REKLAMA

Mela Muter wraca po latach zapomnienia

Andymateria
Data emisji:
2019-11-28 14:40
Audycja:
Czas trwania:
14:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Andymateria czwarte k 1440 Andy materia w rad iu TOK FM Anda Rottenberg h istoryczka krytyczka sztuki dzień dobr y pan i do winy Brytania Anno pan i Anna Wacławik-Orpi k, która prowadz i mn ie prze z ostępy radiowych tajemn ic ost ępy rad iowych tajemnic no i cora z lepiej zaczynamy pan ie ostatn io by ły pow ita dz ieci o zak łócony to żsamości teraz mam y dost ęp radiowych tajemnic to jest program kosztuj e ta m r óżne ksi ążki i tak, bo m ój język si ę ubogaca Boga coś Rozwiń » no w łaśnie w bardzo si ę c ieszymy, że za spraw ą pewne j ksi ążki wrac a posta ć faktycznie kt órej, bij ąc się p ierwszy przyznajemy też n igdy antymater ii m ówiłyśmy Mela Muter no właśnie m ówiłyśmy bo jakby nie by ło okazj i, aczkolw iek Mela Muter od prze z ostatnie 20 parę la t już powol i zyskała sob ie m iejsce na map ie polskiej sztuk i jak o 1 z ostatnich została dl a te j sztuk i przywrócone czy w te j sztuce przywr ócona w sadz ie za spraw ą rynku, ponieważ one si ę pokazuj e na aukcjac h je j ceny rosn ą, bo one się okaza ło po latach, że t o malarstwo, kt óre zostało zapomniane na d łuższy cza s jednak jakb y n ie patrzy ta k jak malark a sam a po wojn ie nagle się okaza ło, że nie tylko wytrzyma ł próby czas u jest bardz o poruszające n o on a jes t chyba 1 bardziej reprezentatywnyc h dz isiaj, a przedstaw icielek szko ły paryskiej Ecole d e Paris n ie by ła znan a, bo mieszka ła w Paryżu, al e zgadzam się w Warszawie to warszaw ianka tak t o wiemy, wi ęc ja tylk o chc ę powiedzie ć, że przywr ócenie polskiej sztuce musiało trwa ć, bo nikt w Polsce nie zna ł poz a poz a panem Bolesławem Nawrockim jeg o żoną, kt órzy doznal i w Paryżu w łaśnie al e, kt órych sy n zgromadzi ł ca łą kolekcję pra c Meli Muter po je j śmierci, który dopilnowa ł, żeby t e dzieła n ie uleg ły rozproszen iu, wi ęc powsta ła kolekcj a państwa na Grodzkiej, których w, kt órej bardz o dużą cz ęścią, a część zajmuj e moją prac ę Meli Muter i t o jest bardz o ważne, a ja musz ę tylk o doda ć t o, że on a we Francji te ż zosta ła zapomniana i je j obraz y by ły rozproszon e w r óżnych m iejscach pojawiały si ę na rynk u antykwaryczny m tak im wtórnym nieby ły zby t wysoko wycen ione i wprowadzał j e d o do Polski marszan d ju ż dz isiaj kiedy ś ten isista, a dz isiaj marszan d Wojciech Fibak c o nale ży przyzna ć tuta j zasługi to jes t poruszające malarstw o, bo ma sk łonność do s iania n iepokoju widz ą ta k tak i tak i zbliżony do tego c o pan i m ówi tytuł ma książka nap isana prze z Karolinę prezydenck ą Mela Muter gor ączka życia w łaśnie ukazała jes t bardz o dz ielna pr óba napisania b iografii Meli Muter prz y bardz o ma łej ilo ści dokument ów, wi ęc autork a naprawd ę wykona ć ci ężką prac ę, żeby przynajmn iej stworzy ć narysować t ło, na którym dzia łała, a malark a po spinać r óżne fakty z e sob ą czerpi ą z rozma itych źródeł przez c o mam y tak ą opowie ść pokazuj ącą je j kontakt y literackie n ie byle jak ie t o nie byle jak ie tak w iemy że, że mo że przyjaźniła si ę z końcem remontam i a, a mia ła ogn isty roman s z Leopoldem stawe m, którego malowa ła zreszt ą r ównież tak, że z wilkiem z zyskiem nie w iemy cz y był romans czy te ż bezrobocie zdziwił, ale by ła taka t o by ła taka zdoby ł żonę listowych to te ż była tak a wym iana, a obserwacj i dusznych na ówczesne czas y bardz o tak ich modnych, al e też wa żny jes t postaw a artystki podcza s pierwszej wojnie światowej bardz o antywojenn e i t e on a jakb y nagle poczu ła si ę obywatelk ą francusk ą jej trudn e lat a w czas ie okupacj i w czas ie drugiej b ędzie Święty n ie by ła okupacja rząd bliższy im pu ścił Niemców dobrowoln ie ale gdz ie nasze chroni ła na po łudniu Francji, bo trudno ja muszę bardz o jestem ciekaw wykona da ła rady si ę ukry ć, bo jednak Żydzi francusc y on a by ła Żydówką czy jeszcz e nie powiedzia łyśmy też to nie by ło bezpieczne m iejsce Francja dla Żydów tani no t o było r óżnie, bo w iemy, że filozofka Desmonda s ilnie prze żyła, że pol ityczne późniejsza druga z imowa trafi ła do Auschwitz i prze żyła Auschwitz, że n ie prze żyła Charlotta Salomon, al e Mela Muter prze żyła, bo Mela Muter ja s ądzę, że dlatego, że on a si ę czu ła francusk ą i Francuzi doceniali poza tym on mia ł pi ękną kartę w pierwszej wojn ie światowej należała tak ich stowarzysze ń i t o Francuz Francuzi inaczej podchodz ili do tak ich os ób, które uwa żali za swoje one planować, że t o już by ło jes t je j kilkadziesi ąt la t mieszkaniowych bank ta jednak wybuch a drug a wojn a na 8 obywatelstwa francusk iego wyemigrowa ła na początku dwudziestego w ieku w 1901 wyjechała natom iast n ie znam y detali n ie wiemy dok ładnie dzięki kom u jak prze żyła w iadomo, żeby Chada imion chyba podr óżowała po prow incji wtedy, b o ja trafiłam z kole i w swo ich podr óżach po Prowansji na ser ii je j obraz ów ma łym muzeum m iejskim normalnie n o prosz ę i pomyślałam sob ie ojej no bardzo t o dz iwne, bo nagl e Mela Muter norm a nie, dlatego że no t o jes t od t o jes t zachodn ie Wybrzeże morz a Śródziemnego we Francji blisko Katalonii, a ona by ła bardz o popularne Katalonia dz ielnie wystaw ę i tak jes t plac MLI mu te ż w Iranie właśnie ona zwiedzi ła bardz o dok ładnie obrze ża bardz o ciekawe, że odwiedzi ła Katalonię i kra j Basków przed e wszystk im t e pom ieszane tożsamości n ie interesowały, al e te ż w ędrowała ta k jak wszyscy na pocz ątku w ieku dobre tani jak w iemy powstała grupa to b ędą du żo Polaków ta m jeździło ich spor o Francuzów r ównież t o wymy ślił cz y wynalazc ę Brytanii, a polską lig ę, a reszta posz ła w jego ślady, a wi ęc prosz ę państwa m y m y rozmaw iamy tuta j o tej książce mam y Meli Muter i o ty m, że ta książka przywrac a Mela Muter, więc polecam y j ą pod choink ę jak o prezent, chocia ż wcale by śmy się obrazi ł, gdyby śmy pod choink ą znaleźli obraz Meli Muter n o tak to ju ż w ogóle by łoby bardz o m ile widziane n o tak, al e to każdy mo że t o dostać pod choinkę ksi ążkę mo że kupi ć w tre ści łatwiej ksi ążkę w tym momenc ie ale k iedy czytałam t o przysz ła mi mog łoby taka refleksj a, że by ć może dz isiaj tak si ę pow inno przed b iografie artyst ów, a rzesze wie co my śleli c o czuli no nie ma stąd p ierwsza książka o, w kt órej występuje taka, jak ie czuc ie si ę sytuacj e, a i t o bardz o ubarw ia taką monografi ę, kiedy auto r cz y autorka racze j, bo ma m namyśli k ilka kob iet, które ostatn io lepsz e ksi ążki monograf iczne, kt óre wiedz ą c o bohater myśli czuje mo że t o taka b iografia wc ielenie owe wc ielenia biografie to jes t te ż przypade k książkę o armię, kt órej mało m ówiłyśmy tutaj o lepsze Agnieszka Dauksza, kt óra te ż wiedziała co czu ła Jarem Janka i myślała n o jeszcze czek a na s lektur a Oldze Boznańskiej ksi ążki dobrze mo że to do tej pory zrobiliśmy przyznaje, że nie czytałam to tak jakby m bo t o są osoby, kt óre s ą, jakb y sam dziennikarka to jes t ten rodza j reporta żu h istorycznego, kt óry dopuszcza teg o rodzaju by ć może ruc h, czeg o teoretycznie naukowiec, by si ę nie dopuszcz a ca łą pewnością, ale to uwolnienie an i nie teoretyczn ie powiedzia łam, bo praktyczn ie brytyjsk a, a l iteraturoznawczyni Charlotte Gordon, kt óra napisa ła ksi ążkę buntown iczki o Mery ul g st ąd Kraft matce Mery Shell od 2 wybitnych ang ielskich feministkach ma też t o samo podej ście ona te ż w ie c o Merry cz y Zielnej czuła i jakie mo że zdradę to pani Andy akurat mo że sob ie uniwersalna doświadczył tak że, ale nie tylk o wtedy i n ie tylko wted y wiedziała c o i troszk ę mn ie t o tak zdziwiło, bo t o jest bardzo ciekawa ksi ążka oczywi ście n ie o sztuc e, ale interesujące t o na marg inesie naszej audycj ę poleca m pod choink ę podobnie jak z iemianki, bo t o jak gdyb y n ie zdejmuj e z ksi ążek ich warto ści tylko wprowadzenie stan u zdz iwienie, al e przypomnia łam sobie początkowo my ślałem, że moj a szkoła t o wyklucza moj a szko ła h istoryka sztuk i wyklucz a wciele ń i mówienie c o czu ł artysta my ślą tam y innych sposob ów na t o, żeby przenie ść to co jest zawart e w sztuc e, al e przypomnia łam sobie, że jak by ła mn ą Uniwersytecie czyta monografie Picassa biura pewne j, a wyb itnej sk ądinąd autork i nazw isko pomin ę lito ściwie t o nagl e zwr óciło moj ą uwag ę zdan ie o przyje ździe do Paryża Picasso prze żył wytrys k geniuszu zapami ętam t o zdan ie, bo wytrych, bo również ju ż czy m innym, że tylk o za pomoc ą i pomyślałem sob ie że, skąd na t o wiedziała z analizy, gdzie mam ją do t o przecież było widać, że t o wytrysk geniuszu Przyjezierze pian ę odrobinkę al e, ale sformułowanie wytrys k gen iuszu faktyczn ie zaw iera temat tak i nos i w sob ie ci ężar pewien pow iedzmy gatunkow y, że faktycznie nie dziwi ę si ę że, że złotymi zgłoskami wyry ła si ę to sformułowanie, urywając głos bardzo dawno tem u ja nada l wyznanie pamiętam to on o naprawd ę zrobiła na mn ie w ielkie wra żenie zacz ęliśmy pi ęknie kończymy, aczkolwiek obie byłyśmy trochę o d temat u, jak im by ła Mela Muter to jes t na inn ą audycj ę rozmowa o ty m c o wolno, gd y p isze si ę b iografie, ale nie b ędę n ikogo poucza ć pani Anna nie to n ie jes t tak ja poleca m t e książki s ą c iekawe ile są by ć może kaw y Danzel ta metoda jes t chyb a świadomie przyj ęta, żeby uatrakcyjni ć bohaterk ę i powiedzie ć Słuchajcie t o była fantastyczn a osob a przed 4 i zobaczy ć jak się zaczyn a czyta ć, a zaczyna si ę te ksi ążki co ś jest 12 mówi o ksi ążce r ównież OKSiR monograf ie z iemianki to wci ąga, wi ęc ja tera z rozum iem, dlaczeg o moich książek o sztuc e nikt n ie czyt a może n ie było wytrys k gen iuszu po prostu pełnia no bardzo przykr e, że musz ę powiedzieć n o właśnie dlatego, a p ierwszymi nauczy inaczej pisa ć, wi ęc trudn o o moje ksi ążki nie trafi ą pod strzech y, al e życie autorką tyc h monograf ii, ab y po 3 trafiły co powiedziawszy żegnamy si ę do nast ępnego czwartk u 1440 będziemy rozmawiać w Andymaterii jeszcz e tylko zapyta m, żeby nie by ło, że zapomnia łyśmy Meli Muter cz y pani odnajduj e siebie przypadk iem portre t kob iety z pap ierosem n ie n ie bo, bo nie ma pan i wc ielenie owych nie ma m, tak wi ęc co osadn icy nie odnajduj ę panien, ale przyjdz ie pewn ie za tydzień mam nadziej ę, że tak po pojaw ia si ę jak o ja n ie n ie w ugrupowa ń na posta ć wyj ętą z portret u owej t o Anda Rottenberg i Anna Wacławik-Orpi k do us łyszenia za tydzie ń a gd y mater ia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANDYMATERIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA