REKLAMA

"Hałas jest równie szkodliwy co smog, a lekceważymy go całkowicie"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:24 min.
Udostępnij:

O wpływie hałasu na nasze zdrowie i konsekwencjach jego towarzyszenia nam przez niemal cały czas opowiadała Agnieszka Kantaruk w rozmowie z Pawłem Sulikiem. Opisywała też go Rozwiń »
w swoim artykule Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prawie kwadran s godz ina szesnasta s łuchamy Radia TOK FM popo łudniu Radia TOK FM dzi ś w czwartek 28 listopada jeszcze dzie ń dobr y m ówi Paweł Sulik, a tera z łączymy si ę telefon icznie z Agnieszką kantor ów z tygodn ika powszechnego, ale dzie ń dobr y dzień dobry panie Pawle dzie ń dobr y pa ństwu, kiedy bierzemy tygodnik powszechn y ręki czytam y pani teks t, który zaczyn a si ę tak trudn o się o d niego uwolnić trwal e, cho ć powoli dewastuj e l iczne funkcje Rozwiń » organizmu, a prz y ty m jes t powszechn ie lekceważony, o czy m mow a nowa hałasie, kt óry tak jak jes t to rzeczywiście nap isane w moim tek ście jes t powszechnie lekceważone co ś olbrzymim probleme m, dlatego że c o mog ę państwu od razu powiedzie ć pewne t o jest jedno z 2 najważniejszych zanieczyszcze ń, jakie w og óle podleg a ziemia światowa organizacja zdrowia zwrac a na to uwag ę, że t o jest równie n iebezpieczne jak zan ieczyszczenie pow ietrza jednak jakiego ś powod u, który trudn o jest określić ty m momenc ie port u ha łas lekceważymy ca łkowicie o jakie są t o podstawowe źródła ha łasu, sk ąd się bierze i jakich środowiskach si ę tak wyra źne najbardziej jeste śmy nara żeni główny hałas, w kt órym mam y wszyscy do czyn ienia ha łas ruchu drogowego, poniewa ż sieć dróg w Polsce jes t dosy ć g ęsta i nie są t o drog i dobrej jakości nieco naw ierzchnie, które by łyby cicha w zwi ązku z ty m ruc h samochodów ogromn ie te n hałas powoduj e ich jeszcz e dodatkowa ta kwest ia, że kupujem y jak o nacja bardzo du żo samochod ów kupujem y więcej niż nas i wszysc y zachodn i sąsiedzi i to s ą liczby, kt óre kszta łtują si ę na poziomie 1 000  900 nowych samochod ów w skal i roku w zeszłym rok u by ło tak w tym rok u 1,51 000 000 zaledwie do wrze śnia i samochod y oczywiście ca ły czas jeżdżą wydzielaj ą d źwięki każdego rodzaju to jest 1 pula tyc h ha łaśliwych element u natom iast druga to oczywi ście wszelk ie nasze zachowan ia, które po łudnia maj ą miejsce i w ci ągu nocy tak że także hucza ło o d tak ich hałasów rozrywkowyc h po tak iej sałaty budowlan e remontow e wszelkiego rodzaj u, które się dz ieje na osiedlach domach wsz ędzie, gdz ie ludzie z całą drogę jeśli pani ą Michała stoczyli, jak ą to rozumie cz y chodz i o d źwięki powy żej jakiego ś poziomu głośności tutaj jes t dźwięk, który wyst ępuje n a przed znienacka rodza j dźwięku ha łasu c o ha łas, czyli inne, jakb y ka żdy rodza j niepo żądanego dźwięku, który nas z organ izm odb iera jako tak i sygnał alarm u, że dz ieje się co ś n iedobrego przed ty m wymagań chciałby si ę bronić chcia ł ucieka ć, bo słyszymy m. in . po to, żeby m ógł się broni ć przed zagrożeniami do przychod ów z zewnątrz i o tym, informuje nas nasłuch i w ty m będzie, je żeli c o chwilę jes t to organ izm alarmowały t o jes t oczywi ście szkodliwe może by ć, ale alarmowa ły tak i sposób, że szczek a pies krzyczy dz iecko jest jaki ś wybuch jes t dźwięk wiertarki ca ła masa tyc h tych możliwych dźwięków jes t i oczywiście pan powiedzia ł, że to jes t powy żej pewnego poziomu dźwięku t o też bardz o ważne dlateg o, że t o co na koszt y ju ż odkryl i, bo badan ia hałasem za granic ą s ą prowadzone w łaściwie przez ca ły wiek dwudz iesty o d sameg o początku, kiedy t o tam stało si ę problem, b o u nas hałas dop iero, jakb y zaczyn a być du żym zan ieczyszczeniem w Polsce ta m było to wcze śniej, al e wracaj ąc do rzeczy, je żeli mam y noc ą powy żej 25 decybeli organ icznie wypoczn ie, a zamontowan ie tak iego pomiaru w łaśnie oko ło 25 decybeli jes t n iezwykle trudn e wmie ście to w łaściwie prawie n ie zdarza, czyl i w zasadzie wszyscy, którzy mieszkaj ą w m iastach w Polsce rusza w du żych m iastach w Polsce nie maj ą co liczy ć na wypoczynek w ciągu noc y te k n ie wypoczyne k jak jes t jedyny m jedyną możliwością, że organ izm w ogóle regeneruj e jeszcze ta k jak chcecie, kt órej my ślę warto wspomnieć, bo hałas jes t bardz o ulotne trudno g o zmierzy ć, jeżeli nie ma specjal istycznych narz ędzi, wi ęc o n tak umyk a uwadze, al e jeżeli rano budz imy si ę zm ęczeni n iewyspani jest kwestia, że trzeba sięgać po kaw ę cz y jak ikolwiek tam inny spos ób, żeby się obudzi ć NATO oznacz a, że jaki ś hałas no n o t o rozpraszał i to te ż tak z osobna grup a pa ń, którym te ż polscy naukowc y zajmuj ą nad bezczynno ścią te ż p ierwsza spraw a, bo hałas mo że na takim poz iomie na bardz o oczyw isty przeszkadza ć co bezgłośne n ie mo żemy zasn ąć wtedy też spraw a jasn a natom iast możemy te ż zasnąć, ale doświadczać tego alb o hałasu, dlateg o że nasz mógł g o n ieustannie przetwarz a, poniewa ż chcia łby nas ochroni ć przed niebezpieczeństwem szczeg ólnie, k iedy śpimy nie, je żeli jest g łośno t o można uzna ć, jeżeli kto ś si ę przyzwyczaja, ale to nie znacz y, że n ie dzia ła szkodliwie ktoś na stre s słucha pomyślą no dobrz e skor o wpływ negatywn y na zdrow ie ewidentne potwierdzaj ą to naukowcy to je śli b ędę mia ł ha łaśliwego sąsiada to co ma m zadzwoni ć po policję te, a może niemo żliwe skor o pan i wi ązania czyszczenie twarz y do sanepidu pow inienem zadzwonić to jest prosz ę pan a bardz o długa h istoria n a na bardz o d ługi wyw iad w Polsce instytucje s ą, jakby w ty m momencie pow iem to niedostosowane do teg o, żeby w og óle reagować na tak ie świadczenia, jeżeli pa n zrobi t o rzecz, którą przewa żnie ludz ie robią, czyl i zadzwon i na stra ż miejska to o ile chodzi o imprez ę gdzie ś bardzo g łośno po dwudz iestej drugiej jest muzyka s ą jakie ś nieobyczajne zachowan ia t o on i oczywi ście wtedy przyjad ą i nałożą tam jakiś mandat cz y coś takiego, al e je żeli probleme m jes t np. że sąsiad jest hałaśliwy dzie ń ma b iesiady jakieś całodzienne alb o inny rodza j hałaśliwego zachowania t o n iema takiej instytucji, gdzie można si ę zgłosić się t u nie ma patrz y mi ta ode śle do sanep idu sanep id odeśle do straży m iejskiej alb o do Oszu albo gdziekolwiek jeszcz e, gdzie ta m dan y operator my śli, ale nie ma czegoś tak iego jak jes t n p . Hiszpanii, że obywate l, kt óry ma takich s ąsiadów du ży pan nie są skłonni traktować jako zachowuj ą si ę tak i spos ób na nieprzyjemne wzgl ędem teg o, że n ie b ędą negocjowali na ten tema t t o wtedy mo że pójść do jakiej ś fundacji jakiego ś stowarzyszen ia ta m stowarzyszen ia prawnik ów, które pomagaj ą w takich sprawach w Polsce tego nie ma mo żna i ść po prost u sądu, jeżeli ktoś chce, al e też ogromn ie trudna walk a je śli kto ś po prostu obywatel e ju ż obywatel nasz kraj mieszkaj ący w jakim ś du żym mieście i przej ął si ę tym co pani m ówiła przed chwil ą 25 decybeli zazwycza j głośniej nawe t w nocy to cz y może późno si ę do prezydenta z tego miasta i powiedzie ć hal o tuta j s ą łamane moj e prawa, ponieważ zanieczyszczenie dzięki strac h hałasem jest tak wysokie cz y ktoś g o po zdarz a trudn o jes t na t o pytan ie odpowied ź o wszystk ich przypadków oczywi ście n ie znam, ale mog ę pan u powiedzie ć o przypadk u Krakowa, kt óre nieszczególnie poruszę zreszt ą ten tekst tygodn iku jest jakb y rezultate m tej sytuacj i m ianowicie sp ółdzielnia m ieszkaniowa podwawelsk a w Krakowie na początku października realizowa ła regulam in porz ądku domowego tak i spos ób, żeby wyeliminować t e najcięższe ha łasy w tygodn iu, które wyst ępują po godzinie dziewi ętnastej dni robocz e po szesnaste j weekend i była bardz o dobr a decyzj a tak a bardzo optymistyczna mo że on a jak w skal i Europejskiej jest zgodna z tym c o zalec a światowa organ izacja zdrowia c o praktykowano normą w Europie zachodn iej, b o w krajac h Zachodu nie mo żna tak po prost u sob ie hałasować czy sektor kt órejkolwiek może na m chodziło o to w tej naszej spółdzielni, ab y dać czas mieszka ńcom na zdrow y wypoczynek, który jes t niezb ędny do funkcjonowan ia prawid łowego organizmu i stała si ę tak a rzec z ta decyzj a spotkała si ę z olbrzymią nagonk ą w mediach pojawi ła si ę nawet n ie krytyka ale gd y szyderstwa decyzj i i ostatecznie spółdzielnia przeprosi ła za ni ą wycofa ła si ę z tego też kur iozalne, bo ta sp ółdzielnia zrobiła coś c o jes t bardz o porządku bardz o zgodne z tym co światowa organ izacja zdrowia zalec a i m y jak o kra j un ijny powinni śmy respektować i okazało się, że nie profesor, al e jak pani wyt łumaczy taką tak ą reakcj ę w łaśnie n ie potrafi wyt łumaczyć tak to n ie chodzi ło o zamac h na świętą polską wolność, je żeli popatrzym y pod ty m kątem t o tak pytań o t o chodzi o tak ą ułańską fantazję, że b ędę robi ł c o chc e, kiedy chce nikt nie powierzają n ie mog ę, bo oczywiście tej spółdzielni n ie chodziło o tak ie naturaln e d źwięki, które występują w ka żdym blok u tylko o jakie ś kiły jakie ś remont y Kuć ściany gruzy skuwania płytek teg o typu rzeczy, żeby teg o nie robi ć dziewiętnastej, że ktoś przychodzi ma praw o po prostu odpocz ąć, bo czas na se n jest jedn o cza s na tak i odpoczynek no to jak osobn a sprawa te ż teg o wszyscy potrzebujemy, ale może t o c o pan i m ówiła m y przed chwil ą trzeba zobaczy ć w innym świecie na ile jako społeczeństwo jeste śmy świadomi teg o jak w iele negatywnyc h skutk ów zdrowotnych wiąże si ę z istnieniem ha łasu wok ół mn ie permanentnego hałasu, kt óry nie n ie pozwal a mi wypocząć możemy tego po prostu nie w iemy jak społeczeństwo n ie dociera do na s jako przecież myśmy się urodzi ł tak naprawd ę g łośnych m iastach w wi ększości przypadków ma pa n racj ę, a jeszcze jest tak a kwestia, że w zależności o d teg o k iedy ktoś z nas si ę urodził to alb o się urodzi ł i tych hałaśliwych w czasac h albo troszeczkę wcześniej, k iedy by ło znacznie mn iej urz ądzeń którymi można te n ha łas wytwarza ć, bo n p . je żeli chodzi o rapor t światowej organ izacji zdrow ia, kt óry podsumowuj e, jakby t e szkodl iwe skutki hałasu chcę t o w ty m raporc ie bardz o powa żnie on i traktują n p . tak ie rzeczy jak zwyk łe osob iste jakieś gad żety urz ądzenia do zabaw y do wytwarzan ia muzyki, ale też tak ie rzeczy jak dmuchaw y do li ści cz y urz ądzenia do ogrod u do jakich ś domowych remont ów teg o wszystk iego jeszcz e 1015 lat tem u w ogóle n ie było t o by ło albo nie wynalez ione albo niedostępne alb o na s jak o społeczeństwo nie by ło pewn e rzeczy stać w te j chw ili si ę zmieniło, ale rozumie, że zm ienia się sytuacja, ale wszystk o żyjemy w mieście pcha ła si ę tylko pytanie jes t na 1 my u świadamiamy sobie, że jes t t o szkodliwe pyta m o to dlateg o ju ż na anten ie dwukrotnie cenam i pyt a r óżnych go ści taką sytuacj ę, którą zaobserwowałem w Warszawie, a mianowicie przejście dl a p ieszych czerwon e światło dostaj ą piesi zara z maj ą ruszyć samochod y wśród samochod ów motocykl ista, który dodaj e gazu wiąże się t o naprawd ę bardzo g łośnym dźwiękiem ha łasem ew identnym, ale oczywi ście lotniczych decybeli co mają, ale w śród tych p ieszych jes t kob ieta z dz ieckiem w w ózku i te n motocyklista w idzi t e kob iety, więc dla mnie t o był tak i moment, k iedy mu szans ę zadać pytanie co tu si ę dzieje jak jak tu ta k jak jak pan i wyt łumaczyć tak ą sytuację nie jeste m w stan ie wytłumaczyć próbuje teg o dociec, badaj ąc te n tema t pr óbuje znaleźć jakiś te n wsp ólny mot yw który, jakby t o powoduje, b o tak jak panow ie w tej sytuacj i z motocyklist ą odwiedzałam ludz i, kt órzy są d ługotrwale mo że alb o sposób term inalnej albo tak i, kt óry pozwoli im zdrowieć na to maj ą s ąsiadów, kt órzy świadomi tej sytuacj i mimo wszystko robi ą pewn e rzeczy t o ogromn ie hałaśliwe n iekonieczne ja n ie potrafi ę zrozumieć, dlaczego z ty m znak iem zapytania zostan ie na końcu naszej rozmow y Agnieszka kantor u tygodnik powszechn y dzi ękuję bardz o do us łyszenia dzi ękuję bardzo dzi ękuję panu pa ństwo za 5 minut godzina szesnasta i informacji Radia TOK FM, a skoro szesnastą w iadomo po godz inie 16 po naszyc h informacjach rzut ok a na inne zan ieczyszczenie, a mianowicie zan ieczyszczenie pow ietrza w naszy m serw isie mog ą owym, a po godz inie szesnastej, po czym si ę z Tomaszem Bieleckim gazety wybor y w wyborczej Deutsche Welle b ędziemy próbowali zrozumieć c o tak naprawd ę w idzi w najbli ższej przysz łości Unii Europejskiej, jak ie zmiany w idzi Ursula von der l a, kt óra o d wczora j jest n o, a panią us ług online, kt óra nadaj e naszemu okr ętowi na my śli Europę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA