REKLAMA

Donald Trump chce walczyć z kartelami narkotykowymi tak jak z terroryzmem

Połączenie
Data emisji:
2019-11-28 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mn ą w stud iu prof. Katarzyna Dembicz z o środka studi ów ameryka ńskich Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzie ń dobr a w naszym studio w Krakowie, a n ie przez telefon dr Karol Derwich z uniwersytetu Jagiellońskiego dzie ń dobr y dzie ń dobry b ędziemy m ówić o decyzj i Donalda trampa, b y uznać kartel e narkotykowe meksyka ńskie kartel e narkotykow e za organ izacje terrorystyczne czemu sprzec iwia si ę sam Rozwiń » Meksyk i teraz jak takim ok iem laika zrozumie ć t ę sytuację można, b y s ądzić, że przecie ż kartel e narkotykow e pewn ie niszczą kraj gospodark a Meksyku, więc 2 Meksyk pow inien się cieszyć s łysząc, że takie wsparcie z e strony Stanów zjednoczonyc h, dlaczego takie mniemanie jes t błędne, kt o zacznie Karol cz ęść w og óle Echa religijnych mo że ja zacznę od o d teg o, że powi ązania mi ędzy Stanami Zjednoczonymi Meksykiem s ą bardzo ścisłe też zar ówno w sferz e handlowe j kulturalne j demograf icznej szerok o rozum ianej spo łecznej i tak a deklaracja na pewn o pokazuj e, że Tramp prezydent Trump chc e większej ingerencji w spraw ę z USA jak meksykańskie natom iast z drugiej strony daj e m u to możliwość si ę do t e do dojdzie do p isania tak tyc h organizacji przest ępczych na list ę organ izacji terrorystycznyc h b ędzie mo żliwość wi ększej kontrol i i wi ększego wp ływu na spraw y f inansowe i przep ływ pieni ędzy między Stanami znacze ń Meksykiem mo że doprowadzić cz y też będzie to JATO rozumiem jak o pewna ingerencja w suwerenność je ść w og óle polityczn ą również ekonomiczn ą i mo że doprowadzi ć do pewnyc h blokad i blokowanie zablokowan ia pewnyc h su m pieniędzy, kt óre co mo że się odbi ć na sytuacji ekonomicznej Meksyku nie w iem czy się Karol ze mn ą zgodzi, al e t o zrazu usłyszymy ma m nadziej ę ja zgadzam i nie zgadza t o znacz y po pierwsze nikt by si ę n ie ucieszył s łysząc, że na jeg o terytorium znajduj ą si ę terroryści, więc nie s ądzę, b y rz ąd meksyka ński by ł jakoś szczeg ólnie zadowolon y z teg o, że Donald Tramp zaczyn a postrzegać kartel e narkotykow e jako organizacja terrorystyczn a jest 1 rzecz druga rzecz Donald Tramp ma dużą tendencję ch ęć do tego, by miesza ć si ę wsz ędzie niekoniecznie, widząc znaczenie koniecznie t o mieszanie mus i mieć z e sobą jaki ś sen s jest zasadn icza r óżnica między organ izacjami przest ępczymi organ izacjami terrorystycznym i organ izacje terrorystyczn e dzia łają pobudek ideologicznych pobude k religijnych natom iast organizacje przest ępczości zorgan izowanej dzia łają tylk o wy łącznie z pobude k czysto ekonom icznych czy dla nich liczy ć si ę zys k w odr óżnieniu o d organ izacji terrorystycznyc h kartel e meksykańskie n ie s ą za interesowane przejęciem w ładzy w państwie n ie są za interesowane zmian ą systemu pol itycznego w Meksyku n ie s ą za interesowane upadk iem teg o pa ństwa paradoksaln ie organ izacje przest ępcze w Meksyku s ą zainteresowane utrzyman iem status quo t o znacz y państwa, która jes t bardz o skorumpowane pa ństwa, które n ie jes t w stan ie do ko ńca kontrolowa ć tego co si ę dz ieje na jeg o terytorium pa ństwa, kt óre d e facto stwarz a dogodn e warunk i dla produkcj i przemyt u narkotyk ów do Stanów zjednoczonyc h wi ęc pr óba okre ślania karteli narkotykowych zmian ę organ izacji terrorystycznyc h jest najzwyczajn iej w świecie przyk ładem pom ieszania pojęć natom iast zgadza m si ę Kasią Gębicz tym sens ie, że tak Donald Tramp chc e wi ększego zaangażowania Stanów zjednoczonyc h kwest ie bezpiecze ństwa publ icznego Meksyku Donald Tramp liczy na to, że jeżeli stan y Zjednoczone b ędą mia ły większą mo żliwość dzia łania na teren ie stan u na teren ie Meksyku to b ędzie ta walk a z kartelam i narkotykowym i skuteczn iejsza, a okre ślenie poszczeg ólnych organizacji podmiot ów m ianem organizacji terrorystycznyc h stwarz a tak ą mo żliwość Stanom Zjednoczonym na gruncie te ż ich wewn ętrznego prawa, więc w ty m sens ie jak najbardz iej tutaj sk a cz ęść gaz u, al e czy mo że spróbujmy wyt łumaczyć w jak i sposób kartel e narkotykow e w ogóle funkcjonuj ą w Meksyku, jaki to jest to jest mo c, jaka t o jest si ła na ile t o s ą du że organ izacje przestępcze jak i w jaki sposób one wp ływają na życie spo łeczne znacz y dzisiaj kartele makr o narkotykow e s ą w zasadz ie obecn a na ca łym terytor ium Meksyku tak jeszcze n o do końca, kt o do początku 2001 . wieku g łównie skupia ły się w cz ęści p ółnocnej i centralne j tak dz isiaj w zasadz ie ich dzia łalność przek łada si ę na życie z wielu miejscach r ównież na po łudniu Meksyku i tak jak Półwysep Jukatan, kt óry by ł kiedy ś postrzegan e jak o m iejsce spokojn a i największe o środki turystyczn e ta k jak Cancun bezpiecznymi cz ęściami tak dz isiaj t o bezpieczeństwo rzeczywi ście ogran icza si ę do enklaw wy łącznie turystycznyc h natom iast sam o miasto Cancun jest dz isiaj uznawan e za jedn o n ie bezpieczniejszych m iast Meksyku tak tak że z jeśliby t o prze łożyć na tak i prost e wytłumaczenie wydaj e si ę, że nie będzie przesad ą powiedzenie, że c o druga rodz ina w Meksyku mia ła do czyn ienia bezpośrednio czy te ż jej życie w jak i spos ób ociera ło się o działalność alb o skutk i dzia łalności kartel i narkotykowyc h ta k ja mogę doda ć w zasadzie t o, że kartele meksyka ńskie kartel e narkotykowe s ą dz isiaj najpot ężniejszymi organ izacjami zajmuj ącymi si ę produkcj ą przemyte m narkotyk ów na świecie m y cz ęsto sp łacamy okre ślenie kartel narkotykow y w kontek ście tych organ izacji, kt óre dzia łają na teren ie Meksyku tylko wy łącznie do przemys łu i produkcj i narkotyków t o s ą dz isiaj zorganizowane grupy przest ępcze, kt órych tylk o 1 z element ów aktywno ści jes t produkcj ę przemy t narkotyków, kt óre portfol io aktywno ści kartel i meksyka ńskich znacznie szersz y to powoduje, że przed e wszystkim s ą to organizacje potężne w sensie ekonomicznym i tuta j t o jak najbardziej potężne t o znacz y dysponuj ą środkami f inansowymi, kt óre w zasadz ie żaden sposób ich n ie ograniczają t o znacz y kartel e dysponują środkami f inansowymi, kt óre pozwalaj ą na zaku p najnowocze śniejszego sprz ętu każdego rodzaj u broni pozwalaj ą na zaoferowan ie łapówki w zasadzie w ka żdej wysoko ści t o powoduj e, że w zasadz ie walka z tym i organ izacjami jest n iezwykle trudn a b o o ile s ą organ izacje, które n ie s ą skrępowane w swo im funkcjonowan iu kwest iami prawnymi etycznymi, kt óre państwo nie tylko jes t ogran iczone w łaśnie kwest iami etycznymi jes t też ogran iczony środkami, kt óre można przeznaczy ć na t ę walk ę warto wspomnie ć o ty m, że chocia żby kartę bywa generacją hal i Isco dysponuj e broni ą przeciwlotnicz ą, kt órą u żył zestrzeliwując 34 lata temu helikopter ów w mieście w łada Lehara wojskowych wart o wspomnie ć strzelanin ę, kt órą mieliśmy k ilka tygodni tem u w miejscowo ści Culiacan, gdz ie kartel Sinaloa, na kt órego czel e do n iedawna stał życia trzeb a p o w zasadz ie w sterroryzowa ł miejscowość doprowadzi ł do g igantycznej strzelan iny, w której odb ity został sy n czas u z r ąk im si ł bezpiecze ństwa, więc t o s ą organ izacje potężne Irak w kasie m ówiono dz isiaj funkcjonują na teren ie ca łego Meksyku tak ą enklaw ą bezpieczeństwa do n iedawna by ło była stol ica miasto Meksyk natom iast od 2 lat ewidentnie wida ć jak bardz o wzrast a poz iom przemoc y zwi ązanej z przestępczością zorganizowaną także w stol icy, więc t o jest zjawisko t o jes t problem, z kt órym na pewn o rz ąd meksyka ński sam nie jes t w stan ie sob ie poradzi ć pytan ie cz y pomys ły Donalda tramp a są takimi prz y pomoc y, których mo żna sobie z przest ępczością w Meksyku podać mo że jeszcz e doda ć 1 rzecz si ę tak naprawdę ich siła jes t tak wielka, że dz isiaj, jakby t o jes t z sprz ężenie zwrotne nast ępuje w relacjach t o znaczy to ju ż n ie kartel e wywieraj ą wp ływ na polityków cz y też u żywają polityk ów d o do osi ągania pewnych cel ów, czyl i nie korumpuj e ich tylko wydaje się, że już jes t sprzężenie zwrotne co znaczy t o pol itycy bardz o często rozwi ązywania swo ich problemów uciekaj ą si ę do organ izacji typ u kartel e narkotykow e, kt óre pomagają osi ągnąć pewn e cel e polityczne 1317 za chwilę wr ócimy do rozmow y łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mn ą studia prof . Katarzyna Dembicz, a prze z telefon dr Karol Derwich rozmaw iamy o ty m c o oznaczałaby decyzj a Donalda tramp a wp isaniu karteli narkotykowych z Meksyku na listę organ izacji terrorystycznyc h powiedzieliśmy na początku, że t o jes t decyzj a, kt óra otw iera rozma ite narzędzia presj i cz y interwencji w sprawie meksykańskie powiedzieliśmy o ty m jak funkcjonuj ą kartel e, al e właściwie to n ie jes t do ko ńca jasne dl a mn ie i my ślę, że wart o, żebyśmy się na ty m skoncentrowal i, jakb y na to zareagowa ły sam e kartele cob y się zaczęło w Meksyku dzia łać, gdyby faktycznie doszło do tak iego pisania, gdyb y rzeczywiście stan y Zjednoczone zacz ęły podejmowa ć jakie ś działania przec iwko kartelo m narkotykowym, jakby to prze łożyło na funkcjonowan ie s ą lumpeksy muszą wydaje mi się, żeby t o mia ło jak t u dzi ś jaki ś szczególny wp ływ we źmy pod uwagę t o, że kartele narkotykow e jak o taki ju ż jest organizacj ą przest ępczą organizacj ą nielegaln ą zm iana charakteru cz y nadan ie n ieco innego charakter u te j organizacji zm ienia tuta j, tyl e że stan y Zjednoczone jak o pa ństwo, kt óre dl a, kt órego walka z terroryzme m jest jedna k wsp iera priorytet ów mo że przeznaczy ć środki na walk ę z takimi organizacjami, kt órych n ie mogłaby przeznaczy ć na walk ę z organ izacjami przestępczymi t o jes t zasadn icza różnica n ie s ądzę, żeby przest ępcy meksyka ńscy szczeg ólnie przejmowali si ę tym w jak i spos ób b ędą okre ślani w stanac h Zjednoczonych w ielu przyw ódców kartel i narkotykowyc h jes t doskonale zn a doskonale ma świadomość tego, że w momenc ie, k iedy zostan ie z łapana ryzyk o ich ekstradycj i do Stanów zjednoczonyc h jes t potężne i t o ta świadomość zosta ła wzmocn iona po aresztowaniu i ekstradycję trzeb a po jego skazaniu w stanac h Zjednoczonych, wi ęc tuta j t o bardz iej daj e Stanom Zjednoczonym mo żliwość podejmowania okre ślonych dzia łań niż przek łada si ę na rzeczywisto ść funkcjonowan ia kartel i w Meksyku, ale mo że si ę prze łożyć na rzeczywisto ść gospodarcz ą Meksyku, a szczególnie aktyw ów np. które zna znajdują si ę bankowy znajduj ą się zdeponowanyc h w stanac h Zjednoczonych je śli b ędzie podejrzen ie, że mają on e związek z e, a na pewno w iele z tyc h z tyc h pieni ędzy, kt óre wychodz ą ze z Meksyku i s ą lokowan e w stanac h Zjednoczonych maj ą zwi ązek z nielegaln ą działalnością tuta j raczej chyb a chodz i o o obaw ę el it pol itycznych meksyka ńskich, który taka deklaracja cz y te ż decyzj a wpisania faktycznie sam nie mo że mie ć konsekwencje pol ityczne w Meksyku n ie wiem czy t o jes t za du żo pow iedziane mo że zdestabilizować pewn ą polityk ę, kt órą dz isiaj prowadzi obrad y BOR prezydent Meksykańskiej, kt óra bardz iej przypom ina politykę dialogu an i konfrontacji t o widać by ło po ostatnim zdarzen iu, kt óre m ówiłeś w Culiacan, k iedy t o wycofan o si ę jedna k ze z dalsze j zda zdasz z dalsze j eskalacj i tak konfl iktu i uwoln iono ta k Senat zm iana tak żyje się zgodn ie z ty m, że je żeli moglibyśmy obserwowa ć, jak ie konsekwencje teg o typ u działań ze strony Stanów zjednoczonych to b ędą bardz iej dotkliwe dl a władz meksykańskich dl a samyc h karteli ale w jak i sposób mo że zr óbmy t o wytłumaczyć właśnie tak ja k ta k jak m ówi Kasia t o jes t kwest ia środków f inansowych, kt óre s ą wyprowadzan e z Meksyku lokowan e w stanac h Zjednoczonych t o jes t kwest ia okre ślonych program u pomoc y gospodarczej, kt óre Meksyk mo że otrzymywać to jes t w ko ńcu kwest ia nazwa łbym t o prestiżowa, al e w tak im bardzo szerok im teg o słowa znaczeniu t o znacz y byc ie pa ństwem tu na teren ie, kt órego dzia łają organ izacje terrorystyczne wp isane na list ę organ izacji terrorystycznyc h może pociągać za sob ą ca ły szereg konsekwencj i pol itycznych i tuta j rzeczywi ście mo żna upatrywa ć czegoś c o mo że negatywnie wp ływa wp łynąć na stabilno ść polityczną te ż Meksyku nie tylk o ekonomiczn ą al e, al e tak że polityczn ą, ale właśnie mo że zastan ówmy się nad ty m w kontek ście szereg u w jaki spos ób Meksyk pr óbował tą kwesti ę karteli n ie w iem regulowa ć zwalcza ć ja k ta polityka samego Meksyku wobe c kartel i zmienia ła polityka meksyka ńska wobe c karteli narkotykowyc h od 2006 roku do 2000 do ko ńca 2018 roku, k iedy prezydentem został Andres Manuel López Obrador by ła opart a na si łowym na si łowej pr óbie pokonan ia kartel i narkotykowyc h natom iast to skutk iem tego jes t m. in. torz e wci ągu tych pona d ju ż 10 prawie 15 lat w Meksyku mam y n ieustanny wzros t przemoc y mamy n ieustannie wzros t l iczby of iar zwi ązanych bezpo średnio z dzia łalnością kartel i narkotykowyc h natomiast sam e kartel e funkcjonuj ą dalej n ieco innej form ie, poniewa ż dawn e kartele podzieli ły si ę powsta ły nowe dosz ło do zm ian na map ie organizacji przest ępczych w Meksyku natom iast ilości narkotyk ów przemycanyc h do Stanów zjednoczonyc h n ie spada podzia ł kartel i na mn iejsze organ izacje sprawia, że n ie wi ęcej podmiotów, które walcz ą między sob ą wp ływy o kontrol ę na d szlakam i przemytn icze mi jednocześnie spraw ia, że s ą organ izacje mn iejsze, które cz ęsto po to, żeby przetrwać sięgają po cora z bardziej brutaln e metod y dzia łania, więc można powiedzie ć, że ta strateg ia real izowana prze z władze meksyka ńskie od 2006 roku bardz o tak a strategia opart a na s ilnej r ęce i zbrojny m rozwiązaniu n ie przynios ła tutaj wi ększego rozwoju jakiej ś popraw y sytuacj i natomiast pytanie c o mog łoby tak ą popraw ę sytuacji spowodowa ć w Meksyku wydaj e si ę, że jedyny m rozwi ązaniem jes t przeprowadzen ie bardz o g łębokich reform strukturalnyc h w pa ństwie, które n ie będą reformam i ograniczaj ącymi si ę tylko wy łącznie do kwestii bezpo średnio zwi ązanych z przest ępczością zorganizowaną, ale t o będą reform y systemu edukacyjnego będą reform y gospodarcz e, kt óre pozwol ą zmieni ć rzeczywisto ść meksyka ńską tak i spos ób, b y ulegan ie wp ływom kartel i narkotykowyc h przestało by ć opłacalne, al e t o wymag a ogromnego wysi łku n ie tylko wy łącznie w sens ie walk i zbrojnej z kartelami, al e t o wymag a w łaśnie bardz o szerok iego program u reform struktura no teraz musi t o wg tyc h c o zrobić dla Tuska tylko wydaj e si ę, że polityk ę dz isiejsza, kt órą można nazwa ć t ą polityk ą d ialogu prowadzoną prze z obra z Dora jes t tak im wstępem t o znacz y on stara si ę przynajmn iej na poz iomie spo łecznym i częściowo gospodarczy m wprowadza ć tak ie zm iany i zwi ększyć transparentno ść działań prz y okazj i, prowadz ąc konsultacje spo łeczne, a przynajmn iej, starając si ę w te j patrz ąc na przesz łość t e transparentno ść konsultacj e spo łeczne s ą wi ększe i zwi ększa si ę jeg o aktywno ść w kraju t o znaczy nie, ograniczaj ąc si ę do najwi ększych o środków m iejskich w ty m miasta Meksyk tutaj przejawe m tego jes t ca ła jego kampania, kt órą prowadzi chyb a o d nieca łego miesi ąca, je żdżąc od miejscowo ści do miejscowości g łównie zamieszka łych prze z ludno ść autochtoniczn ą i podejmuj ąc debat y na kluczow e dlatego dla tyc h obszarów problem y tak i będący ostatn io w Meksyku n o pytałam czy ludzie n ie mają si ę jego życie jes t, bo t o jes t największy dz isiaj na podejmowane jedna k kwest ii także on e eksponuj e si ę tak naprawdę na t o, żeby wystawia si ę tysięcy łatwo zamachn ąć na jeg o rzecz, więc sa m López Obrador, m ówi że poziome Defendera, czyl i że ludzie go broni ą tak sam i sam i mieszka ńcy Meksyku nie w iem ile w ty m prawd y, al e na pewno jes t t o prezydentury ma najwi ększy dzisiaj w por ównaniu z innymi poparc ie ponad 50 % o we, al e chcia ł, żebyśmy zrozum ieli spraw a jakoś wytłumaczyć, że jeszcze mn iej to wyt łumaczyć w jak i spos ób co to znaczy t o zdanie konkretn ie, kt óre pan Karol Derwich wyg łosił przed chwilą m ianowicie, że chodz i o t o, żeby przesta ło by ć op łacalne ulegan ie kartelo m to c o to oznacz a w rzeczywisto ści spo łecznej Meksyku dzisiaj t o oznacz a np. dawne pasj e pan i budow ę s ilnego pa ństwa tak, ale to oznacz a też kwest ie zwi ązane i powiedzia łbym bardz o mocn o tak i życiem Meksykanów jak wyt łumaczyć 15 letniemu ch łopakowi, kt óry cz ęsto żyje tylk o wy łącznie z mam ą, ponieważ ojc iec odszed ł, że znacznie warto ściowsze i lepszym rozwi ązaniem jes t ci ężka praca i zarabianie na życie kszta łcenie si ę dzi ś ulegan ie kartelow i, kt óry przyjdzie pow ie tak iemu ch łopakowi słuchaj mas z tuta j samoch ód ma telefon kom órkowy mas z miesięczne wynagrodzen ie, kt óre jest k ilkukrotnie wy ższe niż wynagrodzen ie swoje j matki, która pracuj e od ran a do w ieczora jak te n ch łopak ma teraz odnale źć w tak iej rzeczywistości t o jes t obowi ązkiem pa ństwa w du żym stopn iu, żeby dać ty m m łodym ludz iom przysz łym pokolen iom meksykańskim alternatyw ę tymczase m on i bardz o cz ęsto tak iej alternatywy n ie mają podstaw y, bo t o wynika z b iedy t o wynika z brak u dost ępu do edukacj i cz ęsto t o wynika z faktu teg o, że wzorc e kulturow e s ą takie an i inne i k iedy ja rozmaw iam z m łodymi studentami Meksyku i pyta m ich, dlaczego wy stud iuje, a n ie pracujecie w tej chw ili dla kartel u t o najczęstszą odpowiedzi ą jes t rodzina to jes t rodz ina, która jako czynn ik, kt óry kszta łtuje pewn e zachowan ia natom iast pa ństwo pow inno absolutn ie wspomaga ć wspomagać poprze z tworzen ie szerok iego systemu mo żliwości wyrwan ia si ę z biedy, kt óra jes t głównym czynn ikiem sk łaniającym do teg o b y ludno ść meksykańska, czyl i c i m łodzi Meksykanie decydowali si ę na aktywno ść nielegaln ą niezgodn ą z prawe m tak naprawdę to jest t o jes t problem n ie tylk o Meksyku, ale wi ększej cz ęści pa ństw dz isiaj mam y sytuacj ę na b iznes o wystaw ie mam y do czynienia z e stabilizacj ą sytuacj i pol itycznej gdz ie, gdz ie jes t s ilna obecno ść gru p przest ępczych Targ trak t jes t proble m Ameryki Środkowej przecież t o jes t proble m wielu pa ństw w Ameryce Południowej to nie jes t tylk o specyf ika Meksyku 2 sytuacja zacznie si ę wydaje, że decyzj a trampa t o jest zar ówno podyktowana tym c o si ę sta ło z rodzin ą Baron tak z 1 strony, a z drugiej stron y nabywc y podyktowan a polityką wewn ętrzną w stanac h Zjednoczonych tak i zbliżającymi si ę zbli żające si ę kampani ę prezydenck ą i jeszcz e nale ży na t o popatrze ć z perspektyw y reg ionalnej, gdzie tr a za ostrz a swoj ą postawę polityczną gospodarcz ą wobe c pa ństw Ameryki Łacińskiej zrobi ł t o wobec Wenezueli zrobił to wobe c Kuby wida ć lekk ą tak Ameryki Środkowej widać, że t e relacj e między jedn i nazywaj ą zamachem stan u w Boliwii Nino kryzysow ą sytuacj ą, jakb y nazwa ć by łe naciski z e strony znacz y te ż wpływy Stanów zjednoczonyc h na tę sytuację, kt óra jes t dz isiaj na j przesz ła kolejn a Meksyk dziękuję bardz o prezes Katarzyna Dembicz z o środka studi ów ameryka ńskich Uniwersytetu Warszawskiego zmianą stud ium i prze z telefon dr Karol Darwin z un iwersytetu Jagiellońskiego byli pa ństwo mo imi gośćmi 1337 za chwil ę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA