REKLAMA

70 tysięcy nieważnych orzeczeń? A wystarczyło przestrzegać Konstytucji

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-28 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a tera z na powa żnie się po dwunastej Mikołaj Lizut w itam pa ństwa, a ze mną w studiu Igor Tuleja s ędzia Sądu Okręgowego w Warszawie dzie ń dobr y dzień dobr y jeszcz e sędzia n o w łaśnie pan ie sędzio pa n weteranem mo żna powiedzie ć post ępowań dyscyplinarnych, al e chyba mo że si ę pan poczu ć jak Jarosław Kaczyński 13 grudnia Teleranek min ą, jakb y pan u zapomn ieli rzeczywi ście ma m tak ie wrażenie wszysc y mo i przyjaciele z Iustitii z zarz ądu mają Rozwiń » ju ż konkretne post ępowania dyscypl inarne maj ą wyznaczone term iny rozpr aw natom iast jeszcz e trochę czuje rzeczywi ście jak pa n pan prezes budz ę si ę i wszysc y siedz ą albo b ędą siedzieli, a nie w iadomo jak b ędzie m ój lo s natomiast prawdopodobnie wyt łumaczenie jest dosy ć prost a rzeczn icy wstrzymal i się z decyzjam i do moment u a ż z UE wyd a wyro k dotycz ący mojeg o pytan ia prejudycjalnego, o co pa n pyta ł Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej generaln ie pyta łem o post ępowania dyscypl inarne system post ępowań dyscypl inarnych dotycz ący polsk ich sędziów myślę, że jak ju ż t o post ępowanie zostanie zakończone NATO wted y rzecznicy będą bardziej stanowcz y wynika z tego, że po prostu wszystk ie p isma, kt óre przychodziły do mn ie od rzecznik ów wys łałem do Luksemburga by ły t łumaczone na 20 parę j ęzyków europejskich po prost u obciach był n ie tylk o noc ą Europa pewn ie te ż na ca ły świat panie s ędzio cz y w środowisku sędziów panuj e tak ie prze świadczenie, że je śli si ę robi w ładza obrast a ona si ę m ści mam namy śli po prost u no n p . spraw ę Sejm pan a pan a s ędziego Pawła ju ż syn a, kt óry za żądał ujawn ienia list poparc ia dl a OKS no ju ż teraz wiadomo, że Zbigniew Ziobro cofn ął delegację okr ęg okr ęgu oczywi ście, że tak od 4 lat s ędziowie, kt órzy m ówią prawdę n ie tylk o cz łonkowie stowarzyszenia Iustitia Themis prokuratorz y z le x Super omnia generaln ie wszysc y s ędziowie, kt órzy podejmuj ą decyzje, kt óre jakiś powod ów n ie podobają si ę rz ądzącym na nara żeni s ą na szykan y ostatn i przyk ład w łaśnie Paweł ju ż Cieszyn został cofni ęty z delegacj i natomiast do te j por y najczęściej t o by ł alb o post ępowania dyscypl inarne wszczynan e, a nawe t postępowania karn e, wi ęc tak ich przykładów jest w iele dz isiaj strzałem pa ństwa w stacj i chyb a pana ministra Kaleta, który twierdził, że nie ma tak ich post ępowań, al e oczywi ście to k łamstwo s ą takie post ępowania s ędziowie dzisiaj w Polsce s ą ścigani za orzeczenia, kt óre wydają nie tylk o dyscyplinarnie, al e te ż wszczyn a postępowania karn e tak ich przyk ładów mo żna wymienia ć wiele my śli mamy cza s proszę bardzo, ale ty m raze m minister sprawiedliwo ści mówi po prost u skorzysta ł z własnego uprawnienia całą tę delegację nie ma związku z z ty m, że pa n sędzia zażądał tyc h list poparcia przypomn ijmy, że w spraw ie poparc ia do KRS jes t prawomocn y wyro k sądu, kt órego Kancelaria Sejmu n ie wykonuj e tak jes t oczywi ście takie uprawnienie pan i minister ma, ale z jeg o odpow iedzi wprost wynikają chyb a zresztą przynajmniej t o tak zrozum ie n ie ukryw a teg o, że cofnięcie delegacj i jes t tak ą kar ę za zwrócenie si ę za wydan ie orzeczen ia, w kt órym sędzia już c ieszy zwr ócił si ę do kancelarii Sejmu udost ępnienie l ist poparc ia do KRS -u, kt óre są potrzebn e w spraw ie, kt órą rozpoznaj e tak że jes t ew identna kar a cofnięcia delegacji same delegacj ę zreszt ą s ą dosy ć chorym nowość raz polegają t e delegacje Niechpan wytłumaczy na czym poleg a te n mechan izm m inister sprawiedliwo ści mo że delegowa ć do sądu wy ższej instancji s ędziego tak a delegacj e w idzimy na przyk ładzie s ędziego niepokornego ju ż Cieszyna jes t całkowicie uzale żniona o d widzimisi ę ministra je śli taki s ędzia wydaj e rozstrzygnięcie n ie pomy śli ministra sprawiedliwo ści pol ityka partii rz ądzącej t o wted y trac i tak naprawd ę swoj e stanow isko jes t zdegradowan y, więc jes t metoda k ija i marchewki na w mo im Sądzie Okręgowym w Warszawie orzekaj ą zostali delegowan i do orzekan ia rzeczn icy dyscypl inarni, czyl i rzecznik radz i rzecznik Lasota on i właśnie dzia łają w oparc iu o tak ie delegacj e ministerialne jes t to mo żna mieć w ątpliwości cz y tak i s ędzia delegowan y prze z m inistra prze z pol ityka jes t s ędzią niezawisłym czy n ie jest o d n iego uzależnione w trudnej z imy jest n o tak, ale z drugiej stron y właśnie s ędzia ju ż Cieszyn wyda ł o świadczenie w łaśnie w spraw ie swoje j niezawis łości, że po prostu dl a n iego kluczow ą spraw ą jes t przysięga s ędziowska i niezale żnie o d teg o czy będzie czy nie b ędzie mia ł t ę delegacj ę będzie orzeka ł w sposób niezawis ły, dlaczeg o namaw ia tak że koleg ów jestem pe łen podziwu dla Pawła ju ż Cieszyna postawa hero iczna miał świadomość teg o, że po pierwsze, m inister si ę na n iego rzuc i po drugie, oczywiście t o jes t dopiero pocz ątek jeg o kłopotów, b o z pewno ścią rzeczn icy dyscyplinarni b ędą ścigali natom iast zrobił to co c o każdy s ędzia powinien zrobi ć mieć powo łać się cz y kierowa ć się rot ę ślubowania, kt óre sk ładaliśmy ja tuta j mam sugesti ę do sędziów urz ędników m inisterstwa do s ędziów funkcyjnyc h do s ędziów, którzy korzystaj ą z okazji, żeby robić kar iery rzecznik ów dyscypl inarnych, że w łaśnie nasz e ślubowanie s ędziowskie pow inni sob ie wydrukowa ć i powiesić w idzisz na ścianie m iecze przed oczam i i tyle niew ątpliwie pa n sędzia ju ż Cieszyn b ędzie ścigany prze z rzecznik ów, b o w podobne j sytuacji znalaz ło si ę 3 sędziów z Krakowa, którzy te ż m ieli w ątpliwości cz y w sądzie ni ższego szczebla z e s iada osob a właściwie obsadzona zbadal i t ę kwestię no i ich decyzj a procesow a orzeczenie spotkało si ę z reakcj ą rzecznik ów mam y komun ikat na stron ie rzecznika dyscyplinarnego w łaśnie wszcz ął postępowanie panie s ędzie, a propo s Izby dyscypl inarnej w Sądzie Najwyższym i wyrok u cudze czyta m wypowied ź Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego cz ęść środowiska prawniczego jes t zawiedziona rozstrzygnięciem Trybunału prawdziwo ść Unii Europejskiej i man ipuluje wyrok wyrokiem usi łują wm ówić opinii publ icznej wynika z n iego jak ob iecuje zakwestionował legalność KRS jak pa n rozum ie wyro k Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej z całym szacunkiem dl a pana prem iera, ale no t o jes t dow ód na t o że, że wszyscy Polacy znają si ę na futbol u medycyn ie praw ie jak si ę okazuje n ie w iem na jakie rozstrzygni ęcie liczy ł pan prem ier i inne osob y związane z z jeg o środowiskiem pol itycznym natom iast Sąd Najwyższy w tryb ie art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zada ł pytan ie prejudycjalne, czyl i tak ie pytan ie przedwst ępne związane ze spraw ą, kt órą rozpoznał w iadomo, że surę n ie rozstrzygn ie z a Polski sąd spraw ę tylk o dokona ł wykładni przepis ów natomiast sam ą spraw ę mus i zako ńczyć Sąd Najwyższy, kt óry sąd krajow y, kt óry zadał pytanie cz y inny jes t też post ępowanie w tryb ie art. 258, które jes t wszczynan e z inicjatywy komisji Europejskiej tak ie post ępowanie w łaśnie dotycz ące post ępowań dyscypl inarnych zosta ło za inicjowane natomiast słów w swo im orzeczen iu wskazał pewn e kred ę kryter ia, kt óre pozwalaj ą zbada ć cz y KRS rzeczywi ście jes t organe m niezale żnym cudze wyrok u w wyrok u jes t wprost mow a o tym, że t o budz i wątpliwości jasne, że t o budz i wątpliwości no s ław wprost, m ówi że wskazuj e na przerwan ie kadencji 15 sędziów poprzedn iego adres u zwi ększenie l iczby cz łonków KRS-u wybranyc h z nadan ia si ł pol itycznych pol itycznych wskaza ł na nieprawidłowości prz y powo ływaniu tyc h os ób na na torze KRS w og óle nie wype łnia rol i czy funkcj i d o, do której zosta ł powołany, że n ie przys ługują żadne środki kontrol i s ądowej tyc h decyzji, kt óre zapadają w KRS, bo w iadomo, że ostatn ie pos iedzenie krajowej rady s ądownictwa by ło w marcu 2018 roku osoby, które zasiadaj ą wnęk oka że się nie wiem k im s ą na pewno nie ma ta m przedstaw icieli środowiska s ędziowskiego te 15 osób, kt óre do te j por y by ło s ędziami zosta ło wybran e prze z polityk ów, a konstytucj a mówi wyra źnie, że w rejs ie zasiadaj ą przedstaw iciele środowisk sędziowskich ich ta m nie ma tera z na powa żnie Igor Tuleja s ędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z pa ństwa i mo im go ściem rozmaw iamy o sytuacj i polskiego wym iaru sprawiedliwo ści t o ostatnim wyrok u cudze by ła t o odpowied ź na pytan ie prejudycjaln e sk ierowane Sądu Najwyższego o izbę dyscyplinarn ą w łaśnie Sądzie Najwyższym na prezydent Andrzej Duda sk ądinąd doktor prawa rozumieć w te n spos ób, że n o te n te n wyrok c o jes t w pełni satysfakcjonujący t o znaczy no t o jes t pol ityczna sprawa Polski i t o Polska, czyl i Sąd Najwyższy tak naprawd ę powinien w tej spraw ie rozstrzygn ąć czy czyt a izba jest dobrze wybran a cz y źle cudown ie, b o tak wszysc y uważamy, że t o jes t spraw a, kt órą rozstrzygn ie Sąd Najwyższy tak że tutaj jeste śmy zgodn i natom iast gd y Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej wyda ł orzeczenie t o by ło przypomn ę w dn iu expos é prem iera Mateusza Morawieckiego prezydent zabra ł g łos w spraw ie Pańskiego środowiska n o, wi ęc z te j wypowiedzi wynika ło, że znaczn a cz ęść Pańskiego środowiska t o s ą ludzie ska żeni PRL-em t o są po prost u peerelowsc y s ędziowie Jani maile czuj e si ę pa n tutaj obrażony tworzen ie obra żony w osiemdziesiątym dziewiątym roku robiłem matur ę pewnie n ie wszyscy w t o wierzą ale, ale mam matur ę nawet wy ższe wykształcenie ta k jak Andrzej Duda tak tylko pa n prezydent jest nawe t dr. Okaj, ale jak t o jes t z ty m komun istycznym pi ętnem, że za komuny pewn ie s ędziów by ło 4 , 51000 w PRL - u z 1000 sędziów by ło Solidarności o tym p isze prof. Strzembosz pozostali pewn ie ta k jak pa n Stanisław Piotrowicz byli Wallenroda mi, więc można powiedzieć, że sto i za groźbę prokurato r tak, al e jak twierdzi był wolnym narode m w te j prokuraturze, więc n ie przypuszczam, że t e 3 ,51000 sędziów te ż prowadziła taką kryc ie robot ę przec iwko komun ie natomiast istotne jes t t o, że na wej ście 14 sędziów wtedy była zaanga żowana dzia łalność Solidarności o ty m p isze c o wymaga ło niebywa łej odwag i po upadk u komuny i pan prof . Strzembosz i pa n prezydent Lech Kaczyński, który w ówczas by ł m inistrem sprawiedliwości sk ładali zdecydowan e wn ioski, aby rozliczy ć grup ę kilkudziesi ęciu s ędziów, kt órzy rzeczywi ście m i na sum ieniu pol ityczne wyroki byli tak, że s ędzia Kryże HOKEJ al e jakb y ten pomys ł n ie spotkał się z e poparc ie m. in. środowiska, z kt órego wywodz ą si ę p óźniejsi za łożyciele partii rz ądzącej obecn ie s ędziowie, którzy orzekaj ą maj ą po 3040 lat przynajmn iej w s ądach powszechnyc h, więc cz y m y byliśmy komun istami albo jeste śmy ska żeni mam y pi ętno s ędziów peerelowsk ich ma m wątpliwości b ędą lep iej chyba by ć si ę sędziom peerelowsk im ni ższe by ć por ównane do s ędzi s ędziów re żimu Vichy inną to z kolei t o s ą z kolei s łowa pan a premiera Morawieckiego wypowiedziane pewn ie 2 × w łaśnie kontek ście tyc h s ędziów, kt órzy kontestuj ą obecne zm iany w wym iarze sprawiedliwo ści generaln ie w kontek ście środowiska s ędziowskiego, kt óre ta k jak powiedzia łem w większości sk łada si ę z trzydz iesto czterdziestolatk ów jestem Starym, żeby pan i s ędzia, al e rozum iem, że tutaj w ładza pr óbuje znale źć jakąś narracj ę, b y dale j reformę czy t e zm iany tak to nazw ijmy w s ądownictwie polskim przeprowadzać, wi ęc nazyw a wa s uprzywilejowan ą kast ą nazyw a was lud źmi be z karnymi środowiskiem, które n ie jest zdoln y do samooczyszczen ia pod wzgl ędem moralnym n o jakoś musz ę si ę mierzy ć z ty m z tą publicystyk ą prawd ę oczywiście nie mo że być także to znacz y po także jes t zreszt ą jes t spraw ą oczywist ą, że w służbie sędziowskiej nie ma m iejsca dl a przestępców dl a os ób, kt óre łamią prawo, kt óre post ępują n ieetycznie i my ślę że w kontek ście moich s łów te ż zostan ą rozl iczeni s ędziowie, kt órzy ulegli naciskom w dz isiejszych czasac h cz y w zamian z e stanow iska i wy ższe apana że łamią Roty ślubowania s ędziowskiego, którą przypomina ł pan s ędzia ju ż Cieszyn natomiast to co si ę dz ieje to to n ie jes t reforma poz a tym nie w iem rzeczywi ście w jaki sposób mia łaby by ć kontynuowan a reforma już prze z wszystk ie dobre dobrz e p łatne stanow iska prezes ów s ądów urz ędników w ministerstwie komisarzy wyborczyc h za zostały obsadzon e, więc obawiaj ą si ę, że już reform a tzw. reform a wym iaru sprawiedliwo ści została wstrzyman a by ł naprawdę nie ma żadnych wolnyc h stanow isk, żeby obsadzić je znajomy m na w iemy t o tzw . drug iego exposé, czyli teg o przem ówienia, kt óre wyg łosił Jarosław Kaczyński, że reform a wymiaru sprawiedliwo ści b ędzie kontynuowan a pom imo sprzeciw ów czy jak t o nazywaj ą na Twitterze pos łowie prawa sprawdzisz pom imo wyc ia, które odbyw a si ę w Polsce za granic ą tymczase m prze d Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej tocz ą si ę kolejn a post ępowania i pytań prejudycjalnyc h zadanyc h prze z polskie sądy, ale także z e skarg i komisji Europejskiej i to jest powa żna spraw a ja chcia łem pan a zapyta ć jak pa n s ądzi c o tak naprawd ę w ładza ma namy śli, robi ąc t e zm iany w system ie polskiego s ądownictwa, bo w n o wygl ąda na t o, że rob i to wbr ew Unii wbr ew wbr ew praw u, łamiąc zasad y praworządności, jak i jes t wyższy ce l, kt órym ta w ładza chc ę osiągać demokracja op iera si ę na tych 3 filarach w ładza wykonawcz a ustawodawcz a sądownicza je śli rozwala si ę 1 z tyc h filarów NATO cała demokracj a się chwieje cz y mo żemy w og óle m ówić o państwie, że jest Demokratycznej sk i ta władza s ądownicza zostaj e całkowicie zdom inowana przez w ładzę wykonawcz ą jeśli te j w ładzy sądowniczej nie będzie n ie b ędzie również demokracj i w pa ństwie ja uwielbiam jedzen ie por ównanie pan a prezesa Kaczyńskiego cz y stw ierdzenie, że sądy s ą ostatni ą barykadą, kt óra n iestety przeszkadz a w real izacji cel ów pol itycznych partii rz ądzącej jeśli ta barykad a padn ie na t o, ale pytam się t e cele, czego jeste m czy pa n zgaduj e, jakie to mog ą by ć cel e, b o w de s tuta j rzeczywiście bardz o du żą determinacj ę ogromn e po święcenie przecie ż ta teraz już dziś nie b ędzie niezale żny Stanów i władza stan ęła w poważnych kłopotach oraz mus ieli si ę cofnąć nawe t po wyroku zsy ła ich n ie b ędzie niezale żnych s ądów niezawisłych sędziów tą b ędzie mo żna robi ć wszystko t o prost u bezpraw ie zatr iumfuje ka żdy pomysł ka żdy chor y pomysł b ędzie m ógł by ć zrealizowane n ie b ędzie wolnyc h medi ów generaln ie wszystk im obywatelom będzie źle si ę żyło apeluj e do rz ądzących po raz kolejn y, że wystarcz y przestrzega ć konstytucji t o wszystko, o czym mówi jest zap isane w konstytucji n ie nale ży obchodzić n ie należy łamać zapis ów konstytucyjnyc h nale ży przestrzega ć prawa, al e tak si ę ni żej, al e cz y zapytam inaczej jak pan s ądzi, kt o wygra t o znaczy 3 Polska, a ty m samy m partia rządząca, czyl i władza mo że się skuteczn ie sprzeciwia ć wyroko m Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej komisji Europejskiej jak wiadomo uruchom iony jes t art. 7 traktatu, kt óry dotycz y w łaśnie praworz ądności, kt o wygr a też myślę, że t o skr ót my ślowy Polska kontr a reszta świata kontr a Europa partia rz ądząca Europa cz y Polacy no wiesz, że m y wygram y że, że jeste śmy Polakami jeste śmy Europejczykami i przestrzegam y reguł, kt óre po prostu panuj ą we tym wsp ólnym dom u te j Europie je śli chcem y nada l czu ć Europejczykami t o przestrzegajmy teg o regulam inu tyc h zasa d, kt óre zaakceptowali śmy, wst ępując do Unii tak, al e odpowiedzia ł mi pa npo prostu w sposób human istyczny, kt o powinien wygra ć, ale bardz iej chodzi ło mi si łę, kt órą m a Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej i metody e x egzekwowania swo ich w roku oczywi ście, że tak n o c óż ma z łe komisja Europejska mają pewn e instrumenty instrumenty o charakterz e f inansowym czy nakładanie ka r cz y wstrzyman ie fundusz y n ierespektowania porz ądku prawneg o Unii Europejskiej no będzie si ę wi ązało z dolegliwo ściami f inansowymi na pocz ątku oczywi ście n ierespektowanie teg o porz ądku Europejskiego prawnego wi ąże się z tym, że nasz e orzeczenia nie b ędą orzeczen ia polsk ich sądów n ie b ędą respektowane z e Unii już mieli śmy przecie ż fal ę fal e negowan ia orzeczeń polskich s ądów, k iedy sąd Europejski nie chcia ły mia ły wątpliwości cz y nale ży wykona ć wykonywa ć nasze europejsk ie nakaz y aresztowan ia wystaw iony prze z polskie sądy nadal, al e sytuacj a si ę znaczn ie bardz iej zmieniła skomplikowała znaczka jes t ostatn i wyro k psu ła cz y s ędziowie w Polsce mog ą g o stosowa ć w praktyc e za przyk ład n p . cz y adwokac i mogą kwestionowa ć danego s ędziego, który zosta ł powołany prze z KRS oczywi ście, że tak nie jest tak ie jak twierdz ą rz ądzący, że wyro k jes t adresowany wy łącznie do teg o sk ładu Sądu Najwyższego, kt óre g o zada ł mam y traktat u Unii Europejskiej art. 4 ust. 3, który m ówi o zasadzie lojalno ści, że wszystk ie organ y daneg o kraj u pow inny realizować uczestniczy ć w real izacji orzecze ń sądów europejskich, które sk ładają si ę na te n porz ądek syste m prawa, kt óre funkcjonuj e w Europie jak najbardz iej strony mog ą kwestionowa ć legalno ść cz y prawid łowość s ędziego, kt óre za s ędziego, kt óry rozstrzyga konkretn ą sprawę tak ie przep isy istniej ą i naszyc h istniej ą w naszych procedurac h w ka żdej procedurz e karne j cyw ilnej administracyjnej s ądy odwo ławcze r ównież muszą bada ć cz y sąd ni ższego szczebla by ł w spos ób właściwy obsadzone cz y zasiada ła ta m osob a, kt óra pow inna rozstrzyga ć w dane j sprawie n o, a wyro k s łyszałem tylk o wskazuj e w jakim mie ście w k ierunku może pan przez odpowiedział, że KRS to dl a pana n ie jest KRS no wygl ąda na to, że c ła ma te ż wątpliwości, że przy t o jes t krajowa rada sądownictwa legalne j zgodnie z prawem wybran a, więc rozum iem, że ta może by ć bardz o szerok ie konsekwencje oczywi ście, że tak o d sameg o pocz ątku było podnoszon e przez środowisko prawn icze, że KRS na okre s został wybrany w spos ób n iekonstytucyjny jeg o decyzj e b ędą obci ążone wadam i rzeczywi ście Neo KRS an i n ie przej ął głosami protest u z mojego środowiska nie w idzimy n ie przyjął n ie przejął się ty m ostatn im wyrok iem s łoje 19 listopada pracuj e jak dobrz e naol iwiona maszyn a prze z okres przesz ło oko ło 500 sędziów przesz ło 300 otrzymało nom inacje tych 300 sędziów wydało pewn ie oko ło 70  000 orzeczeń t e orzeczenia mog ą być kwest ionowane zwracaliśmy na t o o d sameg o początku uwag ę, al e pol itycy jak zwykle wiedz ą, lecz i po prost u doprowadz ili do chaos u, kt óry z dn ia na dzień będzie cora z większe nie w iadomo czy m się sko ńczy wszystk o zostało postawione na głowie bardz o dzi ękuję za rozmow ę Igor Tuleja s ędzia Sądu Okręgowego w Warszawie by ł pa ństwa mo im go ściem bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA