REKLAMA

Mity wokół szczepień - szczepienie przeciwko grypie spowoduje grypę.

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-28 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:23 min.
Udostępnij:

Najwyższa pora by przejść do tego co realnie może nas ochronić przed grypą. Do szczepień. Rozwiń »
Ileż powstało mitów, półprawd i przekłamań wokół tego tematu .
No to zaczynajmy !
Szczepionka przeciw grypie może wywołać grypę, ponieważ są w niej wirusy grypy - słyszeli to Państwo ?
Nieprawda !
Szczepionka nie wywołuje choroby. Nie zawiera ona żywego wirusa, lecz martwe, rozbite na fragmenty wirusy grypy, które nie mogą wywołać infekcji. U niektórych osób mogą pojawić się ewentualne nie pożądane reakcje, jak łagodna bolesność, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia rzadziej ból głowy lub niewielka gorączka i bóle mięśni
które mogą utrzymywać się maksymalnie przez 1 do 2 dni. Reakcje te czasami są mylnie rozpoznawane jako objawy grypy
Często też słychać: szczepienie przeciwko grypie nie ma sensu, bo mimo szczepienia można zachorować
To prawda: Szczepionka grypowa nie chroni w 100% przed zachorowaniem. Mimo szczepienia nadal można zachorować na grypę, jednak szczepienie pobudza do odpowiedzi układ odpornościowy, co powinno złagodzić chorobę, skrócić czas jej trwania i zmniejszyć zaraźliwość.
Więcej jutro przed 14. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrow ie dzień dobry Ewa Podolska najwyższa pora, by prze ć do tego c o realnie można schroni ć przed gryp ą do szczepień ile powsta ło mit ów półprawd przekłamań wok ół tego temat u t o zaczyn a szczepionka przeciw grypie mo że wywo łać gryp ę, ponieważ s ą w nich w irusy grypy s łyszeli t o pa ństwo n ieprawda szczepionka n ie wywołuje choroby n ie zaw iera ona żywego w irusa, lec z martwe rozb ite na fragmenty w irusa gryp y, które n ie mog Rozwiń » ą wywołać intencji u niekt órych os ób mogą pojawi ć ewentualnie niepo żądane reakcj e jak łagodna bolesno ść zaczerw ienienie lu b obrzęk w m iejscu wstrzyknięcia radzi b ól g łowy lu b niewielka gorączka b óle mięśni, które mogą otrzymywa ć maksymaln ie do 2 dni reakcj e czasami są myln ie rozpoznawan e jako objaw y gryp y cz ęsto te ż słychać szczepienie przec iwko grypie ma sensu, bo m imo szczep ienia mo żna zachorować ta akura t prawda szczep ionka grypowa n ie chroni 100 % przed zachorowan iem mimo szczepienia nada l można zachorowa ć na grypę jedna k szczepienie pobudz a do odpow iedzi układ odporno ściowy c o pow inno z łagodzić chorob ę skrócić cza s trwan ia zmniejszy ć zale żność więcej jutr o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA