REKLAMA

Jak walczyć ze smogiem... w internecie?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 15:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:02 min.
Udostępnij:

O specjalnym bocie zaprojektowanym, żeby wyłapywać w internecie oferty sprzedaży pieców nie spełniających norm opowiadał Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudnie Radia TOK FM jest 6 minut po godz inie piętnastej dzi ś w czwartek 28 listopada dzień dobr y mówi Paweł Sulik, a pierwszy naszy m gościem jes t Andrzej Guła Polski alar m smogowy dzie ń dobry dzień dobr y panie redaktorze dobre pa ństwo n ie zgadzamy si ę na reklamowan ie urz ądzeń wysoko em isyjnych jako niskoemisyjnych pos ługiwanie si ę fałszywymi świadectwami jako ści lub sprzedaży kot łów bez klasowyc h pod innymi nazwam i powiedzia ła minister rozwoju Rozwiń » Jadwiga Emilewicz prz y okazj i prezentacj i, bo ta, która b ędzie w ędrował po internecie i sprawdzał no w łaśnie on b ędzie sprawdzą te n, bo ma pomaga ć Inspekcji handlowe j w kontrol i na rynk u urządzeń grzewczyc h do tej por y mieli śmy tak ą sytuacj ę, że stworzon o regulacj e, kt óre zakaza ły handlu urz ądzeniami, kt óre n ie spe łniają norm em isyjnych, czyl i tzw . Kopciuch ami śmieciuch ami t o s ą kotły sprzedawan e do polskich dom ów, które później s ą wykorzystywan e do ogrzewan ia dom ów i tak ich urządzeń do n iedawna do polsk ich dom ów trafia ły 200  000 sztuk ka żdego rok u 200  000 to są tak ie pow iedz mo żna por ównać do starych 2 nowych samochodów kot ły, kt óre n ie spe łniały m inimalnych standard ów em isyjnych 2000 siedemnastym rok u ministerstwo rozwoju i finans ów wtedy przyj ął regulacj ę, kt óra zakazała handl u tym i urządzeniami, które n ie spe łniają właśnie tyc h standard ów em isji, kt óre emitują bardzo du żo py łu zawieszonego i innych szkodliwych zwi ązków do atmosfer y natomiast pojawi ł si ę proble m szare j strefy poważny proble m m y jako alar m smogow y odbieraliśmy bardzo du żo zg łoszeń, że mimo istniejącego wprowadzoneg o prawa przedsi ębiorcy wci ąż sprzedaj ą kot ły pozaklasow e kopc iuchy czasam i nawe t be z żadnych skrupułów mówią, że t o s ą p iece niespe łniające nor m emisyjnych pozaklasow e oznaczać be z klas y oznacza łoby w łaśnie tak ie bez klasow e są te które, które n ie maj ą certyfikatu za świadczającego o ty m, że ten kocioł n ie em ituje do atmosfery wi ęcej niż ni ż zakłada prawo to ja t o s ą potężne różnice w emisji jes t ja k ja tylk o podam tak i poz a klasowy Kopciuch em ituje py łu rz ędu 400600 mg met r sze ścienny urz ądzenie, kt óre spełnia standard y emisyjne em ituje teg o py łu 10 × mniej t o jest 10 może nawe t więcej mo że nawet jeszcz e mniej 1020 mg na 32011 roku pa ństwo powiedzia ło staw iamy tam y ty m wszystkim p iece, które truj ą nasze pow ietrze zanieczyszczają pow ietrze w takiej zasadn iczy sposób ten kryzys zacz ęła się rozwija ć szara stref a, gdz ie ludz ie zaczęli korzysta ć z r óżnych kana łów dystrybucj i jednak zdobywać p iece, które teoretycznie n ie powinno można było kupi ć taki to trwa ło do tera z tak dodawała to potrw a do teraz te ż pokazuj e, że prawo mus i być stale modyfikowane, bo jak państwo postawiło p ierwsze tam y w 2017 roku to okaza ło się, że kreatywn i przedsi ębiorcy znaleźli luk i w ty m prawie i t e kot ły, kt óre niespe łniające standardów zacz ęli sprzedawa ć pod innym szyldem, czyli kocioł, kt óry s łuży do ogrzewania dom ów nazwano kotłem do ciep łej wody użytkowej kot ły na biomasę drzewną mimo, że to by ł klasyczn y zwykły Kopciuch, kt óry służył dokładnie tem u samemu celow i i dalej wypuszczal i t e urządzenia na ryne k p óźniej nastąpiła korekt a te j leg islacji docen iono rozporządzenia, by zakazan o sprzedaży tyc h kot łów na biomasę n iedawno na ciep łą wod ę użytkową i można powiedzie ć, że w te j chwili mam y w Polsce dosyć szczeln e prawo, al e n iestety szara stref a wci ąż funkcjonuj e i teraz bardzo ważne jest t o, żeby c i producenci, kt órzy dostosowal i si ę do wymog ów prawa i podeszli do do te j sprawy w spos ób uczc iwy n ie trac ili na ty m, że jes t tak że cała rzesz a w rozum ieniu zupe łnie perspektywy prze z ostatn ie lata, k iedy pan był w studiu Radia TOK FM gościem rozmawiali śmy tak, opieraj ąc si ę o dan e lekarz y tak albo oddane tych, kt órzy badaj ą jako ść powietrza, a pa n reprezentuj e organizacj ę pozarz ądową m ówiliśmy o chorobach, kt óre mogą by ć by ły tak oto znienacka pojawi si ę zupe łnie nowy akto r UOKiK UOKiK do my w Polsce chyba mam y tu tendencj a mo że to n ie tylko w Polsce, że z 1 strony tworzymy praw o, a p óźniej mam y proble m z egzekucją i ten ryne k kot łów jes t dobrym tego, czeg o tego przyk ładem, czyli postawiono czytam y niemo żna handlować odczuciami, a jak się wchodz i na portal e internetowe to okazuj e si ę, że ofert y kot łów niespe łniających standard ów emisyjnych mam y o d grom a i terasy i tera z ten, bo o, kt órym pa n redakto r powiedział m a na celu u łatwić prac ę Inspekcji handlowej jes t jak wczoraj bawi łem si ę na p ierwsze tutaj wyniki robota okazuj e się, że na ty m rynku jes t w na chwil ę obecn ą na dzień wczorajsz e by ło 50  000 takich podejrzanych urz ądzeń i p óźniej można jedna k bomba bad a og łoszenia w sieci ogłoszenia w s ieci na r óżnych portalach sprzeda żowych na portalac h tak ich jak Allegro OLX i wiele z tych środków ja k jak już, że kto ś, kto ma minimaln ą wiedzę o tego typ u urz ądzeniach w ie doskonale, że te n kocioł n ie spe łnia standard ów emisyjnych to jes t taki klasyczny Kopciuch, ale skąd, b o o ty m w ie bo, bo zrobi tak jak dzia ła na zasadz ie tak iej prostej wyszuk iwarki ta k jak dzia ła wyszukiwarka Google możemy sobie wyszukiwa ć i ustawi ć różnego rodzaj u f iltry tak samo w ty m b łocie mo żemy sob ie wyszukiwa ć t e urządzenia pos łował Cluj n p . w Kluczach możemy wpisa ć si ę piec kocio ł na biomas ę nierdzewn ą cz y czasami mo że mały Kopciuch cz y te ż klasa piąta i wted y mo żna zobaczy ć cz y te urz ądzenia po pierwsze, o n daj e możliwość tak iego szybk iego przefiltrowana podejrzanych urz ądzeń i tyc h urz ądzeń jest bardzo du że jak ja ju ż w idzimy natom iast, bo oczywiście n ie wyr ęczy urz ędnika Inspekcji handlowej, bo n ie nałoży kar ę kar ę tak o n mo że pom óc urzędnikowi wykonan iu pewnyc h czynności kontrolnyc h t o, ale ostatecznie t o urzędnik urz ędnik mus i pójść do teg o sprzedającego zobaczy ć t e podejrzane urz ądzenia i na łożyć kar ę, al e wrócę do mojeg o pytania, k iedy jak dzi ęki komu pojawi ł się nowy aktor w walc e o czyst e powietrze obo k lekarza obo k organ izacji pozarz ądowych obok tych, kt órzy w, kt órym jes t zdrowie, dla kt órych wa żne to kiedy pojaw i si ę UOKiK, bo jak z nami inicjatywa, kt óra tylk o m ówi skoro produkujemy pewne rzeczy to powinniśmy produkowa ć tej jakości c o mówimy, że jest jakoś n ie oszukiwać ludz i tak tutaj muszę powiedzie ć, że bardzo aktywn ą rolę odgrywa ło ministerstwo przedsi ębiorczości i technolog ii tera z m inisterstwo ministerstwo rozwoju, kt óre zainicjowa ło t o zaanga żowanie Inspekcji handlowe j i UOKiKu st ąd też to porozum ienie, kt óre zosta ło n iedawno podp isane między UOKiK je m ministerstwem rozwoju na m jako krakowsk i alar m smogow y i on o w łaśnie zak łada z 1 strony takie wzajemn e informowanie si ę natom iast drugiej strony UOKiK też b ędzie kwartaln ie raportowa ł o wyn ikach podjętych dzia łań wyn ikach kontrol i, toteż chodz i o t o, żeby te n ryne k i urządzeń n ielegalnych niespe łniających standard ów em isyjnych kurczy ł si ę, żeby ta szara stref a, kt óra w tej w te j chw ili jes t dosy ć poka źna zmniejsza ła si ę tak, żebyśmy w perspektywie kilku la t ju ż mogli powiedzieć, że na polskim rynk u n ie sprzedaje się wczu ć w nauc e drog ę s łuchaczki drodzy słuchacze nawe t jeśli tak a grzeczn a chęć zakup u Kopciuch przyjdz ie wam g łowy to pamiętajcie, że gdzie ś ta m po sieci szalej e dot, który prędzej cz y później z złapie swoj ą cyfrow ą ręką stosuj ący prawo cyfrową szko łą za państwo tak że prosz ę n ie myśleć o ty m, al e, korzystając z pana obecności chcia łem zapytać, a teraz perspektywy w ielu w ielu miesięcy dzia łania rządowego programu czyst e powietrze t o m ógłby pa n postawić taką diagnozę, że oto na początku mo że nie sz ło zby t szybko, al e teraz mam y do czyn ienia z czymś c o jest zmianą jeśli chodzi o jako ść pow ietrza w naszy m kraj u, je żeli chodzi o rz ądowy program czyste pow ietrze, czyli te n progra m, kt óry ma pom óc Polakom wymieni ć stare kot ły w ęglowe dociepli ć dom y t o m y w momenc ie urucham iania teg o programu mówiliśmy, że te n progra m tak iej form ie jak zosta ł uruchom iony we wrze śniu 2018 roku nie m a prawa si ę rozwin ąć on się bardz o szybko zatka ze względu na to, że n ie te procedur y s ą bardz o skompl ikowane kanały dystrybucyjne praktyczn ie n ie istnia ły i tak te ż się sta ło mi mówiliśmy prze z wiele miesi ęcy, że progra m czyst e powietrze ma świetne założenia t o jest wym iana 3  000 0033  000 000 chłopców na przestrzen i najbli ższych 10 lat natomiast jes t t o progra m fataln ie wykonywane w tej chw ili w idzimy, że nast ępuje zmiana w tym program ie ja ma m nadzieję, że on a nast ąpi jak najszybciej, bo nie mo że być tak iej sytuacj i, że ludzie, kt órzy chc ą wymienić kocio ł czekaj ą na decyzj ę wojewódzkim fundusz u ochrony środowiska od 200 dni roboczyc h alb o, więc tam 2 rzeczy był jak o do zm iany komisja Europejska dostrzegła po pierwsze, kt o dystrybuuj e pieni ądze i jako ilu urzędników się ty m zajmuj e czy, które z tych 2 rzeczy si ę zmieni ła ta m były tam by ło wi ęcej rzeczy natomiast rzeczywi ście żyją, kt o dystrybuuje pieni ądze, czyl i bra k odpowiednio rozwini ętej s ieci dystrybucji, kt órą sieć dystrybucyjn a została zbudowan a w oparc iu o 16 wojewódzkich fundusz y ochrony środowiska, które n igdy nie obs ługiwały mam y masoweg o beneficjenta, a drug i problem t o progra m problem z biurokracj ą, żeby uzyska ć prost e dofinansowanie trzeb a było z łożyć dokument ów par ęset stro n bardz o skomplikowane wn ioski i p óźniej ta oczek iwanie po 200, a najwięcej dn i na zwyk łą prost ą dotację 1 zdanie tera z zbli ża nowy smakow y okre s mamy w sum ie l istopad tak czy transporc ie b ędzie tak samo z łe jak w ubieg łym roku tr ąci troch ę lepsz e w Krakowie już w idzimy to popraw ę Kraków był pierwsz ą miejscowo ścią, kt óra dzięki programowi czyste pow ietrze Kraków przyj ął jako p ierwszy przyj ął całkowity uchwały zak ładającej ca łkowity zaka z palen ia węglem drewne m ta uchwa ła wesz ła w życie 1 września teg o rok u powietrze jest ju ż lepsz e niż chocia żby w gm inach ościennych, gdz ie takich rozwi ązanie przyjęto, ale gm iny ościenne podlegaj ą pod program czyst e powietrze rządowe podlegaj ą pod progra m czyste pow ietrze, które ma m nadzieję wkr ótce si ę zmieni Andrzej Guła Polski, ale mogą wybra ć dziękuję bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA