REKLAMA

"Wiadomo było, że trzęsienie ziemi nastąpi. Nikt nic z tym nic nie zrobił" Rigels Halili o sytuacji w Albanii

Połączenie
Data emisji:
2019-11-28 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 24 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mn ą studio dr Rigels Halili ze stud ium Europy wschodn iej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobr y dyrektorz y dobre pa ństwo będziemy m ówili o trzęsieniu ziemi w Albanii, kt óre powodowa ło do te j pory 27 ofiar śmiertelnych 650 osób rannych 20 osób zag inionych 6 , 5 stopnia w skal i Richtera potężne trzęsienie ziemi, al e t e zawsz e pytan ie właściwie albańską infrastruktura oznacz a to, że Rozwiń » ten kra j w rejon y aktywnym sejsm icznie co nie jest n o w iadomo bardz o dawn o nowość zawsz e wiadomo, że w tak ich krajach rob i się du żo, b y budynki zabezpiecza ć przed teg o rodzaju katastrofami cz y Albania te ż do takich kraj ów należy racze j te ż wszystk o kwesti ą kr ótka dygresj a na pocz ątku poprawie liczbę of iar t o si ę 40 dzisiaj ran o wydobyto w mie ście Schuman na p ółnocy otwierany wydobyto kolejne 10 ciał tera z poszukiwania przenios ły się w k ierunku Duris tam jest wi ęcej po prostu budynków ta m pracuj ą te ż zespo ły Włoch z Grecji z Kosowa z e Szwajcarii studiowa ć bli żej epicentrum suma by ło epicentrum dużo by ło 20 parę kilometrów sum a jest ma ła mie ścina jak i 26 km na północ otw ieranych w stron ę szkod y i wracaj ą do Pańskiego pytania o tak im, kt óry nie m a w zasadzie t o jes t doży g inie tyl e os ób, że n ic nie zrob iono, żeby zabezpieczyć w iadomo było, że będzie będzie t o trzęsienie z iemi, żeby zabezpieczy ć budynk i takie podobne trz ęsienie ziemi było 3 miesiące temu late m, którego staje si ę, graj ąc tylko budynk i, wi ęc w iadomo by ło, że krąży nie takie widmo wted y by ło 57 dzisiaj było cz y przedwczora j by ło 6 Chomać 4 w skal i Richtera natom iast og ólnie bior ąc to c iekawy rozpadł się budynki, kt óre n ie zostały wted y, a napraw ione i w ty m samy m m iejscu eksperc i mówią teraz chyba nie eksperc i których, których n ikt nie pytał o zdan ie przez 30 lat, że w tych regionach, gdz ie budowane budynki, czyl i w okolicach g óry w okol icach bag ien wok ół góry wysuszon e prze z komunizm n ie woln o było budowa ć komun izm dlatego, bo tu to s ą bagn a z teg o powodu, al e po upadk u komun izmu nikt na t o zwrac a uwagę budowan o masowo naruszaj ąc pewn ie struktury pok łady z iemi w tym w ty m m iejscu oczywi ście cz ęść jest w wi ęzieniu w ziemi niewolnik woln a obni żenie matk i natur y ani ani pana Boga jako, jakkolwiek t o wol i natom iast tuta j pa ństwo n ie działało mo im zdaniem i ws i większość komentarz y i wi ększość komentujących t o po prost u m ówi wprost t o jest 1 rzecz t o jes t jak zaległość 30 lat natom iast w tym momenc ie, kiedy pa ństwo pow inno działać, gd y powinno istnie ć struktur y, kt óre pomagaj ą t o jeste m zdz iwiony, że t e struktur y w zasadzie n ie istnia ły wojsk o nawet n ie by ło w stanie szybko si ę zmobilizowa ć i wy łonić struktury dzia łające w wojsk u kosowskie było jes t lepiej przygotowan y ni ż wojsko alba ńskiej Kosowo jes t pa ństwem od od 10 lat, więc w ty m sensie jest to jes t t o nauczka dl a dl a dl a Albanii i to co jest pocieszaj ące to c o jest najlepsz e w ty m wszystk im prz y ca łym Gniewie n iemocy tak dalej t o jes t w ielka fal a Solidarności ludz ie sam i oddoln ie organizuj ą, a organizuj ą si ę po prost u ma łe kom itety my w n iewielkich miejscowo ściach Albanii, a przede wszystk im zbieraj zb ieraj się jedzen ie zbiera si ę w ub iory koc e, bo 6000 mieszkań 6000 rodzin zosta ło jeszcze pół 1000 rodzin zosta ło be z dom ów bez domów, wi ęc bezdomni, więc idzie zima, jakkolwiek alb o nie jes t na południu jednak mus i Scotta z ima do ko ńca lutego będzie ostr a i trzeba b ędzie ty m ludz iom pom óc i i to jest 1 rzecz druga zosta ła falę Solidarności, kt órej jes t spory uda ło się zebra ć w ty m momencie d o do tego, kiedy m ówimy o oko ło 3  000 000 USD t o s ą tylk o organ izacje pozarz ądowe r óżne inicjatywy oddoln e emigrantów alba ńskich tu w Polsce Małgorzata Rejmer zorganizowa ła wczora j zbiórkę im w inna zbiórka jest drodz e prawdopodobn ie, więc t o s ą wszystk ie inicjatywy oddolne i to t o jes t bardzo pocieszaj ące bardz o i odbudowuj ące prem ier Albanii wczora j dziś w zasadz ie dz isiaj ran o ogłosił, że rz ąd alba ński potrzebuje bardziej pieni ędzy, a n ie towarów n ie potrzebuj e towar ów i i tu z kole i znowu podniosły si ę głosy, że te pieni ądze nie traf i do potrzebuj ą właśnie, wi ęc jest mog ę pokaza ć mogę przekaza ć myślę, że te ż prawdopodobn e, że faktyczn ie nie trafi ą do potrzebujących, że taki jes t w tym s ędziego oceni ć natomiast pokazuj e dan e pokazuj ą tak że organ izacje pozarz ądowe zebra ły oko ło 2 ,51 000 000 w ci ągu 2 dni dolar ów, a rz ąd na kontach rz ądowych wp łynęło tylk o 270   000 EUR, wi ęc to pokazuje, gdz ie ludz ie chc ą wpłacać pieni ądze i komu s ą wp łacać pieni ądze prawdopodobnie jest t o wyn ik tak naprawd ę ca ły negatywne j aury wok ół obecnych rz ądów albo nie wok ół prem iera Albanii zreszt ą prem ier te ż raczej ra z reaguj e nerwow o ruchy n ie by ły na miejscu na pocz ątku dop iero o poranku pa ństwo działało 10 było o godz inie czwarte j przez 3 godziny n ie wiedział c o się dz ieje w kraj u natom iast wczora j t e o ty m, pras a Polska nie pisa ły med ia, al e trwały dzie ń przez ca ły wczorajszy dzie ń trwa ły wstrz ąsy wt órne, wi ęc najgorsz e było godziny trzec iej po po łudniu 5 Coma 7 w skal i Richtera ludzie po prost u spali na ulicach, gdzie dz isiaj w Iranie prze z ca łą noc wszystkimi park ingowe by ły zajęte na zewnątrz zasadz ie ludzie spal i w samochodach i t u państwo też n ie dzia łał, żeby jedyną jedyn ą rzeczą którą, którą zrobi ł pa ństwu premier kraju t o było oskarżenie w ielu portali spo łecznych, że sieją panikę i że zostan ą zamknięte, poniewa ż zosta ł ogłoszony zosta ł ogłoszony dz isiaj sta n wyjątkowy co jest w pewny m sensie prawdą, bo jes t dużo pan iki, al e tonie n ie zwalcz a si ę ognia dolew a benzyny do ogn ia ma m wra żenie, wi ęc zarządzanie ty m kryzysem prze z rz ąd albański mo im zdan iem pokazuje bardzo du żo braków, czyli w łaśnie pa n opowiadał jakie ś tak iej komprom itacji pa ństwa i tyc h struktur państwowych n ie rozum ie tego kompromitacj ą, poniewa ż ludzie naprawd ę pracują nawet struktur y państwowe t o drug a noc drug a no c ju ż jednostki wojskow e jednostk i pol icyjne jednostk i jednostki inne si łowe pracuj ą pracuj ą na ulicach zrobią t o ręcznie n ie maj ą nawet n ie mają jak wyj ść z ci ężkimi maszynam i, bo nie b ędą tutaj jes t w środku w związku z ty m ludz ie pracują nawet ludz ie, którzy pracuj ą pa ństwo natomiast zawiódł mo im zdan iem zawiod ła ca ła struktura przeciwdziałanie tak im kryzysom, kt óre struktur ą w łaściwie od ministerstwa wzgl ędy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ministerstwo obrony tak dale j dali tuta j zawiod ło przynajmniej tak ie są og ólne oceny z e strony ludzi, kt órzy obserwują na miejscu co się dz ieje w Albanii mo im zdaniem państwo dzia łało, al e dzia łał z op óźnieniem, dlaczego tak si ę sta ło, dlateg o że w du żej mierze pa ństw albańskich cały czas boryk a si ę z 1 podstawowym probleme m tymczasem proble m, który zreszt ą jes t probleme m w idocznym tak że prz y dyskusjac h na temat integracji albo n ie do nowyc h strukturac h Unii Europejskiej dzia ła szczątkowo n ie działa ca ła struktur a pa ństwa n ie działają n ie s ą przygotowan e strateg ie na wypade k tak ich wydarzeń ludzie nie s ą wychowani nie s ą wykszta łceni nie wiedz ą co robić, gd y wychodz ą na ulicach 1 osoba zgin ęła n p . rzucaj ąc jest z trzec iego piętra, kiedy trwało to trzęsienie trwało bardz o d ługo 30 sekund, więc ludz ie się bal i niema takich tak ich mamy projek t w państwowych an i szkolnych, żeby wychowa ć dzieci jak maj ą si ę zachowa ć jedyn ie jedyn ą roboty wychowawczą robi ą w ty m momenc ie w łaściwie Facebook media spo łecznościowe i inne portal e, które informują c o maj ą robi ć telew izja media, wi ęc tym sens ie tu pa ństwo zawiodło, że na d łuższą metę n ie by ło takich przygotowań, m imo że wiadomo, że alb o nie le ży w tak iej strefie i co 40 lat takie trzęsienia z iemi maj ą m iejsce prawdopodobn ie wyciągniemy wyci ągniemy jak ludz ie mieszka ńcy Albanii tam, a pewn ie te ż rz ąd wyci ągnie konsekwencje natomiast czy t o się przerodzi przekszta łci si ę w jak ąś tak ą polityk ę, która strateg ie do tego n ie jeste m pewn y wynikiem t o jest oczywiście to nie oceniaj ą obecneg o rz ądu trzeba dopowiedzieć to s ą zachowan ia wielu rz ądów w przez 32 pani zaniedbania w inwestycje w nauk ę za zaniedbania w Invest in inwestycje brak inwestycji w tworzenie struktu r odpow iednich przec iw kryzysowych t o jest t o jest rzecz, którą pow inna sk łonić wszystk ich polityków albańskiej n ie tylk o obecnyc h, al e mimo wszystk o trzeba powiedzie ć, że n o, że reakcja jes t w łaściwie bardz o dobre jest oddoln a, że jedna k ludz ie pracują ludzie naprawdę wychodz ą na ul ice i pracują t o jest n iesamowita to t o jes t bardz o pocieszaj ące, pogłębiając z drugiej strony można, b y sobie zada ć pytanie cz y w w te j sytuacj i to 40 ofiar, o których pan powiedzia ł te ż dużo czy ma ło, bo może n ie jes t tak straszn ie dużo moim zdaniem jes t straszn ie dużo, dlatego że w osiemdziesiątym dziewi ątym rok u, k iedy było 7 miejsce tak ie największe wtedy cz ęść z iemi przedte m przed ty m trz ęsieniem ziemi to zgin ęło wtedy 130 parę os ób, a 1000 rannych, więc to i tak jes t ma ło prawdopodobnie tak i mały by ć może najmniej wi ększość of iar większość umar ło w swo ich domach zbudowanyc h nie tam, gdzie potrzeb a by ło po prostu tam trzeba budować n ie woln o było tak im chce budowa ć tera z tera z dop iero gd y specjali ści in żynierowie urbani ści sejsmolodz y są zapraszan e do medi ów i mówią, że przecie ż były strateg ie były plan y były ustalen ia, żeby ta m n ikt nie budowa ć, więc wina le ży gdzie ś ta m pośrodku to nie jes t w ina obecneg o premiera obecnego rz ądu jest władze lokaln e, które zawiodło da ła tak ie pozwolenia ludz ie, którzy budowal i nawe t be z pozwoleń n ie n ie pytając, gdzie jak, wi ęc w ty m sens ie wielu ludzi zawiod ło im naprawdę ma racj ę chyb a dobrz e, że dobrze mo żna, b y tylko puka ć w drewno malowan e jednak tylko 40 osób, ale tak to jes t wstrząs dl a dl a ca łego kraju t o jes t naprawd ę rzecz wa żna myśli pan, że to b ędzie mia ło konsekwencje pol ityczne zdecydowan ie będzie mia ło konsekwencj e polityczne choćby z teg o powodu, że i opozycja wykorzystuj e tę sytuacj ę w spos ób troch ę instrumentalny i niepodzielna cyw ilistycznej instrumentalny na pewn o przeciwko w ładzy obecne j n ie punktuj ąc tylk o, oskarżając chodzi, żeby punktowa ć pomóc ani oskar żać, że t o jest w ina teg o tego nie innego prem iera t o po p ierwsze po drugie pokazuje 1 rzecz, że społeczeństwo kuba ńskie n ie uf a el itom pol itycznym nie uf a państwu c o jes t z 1 strony straszn e, b o jak można budowa ć swoj e obywatelsk ie przec iwko pa ństwu alb o państwo przec iwko społeczeństwu, a z drugiej te n daje nadzieję, że c i ludz ie kiedyś naprawd ę, że wszyscy ju ż ten cały ten cały ten ca łe t o cała energia te n fermen t społeczny pozwol i wy łonić po prostu być mo że now ą elitę polityczną by ć może b ędzie mia ł konsekwencj e prz y kolejnyc h wyborach pol itycznych kraju my ślę, że t o jest t o jest 1 będzie mia ł konsekwencj e polityczne dzi ękuję bardzo dr Rigels Halili z e stud ium Europy wschodn iej Uniwersytetu Warszawskiego był z e mn ą stud ium czternasta 36 za chwil ę informacje program przygotowa ła Anna Piekutowska realizowa ł Kamil Wróblewski bardz o dzi ękuję łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA