REKLAMA

Test: Suzuki Swift Sport

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-28 19:40
Czas trwania:
13:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobr y wiecz ór Jacek Balkan Sławek Paruszewski codz ienny magazyn motoryzacyjn y w radiu TOK FM dobr y wiecz ór proszę pa ństwa zapowiadany wczoraj dz iki wojown ik ma ły samochód, kt óry zrobi ł dobre wrażenie od pocz ątku, ale ostatnio mieli śmy na dłużej znowu parę dni tem u tam par ę tygodni tem u skończył Południca m u wy ższych, bo opuścił nasz ą redakcj ę, al e samoch ód, który ma te ż długą historię, bo to jest Rozwiń » samoch ód suzuki swift i kolej e losu by ły naprawd ę bardz o zmienna, bo swo isty różne pamiętam widzę t u za chwil ę pow iesz jak s łusznie wyglądał, k iedy co ś zacz ęło bardzo dawn o n ie służy swift suzuk i suzuki był produkowan y o d osiemdziesiątego p ierwszy czy mamy tera z pi ątą generacj ę p ierwsza generacj a osiemdziesi ąty trzec i 80 dziewiąty rok i to by ł samochód, kt óry w Polsce się pojawi ą ale, al e bardz o bardzo rzadko nawe t w tyc h latac h osiemdziesiątych zresztą f irma Marka suzuki ona n ie by ła tak rozlegle reprezentowan a na rynkac h jak Toyota mazd a jak ni ższa, więc t o p ierwsza generacja suzuki gdzieś tam o d czasu do czas u pojawiała w naszej świadomości, al e rzadk o natom iast drug a generacj a, która pojawiła si ę po osiemdziesiątym dziewi ątym roku była ju ż tak naprawdę ładnym zgrabny m pi ęciodrzwiowym hatchbackiem to był samoch ód w Polsce bardz o popularn e zdradza te ż to tak ą tajemn ica w dziewięćdziesiątym czwarty m roku o n tym mo że mo i rodz ice kupili p ierwszy porz ądny Europejski samoch ód kup ili peugeota 405, które wted y miał 3 lata mo że 4 lata kosztów wybor y były montowane na zwoln ienie n ie aniołów import zwoln ienia to import import Francja t o by ł turbo diesel pewnie jaki ś ta m napraw ie blacharskiej już tera z teg o dokładnie pamiętam pamiętam, że to spojle r za łożył, al e alternatyw ą dla teg o peugeota 405 który, jakb y nie patrze ć był samochode m segment u de odpow iednikiem passata były takie aut a jak volv o 480440 przeprosił za 80 to było takie bardziej kup y tak to 480 oczywiście z ochrony szefam i volvo 440 trybu samochodem nazw ijmy kompaktowym, czyl i segmentu c i było właśnie suzuk i swift sport suzuk i swift, na którym c o si ę zastanawiali ostateczn ie wybra ć najlepiej mogl i samochód duży dynam iczny bezp ieczny na nas z lipca t o był przecież segmen t ba, chocia ż drug a generacj a ju ż poznikały samochod y bardzo realn e, bo lekk ie i nowe takie pow inno chyba nie, kt óre miały całkiem niez łe osi ągi mia łem kiedyś tak i zaledwie 370 gości jak kiedyś tak i samochód z już z s ilnikiem na plu s tzw . czyl i jednopunktowy m wtryskiem, który to był ro k nie pami ętam s ilnik 113 i mam y tera z rok 2004 targi motoryzacyjn e w Genewie jeste śmy już tuta j w naszej redakcj i przypomn ę, że tutaj 2003 roku urzęduje 16 lat stukn ęło na rynku list ów o d listopada n o i t o suzuki si ę pojaw ia jest produkowan e na Węgrzech n o i bardz o się podob a bardzo docen iamy to samochód jes t taką japońską powiedział zamieni ją pa ństwo t o j a do tej por y teraz realizację aktywizacji Milik ko ńcząc nie ducha czy s ą poni żej 4 m do ść wysoki nie był cza s Joanna brodz ik by ła zaangażowana w żużlowej pierwszej generacj i najs łabszy to no najs łabsza wersja 1 szybę i 12 była taka wersj a, al e 1390 koni 15 Okoń 16125 terminali sorry taką mo c by ł też zaleg ł, którego n ie było 170 oni na początku sprzeda ż poniżej 5 % jego wycofal i tak momen t na miasto samoch ód, który bardzo się podobał, bo bardz o chętnie dziesiątym samochode m jeździli, al e bardz o chętnie jeździliśmy wersją sport HD 6120 wojsko wysoko obrotow y s ilnik be z turbodoładowania bez sweg o polonez a samochód, który pamiętam, że różnią się tym, że fotel e były troch ę za ciasne układ k ierowniczy by ł troch ę sztywno on zaw ieszenie by ło troch ę za sztywn e i t o wszystko powodowało, że za naprawd ę niewielkie pieni ądze mieli śmy samochód niesamowicie skup iony na w łaściwościach jes t na mo c, bo kontak t samochodu z kierowc ą by ł niezwykły zresztą do tej por y jest i to aut o jak ma ło, kt óre dostarczą ogromne j frajdy jest on o było cz ęsto pomijane prze z tyc h wszystk ich również prze z nas głupków, kt órzy muszą mie ć wież 4 l, a 12 z monta żem wted y kilka dwunastego prywatnie, gdzie ta m tak 1620, ale t o mało, kt o tu fajn i dobre miały si ę uwa ża 87 do setki t o był naprawdę fajny wynik, al e wiesz, bo t o ma ło praktyczn e baga żnik n iewiele pona d 200 l kompute r pokładowy z istnieniem pami ęta zresztą trzeb a si ęgać ręką wychyla ć, żeby przyłączyć, jakie zużycie chw ilowe chyba tylk o by ło, ale nawe t o t o chodziło chyb a chodziło właśnie o t o, żeby poje ździć, a n ie, żeby jechać z rodziną czteroosobow ą nad morze, bo pewnie też, b y się dało ro śnie chcę powiedzie ć, że rzezie, że t o tak ie by ło zreszt ą trudno je do samochod u segment u b a pretensje, że ma ły bagażnik w iadomo, że wszystkie maj ą, al e wersja sport by ła gen ialnym samochodem n ie było oczywi ście tak szybk o jak te, kt óre zaraz potem si ę pojawi ły go polo gt i mia ło turbo bezpo średni wtrysk tak dalej tak dalej psu ło si ę to t u było niezniszczalne to by ł naprawd ę bardz o dobre potem pojawi ła się kolejna generacja suzuki sw ift w 2010 roku to niebyła kryjące się zmian, które żeśmy tak, który m a w sobie żartowali że, a co zresztą nic nie zmienią, cho ć próbował si ę coś pomyliło te n sa m samolot, a tera z dochodz imy do te j, którą jeździliśmy Czekaj no teg o, że ta wersj a z czwart a generacj a Swifta wersj i spor t 16136 koni be z turb o nie podoba ła się, wi ęc mam y też narzekaliśmy ona otworzy te ż w salonach za ciężki mo że zrobić trochę ju ż żona mia ła ju ż tego nie n ie była tak a skor a zwrotna sztywn a troszeczkę przesadzon a, je żeli chodzi o troch ę udręczenia no n ie wiem tak n o i a dochodz imy do moment u, w którym pojawia si ę, a 2 lata temu pojaw ia si ę kolejna generacja z ukaze m tak weszli śmy w wakacje 2018 i powiecie p ierwsze wra żenia najp ierw na podstaw ie zdj ęć p ierwszych ogl ędzin stwierdzi ł ojej k u po c o oni wyci ągnęli tak Job te n samoch ód zrobi ł rzeczywiście d łuższa, ale zobacz ą tak i ten dziadek mia ł tak i teraz przecie ż do tej ostatniej, że tak troch ę inaczej wygląda ju ż rozdan o tak trzeba się tem u aut u d ługo przyglądać, żeby odkry ć w nim piękną to jes t moje zdanie, al e si ę człowiek do niego, a na niego troch ę patrzy te ż troch ę przyzwyczaić okazuje się, że t o bardz o fajn e bardz o fajne aut o i doczekaliśmy si ę też wersj i doczekaliśmy si ę w wersj i sport, kt óra zgodnie z przew idywaniami dosta ła s ilnik 1440 koni mo c 125130140 naprawdę, a Progress nie n ie zale ży na przestrzeni lat, ale zam iast 16 maszyn, ale słucha auto nie wa ży tony t o znaczy bardzo ciut sama te ż uwagę, że nie jest ci ężki, ale 14 turbo jednak zmniejszona pojemno ść turb o zupe łnie inaczej jeździ to niema 2 zdań prze z turb o to banał, al e to, że t o, że t o będzie inaczej to mo żna si ę by ło spodziewać było fajn ie na pierwszych jazdach pamiętam my śmy też tor y na ty m torz e oczywi ście to du ża dane żadne wyścigi, al e na torz e samochód bardzo dobrze sprawdza ł na płycie po ślizgowej i takiej krótkiej jazdy by ły wiedziałam, że coś z teg o fajneg o będzie zobaczy ć we wnętrzu te ż ju ż jes t bardziej dojrzały z us ług jakaś normaln iej bardz iej nowoczesn a jak w og óle zapomnia łem, że na pocz ątku ten przy ta k jak suzuk i S-Cross 34 też si ę t e zmiany n ie podoba ły najpierw taki mocny gr ill t o z kolei wyci ągnięta maska też m ówią po c o tak rozci ągnęli iście okazuj e si ę, że zupe łnie zreszt ą po prost u w porównaniu z poprzedn ikiem by ł inny trzeba si ę przyzwyczai ć tyle no w iesz tak patrząc na dan e techn iczne 8 do setk i dobrze pracująca wszystk ich bieg ów układ kierowniczy no i wygodn e fotele t o z tego c o pamiętam później jes t w wakacje mieliśmy na wiosnę miał g o na dłużej inną wadą jeg o jest ma ły zbiornik na pewno było też mało n ie pal i pewnie 10 l, jakby zb iornik poniżej 40 tak c o środę dane m ówią o tym, że auto zu żywa n iewiele ponad 5 lat, wi ęc 56 w z łej dan e techniczne 140 koni z radą setki 81 sekundy 210 krotność maksymalne j masa w łasna oko ło 10001050 kg są to trochę ci ęższe niż zachow a wersja i tera z tak p ierwsze wrażenie no w końcu w końcu ten stary dobry znajomy n ie pierwsza generacja suzuk i Swifta siadasz fotel e bardzo mocn o trzymaj ące uk ład kierowniczy bardz o precyzyjn e zaw ieszenie twarde troszk ę nawet pewn ie za twardy bardz o precyzyjna wra żenia zjazdy fantastyczne, je żeli chodzi o respek t, jeżeli chodz i o komunikacj ę uk ładu kierowniczego wiesz co si ę dzieje z ko łami wjeżdża samoch ód jedzie bardzo czu ły bardzo del ikatnym świetnie zestrojon e i ta jazd a nim t o s ą w łaśnie takie troch ę wasz Tubacki szczeniackie emocj e, kt óre dostarcza p ierwsza generacj a tych zabrak ło drugiej i tuta j są plus y plus plu s plusy z a tak naprawdę wszystk o za taki samoch ód poręcznych zwrot u n ie jes t szybk i rewelacyjny, al e mam k ilka i jedyna 1 wersja z sześciostopniową r ęczną skrzyni ą biegów pozosta łe mają 5 to mam ra z, że właśnie wymieni ły się z dnia jedno zwi ązania biegów dzia ła w samochodz ie taka powinna n ie wiem cz y my śmy dostal i skatowan a egzemplarz, ale zm iana biegów jest n ieprecyzyjna ciężko trafi ć jedynk ą Jedynka dwójką dwójki genu, czyl i gotowane, bo ja nie miałem teg o wrażenia 2 ×, gdy jest obraz kr ótka d ługa, ale jeżeli zauważyłeś to znaczy, że by ć mo że on a jes t nietrwała, ale Borysowa podz ielono na niektórych Baranów, bo nic poradzi ć zamiast dla przedszkolane k jaki ś prezentacji alb o jakiś infułat Dariusz b a ROW ma tam z nim skakał po schodach t o jest to co na to n ic nie poradzi ć natomiast ew identnie d źwignia zm iany biegów n ie chcia ła wsp ółpracować z mechanizmem tak i spoza po wci ągnięciu prze z pedału to by ło tak naprawdę moj e jedyn e zastrzeżenie bra k precyzj i skrzyn i bieg ów brak pewno ści wrzucan ia ka żdego kolejneg o biegu, al e zabawka n o mi brakowało g łazu w łaśnie te j praktyczności, czyl i za ma ły baga ż oczywi ście nowa to ty też wspomnę no to jes t samoch ód dl a 12 osób, wi ęc baga żnik, a zasadn iczo nada l ma 200 parę litr ów już troch ę wi ększy bo, b o nowy bio, al e zb iornik pal iwa 37 l t o przyznać, że mog ło by ć lepiej n o, a aż 200 zobaczy na 50 l wi ęcej niż poprzednik, więc trochę cof a t o zastrze żenie fakt, że si ę 3 osoby pojechali swoj e na działkę w okol icy Płocka jak o żeśmy zapakowali rzeczy 3 dni natom iast spaliliśmy, bo t o jazd a autostradą n ie mówię, że ledwo dojechali śmy do Polska z powrote m, ale 37 l to naprawdę n ie za dużo t o znacz y tak, że to co jest zresztą sam zbiornik na sal i m ówię, a i zakładając, że masz zużycie pal iwa 5 l na setk ę t o 30 na niebo g łosu w niekt órych mercedes a klasy c o podobnym gw iazdy Kiko 40 natomiast natomiast tutaj ten zbiornik jes t za mało, dlatego że samoch ód pali dużo nowe j n ie da si ę tego auta już pewn ie się tak wytresowa ć w okolicy 5 września nie jes t zakup 12 wtedy, al e to nie jest studn i, ale nie t o oczywiście ma sens całego dn ia po t o, t o du żo pali jest tak zestrojon y, że on jes t tak zestrojon y, że po prostu du żo pal i i te n ma ły zasięg faktycznie mo że troch ę może troch ę przeszkadza ć natom iast mówić trochę troch ę innej perspektyw y dla 2 osób dla 2 dorosłych os ób, al e dla 2 osób doros łych dla dz iecka dop óki dz ieci t o jedyną przykrością jest za mały baga żnik, al e znowu te ż na miasto samoch ód, czyli racze j na wakacj e do 10 osobową czy to będzie również zwr ócić na kon iec jak zwykl e konkurenci na kon iec lata 80  000 z ł kosztuj e świetnie wyposażone suzuki swift sport uważam to bardzo wrac a na tak naprawdę źli, cho ć konkurencj a mamy dziś mam y Ford fiesta Este Klein, a wi ęc teraz ile wzrost postaw wobec bardzo b y za koszt y podobnie 70  000 z ł mam y m ikro nsport alb o ta k n a za silnikiem 120 koni to dobry s ilnik, al e takich osiągów to na pewno nie ma to pamięta, ale fajne jest t o tak mam y za 70  000 Kia Rio Get online dl a wzrostu 2 US D jednak jes t to w łaściwy wg mn ie i t o jes t, bo n ie mamy dnia ma jak ąś peugeot a Peugeot 208 Toyota Yaris złożyła ju ż nowe życie s ą jak pewnie wiesz, bo m ówiliśmy po pierwszych jazdach n ie będzie, gdzie te bez nowe j mocn ą wersją b ędzie kolektury, al e ostatn ia rzecz będzie je ździła jeszcze p ół roku tem u była jeszcz e w oferc ie cors a 1450 to fajny samoch ód pami ętam turbo tylko w idzisz tu widać jednak, że jes t pew ien postęp motoryzacji, bo tam ju ż ta skrzynia bieg ów uk ład k ierowniczy zawieszenie fotel e by ły Super t o sport jedna k b ije o p ół głowy teg o opla cors y m ówię suzuki sw ift, wi ęc Korsze należy od świeżenie dobrze si ę nowa cors a dobrze, że nowe 208, a swój sport t o jest dop iero rok 1 , 5 roku właściwie, wi ęc jeszcze odświeżeniu nie ma mow y, a t e wra żenia naszy m kolejne bardzo bardzo pozytywna to bardz o dobre sob ie i zauważ jes t to tylko jedyn y konkurent al e, tote ż bardz o fajny samoch ód tak bardzo przy tym jest t o zarówno całej warszawsk iej tak bardzo dzi ękujemy jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA