że kt óryś raz ju ż dużo bardziej c o się dzieje dl a finans ów publicznych w ielu w drugim wariancie, je żeli pieniądze oba j służyli środki id ą do IKE wted y nast ępuje ta op łata 15 % przekształceniom, ale tera z on a stanow i doch ód bud żetu państwa doch ód z sektor a finansów publ iczny, kt óry pozwal a zwi ększyć wydatk i Watson, a drug im wariancie pieni ądze id ą do teg o ZUS-u to si ę n ie stanowi doch ód nie stanow i doch ód, al e daj e środki płynna pa ństwu, kt óre mo że wykorzysta ć zmniejsza potrzeb y po życzkowe n p . na po życzkę do funduszu solidarno ściowego, z kt órego wypłacana tzw 13 MR, czyl i państwo na tym zysk a zawsze w 1 z drogi, narażając si ę też no właśnie pomy śle skupili śmy na poz iomie teg o interesu pa ństwa i rozwój pa ństwo Waleria wszystko ważne stabilno ść finansów publicznych, kt óre są absolutnie dl a nas wszystk ich oczywi ście wa żne, al e nasi s łuchacze t o z na s dzisiaj pracujący wiedz ą co r ównież chc ą zrobi ć dysonan s poznawczy jak i w jak i m y również wsp ółtworzymy i n ie pokazując, że tak pow iem tak iej fundamentalnej prost e ścieżki, która pow inna nam towarzyszyć my śleniu, ale pol itycy an a stworzyli prostej ka żda nie chcieliby, żeby ścieżka by ła prosta dl a na s pla n, al e myślę, że mus imy mieć usystematyzowa ć przekaz, dlatego że te n przeciętny dzi ś pracuj ący o d naprawdę mo że w pewny m momenc ie straci ć orientację wiemy fakt y są tak ie starzejem y si ę na rynku pracy u na s jes t cora z mn iej wszysc y eksperc i rynku m ówią o spadającej stopie zast ąpienia, czyl i fakc ie, że ka żda kolejn a grup a wychodząca wchodz ące w okre s emerytaln y będzie dostawa ła mniej swojeg o przeciętnego wynagrodzenia w zwi ązku z ty m, że emerytura średnia będzie coraz ni ższa wobec średniego wynagrodzenia, al e w uj ęciu realnym, czyli ile możemy kupi ć emeryturę ma rosn ąć zgodn ie z tymi projekcja n o tak, ale się do wspierania szereg u założeń to jest koszt mówi się wywiązała się po t o, co koniec życia ustal a ogólne wrażenie mylen ia tzw. stop y zastąpienia drażnione warto ść emerytury an i l iderem jestem przekonany warzen ia takiego wn iosku lu b n ie mus imy jasn o wszystk im wszysc y sob ie powiedzieć że, żeby zwi ększać jedna k nasz e bezpiecze ństwo w tym okres ie, w którym przestajemy mie ć zdolno ść do zarobkowania jak to ładnie powiedzia ł pan prof. Góra to powinni śmy ju ż dz isiaj zabezpieczy ć s iebie na okoliczno ści jak najd łuższego czas u pracy powinniśmy pracowa ć jak najdłużej dlateg o dz iwimy jednocze śnie w ątek tzw. emerytur y sta żowej, która sugerowa ła on a sugerowa ła, że mogliby śmy teoretyczn ie z nadziej ą na wi ększą emerytur ę pracowa ć krócej wydaje mi się, że wiele w ątków, kt óre się ostatnio w dyskusj i o emerytur ę pojawiło n o wprowadza być może niektóre z absolutną, chyb a że takie sam e parametry starz y, żeby efektywnie podnie ść wiek emerytaln y, bo politycznie podn iesienie w ieku emerytalneg o dz isiaj szaleni, al e mówi się wzorować na tych, na kt órych si ę często wzorujem y ja n ie m ówi Korei oraz 73 lata m ężczyźni Panka 72 i dziewięćdziesiątych rok u, kiedy przychodzi emerytur a, ale chociażby t e stan y Zjednoczone kob iety efektywn ie przechodz ą na emerytur ę 661 roku przegra ł tak podaj e jak t e zapisane natom iast m ężczyźni przechodz ą w w ieku 67 , 60 tych chcę powiedzie ć, że my i o ile chodz i o w iek emerytaln y t o mamy najni ższy w krajach OECD jeste śmy na 3004 . m iejscem z punkt u widzenia 36 musimy kończyć tylk o nale ży też pami ętać w tyc h dyskusjac h o system ie emerytalnym pote m kolejnych propozycjac h, że ich jes t tak du ża i wątków jes t tak w iele, że no, a n ie wszysc y mają taką wiedz ę jak państwo nas i go ście trzeb a jedna k przypominać co kto i t d . je śli chodz i o przekszta łcenie OFE w IKE, kt óre to ma wydarzy ć w rok u przysz łym zobaczymy n o pewnie w po łowie roku będziemy mus i tak ą decyzj ę podjąć maj ą na m przekształcić OFE Wika i t o każdemu, chyba że dzia łające w przyszłość, chyb a że dzisiejsze konsumuj e wychodzi, że ka żdy z na s wykon a samodz ielnie tak ą prac ę i popros i o t o, żeby zapisa ć do ZUS-u zobaczym y jak b ędzie emerytur a stażowa t o jest nowy w ątek dyskusj i, który je śli si ę pojaw i jeśli zostanie zgłoszony w kampan ii wyborcze j np. tak jak sugerowa ła wczoraj Rzeczpospolita prze z pan a prezydenta Duda to b ędzie kolejn e potwierdzenie na to, że nie ma tak ich rzeczy, kt órej pol itycy na mn ie obiecają wygra ć wybory ma da ć umo żliwią syste m, kt óry jes t logicznie zbudowan e przez NIK n ie zakwestionowa ł log iki tego system u dyrekto r Rozkrut z dnia 29 kierunek jes t 1 z to jak mus i dziwi ć przeb iegiem wczorajsze j dyskusji, k iedy wychwalan o bud żet państwa projekt budżetu pa ństwa na rok 2020, dodając że ta historyczna się dziwię si ę o przebiegu wypow iedzi, kt óre padły tuta j wczora j tak w karierze, m ówi że gdzie wychwalan y jak o h istoryczne wydarzenie zb ilansowany budżet państwa ludzie o d lat 20 musi pamiętać, że budżet pa ństwa z tego część sektor a finansów publicznych prost y przykład, że w 1 roku w rodzinie mo że zad łużyć na 5000 zł, żeby sfinansowa ć dodatkowe wydatk i, na które n ie maj ą dochod ów, a w kolejny m roku mówią o tym, że ty m razem dużo się zad łuży na 10  000 z ł t o prosz ę wiedzieć, której rok u sytuacj a gospodarstwa domoweg o jest gorsza maj ą wsp ólnotę maj ątkową tak to fakt al e, ale wiele osób, komentuj ąc budżet pa ństwa patrzy tylk o na sytuację finansow ą tego m ęża lub żona, mówi że jest w tym mecz u w drug im roku, kiedy m ąż zadłużył, a żona się zad łużyła na 10  000 jest Super jest fantastyczn ie to historyczna si ę, a budżet pa ństwa cz ęść sektor a finansów publicznych, bo te n, a t o jak wygl ąda sytuacj a finansów publicznych to jest r ównież pochodzą tego co si ę dz ieje fundus z ubezpieczeń spo łecznych na życie w samorządach i t d . prosz ę pamiętać z teg o punkt u w idzenia najlepszy m rok iem dl a finans ów publicznych bud żet i ca ła sytuacja sektor a w roku 2018 roku ludz i mo żna będzie dwudziestym b ędzie wyra źnie gorzej, a uj ęcie tzw. strukturalnymi n ie chc e komplikować, gdzie 1 z gorszych wynik ów w całej Unii Europejskiej nie ma się z 10 Tang, wi ęc n ie mówimy naprawd ę życzę państwu pe łna schizofrenia i n iezmiernie ważnego być może uzasadni ć al e, al e Alemu, ale właściwe dla teg o się rzeczywiście dz ieje tak wniosek o inne porównania natom iast bardzo przepraszam to chodzi ło o to, żebyśmy patrzyli na ca łość, a n ie tylk o kawa łek na te j podstaw ie formułowano wydaje znajdzie pani lecz ącą ca łego sektora finans ów szpitala pow inien by ć przyk ład będziemy si ę tera z pos ługiwać rodz ina wsp ólnota maj ątkowa jak jedno b ierze kredy t to pytan ie cz y opisu osi, czyl i za 6 lat da kredyt trzeb a będzie p łacić od kraju dobr y przyk ład będziemy tak że ty m m ówić przypominać pan dr Marek Rozkrut posłużył się ty m przyk ładem bardz o dziękuję panie Murray główny ekonomista f irmy i dziękuję bardz o pan i dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrekto r Instytutu zarz ądzania w ochronie zdrow ia uczelni Łazarskiego dzi ękuję bardz o pa n prof. Krzysztof Kalicki z Akademii Leona Koźmińskiego wiceprzewodnicz ący rady nadzorcze j Deutsche bank u dzi ękuję bardzo tera z informacje o n ich audycj a Owczarek to był magazy n Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA