REKLAMA

Protesty w Gruzji - "Tutaj chodzi o niezadowolenie z poziomu życia"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzi ś czwarte k 2008. 2 listopada na zegarek 24 minuty po godzinie 15 jeszcze raz dzie ń dobry mówi popołudniu Radia TOK FM Paweł Sulik, a tera z łączymy się z Wojciechem Wojtasiewicz dz iennikarze nowej Europy wschodn iej uczymy się z krakowsk im stud iu Radia TOK FM hal o dzień dobr y dzień dobr y pan dzień dobr y państwo trwaj ące z przerwam i o d czerwc a antyrządowe protest y w Gruzji wybuchła z now ą si łą w l istopadzie i pojawia się pytan ie w zasadzie, jakie s ą Rozwiń » powod y tych protestów ze strony mam y do czynienia teraz w Gruzji stolicy Gruzji Tbilisi powode m formalny m tyc h obecnyc h protest ów, które wybuchły ju ż ponad 2 tygodnie tem u w Gruzji jest nieprzyj ęcie prze z parlamen t prze z większość rządową prze z parti ę rz ądzącą gruzi ńskie marzenie poprawe k do konstytucj i, kt óry zmienia łby syste m wyborcz y zm ieszanego proporcjonaln ą większościowego n a w pe łni proporcjonaln e już o d przyszłego rok u na jes ieni przyszłego roku odb ędą si ę wybor y parlamentarn e tak ą obietnicę przyj ęcia tych poprawe k do konstytucj i z łożył sze f gruzińskiego marzenia w idzi na an i chwili w czerwc u po tyc h p o pierwszej fal i protestów antyrządowych, al e także ant y rosyjskich bo jakb y wybuch ły z powod u w izyty rosyjskiej delegacj i w gruzi ńskim parlamenc ie w zwi ązku z pos iedzeniem tak iego takiej organ izacji nazywa si ę zgromadzen iem deputowanyc h pa ństw prawosławnych, jakby t o jes t te n obecny pow ód tyc h protest ów, ale w moje j ocenie t e protesty pokazuj ą jeszcze tak ie szersze zjaw isko, z kt órym mamy do czynienia o d w ielu miesięcy SA de facto od la t Gruzji, czyl i n iezadowoleniem spo łecznym sytuacj i społeczno-ekonomicznej przynoszą wiele z tych 4 rzeczy, kt óre pan wymieni ł, czyl i zmieniaj ąca się lu b te ż niezmieniaj ące się n iestety jak co inni w Gruzji ordynacja wyborcza z szerok o poj ęta antyrządowych dn ia antyrosyjską i t o opanuje sytuacj i ekonomicznej, gdzie jest, gdy ż tak a Platforma, która łączy więcej ludzi i jak i czy i tutaj także opozycj a w tyc h protestach uczestniczy on a próbuje jako ś ta m swoj e flag i przyczepi ć do teg o ruch u tak oczywiście pol itycy opozycji pojawiaj ą si ę na tyc h demonstracjach wyst ępują w g łównej mierze pr ęty przewodzą 2 ugrupowania zjednoczon y ruc h Narodowy Europejska Gruzja to s ą part ie powiązane mn iej lu b bardziej by ł prezydentem Micheilem Saakaszwilim, al e bardz o wa żnym także komponentem tyc h protest ów są m łodzi ludz ie studenc i działaczy organ izacji pozarz ądowych broni ących prawa człowieka wzmacniaj ących demokracj ę Gruzję, jeżeli chodzi o tak ą wsp ólną Platformę jaw i si ę na upierał, że tutaj chodz i w głównej m ierze o n iezadowolenie z z poz iomu życia po prostu, który jes t w Gruzji od k ilku la t mam y do czyn ienia z z e spadku warto ści gruzińskiej walut y Lario w związku, z czy m si ła nabywcza Gruzinów cz y ich zarobków znaczn ie si ę obni żyła ogromn a część społeczeństwa mus i si ę zad łużać na potrzeby tak ich bie żących wydatk ów konsumpcyjnyc h ro śnie bezroboc ie wzros t gospodarcz y umiarkowany, jakb y to, jakby nie s ą problem y, które o d Gruzji pojawił si ę w ostatnich latach, poniewa ż Gruzja z z teg o typu problemam i boryka się o d pocz ątku swoje j niepodległości 1001 . roku, al e gruzi ńskie marzen ie zdoła dwunasty m roku szesnasty m rok u odnawiaj ąc manda t spo łeczny obiecywa ło w łaśnie realizacj ę różnego rodzaj u postulat ów o charakterz e socjalnym 1 rzecz na pewn o im si ę udało zrobić t o wprowadzić powszechn e ubezp ieczenie zdrowotne, al e t o za mało dl a Gruzinów, ale co wart o też podkre ślić zaznaczyć opozycj a jest równie n iepopularne jak rz ąd w sonda żach jeśli obserwujem y sonda że poparc ia partii politycznych t o partia rządząca ma 20 parę procent ta g łówna partia opozycyjn a 15 % inne part ie po kilka procen t g łosów poparc ia ponad 30 proc Gruzinów czasami w sondażach t o dochodz i nawe t 50 % nie nie jest w stan ie wskazać partię polityczn ą, którą chcia łoby głosować w kolejnyc h w kolejnych wyborac h brakuje tu tak, b y nowej si ły, poniewa ż ci, kt órzy są obecnie w opozycj i on i rządzili oczywiście różnie oceniaj ą t e pozytywne zm iany, kt óre wprowadził Saakaszwili jeg o ekipa, al e także pamiętają jego l iczne błędy nadu życia w ładzy s ą zniech ęceni obecną ekip ą tak naprawd ę n ie widzą nikogo, kt o mógłby zast ąpić obydw ie obydwie grupy dlateg o też mo im zdan iem liczba uczestnik ów demonstracj i relatywnie niska t o jes t maksymalnie 20  000, ponieważ no t e twarze, kt óre są znane w gruzi ńskiej policji n ie s ą w stan ie zmobilizować większej l iczby różnych tam przychodz i taki mo żna powiedzieć tward y elektorat tych partii opozycyjnyc h jak najbardziej zdeterm inowani ich stronn icy brakuje te j trzec iej si ły ja my ślałam, że tą trzecią si łę b ędą w stan ie stworzy ć właśnie m łodzi ludzie studenci, ale na razie n ic nie wykrystalizowała si ę jeszcz e troch ę czasu oczywi ście do jes ieni przysz łego rok u, chociaż opozycj a domag a si ę przedterm inowych wybor ów zm iany teg o systemu właśnie wyborczeg o odwo łanie obecneg o rz ądu na pocz ątku wrze śnia powsta ła taka nowa nazwa to ruc h społeczny przed myszami t o partia bank iera za łożyciela w łaściciela 1 z najwi ększych gruzi ńskich bank ów partia partia, ale si ę nazyw a, ale w ostatn ich sonda żach BAM uzyska ła wa ży 3 % poparcia tak że na razie też nie wydaj e si ę Bytomia, gdz ie te ż alternatywa dla dl a oboz u rządzącego prosz ę powiedzie ć, dlaczego ten spos ób wybor u ordynacja wyborcz a jes t przynajmn iej nominalnie traktowan e jak has ło łączące ludz i na protestach ścięto ma zwi ązek z tym, że s ą jakieś sonda że, kt óre m ówią, że taka alb o inna ordynacja wyborcza bardz iej promuj e, kt órą z partii t o jest bardz o ważne kwest ie tak naprawd ę obecn a jest r óżnica w pol ityce od 20 latach mniejsze nie d łużej, ponieważ te n system, kt óry mamy obecnie do czynienia idzie oko ło po łowy deputowanyc h ze 150 wybierany jes t w systemie proporcjonalnym z 5 % o wy m progiem wyborczy m połowa jednomandatowyc h okr ęgach wyborczych system ie wi ększościowym on a zawsz e promuj e promuj e partii zwyci ęskiej tak jest, b o w wypadk u gruzi ńskiego marzen ia tak by ło w wypadku Zjednoczonego ruch u Narodowego cz y wcze śniejsze part ii prezydenta Eduarda Szewardnadzego więc, jakby t e partie, kt óre wygrywaj ą wybory dostaj ą tak i ogromn y na dodatek poparc ia to zniekszta łca po prost u rzeczywiste preferencj e pol ityczne Gruzinów oczywi ście z 1 strony mo żna m ówić t o to dobrz e, poniewa ż t a partia zwyci ęska koal icja zwyci ęska ma spor ą przewag ę bezpieczną przewag ę w parlamenc ie mo że stab ilnie rz ądzić mo że przeg łosować ustawę z e swo imi propozycjam i pol ityk sektorowych, jednak że z drugiej strony zarzuc a się temu systemow i t o, że ta partia m a tak siln ą pozycję cz ęsto jes t wi ększość konstytucyjn a tak by ło np. po szesnasty m roku, k iedy gruzi ńskie marzenie uzyska ło wi ększość konstytucyjną, k iedy w wyborach proporcjonaln ie zosta ło tylko alb o a ż 46 % g łosów i to potem jes t wykorzystywan e i skutkuj e r óżnego rodzaj u nadużyciami w ładzy takimi ci ągu ta m tendencjam i autorytarnym i tak by ło za Saakaszwilego obecn ie tak jes t różnego rodzaj u eksperc i pol itolodzy po prostu podkre ślają, że je żeli by łby syste m w pełni proporcjonalny wi ększa ilość Party wesz łaby do parlament u musia łby zosta ć stworzon e rz ąd koal icyjny to spowodowałoby aktam i dałoby nadz ieje na wzros t na popraw ę kultury pol itycznej w Gruzji na konieczno ść u życia d ialogu społecznego po prost u wzmacn ia gruzińską demokracj ę oczywi ście te ż zagrożenie tak ie, że tak i rz ąd będzie n iestabilny, że taki w takim rz ądzie b ędzie w iele partii ich politycy tyc h partii będą si ę między sob ą kłócić nie będą realizowa ć żadnej, jak i sp ójnej sp ójnej agend y jedna k jeszcz e inne zagro żenie, bo Iwaniszwili w czerwc u jak godzi ł na zmianę teg o system u wyborczego zaproponowa ł jeszcze 1 rzecz dwudz iestym rok u jednorazow o zostanie zn iesiony pr óg wyborcz y co zosta ło skrytykowan e prze z opozycj ę i ekspert ów, dlateg o że on i twierdzili, że dzięki tem u do parlamentu wejdz ie automatycznie wszystk ie siły pol ityczne, które uzyskaj ą za ś m inimalne poparcie doprowadz i t o ogromneg o rozbicia na m ówiono, że po to, Iwaniszwili chc e zrobić, bo zdaj e sob ie sprawę, że jeg o partia n ie będzie w stan ie samodz ielnie wygrać wyborów, chociaż mo że być mo że by ć pierwsza, ale większość mieć n ie b ędzie b ędzie pote m r óżne oczywi ście spos ób r óżnymi zach ętami nazwijmy to w te n sposób przekonywać tyc h pojedynczyc h posłów tema t maluj Marynki Partyki do wej ścia do koal icji, żeby mie ć mie ć większość ale zanim b ędziemy mus ieli kończyć bardzo chcem y zadać pan u pytan ie, bo być mo że nasi słuchacze sk ładki trafi ju ż na tor y i trafnie też teor ia sp iskowa, ale korzyst a z teg o, że rozmawiamy to zapyta m pan a gdz ieniegdzie można prze żywać niekt órych publicystów tak ą tez ę, że n iepokoje w Gruzji s ą bardz o na r ękę Rosji c o jest o tyl e paradoksem, że wszysc y pami ętamy radio nasze ocz y m ówił w ielokrotnie akura t ci, którzy dzier żą tera z władze Gruzji n o n ie byli a ż tak anty rosyjsc y jak poprzednia ek ipa w zwi ązku z ty m jak pa n traktuje takie teor ie, że t o Rosjanie c o najmn iej maczal i palc e w tych 3 organizacji protest ów ka żdy brak stabilno ści Gruzji oczywiście jest na korzy ść jest jest 1 korzyść Rosji Rosjanie obserwuj ą t e wydarzen ia dok ładnie z pewnością ich wyw iad dzia ła na teren ie tak na terenie Gruzji s ą oczywi ście takie part ie w Gruzji, które sympatyzują z Kremlem to między n imi ugrupowaniem, bo sp iker gruzi ńskiego parlamentu Nino Burdżanadze z r óżnego rodzaju formaln e n ieformalne wpływy rosyjsk ie w ty m kraju no jedna k, że my ślę, że tutaj przed e wszystk im na główną rol ę odgrywa obecn ie opozycj a, czyli ta opozycja posadzkarz w ioska, którą trudn o podejrzewać o o sympati ę w stosunk u do stosunk u do Rosji, ale z pewno ścią wszystko zaczęło się w czerwc u wizytę w łaśnie w delegacj i rosyjskiej, wi ęc my ślę, że tutaj te ż by ły różne teor ie, że zostanie specjaln ie to zrob ili z drugiej stron y nie m ówiono że, że w Polsce to by ło przeoczen ie tak im protokolarn e alb o specjaln ie na t o zdecydowan o gruziński rząd gruzi ńskie w ładze, żeby przykry ć sprawy w Tbilisi projek t, czyli p ierwszego tygodn ia środowisk LGBT w Gruzji, które też poz a ogromn e emocj e myślano, że po prostu te n tema t przykryje t ę kwesti ę w łaśnie środowisk mniejszo ści dalsza seksualne n ie przyznali si ę tygodn ie miesiące c o si ę wydarzy z przyj ęta zostan ie tam ordynacj a, w kt órej o, kt órą man ifestanci apelują n o trudno powiedzie ć na 100 % cz y zostanie tak cz y n ie, ale wydaje mi si ę, że jedna k gruzi ńskie marzen ie m ówiąc kolokw ialnie doci ągnie do ko ńca kadencj i racze j nie n ie zdecyduj e się jego politycy prem ier ju ż szef parlament u inni prominentni pol itycy m ówią, że ta spraw a zamkni ęta w 2024 roku będzie syste m w pe łni proporcjonalne zobaczymy też si ę wydaj e, że ta dynam ika tyc h protestów n ie nabierze rozpędu, chyb a że n ie w ie policja w sposób brutaln y jest mi tak, ale my ślę, że po prost u gruzi ński Gruzja gruzi ńska polityka w najbli ższych miesiącach b ędzie w tak im klinczu w tak im patrz ę, bo gruzi ńskie marzenie osłabł, al e jeszcz e na tyle s ilna, żeby utrzyma ć władzę opozycj a si ę trochę wzmacn ia jes t rozdrobn iona jeszcze na tyle s łaba, że n ie będzie w stanie te j w ładzy wyrwa ć marzyc iela Wojciech Wojtasiewicz dziennikarz nowe j Europy wschodn iej łączyliśmy się z e studiem Radia TOK FM w Krakowie bardz o dzi ękuję za rozmowę dzi ękuję k łaniał się 1537 kilka chwil informacje, a po informacjach jedno z najbardz iej niebezpiecznych otaczaj ących na s wsz ędzie w zasadzie 204 godziny dob y rzeczy czynników, kt óre na m szkodz i jest prze z na s uzbrojenie uświadamiane więcej o ty m za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA