REKLAMA

Agenda zmian Ursuli von der Layen

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:02 min.
Udostępnij:

O tym jakie zmiany w kwestiach klimatycznych zapowiada Ursula von der Layen opowiadał przebywający w Brukseli Tomasz Bielecki z Deutsche Welle.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest 7 minut po godz inie szesnastej słucham Radia TOK FM popo łudniu Radia TOK FM jeszcze raz dzień dobr y mówi dziś w czwarte k 28 listopad a Paweł Sulik, a tera z zgodnie z zapowiedzią łączymy się prze z Ks Tomaszem Bieleckim Deutsche Welle gazet y wyborcze j dzie ń dobr y dzień dobr y wczora j parlamen t Europejski zaakceptowa ł sk ład komisji Europejskiej pod przewodn ictwem us ługi online t o znaczy, że c o dziś za zab iera si ę komisja Europejska do prac y na startuje Rozwiń » wskutek teg o jednomiesi ęcznego op óźnienia oficjalnie 1 grudni a, czyl i w niedziel ę, czyli no za łóżmy, że o d poniedzia łku prawdz iwy start jest o d prac y nowe j komisji star ć pięcioletniej kadencj i to c o us łyszeliśmy wczoraj ustępstwo handel l ight dl a niektórych może by ć jednak radykaln ą zmian ą wybra łem 1 z cytat ów, które by ł bardz o bardzo mn ie poruszył Otóż powiedzia ł tak Wenecja g inie pod wod ą płoną las y w Portugali plon y na Litwie zmniejszaj ą si ę połowę n ie mam chw ili do stracen ia w kwest ii zwalczan ia zmian klimatycznych to najwi ększa zmiana tak iej d ługofalowej strateg ii Unii Europejskiej Łęczna Unia Europejska od o d dawna ma strategię walki to z tym co tera z nazywa si ę ju ż kryzyse m kl imatycznym natomiast i jes t pod ty m wzgl ędem skali globalnej o d wielu la t o d k ilkunastu la t liderem na ty m rzeczywi ście komisja Europejska, oddalaj ąc sam a Borderline zapow iada du że wzmożenie wysi łków cz y przyspieszenie t o c o zapowiedział, że w po raz pierwszy w l ipcu, k iedy one jak o jak o szefowa komisji była zatw ierdzana prze z parlamen t Europejski te n ce l osi ągnięcia neutralno ści kl imatycznej Unii Europejskiej 2050 roku c o oznacza, że Unia powinna zdanie wielu ekspert ów nie dać teg o zrobi ć bez podwy ższenia zaostrzenia cel ów redukcyjnych ju ż konkretne j na 2030 roku obecn e s ą 40 ponad 45 % do cn a 50 % cz y pamiętajmy t o jes t coś co dale j nazywała gr illem, czyl i z ielony ładem c o jak o tak a strateg ia kolejnyc h projekt ów prawnych legislacyjnych zostan ie zapewn e przedstawiony prze z je j komisj ę Europejską ju ż w po łowie grudnia pami ętajmy, że komisja Europejska ma inicjatyw ę prawodawczą natom iast t e wszystk ie pomys ły musz ą zostać zatw ierdzone zarówno prze z parlament Europejski jak prze z prze z kraje cz łonkowskie, więc tutaj zadan iem będzie taka prost a balu wyrzuca z zaskoczenia nie ma tylk o jak pami ętam, kiedy pojawi ła si ę ta postać media si ę w polsk ich med iach zacz ęto próbowała si ę wszystkim jes t Urszula on-lin e NATO n igdy nie powiedziała, że jes t Zielona raczej, że jes t konserwatystą tymczasem okazuj e się, że ot o mam y przewodnicz ącą komisji Europejskiej, kt óra dokonuj e radykalnego zwrot u ca łego kontynent u na zieloną stron ę ta k na poz iomie propozycji m iejmy nadzieję, że t o si ę ud a t o jest n o troch ę ta jedna k un ijna na unijnym poz iomie praktykowan a demokracj a Noma sporo podobn ie jedna k do demokracji krajowych us ług onl ine komisja Europejska potrzebuj e większości parlamentarnej w majowyc h eurowyborac h zieloni, zw łaszcza w krajac h Europy zachodn iej wypadł bardz o dobrz e odebrani z chadeck ą taką z centroweg o skrzyd ła n iemieckiej chadecji, ale siateczk ą z Niemiec by łą m inister niemieck ą z Niemiec, kt órych z ieloni te ż podgryzaj ą partii tradycyjn e w wyborach landowyc h w wyborac h krajowych, wi ęc ona troch ę reaguj e ona te ż rada Europejska przyw ódcy krajów cz łonkowskich wielu krajów członkowskich reaguj ą one tuta j i no nie tylk o na dan e klimatyczne, ale te ż na jaki ś jedna k op inii publicznej prze łom ostatn ich kilkunastu jeszcz e k ilku miesięcy t o jes t wymuszon e presj ą presj ą spo łeczną i presj ą wyborc ów on-line obiecała te n z ielony ład już w l ipcu w parlamenc ie europejskim trochę, pr óbując zdobywa ć głosy frakcj i zielonych jeśli t o nie udało fakt y dz ielono również trzeci wstrzyma o d g łosu, niemniej b ędzie parlamen t Europejski g łosować jak zapowiedzia ła z a ta koal icja będzie elastyczn a koal icja n a rzec z komisji Europejskiej będzie popierać wted y t e rzeczy klimatyczne s ą tera z troch ę jak o Demokratycznej demokratyczn a polityka n o reaguj e na t o jak ja ja k jak, w jakich jak im parlament Europejski tak czy to znacz y, że t o zdanie, kt óre us łyszał wczora j mus imy zniszczyć mode l b iznesowy przemytników musimy doprowadzi ć do reform y naszego system u azyloweg o nie, zapominaj ąc jednocze śnie naszyc h warto ściach Solidarności odpowiedzialno ści wzmocnić gran ice zewn ętrzne, aby księgę ponown ie zacz ęła normaln ie funkcjonowa ć tak rozumiem to jest z kole i kamycze k do koszyczka n o tyc h sił zupełnie drugą stron ę scen y pol itycznej to powiedzia łbym wprost si ę, że t o, że t o trochę taka n o tak ie przemówienia mają troch ę slogan cz y akura t te n fragment nie wniósł n iczego innego tak to jes t to c o Unia Europejska rob i o d dobrych k ilku la t dobrych kilku la t ca opowiedzia ł migracja r ównież o uchod źcach przesun ęła si ę z teg o b ieguna humanitarnego w stron ę chron ienia granic zewn ętrznych to robiła, że dotychczasow a komisja Europejska dotychczasow a rada Europejska rada UE, wi ęc oddalaj ą tutaj nurt u an i troch ę powt órzyła to t o co ju ż si ę dz ieje oczywi ście komisja Europejska zapow iada na przysz ły ro k jak świeże spojrzen ie na nas na reforma azy l na projekt reform a celowej to jest t o, czego cz ęścią była obowiązkowa relokacja uchod źców sweg o czas u i zamierza ja k jak mówi Borderline przedstawi ć co ś co ś noweg o natom iast już, pami ętając o ty m, że komisja tylk o proponuj e to inny zatw ierdza w unii Unii nie ma kl imatu do wielkich zm ian w stosunk u do statu s qu o, czyl i do odej ścia o d nie przymusowego obowi ązkowego dz ielenia uchod źców i o d teg o akcentowania przede wszystkim si ę na gran icy gran ic zewn ętrznych, więc to akurat n ie było now ą, a tob ie podoba ło się tylk o si ę r ównież rodz imej centroprawicowej Europejskiej partii ludowej rodzimej frakcj i Borderline z niemieckimi chadekam i z polskim po i PSL cz y to co chcia ła mówiła o zdrow ie o pol ityce zdrowotne j było bardz o poruszaj ące, bo przypomniała historię swoje j jedenastoletniej siostry, które umar ły na raka czy t o oznacza, że Unia b ędzie si ę bardz iej przygl ądała jak państwo cz łonkowskie oddadzą je śli służba zdrow ia n ie służba zdrow ia leży tak ie kraje członkowskie um ówiły traktatac h un ijnych służba należy wyłączyć kompetencji kraj ów cz łonkowskich natomiast zapow iedzi Borderline to znowu ż przypomn ijmy dla porz ądku s ą zapow iedzi kampan ii eur o wyborcze j Europejskiej partii ludowe j to Manfred Weber sze f frakcj i chadeków obaj z rak iem mówił w kampan ii wyborczej t o są zapowiedzi z łożenia prze z Unię Europejską bud żetu un ijnego znacznie wi ększych pieni ędzy na badan ia medyczn e na d zapob ieganiem leczen iem skuteczn iejszym leczeniem rak a t o ra k nowotwor y to wywrotem m ówi dawna i tuta j Unia mo że działać ładują swoj e swoje środki nauk ę un iwersytety uczelnie testowan ie leków natom iast Unia n ie mo że instytucje unijne n ie mogą n ie maj ą prawa zajmowa ć się funkcjonowan iu służby zdrowia kraje cz łonkowskie mog ą t o ocenia ć zresztą dzisiaj tak a ocen a zosta ła opubl ikowana jes t skala por ównawcza zadowolen ia n iezadowolenia pacjentów, ale t o jes t tak a presj a presj a komunikacji jak pan Tomasz Bielecki Deutsche Welle Gazeta wyborcza bardz o dzi ękuję za rozmow ę w łączyliśmy się przez Skype pa n jes t szesnasta 16 słuchamy Radia TOK FM za chwilę informacje Radia TOK FM Japonii wr ócimy do kwest ii, która by ć mo że jutro b ędzie 1 z cz ęści komentowanyc h polskich mediach Otóż zjaw i si ę w Łodzi z znan y polskiej re żyserce świecie m ianowicie Roman Polański kontrowersjac h zwi ązanych b ędziemy rozmaw iali Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA