REKLAMA

Sukcesja - wyzwanie, ale dla kogo?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-28 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rapor t gospodarcz e al e, ponieważ jes t ju ż dwunasta 43 to jes t dobry momen t, b y n ieco czas u po święcić gospodarce na pocz ątek w raporcie gospodarczy m b ędą rynki finansowe ja nazywa m si ę Maciej Głogowski dzie ń dobry zapraszam tu ż po informacjach rynkowyc h porozmaw iamy o sukcesj i temat nie tylko modn e, ale przed e wszystk im istotne dlateg o jak rozw ija si ę nasza gospodarka alb o racze j jak rozwija ły się b ędą lu b n ie nasze przedsiębiorstwa i to nie Rozwiń » tylk o ma łe, al e bardz o bardzo różna patrz ąc na gie łdę papier ów warto ściowych w Warszawie w tej chwili indeks WIG 20 na m inusie osiemdziesi ątych trac i 2163 punkty n o tak t o niestety w te j chw ili wygl ąda nam i najwyższe obrot y na akcjac h PKO BP Pekao SA PKN Orlen do dopełnienia teg o obraz u mog ę powiedzie ć, że indeks szerok iego rynk u WIG tak że na m inusie traci 60 tych na j to tyle właściwie, b o na razie c o tuta j jeszcze wi ęcej można odpowiedzie ć na morze niedużo może jakiego ś rodzaj u pocieszenie uspraw iedliwienie alb o po prostu dl a dope łnienia obrazu święto w stanac h Zjednoczonych tamtejsz y rynek dziś n ie działa okr ęt już mam y prawie pe łen obra z teg o, o czy m wiedzie ć powinni śmy przed nami jeszcz e patrz ąc kalendar z publikacji statystycznyc h troch ę danyc h z Niemiec dz isiaj czternaste j to b ędą wiadomości o inflacji zawsze wart o popatrze ć na to c o naszyc h partner ów gospodarczyc h i be z BIK bl iskich sąsiadów dz ieje się no je śli chodzi o Polskę t o oni nie dziś ju ż n ie, ale oczywi ście czekam y na dane i jutro, bo jutro b ędziemy poznawal i wzros t produkt u krajowego brutt o w trzecim kwartal e, cho ć już mieli śmy sygnal e inflacja, al e jutro b ędziemy poznawal i struktura teg o wzrost u, wi ęc oczekujemy danyc h punktualnie o dziesi ątej naprawdę będzie jeszcze okazj a, b y o ty m w raporcie gospodarczym i radiu TOK sa m porozmawiać c o dale j, zan im zaczniemy rozmow ę w raporcie gospodarczym oczywi ście także n ie może zabrakn ąć wiadomości złotym zawsz e na złotego wart o spojrze ć funt w tej chw ili po 5 z ł 7 g r dolar 3 z ł 92 EU R 4 z ł 31 i frank 3 z ł 92 g r raport gospodarczeg o w ty m raportu gospodarczeg o dziś jes t pan Wojciech Fedoruk starszy eksper t ds. planowania maj ątkowego w BNP Paribas dzie ń dobry dzie ń dobr y pa ństwu sukcesj a t o przekazywan ie przedsiębiorstw kolejny m pokolen iom firm t o jes t tema t, kt óry naprawdę c ieszy się jakim ś tak im za interesowaniem uwag ę w biznesie dz isiaj w w śród ludz i, którzy biznes tworz ą jak pa n si ę pracuj e na swoim stanowisku ju ż 7 lat i k iedy przychodzi łem do do banku zajmowa ł się ty m samy m natomiast ma sukce s prawie n ie występował natomiast o d dzi ś 23 lat myślę, że t o jes t podstawow y tema t rozmów z kl ientami, czyli wykonali śmy w łaściwie taką można, b y powiedzieć, spogl ądając na oś czasu taką drogę, która była oczyw ista, że k iedy si ę pokonam y przedsi ębiorcy, kt órzy na początku la t dziewięćdziesiątych zak ładali swoj e f irmy zbliżają si ę do okres u, kiedy b ędą chcieli odpoczywa ć tak dobrz e mówi dokładny skład wskazywać dok ładnie tak w Polsce t o jes t akura t kumulacj a, bo na Zachodzie te procesy dzieją si ę ci ągle natomiast tutaj rzeczywiście t o s ą lat a dziewi ęćdziesiąte czy m głównie, k iedy c i przedsiębiorcy zaczynal i jak o zwykle m łodzi ludz ie, a tera z zbliża się do w ieku emerytalnego są t e b iznesy przekazywać te n trudn y proces nie pyta m ot o część psychologiczną t o jes t zupe łnie na pewno h istoria, al e pan z bankowego do świadczenia t o nie zajmuje si ę rozumiem psychologiczn ą stron ę tego tylk o jak ąś formalną finansow ą tak nie zajmuj e si ę stron ą psycholog iczne natom iast c iasto rozmowy z kl ientami wymagaj ą nabycia tak iego doświadczenia t o jest rzeczywi ście proces przed e wszystk im psycholog icznych cz y tak i socjologiczny wymagający udzia łu bardz iej psychologa coach a cz y mentor a biznesowego, a de facto n ie do oczywiście te ż doradcy prawnego cz y podatkoweg o natomiast trzeb a też powiedzieć, że polskie przep isy racze j nie komplikuj ą tę kwesti ę sukcesji u łatwiają j ą upraszczają podatk ów od darowizn w najbli ższej rodz inie prz y odpowiednich warunkach po prost u nie ma tak że natom iast gdyb y gdyby nawet te przep isy by ły bardz o skompl ikowane to patrz ąc na zachód mo żemy stwierdzić, że ten proce s jes t głównie psychologiczne, czyl i tak naprawd ę klucze m jes t podjęcie decyzj i w odpow iednim momencie decyzj i zgodnej z wol ą i przemyślenie teg o, kto ma ten sw ój biznes przekazu tak t o jes t cały pocz ątek te j h istorii tak ban k tutaj mo że by ć partnere m tutaj bank mo że by ć bardziej dzia łamy jak o tak iej Edukator kto ś, kt o u świadamia jak d ługotrwałe proces y i rzeczywi ście, żeby zacz ąć o nim powa żnie myśleć, żeby te n biznes przekazać cieszyć się w ko ńcu t o emerytur ą biznesową to należałoby zacząć bardz o wcześnie tak iej świadomości cz ęsto polsc y przedsiębiorcy n ie mają c o znacz y bardz o wcze śnie tak skoro sam zasugerował pa n t o prosz ę bardzo powiedzia ł pan zacz ąć bardzo wcze śnie czyl i k iedy znowu si ę b ędziemy odnosi ć do do świadczeń zachodn ich badan ia zachodnie pokazują, że taki proce s trwa 50 lat średnio t o jest 7 lat wg tych bada ń tak że w Polsce sieci ą gospodarki spotka ł takim podej ściem, że przychodzi przedsiębiorca mówi rz ąd chc e odpocząć chciałby za rok tak naprawd ę si ę z teg o b iznesu w łączyć bardz o du żego biznesu akura t w przypadku co jes t praktycznie n ierealne, dlaczeg o może kt óregoś dn ia powiedzie ć teraz ty lub pyta m do kolejneg o pokolen ia dz ieci wnuk ów i t d . c o jes t bardzo niewiele os ób, które są w stan ie podj ąć tak ą decyzję problemem może być proble m cech ą charakterystyczn ą polskich przedsiębiorców jes t t o, że zwykl e biznes zakładali, czyl i te ż n ie liczyli budowali o d podstaw traktują b iznes jak o swoj e ukochan e dz ieci czasami no prosz ę cz y kaza łem się, że pan pow ie bardziej kochana jes t prawdziwe dzieci może n iewiele bardz iej kochan y, al e na pewno traktowan e z pewn ą atencj ą, bo dz ieci nikt n igdy n ie zraz u n igdy nie powiedzą z łego s łowa przekaza ć te n b iznes, kt óry się budowało od tak powiedzieć to ju ż nie obchodzi t o jes t niezmiernie trudno przyzna m szczerz e, że chyba n ie widzia łem takiego przypadku mojej kar ierze, czyl i pana zdaniem t o jes t czas t o trzeb a z odpow iednim wyprzedzeniem zaplanowa ć przyjmując, że tak k ilka la t nast ąpi czas odpoczynk u i nie d a się sukcesji i kurze m im większe przedsiębiorstwo im wi ększa firma tym ten proces pewnie będzie trwa ł d łużej te n nie powiedzia ł, że to wygl ąda tak l iniowo oczywi ście du ży skomplikowany w f irmach pracuje będzie trwał d ługo, ale duże firmy maj ą do s iebie, że maj ą w iele rzeczy poukładanych, al e jes t bardz o w iele biznes ów właśnie szczeg ólnie biznesy budowan e o d podst aw, które wesz ły w fazę du żego biznesu, al e n ie do końca nad ążają za nimi procesy wewn ątrz same j f irmy wydaj ą się w łaśnie takie f irmy najczęściej najci ężej jes t przekazać czy to jes t tak że teg o doświadczenia cz y obserwacj i kt óre, kt óre pa n mo że poczynić pracuj ąc w ty m miejscu, czyl i banku, czyl i te ż rozum iem rozmawiaj ąc z kl ientami wyn ika, że ta sukcesja wi ąże się n ie tylko ze zmianą tego, kt o będzie sta ł na czel e teg o przedsiębiorstwa, kto b ędzie osob ą decyzyjną, al e także w ogóle jak ąś tak ą jako ściową zmianę funkcjonowan ia tyc h przedsiębiorstw to rzeczywi ście s ą tak ie wielowymiarowe zm iany b ędzie powiedzie ć rewolucj a te n proces mo że, ale nie mus i si ę z ty m wiązać natom iast zwykle rzeczywi ście tak jest znow u wraca m do dramat u biznesu budowaneg o o d podstaw wszysc y się przyzwycza ili, że decyzj e zwykle podejmuje 1 osoba jedna k ta sama osoba od w ielu la t tuta j mam y przekazanie zawsz e pokonan iu młodszemu, kt óra było wychowane inaczej ma też inne cel e inne podej ście do biznesu i znaj ą technolog ii tak że prawie zawsz e ten proces wi ąże si ę jednak ze zmian ą funkcjonowan ia same j f irmy r ównież, ale najwa żniejsze jes t ten momen t podj ęcia decyzji pa n powiedział, że taki proces sukcesj i mus i jedna k trochę potrwa ć Tang zdecydowan ie tak 1 z rodzaju wsparcia udz iela bank jes t tak ie troch ę uświadomienie przedsi ębiorcom, że t e właśnie 70 lat tylko si ę wydaj e długo, bo jak podz ielimy sob ie taki proce s mn iejsze kawałki to si ę okazuj e, że zaczynamy o d dziś, kiedy nasze dz ieci nie pracuj ą alb o albo w łaśnie zaczęły pracowa ć w naszy m w nasze j firmie odliczamy 2 lata, k iedy chcieliby śmy żeby, żeby dziecko by ło pow iedzmy prezesem zarządu, a tat o mama troch ę się przygl ądali, ale jeszcze ciągle byli jednak zaanga żowania tac y nadzorcy to jeśli uznamy, że proces po co 2 lata t o ju ż 7 zostaje 55 na wdro żenie tak naprawd ę tego nas alb o wycofan ie si ę tyc h za łożycieli tak jes t wycofywanie się z za łożycieli jest niemal że tak trudn o jak wdra żanie następców no t o jes t, bo t o, o czy m mówimy jes t jak rozumiem pocz ątkiem i podstawą, czyl i ten proce s decyzyjn y to przepracowan ie pewn ie teg o starszego pokolen ia we w łasnym takim sumieniu g łowie przeprasza m za to sformu łowanie podj ętą decyzję n o ale to s ą tak że jak rozum iem proce s prawn e podatkowe mo że bankowe, kt óre związane s ą z tym przekazywan iem f irm tak, bo to, bo to trzeb a jako ś ta m z za łatwić Niewiem innych wpisa ć w łaścicieli może podatek, chociaż wiedzia ł pa n, że mo że n ie do końca jes t podatek albo nie wiem to w banku coś zm ienia także to jest r ównież szereg formalno ści, których jak rozum iem się n ie musimy rozmawia ć al e, toteż trzeba mie ć w g łowie tak w ty m planowan iu zdecydowanie tak mówią, że jest szereg formalności to s ą formalno ści n iekiedy bardzo skompl ikowane n iekiedy n iekiedy prost e natom iast nale ży patrzeć na t o formalno ści jak o konieczność, kt órą i tak każdy mus i wykonać niezależnie o d teg o czy planuje sukcesy cz y nie będą niezale żne samego proces u sukcesj i należy zabezpieczyć si ę na wypadek śmierci głównego w łaściciela i to i to w ka żdej form ie, czyl i nale ży tak spojrze ć na umow ę tak iej spółki os ób przedsiębiorstwa i zastanowić c o będzie k iedy, k iedy teg o w łaściciela zabraknie i to prawdopodobn ie nale ży mie ć przepracowan e w każdym momencie n ie tylk o w kontekście sukcesji prawd a, bo zawsze co ś mo że sta ć zdecydowan ie tak zalecam, żeby tutaj nawe t młodzi przedsi ębiorcy, kt órzy dopiero zaczynaj ą karier ę i nie mają dz ieci alb o mają małe ju ż w tyc h procesach my śleli, a nawet powiedzia łbym, że w tak iej sytuacj i szczeg ólnie powinni my śleć o ty m, żeby należycie zabezpieczy ć te n b iznes fak t taką podstaw ą cz y podstawowym wnioskiem z nasze j rozmow ie cza s czas, który nale ży pamiętać my śląc SA, a sukcesj i przedsiębiorcy cora z cz ęściej pytają zar ówno mali średni duzi czy m r óżni tak oczywi ście wszysc y pytaj ą powiedzia łbym, że im większy b iznes ty m wi ększa świadomość proces ów sukcesyjnych t o jes t trochę tak że by ła sukcesja mus i by ć sukces u mówiąc krótko n ie zawsz e ma ły biznes nawet jeśli n ie dochodow y całkiem nie zawsze ten mały b iznes jes t łakomym k ąskiem dla z drugiej stron y do tego mojeg o pokolen ia tak rzeczywi ście łatwiej jes t te ż po prostu drug iemu pokoleniu przejmować b iznesu większa n o tak wi ększe ta może większy kłopot, ale pewn ie chodzi też t e zysk i, która tam s ą t o ciekawe 2 podsumowania nasze j rozmow y dziękuję pan u bardz o za rozmow ę pa n Wojciech Fedoruk starszy eksper t ds. planowania majątkowego BNP Paribas dziękuję bardz o dziękuję panu dzi ękuję pa ństwu mo żna tylko jeszcze doda ć, że c o trochę tak że w tak iej sferze prawn o pol itycznej temacie sukcesj i rozmaw ia si ę bo i jakiego ś 2 oraz rodzaju rozwiązania prawne ostatn ia t o si ę zostały wdra żane t e zwi ązane z przekszta łceniem spółek ta m przypom inaniem, że być mo że nie warto b y wszystko było ona prowadzon a f irma na działalności gospodarcze j także dzieje si ę trochę także w sferz e publ icznej stąd warto o d czas u do czasu spraw ą sukcesji po święcić czas to by ł raport gospodarczy Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA