REKLAMA

"To są dwa społeczeństwa. Różnią je języki, a nawet idole nastolatków" Anna Słojewska o Belgii

Połączenie
Data emisji:
2019-11-28 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
06:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
148 już bez prz y długich wprowadzenia Anna Słojewska Rzeczpospolita jes t z nami nie ma jak staromodn e trzeszcz ących telefon halo słyszy si ę ta k tak są doskonale dzie ń dobry jes t cora z coś takiego, gdzie jes t kryzyse m rządowym belg ijskim kolejny m ju ż Belgia to taki kra j w ty m bardzo trudno zawsze utworzy ć rz ąd, ponieważ mamy tutaj 2 wspólnoty językowe i lansujący cz łon, czyli Flamandów na p ółnocy francuskojęzyczną, czyl i talon ów na po łudniu i Rozwiń » zawsze ten rz ąd mus i uwzględniać n ie tylk o r óżne part ie polityczne koal icje wielopartyjne szkolicie 2 stron bariery j ęzykowej inaczej było zawsz e bardz o trudne tera z dodatkowa trudność jes t tak a, że oparc ie w skrajnyc h nacjonalist ów nacjonalistów skrajn a partia nacjonalistyczna Zelandii uzyska ła du żo g łosów i pytanie jest cz y mo żna utworzy ć rząd, kt óry b ędzie mia ł większość na poziomie berlińskim, ale n ie b ędzie miał większości Tesla czy w łaściwie główny dylema t, bo dałoby się utworzyć koalicj ę, kt óra sk łada socjalistów libera łów zielonych, kt óra mia łaby wi ększość parlamencie federalny m mogłaby rz ądzić w Omanie mia łby większości sandacz y nie uwzgl ędniałaby wol i lud u z północy Belgii myślę, że t o jes t te n dylemat, który mają politycy do tej pory tw ierdzili, że t o jes t absolutn ie n iedopuszczalne, że nie będą niektóre part ie flamandzk ie mówił, że w tak iej koalicji n ie b ędą uczestniczyć tera z wra z z post ępem kryzys u troszeczk ę si ę łamią n o ale zobaczymy jak t o jak to jak t o si ę wszystk o sko ńczy, ale czy m właściwie co m ówi c o jes t ty m elemente m najbardziej konfliktogenne t o znacz y dlaczego, jak ie s ą punkt y sporne, kt óre sprawiaj ą, że utworzenie koal icji tak ie trudn e właśnie tu trzeb a bardzo ogólnie nie chc ę wchodzi ć w zupełnie nieznane dla polsk ich czy dl a wi ększości polskich s łuchaczy tuta j op isy dywagacje dotycz ące poszczególnych partii z łoży taki og ólny uproszczony obra z nakre śla, jeżeli tak ich ludz i, którzy mówi Belg mam y do czyn ienia praktycznie 2 odrębnymi spo łeczeństwami francuskojęzycznym irlandzkiej muzycznym by ł 6 reform pa ństwa każda z tych reform czyn i t o państwo coraz bardz iej scentral izowanym, a regiony cora z bardziej niezale żnymi w rezultac ie mam y sytuację, w której t e społeczeństwa nawzaje m, b y nie rozumiej ą w sens ie dos łownym, ponieważ dzieci, które chodz ą do szk ół na po łudniu Belgii ucz ą si ę tylko francuskiego jako drug i język oczywi ście mogą sobie wybra ć si ę nieraz, ale budżet brak ang ielskich dzieci, które o d zysków wyszłam ucz ą się tylko strońskiego oczywi ście jako drugi j ęzyk wybieraj ą sob ie ang ielski dawnyc h czasac h nauk a j ęzyka, jakby rodak ów w drugiej części pa ństwa obowi ązkowo ludzi rozumie tras dzi ś nie rozumiej ą nie czytają tych samyc h gaze t n ie oglądajcie same j telewizji prosz ę sobie wyobrazi ć, że nawet chcą inni celebryci i dole dl a młodzieży t o s ą kompletnie 2 odrębne społeczeństwa i za ka żdym raze m pokaza ć tak iej reform ie, która chwilę on a u łatwiać tworzen ie koalicji, bo szczególnie na północ szczególnie w p ółnocnej części kraj u chc ą cora z wi ększych kompetencji dla siebie, ale pokaza ć tak ie reformy te w ty m kraju cora z bardz iej, jakby 2 dlatego utworzen ie utworzenie rz ądu jest tak ie trudn e do teg o myśl dochodzi tak i trend, kt óry jest obserwowan y w ca łej Europie os łabiania si ę part ii tzw. głównego nurt u jeszcze 30 lat tem u parc ia wsparc ie w lustr o socjal istyczny chadeck i l iberalne mia ły ponad 80 % t o prawie 80 % g łosów po ostatn ich wyborac h dostały 45 % g łosów s ą, więc w stan ie tworzy ć stab ilnego rządu c o do pra c, acz cz y t o zielonych cz y to czy t o partii bardz iej p isma nacjonalistyczne we Francji między no to wszystko nie są skomplikowane s ą tacy, kt órzy twierdz ą, że to już w ogóle w Rzymie, gdz ie ju ż naprawdę więcej gmin cz y tak się n ie d a zrobi ć trzeba zrobić z tą Belgią, żeby ona mog ła tworzyć normalne efektywn e rządy są tacy, kt órzy mówią, że mn ą za ka żdym razem b ędziemy przechodzić prze z setk i dni bolesnych negocjacje, ale w końcu jakiś tam rz ąd da się utworzyć n o w łaśnie tera z wypad a zadać pytan ie w tak im świecie tak podzielonym dzieci prerogatywy ma ten rz ąd po co ta m jest o n oczywiście od legend y Żydowi oczywi ście klasyczne rzecz y w ka żdym pa ństwie nawet najbardz iej zdecentralizowany czy rzeczywi ście obronn a rzeczywi ście oczywi ście polityka zagraniczna n o znacz ące jednak kompetencji podatkow i tak dalej, ale fakte m jest cora z więcej kompetencji jes t w regionie no t o c o pan oczywiście tuta j bardz o bardz o słuszne pytanie i tak te ż w szczeg ólności Północna część kraj u są głosy tak ie, kt óre mówią żeby, żeby si ę podzieli ć choćby, dlatego że Flamandowie n ie chcą łożyć na balonów podczas panowie s ą ci bogaci to ż to bogatsz a cz ęść kraju, która nett o więcej daj e ni ż nic b ierze z bud żetu federalneg o, al e jedna k w badan iach op inii publicznej wychodz i, że większość nawe t Flamandów nie chc e tego podzia łu jednak zdają sob ie spraw ę z teg o jak jak o rewolucyjne mogą by ć skutk i tak iej decyzji plu s oczywi ście pozostaj e zawsze rozwi ązany problem Brukseli po 53 regiony Flandrię wspomniane Flandria Walonia środki Bruksela cz y dwuj ęzyczna francusku n iderlandzku życia, choć w praktyc e jes t zapełniona prze z przez ekspatów dope łniona przez cudzoziemc ów z tyc h też drug ie to podob a jes t drug a najbardziej międzynarodowy świat miasto świata w tym pona d po łowa ludzi urodziła si ę poz a Belgią po łowa mieszkańców, a tych c o urodzili się w Belgii to i tak znaczna cz ęść w drug im pokoleniu dop iero obywatelami Belgii, wi ęc co zrobi ć taką mieszank ą co zrobić z tymi z tym i j ęzykami tutaj ani oczywi ście te j Brukseli ani Walonia my śląc o n ich te ż pozbywać, wi ęc widz te ż troch ę taki no i oczywi ście do tego s ą instytucje unijne są źródłem pewnyc h dochodów jes t to prestiż jest uznany m Rastko jes t, tote ż trochę skleja Belgia razem, al e tu naprawd ę słuchanie niż skompl ikowana jednocze śnie fascynuj ąca łamigłówka dziękuję bardz o Anna Słojewska z Rzeczpospolitej by ła z nami 1415 za chwil ę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA