REKLAMA

Walka z bezdomnością w Chinach: "Próba usunięcia bezdomnego spowodowała trzydniowe zamieszki"

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-28 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:25 min.
Udostępnij:

O bezdomności w chińskich miastach z dr Katarzyną Golik Rozwiń »

Więcej: https://www.economist.com/china/2019/11/14/homelessness-has-become-a-problem-in-chinas-cities Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
al e państwa mo im gościem jes t pani dr Katarzyna Golik z Instytutu studi ów pol itycznych Polskiej Akademii Nauk dzie ń dobry pani doktor dzie ń dobry rozl icza się, że wreszc ie mogę także do pan i zwr ócić na bardzo dziękuję za 2 lata zajęło no to jes t zawsze proce s roz łożony w czasie, al e w sum ie po tyl u latac h to jest ja k rzecz drugorzędna ma m nadziej ę w tygodniku The Economist ukaza ł si ę alarmujące artyku ł dotycz ący problemu bezdomno ści w Chinach Rozwiń » t o chyba n ie jes t co ś, z czym zwykl e Chiny kojarzymy to znacz y ja, je żeli spojrzym y na te n problem bardz o smutne i wydawa łoby si ę uniwersalne jeste m szereg elementów, które s ą spe c związane ze specyficzną sytuacj ę Chin i wydaj e się, że wi ększość os ób, które było w Chinach odwiedzi ła Chiny na si łą rzeczy spotykały si ę styka ły si ę z teg o sposobami, choć musz ę powiedzieć, że widać wyra źnie pewn e falę pewnyc h okresac h os ób, kt óre m ieszka na ulicy jes t wyraźnie wi ęcej winnych i dziś praktyczn ie n ie widać, a na s oczywiście jes t to skompl ikowane skutkowa ć bardz o proble m jednak kiedy na kilka elementów wart o zwr ócić uwagę i ż, cho ć sam artyku ł może nie s ą tak bardz o alarmuj ące było bardz iej rzeczy by ł nap isany bardz o tak łagodni spokojnie zwróć uwag ę na bardz o ciekaw ą zmian ę praktyk i adm inistracji publicznej wobe c teg o problem u po p ierwsze mam y policję, która dzia ła du żo łagodni pamiętajmy, że w Azji wschodn iej ludzie n ie są równi n ie s ą równi na poz iomie nawe t antycznym ka żde auto cz łowieczeństwo wa żne walczy ca ły cza s i n iestety zewn ętrzne atrybuty status u s ą n iezwykle wa żne tzw. twarz społeczne w przypadk u Chińczyków dlateg o też osob y na ni ższych szczeblach n o mają kategori ę podrzuci ć cz y jak c o świadczy o lepsze j twarzy społeczne, jak ie s ą symbole status u w Chinach na od czasu refor m i otwarc ia oczywiście przed e wszystk im pozycj a f inansowa a gdz ie mamy mamy wr ęcz tzw. kul t mamon y, gdz ie w łaściwie jedyną warto ścią jes t pieniądz będzie si ę op inii wprowadzi ł pragmatyz m polityki chińskiej to miało by ć odtrutk a na eksces y mao izmu z 1 strony w idzimy pozytywny aspek t, że nieważne, jak a jes t biały czarny n o trzeb a dzia łać racjonaln ie, ale z drugiej strony dl a wielu Chińczyków on sta ł si ę symbole m chińskiego n ihilizmu bow iem każda ideologii ma też jak te n aspek t normatywny si ę zgadzamy czy nie to jes t zupełnie inna spraw a, ale tuta j mo żemy powiedzieć niewa żne, jak ie są wartości, jak a jes t moralno ść trzeb a dzia łać skuteczn ie jak było t o powi ązane z has łem bogaci ć si ę na t o spo łeczeństwo, kt óre po, którym jecha ł wale c h istorii niemiłosiernie, bo pami ętajmy, że cały dwudziesty w iek t o d o do reformy otwarcia t o są okres u woje n niepokoj ów w szereg u trag icznych sytuacji wcze śniej mieli śmy również wst ępu kolon ialny, a więc te n punkt startow y rzeczywiście by ł do ść specyficzny to c o si ę dz ieje teraz to jes t zreszt ą te ż pr óba odwrot u o d stan u w łaśnie pustk i moralne j nihilizmu nie pow iemy, że wsz ędzie ten proble m, że zawsze mamy każde spo łeczeństwo grupę ludzi, dl a których Boga swe najwa żniejsze, które cz ęsto są oczka dostarcz a takich cechac h psychopatycznych, które d ążą do władzy w firmie alb o do władzy politycznej i nadużywają z e wzgl ędu na koszty jedna k w Chinach pami ętajmy, że ten właściwie nie by ło an i regu ł prawnych ani etycznyc h, kt óre w jak imkolwiek m iejscu postawi ły tam ę często zarzuc a Chińczykom, że no i tak względnie d ążą do w ładzy bogactw a te ż koszte m środowiska oczywi ście nie lubi ą odw iedziny przeprasza m bardz o jak, że Anglia przechodziła prze z ten proce s stany Zjednoczone przechodzą prze z ten proce s my później do łączyliśmy, dlaczego mielibyśmy tam real izowanie tak, al e z drugiej strony można, b y si ę zastanowić też na d ty m, że na chwileczkę kar a an i znal i do świadczenia innych pa ństw t o np. jeżeli lokaln y kacy k sobie wsp ółpracę z now ą fabrykę, kt óra zanieczy ściła rzek i zniszczy ła pow ietrze, a o n dzień pote m sob ie kupuje 1 jedno mieszka ń w Pekinie jedn o Ville nak łanianie i 2 film Phil Neville pod San Francisco NATO, gdyb y na łożony został n iepewne ran ę ch łodną San Francisco czy w innych dużych ogranicze ń w Kalifornii Południowej lepiej n o pewn ie tak chodzi o to że, gdyb y mia ł nad nim by ły pewn e ram y prawn e etyczne by ła lepsz a kontrol a państwa to mo że on na łożył, by f iltr na te n kom in może zbudowa ć oczyszczalnię ścieków i mia łby tylko jedno m ieszkanie w Pekinie jedno ile mach ina nie, al e całe ca łe otoczenie nie by ło tak bardzo skażony mia ła prawo do San Francisco ślad w ęglowy też by łby to kolejn e lat a, by Heinz też zostawia ślad w ęglowy, al e niepor ównanie s łabszy, wi ęc tutaj jes t te n elemen t ja się bezpo średnio wi ąże też z tym z ty m aspekte m, kt óry mówimy poniewa ż, gd y mam y zniszczone środowisko naturaln e na skal ę nieprawdopodobną mam y ludz i, kt órzy żyli z roli albo żyli na danym terenie n ie są w stan ie ju ż wi ęcej gospodarowa ć nagle rzesz e ludzi przed e wszystkim rolnik ów trac i w og óle jak iekolwiek zasoby ekonom iczne dobrze, szczeg ólnie że pamiętajmy, że w Chinach ziemia n ie należy n ie jest n ie zosta ła sprywatyzowana to jest kolejn y wa żny elemen t debat y n p . by ły m inister finansów jes t złej podkreślał, że jeżeli w Chinach n ie dokona si ę gruntowne j reformy hu k, czyli meldunki o ty m za chwil ę ora z reformy rolnej t o tak naprawd ę wszelk ie plan y amb itne jak Chiny 2025 to b ędzie Super Innowacyjna gospodark a wszelkie reform y w łaśnie struktury gospodarcze Chin to będą tylk o to dz iecko wyrzucen ie pieniędzy podatnik ów proszę pami ętać, że ju ż do reform y rolne j nawiązywał falą główna, al e to wiadomo, że t o by ł specyf iczny przypade k jednak wydosta ć dosz ło do powszechneg o uw łaszczenia z iemi by łem by łaby mo żliwa nie przywiązywał ob y tak rolnik ów do z iemi, bo oni mogl i n p . t ę ziemi ę sprzedać poz a ty m pamiętajmy jeszcz e tak im innym aspekcie, jeżeli z iemia n ie własna tylk o s ą kontrakt y na dzier żawę mam y coś tak iego jak si ę nazywają kontrakt y z iemne alb o ta k tak bilety z iemne s ą r óżne okre ślenia kontrakt ów bardz o c iekawe badania przeprowadzi ła włoska badaczk a centra kapel ę, kt óra razem z bank iem niemieckim wprowadza robi ła projekty rozwojowe sam i w przeci ągu i to t o by ło bardz o c iekawy elemen t, poniewa ż on a jeździła ona zna chi ńskiego Górski, więc je ździła po ws iach, gdz ie raze m z prawnikami anal izowali t e kontrakt y z okazywał, że zdecydowana wi ększość z n ich tak naprawdę była wadl iwie skonstruowana n ie by ło np. okresu nie by ło odpow iednich pieczęci, czyl i d e facto ludzie n ie m ieli praw nawe t do u żytkowania tyc h żeni, więc je żeli lokalny kacyk bardz o cz ęsto te ż narodowości ujgursk iej zdecydował, że wpuszcza inwestorów na te n teren mógł be z problem u ważonej rekompensat y np. usun ąć tych ludz i z ziemi kt óre, kt órą u żytkowali ten proble m ca łych Chinach np. na nic w tym w tym rok u byłam akurat w regionie humor i pasterz e te ż mówiono t o jest nasza z iemia na zasadzie mamy kontrak t macie kontrakt chi ński n ie to ustalen ie rządem terenow y na pewno dzi ś Czesi i jak ich ród na pewn o dziś posiada tak i kontrakt, ale n ie wiadomo c o w nim jest wiadomo co w nim jest, jaki o n jest poz a tym jak to jest te ż porozumienie rz ądem terenowym to jest na s inna sprawa t o zreszt ą 1 z funkcjonar iuszy na poz iomie powiatowym też zresztą narzekał, że on niezwykle Chińczykiem Chan, ale bardzo świadom tyc h pewnych problem ów narzeka ł, że na na samy m ministerstwie zasob ów rolnyc h wszystk ie obszar y typowe podlegaj ą właściwie zajmuje się tym 3 osoby, kt óre generalnie si ę na nie wiadomo, że n ie są w stan ie dobrze się ty m zająć nieba to jes t gesti ę rz ądów terenowyc h, al e je żeli chodzi o obszar y pastewn e on e nie podlegają de facto ochronie jes t t o też gospodarowan ie takie bardz o chaotyczne i bardz o trudno jes t tak naprawdę wprowadzić nawe t na poszuk a na poz iomie powiatu sensowną gospodark ę, gd y na poz iomie prefektury cz y cz y prowincji ta gospodarka generaln ie jes t niszcząca np. wynagrodzen ia z iemi grodzenia tyc h wygrodzenia terenu, kt óre powodują bardz o szybk ie wyja łowienie, gdyż byd ło np. nadm iernie eksploatuje to jest 1 z tak ich przyk ładów, al e do, czeg o doprowadz i prowadz i do sytuacj i, gd y ludz ie żyjący z roln ictwa paserstwa zbiera w ty m podobne trac ą podstaw ę gospodarowan ia nie dostaj ą rekompensaty albo s ą śmiesznie niskie znikną niekt óre tereny dosta ł bardz o dobry żeby, żeby nie było to n ie jes t tak, że t o wszędzie c i roln icy s ą oszuk iwani, al e ta m, gdzie dochodzi w n iej na w ielu obszarach dochodz i do masowyc h wyst ąpień antyrządowych, gdz ie setki ludzi przez ile dn i po prost u się z policją nowoczesn ą ludzie są dost ępne s ą zdesperowan i tuta j suspen s zawiesimy g łos i zaproszę pani ą naszych s łuchaczy na informacj ę Radia TOK FM o 1120 po informacjach wr óciły nasz e rozmowy dr Katarzyna Golik z Instytutu studi ów po n o i pol itycznych an i pol u co ś ich nie ta muzyka c o trzeba, cho ć pod łogę z Instytutu studi ów pol itycznych Polskiej Akademii Nauk informacja o jedenaste j 20 państwa mają go ści jes t pan i dr Katarzyna Golik z Instytutu studi ów pol itycznych Polskiej Akademii Nauk tygodnik The Economist p isze o problemie bezdomno ści w Chinach i o ty m jak lokaln e centralne w ładze zmieniają swoje podej ście do tego wyzwan ia jak traktowa ć bezdomnyc h, a pan i dr Katarzyną Golik podkre śla że, żeby w ogóle rozmawia ć o proble m go ści proble m bezdomno ści należy też spojrze ć na przyczyn y bezdomno ści 1 z tyc h przyczy n, o których mówiliśmy w pierwszej cz ęści naszeg o spotkan ia to ziemia, która jest wci ąż w łasnością państwa nie m a jak rozumiem reform a roln a n ie odby ła dopóki reformę roln ą się n ie odbędzie m ówią niektórzy t o w łaściwie m ówimy o udajemy, że zm ieniamy świat zauważy t o powiedział by ły m inister finansów ale o co chodz i, bo mam y dalsz e po prostu następstwa, gdz ie dotychcza s m ówiąc o rozwoju gospodarczy m Chin m ówimy o pozytywnym aspekc ie migracji, gdz ie rzeczywi ście ludzie przenoszą się do m iast po t o, żeby, żeby podnieść sw ój status, gdy mówimy o Chinach wszystk o jes t duże masow e tylk o trzeb a też powiedzie ć o jaki jes t rząd wielkości, bo m y sobie n ie zdajemy sprawę to jes t du że masow e po reforma jak si ę zaczęły reform y otwarcie 84 % ludno ści mieszka ło naszyc h obecnie pora d pona d 50 % to ju ż jes t ludność zamieszkuj ąca obszar y zurban izowane prz y wzro ście ludno ści, a w ty m pami ętajmy, że z 1 strony mam y aspekt migracji, a z drugiej stron y to miasta wchodz ą do wsi m ówimy jak mówimy o organ izacji w j ęzyku chi ńskim jes t pojęcie ci ęższych, czyli n o umiejscowienie, al e bardz iej specyf icznym okresie nie jest cz ęść w ładz czy dzień t o jes t ma łe miasteczko t o kiedy b ędą kiedyś by ło osadn ictwo wojskowe pewneg o rodzaju kork a szanowan y teren powi ązany z n im, ale chodz i o t o że n ie mówimy, o co nale ży podkre ślić spontan icznym rozwoj u miast tylk o te ż o elemenc ie wielkiego planowan ia, gdzie organizujemy Chiny na masow ą skalę tworzym y w łaśnie centr a rozwoj u gospodarczeg o centr a wzrostu, a i t o jes t jakby mo żna powiedzie ć jedn o z narzędzi świadoma narz ędzi modern izacji pa ństwa w ramac h teg o element u mam y szersz y proble m tworzen ia infrastruktury, ponieważ wi ększość komentator ów mówiących o rozw ój gospodarczy inną bardzo s łusznie podkre śla rol ę handl u zagran icznego rol ę inwestycji zagran icznych, które pomog ły temu państwo w inno się z e stanu z poz iomu rozwoj u Afryki subsaharyjsk iej a, n iemniej jednak jes t jeszcze drugi jest jeszcze jakby drug ie skrzydło drug i Motor teg o rozwoj u m ianowicie inwestycje publiczne t o jest te ż, jakby można powiedzie ć kwintesencja tego etat y styczn e g o podejścia pa ństwa chińskiego pa ństwa rozwojoweg o kt óre kumuluj e gigantyczn ą ilo ść zasob ów, żeby stworzy ć infrastrukturę nawet obszar y mało zaludnione, gdy ż słabo zaludn ione maj ą świetne drog i i maj ą rozbudowan e państwa tuta j znow u wracam do teg o przykładu choćby ro k, kt óry w ty m akurat by ło zabawne, bo zarówno w u łan Bator, jak i handlarze była w ty m samym czas ie potem 12 lat n ie odwiedzam akura t tych 2 miejsc i wida ć po prost u jak rozwija się m iasto w państwie mongolsk im widać jak rozw ija się miasto chi ńskie jak rozw ija jest różnica 12 latach państwo ma je śli chodz i o u łan Bator mam y bardz o silny rozwój oddoln e pa ństwo si ę wycofa ła on a jest minimalistyczny i budu j infrastrukturę tak i nie tworzy otrzyma te ż Polski, al e mamy ta m ludz i, którzy przenosz ą się sam i sob ie buduj ą stawiają jurt y buduj ą domostw a mogą uzyskać ziemi ą na w łasność n iewielki skrawek tylko trzeb a t o potem załatwić t ę katastrofę odpow iednio w urzędzie i w efekc ie mam y rozw ój dz ielnic hurtowych, kt óre po prostu n ie maj ą otwarte j zabudow y, jeżeli ten t e teren y mają potencjał t o następuje pote m gentryfikacja, gdz ie wchodz i dewelope r i używać rzeczy staną jurty zamiast by ć uczesane jurty po prost u staw ia bloki m ieszkalne dl a klas y średniej, wi ęc widzimy tego typu pranie, kt óre na niekt órych obszarac h szczególnie, jaką s ą bardz iej na terenie tak im powodowany m na t o po prostu zostają t e środowiska tymczase m w Chinach podobn o miasto tymczasem w Chinach na miasto du żo mniejsza, al e te ż większe ma miał taką zabudow ę powiedzmy p ół wiejską maj ą wieś albo w łaśnie te n dzień ma łe m iasteczka i w ty m momenc ie du że miasto wch łania wch łania te n obsza r i te ż z 1 strony t e t o nisk ą zabudow ę, jakby wyrzuc a się, al e na trochę innych zasadach to ju ż sterowan e przez pa ństwo nie prze z b iznes jest ona o w iele wi ększą skal ę tak weryfikacja po prost u post ępuje du żo szybc iej a jakb y lokaln e wsp ólnoty maj ą na dużo mn iej kszta łtują on e kiedyś kszta łtowały po to, osadn ictwo tera z du żo mn iejszym stopn iu ponieważ, je żeli mam y na m iejscu, gdzie tuta j my ślę o miejscowo ści na m Podhala RM w jakiejś ta m przyjechał p ół godziny marsz u w ódką, czyl i tzw . środkowym samochode m po chi ńsku w rynkowy m tak n ie walcz y tak m ówiono marsz łódki klatkow y chleb, a chleb cove r LED chlebowy m na chlebowym chle b ta k jak mamy mam no tak nazywaj ą marszrut y w ty m momencie obecn ie nadzór, kt óry jes t jak osobn a wydzielon ą jednostką, bo t o jest autonom ia etn iczne rynk ów jest obecn ie z integrowany z Chazarem tak 12 lat temu nie by ło ta m ani 1 piętrowego budynk u poz a muzeu m w ęzłów i 2 dosłownie innymi miejscami wszystko t o były łata pi ętro parterow a zabudowa obecn ie mam y ju ż wysokie blok i mieszkalne ju ż mam y luksusowy hote l i wida ć wyra źnie, że du ża część tego nam t u musz ę bardzo mocn o rozbudowa ła i zabudowa stareg o beton u jes t n iewiele są jeszcz e pi ętrowe budynki ran y s ą do wyburzenia jes t ciekawa w og óle gr a, gdz ie lokalna ludność sob ie zachowuj e t e budynki cz ęść z n ich m ieszka część prowadz i np. nie do końca legaln ą dzia łalność gospodarcz ą jakiś Mar ma swoje tak ie punkty us ługowe na mo ście przekazali n o racze j tam jes t n p . napraw a samochod ów jakie ś tam działają te organ izacje społeczne kulturalne to jes t du żo narodowości to maj ą swoj e, jak i zgrupowania czy r ównież pomys ł tak i, że państwo wkracz a do ws i ma łych m iasteczek rozbudowuje je czy tworz y infrastrukturę c o z kole i powinno wysysa ć i przyciągać ludno ść okol icznych jeszcz e mn iejszych jednostek i powoli wci ąż domag a miasteczka, a c i, którzy byl i ma łe miasteczko do wi ększego i du że środki ośrodki m iejskie, gdyb y się rozlewają wch łaniając wszystko co jest spok o po dok ładnie tak obrad co gotuje tak i element jes t dosy ć c iekawy m ianowicie generaln ie taki to jes t standardowa sytuacja, chocia ż na to jest o tyle c iekawe że, poniewa ż maj ą tam jest ta m spor o obszarów w iejskich, kt óre z tradycyjn ą ster tradycyjn ą żywnością zmień zmn iejsza si ę technicznymi, ponieważ jes t tak dobr a infrastruktura część ludno ści wybiera życie na ws i, b o ta k jak potrzebuj ą dojecha ć d o do szp itala n p . do szkoły to maj ą świetną drog a, je żeli chodz i np. obszary te ws ie pod u łan Bator n o t o kto ś po wylewie cz y dzie ń kob ieta zagrożoną ciążą n ie dojedz ie ta m do szpitala statu t to trzeb a być ju ż w mieście, żeby w og óle m óc liczy ć na jak ąkolwiek pomoc, a w og óle lekarską te ż ona n iekoniecznie b ędzie osi ągalna finansowo, bo to jes t kolejn y elemen t, kt óry zwi ązany z transformacj ą na obszarach opr ócz reform y rolne j oczekiwanej przez w ielu wspomina te ż pani meldune k, a huku no t o jes t w łaśnie specyf ika chi ńska pewn e element y meldunku t o jest to s ą w ogóle czasy cesarstw a nowe staro żytnych Chinach jedna k obecnie meldunek zosta ł bardz o mocno z łagodzony ten te n syste m, kt óry został wprowadzon y wraz z real istycznej jak wcześniej jego zasa d za czas ów cesarstwa jak by ło za czas ów socjal izmu jak jest tera z dobrze generaln ie rzecz bior ąc jest także n ie było obywatelstw a Ogólnochińskiego tylk o człowiek poprzez meldune k był powi ązany swo im m iejscem, w którym kt óre mogłyby funkcjonowa ć jako jednostk a społeczna gospodarzy ć ty m podobn e chłop nie m ógł sam wej ść np. ze ws i i zaj ąć się handle m w innej miejscowości, bo mia ł te n nieszcz ęsny meldune k, a oni rodzina byli przypisani troch ę do miejsc dlateg o t e tak i je żeli ju ż wesz ło państwo pa ństwo z nazwy socjal istyczne, kt óre m ówiły o pewnyc h us ługach jak przed wszystk im świata n o w ielki sukce s rzeczywiście komunizmu t o by ła masow a kolon izacja t o n p . tak i człowiek m ógł, a dz iecko pos łać do szkoły tylko wyłącznie ta m, gdz ie miał swoj e sw ój meldunek swo ich oko tak samo z e wszystk imi us ługami publicznymi może nie by ły na wysokim poziomie rodz i to dzia ła w pa ństwach Zachodu w te n sposób mam meldunek to dz iecko do tej szko ły jak mam y tam co ta m, chyba że do prywatne j, ale n o, ale właśnie mało kog o było stać ich nie, m ówiąc że wtedy, gd y w prywatnyc h szkół nie by ło tak podobnie działa nie w iem w Kanadzie tak, ale pami ętajmy jeszcze 1 aspekt mianowicie moim cele m, kt óry może trac i na znaczen iu, czyli wybor y lokalne, al e je żeli chcia łoby g łosować w wyborac h lokalnych to mog ło się tylk o g łosować na przedstaw icieli w swo im pow iecie obecnie w Polsce chyb a jest tak że w wyborach samorz ądowych jak też du ży był za granicę trac i tak ie prawo no al e to nie jest także ktoś przynos i do innego miasta melduje się tam może sob ie g łosować w innym mieście w Chinach n ie było to budzi liczne nawe t zna m ludz i, kt órzy np. urodz ili się ju ż w Pekinie, al e oni mają szuka ł swojego ojca, bo huk jes t bardz o drogie szczeg ólnie w tyc h wielkich miastach t o jes t dobre trudno dostępne be z mówię to są t e wszystk ie us ługi publiczne szczeg ólnie jeszcze 1 element transformacj a na obszarach pozytyw istyczne wiązała si ę z ty m, że ludno ść n ie straci ła pewn e us ługi państwa w przypadku związku Radzieckiego czy Angoli t o już by ła dramatyczna sytuacj a my jeste śmy po traumie transformacj i, al e ta m cz łowiek końca dwudz iestego wieku, kt óry miał dost ęp służby zdrow ia miał wszystk o zelektryf ikowane nagl e pod l ądował w dziewi ętnastym wieku z e światłem gromnic ę tak cz y lamp y naftowej do teg o stopnia pa ństwo si ę wycofa ła, a pa ństwo się cof a świadczenia us ług budowy infrastruktury mamy ten przez Rosję syberyjsk i częściowo n p . w Mongolii Chinach mieli śmy system Danuta Youth, czyl i tak ich f irm państwowych to by ły moloch y, kt óre regulowa ły życie dane j jednostk i do tego stopnia negatywn y przyk ład, że dyrekto r dane j wydawał zgod ę na ma łżeństwo n p . pracown ika, że mieli ju ż Prime akcj i tego nie w ie przyznaje, ale t o jes t element taki, że jak, że dane t e świadczyły usługi wobe c swo ich us ługi m ieszkaniowe n p . us ługi medyczne teg o nie ma, czyl i obecnie w czasie zięć, cho ć za m ąż be z zgody na bardzo rada r boj u ta k jak najbardz iej, al e r ównież mo że prz y tak iej m igracji jest np. nadzieje na popraw ie swojeg o bytu niektórzy nie mają wyjścia niektórzy chcą poprawi ć sw ój by t l ądują w mieście i rzeczywi ście zaczynaj ą zarabiać pieni ądze, ale potem się okazuj e, że dobrze mog ą kupi ć świetny świetny telefo n komórkowy mog ą si ę dobrz e ubrać, ale de facto nie sta ć ich na opiek ę zdrowotn ą i n igdy w życiu nie b ędzie sta ć na zaku p mieszkania jak nie b ędzie sta ć na zaku p mieszkania to n igdy n ie o żeni się znaczk a z tym dan e niszcz t o jes t nawet perspektyw a, że ma łe miasteczka dziecko małego miasteczka m igruje do dużego miasta n o i rodz icom, że sprzedam y dobrze sprzedamy m ieszkanie, kt óre mam y dostaniesz pieniądze, ale w tym okazuje, że t o jes t 13 potrzebnej kwot y, a zarobk i s ą za niski w przypadku jest tutaj przepraszam wr ócę do element ów ko ło, gdz ie te n syste m jes t stopn iowo znoszon e, ale stopn iowo, dlaczego chodz i o t o, że obecn ie w ok o n ie obowi ązuje w przypadku przenoszen ia się ze ws i do małego miasteczka ma łego do średniej wielko ści m iasta a, ale nada l jes t objęty s ą obj ęte największe m iasta do miasta p ierwszego rzędu, czyl i w łaśnie Pekin Szanghaj cz y Kanton n o bo ta m po prost u infrastruktura n ie wytrzyma łaby tak masowe j migracji zupe łnie zupe łnie wolnej to by łoby ryzyko powstawan ia właśnie Dec i t o jest jakb y sprzeczn e z ty m odgórnym planowan iem organizacji, kt óre też byw a nieefektywne, bo t e miasta duch y ca łe osiedla, które s ą niezamieszkałe t o te ż efek t n iekiedy błędów b łędów planistycznych wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM dr Katarzyna Golik z Instytutu studiów pol itycznych polskiej Akademii nauki z pa ństwa i mo im go ściem wcal e studio dr Katarzyna Golik z Instytutu studi ów pol itycznych Polskiej Akademii Nauk tygodnik The Economist w 2 tygodnie tem u pisze o ty m jak w ładze lokaln e i centralnych Chinach podchodz ą do problemu bezdomno ści jak t o podejście si ę zmienia nie 0102 . cz ęść rozmawiali śmy r óżnych powodac h bezdomno ści, że warto zrozumieć, jak ie są, zan im przejdz iemy d o do sameg o problem u bezdomno ści, al e z racji teg o, że to jest ostatn ia cz ęść naszej rozmowy są mo że przejdz iemy do naszyc h Baranów dobrz e, a wracam y do naszyc h Baranów jak m ówią wariaci alb o jak m ówią Mongołowie słów du ża, a krowy podesz ły sobie dalek o t o, żeby ob iekt zajmuje wi ęcej, a dobrze może to jest t o po informacji w no, wi ęc jakie ś przenie śli si ę ludzie zam iast to wiemy, że maj ą bardzo mocn o pod g órkę co prawd a Chińczycy bardzo często migruj ą planam i, wi ęc s ą, jakby t e grup y wsparc ia, ale jedna k si łą rzeczy to nie są w ielkie rod y wielopokoleniowe tylko to są ludz ie, kt órzy na ust ępują po bardz o ludz ie tak możecie g łosować, że ktoś na wsp ólnymi si łami wespół z e z łych kredyt ów na grun t dobr a wsp ółpraca i 7 współpraca jest n iezwykle wa żna, ale jedna k chodzi do tej dom inacji spo łecznej, czyl i mam y bardzo s ą ludz ie, którzy nie mają dost ępu do us ług publicznych n ie maj ą mieszkania s ą często w łaśnie wyizolowanie z e swojego środowiska rodzinnego czy wykonuj ą ni ższe prac ę, a dodatkow o pami ętajmy, że państwo ju ż zakłada, że w dużej mierze, że w łaściwie problem b iedy jest proble m terenów wiejskich w dużym stopn iu tak, ale n o te ż mam y problem pro taki proble m na ws iach gigantyczne subsydia, które sk ierowane na wie ś, żeby podnie ść ich sta n prowadzone s ą stopniowo element y ubezpieczenia np. KRUS-u dla rolnik ów na bardz o podobne j zasadzie w og óle jes t bardzo mocno f inansowany program rozwoj u jak op ieki zdrowotne j również dl a os ób z teren ów w iejskich a gdzie niektóre na niektórych obszarac h to rzeczywiście wydaj e się nie najgorzej to dzia ła w momencie, gd y mam y drog i rozbudow a nosić szpitala t o ludz ie mog ą jakoś pomoc medyczn ą uzyska ć na, a co z tymi sos y w m iastach na on i jak o m igranci jacyś imigranci w łaściwie n ielegalnie alb o przynajmniej n ie n ie do ko ńca funkcjonuj ące maj ą problem, żeby jakikolwiek progra m si ę za łapać na mam y ten 2003 roku, kt óre spowodowa ł zm iany w ogóle w idzenia adm inistracji tego problem u, bo kiedyś to by ło osob y, kt óre przyjechały przyjeżdżały by ły balaste m on e obci ążały w izerunek przedstawicieli rz ądów terenowyc h pami ętajmy, że tak i KC lokaln e jes t rozl iczane wg bardz o konkretnyc h element ów zar ówno ilo ściowych jak jakościowych wobe c n p . ta m wska źniki rozwoj u gospodarczego bardziej tym szczeg ólnie bardz iej na wschód Chin, aby na zach ód np. stabilno ści społecznej czy, jeżeli mam y proble m bezdomno ści to władza będzie t o widzia ła jako elemen t p o pierwszej pora żki w zakresie no i stymulowan ia rozwoj u gospodarczeg o, a drug i jako grupy, kt óre s ą potencjaln ie wywrotowe, kt óre mogą być s ą niekontrolowane mog ą element niepokoje spo łeczne, więc tak ie klasyk i bardz o kiedyś właśnie tac y klasycy KCI KCI lubił wbiły si łę, czyli ze proble m bezdomności zajmowa ł si ę policja s ą pewną brutalno ścią, bo kiedy ś na nowo na dalek im Wschodzie pol icja racze j miała tak i nawy k, że trzeba się chronić, wi ęc pacjent a najpierw trzeba zbi ć na kwaśne jab łko dop iero potem zaznacz, ale te ż bra k tak na nasze si ę t o praktyk a policyjna te ż by łaby łagodnieje i n ie mówię tuta j starc iach z masow ą skalę, al e w przypadk u tak ich indywidualnych os ób problem te n przyj ął na s iebie adm inistracja cyw ilna tak n ie służby, czyl i dn i, czyl i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie spraw t o troszeczkę us ług jak us ługę dl a ludności niech ętnie dopuszcz a się tam NGO-sy, al e te ż zaczęto j e tolerowa ć an i kiedy one stawa ły si ę te ż partnerem szczeg ólnie lokaln ie w ładzy w zakresie problem u istnień bezdomno ści może n ie str icte bezdomności to The Economist podkreśla, że bardzo rzadk o gdz ie s ą dopuszczan e, al e mam y elementy powi ązane n p . proble m alkohol izmu proble m prostytucji t o tam ju ż NGO -s y działają one alb o s ą tolerowane 200 współdziałają w łaśnie z organami pa ństwa cz y żołnierze władza lokalna czy mo że inaczej w ładza Centralna wysy ła w d ół wskazówki że, że rozwi ązują problemy spo łeczne nie, dlatego że one s ą atrakcyjn e dl a spo łeczeństwa tylk o usuwam y wszelk ie potencjaln e zagro żenia niestabilno ści alb o spowoln ienie rozwoju to też, al e te ż elemen t w izerunkowy, bo pami ętajmy, że je żeli mam y pa ństwo, które twierdzi, że jes t t o socjal izm chi ński specyfice te ż of icjalne określenie ustroj u chińskiego na to tak, je żeli mówimy nie ma prawa człowieka to ktoś mo że powiedzieć to jes t Europa Centralna nie ma takiego pojęcia w og óle w Chinach i podobn e, ale jeżeli ktoś pow ie chwileczkę socjal izm pow inien też przed e wszystk im patrze ć na dolnej grup y społeczne na t e klas y, które zosta ły z ty łu jakoś wspierać no i w tym momenc ie Pete można intelektualnie rozliczy ć ekipę Wyżna, a c o mac ie problem z bezdomno ścią, bo w ogóle t e us ługi socjaln e w m iastach bardz o dlatego takiej te j specyficznej grup y działają n o to jak ie, jakim jest si ę socjalizm Hongkong nie jes t probleme m wizerunkowym dla si ę oczywiście, że jest jes t absolutnie tragiczna z ich punkt u w idzenia zresztą w izje widzia ł pan, że po, al e poprzedn io w wyborac h lokalnyc h Hongkongu, jakb y ugrupowan ia Rosiński pro Karnowski pro put inowskiej mia ł wi ększość t o to obecnie poz y, jakb y tamtejsze, jakb y mamy z kraj u odwr ócenie, więc n ie mówię o, że t o jes t jedyn y proble m wizerunkowy tylko m y tuta j m ówimy o socjalizmie chi ńską specyfik ą jes t twarz ą tak chińską twarz ą właśnie ta twarz jest bardz o wa żne niewa żne czy naprawd ę rozwi ążemy problem bezdomno ści, al e jak mamy szczeg ólnie w Pekinie jakiś uroczysto ści państwowe t o wszystk ich bezdomnych trzeb a zgarnąć zamknie, żeby bro ń Boże don iesienie pokazywali, al e jak mówią ta praktyk a si ę troszeczk ę złagodniała np. był tak i incydent w latac h dwutysi ęcznych nie zosta ć, dlaczego skoro mamy pust e osiedla w r óżnych miastach t o by bezdomnyc h tam nie przewidział mieszkania, bo to jes t w og óle dosyć z łożony proble m, poniewa ż t e m ieszkania s ą budowane n o jak będzie te ż efekt bardz o si ę bardz o r óżnych interes ów, ponieważ rząd RNA żyje z tej ma bardz o duże dochod y zwi ązane z ziemią, kt óra jes t zabudowana prze z deweloperów t o są t e układy w łaśnie rz ądy terenowe deweloperz y banki, kt óre finansują m y wszyscy s ą na tym zarobić co ś zrobili do nas garn ą n ie, ale niesprzedane no tak, al e są puste, iż pami ęć nie sprzedadz ą, bo nie ma ch ętnych na bezdomnych właśnie w łaśnie on i byl i ch ętnie, ale jakiś pieniądzem pie ń jakimś pieni ędzy musz ą dysponować i m ieszka na 200 lat 200 lat, al e bank i, bo frank i tak ju ż ju ż także terenow e i deweloperz y się zad łużyli w bankach, kt óre s ą państwowe, kt óre i tak maj ą kur y góry d ługów rządów terenowyc h, gdz ie obecn ie, gdy te n jak by ł kiedy ś by ło mało infrastruktury każdej ka żda inwestycja 2 duży zwrot, a tera z zwroty s ą cora z mniejsze t o jest jedyn y 1 z ważniejszych elementów niestabilno ści Chin, gdzie mamy góry d ługów i cora z ni ższą jak produktywno ść kolejnych projektów infrastrukturalnych na utrzyman ie są tak i utrzyman ie i ka żdy k ilometr drogi będzie mia ł mniejszy zwro t, a długi rz ądów terenowyc h rosn ą, więc t o jest kolejn y element Ole kolo s na gl inianych nóżkach Anna w ty m przeszedł prze z cała, ale jes t t o na pewno du ży element ryzyk a, je żeli chodz i oraz o rozw ój gospodarki, której uzale żniona o d tyc h i właśnie ich rozw ój jest uzale żnione o d tyc h proces ów zwi ązanych z budową infrastruktury z budową m iast, które n ie zwr ócą wspólnie z pani ą incydencie w latac h dwutysięcznych tak, działając w Pekinie by ła tak a sytuacj a, gdz ie mam y prawa cz łowieka t łumaczone jak o jak o świetni i może by ć to czyn i z zapisane 2 znakami 11 znakiem, kt óry kojarzy si ę zysk iem, a drug i si łą, gdz ie mam y po prost u pewn ą w ładzę w w łasność i jak zacz ęto propagowa ć prawa człowieka wpisano j e nawet przecie ż do konstytucj i na to miejsce tak i incydent, gdzie be z, gdzie właśnie bezdomny, który n o te ż pewn ie usłyszał o tej Aten o prawac h człowieka, jakkolwiek rozumianych n o stwierdził, że sobie przenocuj ą w 1 z tak ich miejsc co op isywano w artykule mo i naj pol icjant zacz ął wypraszać w pewny m momencie próbował wyci ągnąć, a on krzyczą, że w tym m iejscu akurat ma mafia ma prawo matą władz w ocz y, żeby spa ć je śli policjant n ie powinien wyci ągać p o stronie pol icjanta stan ęli przechodnie p o stronie Toli przec iwko po stronie bezdomneg o p o stronie policjanta stan ęli inni policjanci zacz ęły si ę przepychank i pote m jak t o w Chinach n ie w iem czy pa n wiedzia ł, że nagrania wynika czy pa n był pan w Hongkongu, ale n ie w iem cz y na kontynenc ie w segmencie także Ano właśnie to te n pan w idzi coś c o się cokolw iek się dzieje nie wiem dw ójka ludz i zaczyna rozmawiać rozum iem robi od razu śruby t łum kilkadziesi ąt os ób zbierają tylko tam jeszcz e z dynamik ą warstw, wi ęc doprowadzi ło t o do trzydn iowych w ogóle zamieszek, gdz ie po prostu wszysc y walczyli z e wszystk imi właśnie z powodu tego incydentu, ale je śli ta wezwała incydentom prz y takiej nie wiem czy ten właśnie dn iu walki wszystkich z e wszystkimi mały incydent w latach 2000 efekt skali na d dokładnie pami ętajmy, że jakie ś mniej 500 osób biorących udzia ł w dany m incydencie to w ogóle nie m ówi się, że to by ło wydarzen ie masowe tak n ie prze z policj ę n iestety notowan e więc, wi ęc tak tuta j pamiętajmy też znie ść zmieni ło si ę myślenie C6, o czym się jeszcz e powiedzie ć, że w 2013 roku w Chinach zaczęto wprowadza ć pol ityki nowej nowe j organ izacji, kt óra ma uwzgl ędniać po pierwsze, rozw ój smar t Cities, czyl i takich, kt óre s ą bardzo mocno oparte ju ż prace sztuczne j inteligencji, ale te ż uwzgl ędniać pewne standard y dotyczące z e zrozumie si ę nazw iska z ieleni też tak iej mi ękkiej infrastruktury i pow inny i powinna uwzgl ędniać np. głos spo łeczny r ównież tyc h b iedniejszych gru p spo łecznych nie ma jak te zreal izowane chyba n iedostatecznie, n iemniej jednak tak i elemen t agend y powsta ły, szczeg ólnie że r ównolegle mam y du ży pla n walki z ub óstwem do 2030 roku prezes i i zapowiedział, że ubóstwo Navi Finance eliminowane tylk o, że w łaśnie ono jest t o s ą programy, kt óre są nastaw ione na wie ś na subsyd iowanie ws i, więc w przypadk u miast n o to pytan ie czy ca ły czas n ie mamy pewne j pustki, aczkolwiek jes t wypełniana właśnie tym i działaniami adm inistracyjnymi, gdz ie i ubezp ieczenia zdrowotn e i w og óle pr óbuje budowa ć pewien rodza j inwestycji na razie to s ą pocz ątki m ówimy o g igantycznym przecie ż kontynencie na n i mn iej jednak Chińczycy wiedzą, że oni się zdarzają im si ę wzbogac i mają bardz o z łą demografię, wi ęc już musz ą budować pewn e zabezp ieczenia socjaln e, bo inaczej budzą się inaczej rozsadza si ę n ie po prostu n o n iepokoje społeczne rozsadz a o d pa ństwa te, szczeg ólnie że pamiętajmy t o jest kolejn y elemen t, gdz ie oszczędności ludno ści mają bardz o w iadomo co inwestowa ć n ie bardzo jest c o na t o w łaśnie można m ieszkania równocześnie m ówi w Chinach, że ludno ść też inwestuje w mieszkania t o jeste ś to właśnie też znow u prezydent Harry m ówił, że m ieszkanie sąd do mieszkania n ie do spekulacji o n p . osob a, która ma 3 mieszkania nie może n ie może musi stać się nie podatki n ie może kupi ć kolejneg o, że teoretycznie teoretycznie jes t tak że kto ś, zwłaszcza m ieszkanie po teraz właściwie teoretycznie nie ma prawa kupi ć kolejnego no, więc dochodzi np. takie sytuacje, że małżeństwo formaln ie rozwodz i po to, żeby należą si ę, żeby on, żeby on a, że n p . na potem kupuje nasz e mieszkanie, ale tylk o po t o, żeby właśnie wynajmowa ć i albo wynajmować albo właśnie czeka ć na wzros t warto ści, więc tych tyc h elementów jest bardz o du żo te j układanki dynam item migracyjna nadal pewn e jes t i te n proble m może narastać, aczkolwiek na pa ństwo klub u jak przeciwdzia łać metodam i adm inistracyjnymi, które wiadomo są, jak ie są bardzo dzi ękuję pan i, która dzi ękuję, bo niesłychanie interesuj ące od dz isiaj inaczej będę patrzy ł na Chiny dr Katarzyna Golik z Instytutu studi ów pol itycznych Polskiej Akademii Nauk była państwa mo im gościem informacj ę o godz inie dwunaste j po informacjach Mikołaj Lizut i jeg o progra m dzisiejszy progra m przygotowa ł Paweł Ziętara na d jako ścią czuwa ł m istrz dobor u muzyki pan Kamil Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA