REKLAMA

Studenci łódzkiej filmówki protestują przeciwko wizycie Polańskiego na uczelni

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 16:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minuty po godzinie szesnastej s łuchamy Radia TOK FM popo łudnie Radia TOK FM dzi ś czwartek 28 listopada jeszcze dzie ń dobr y m ówi Paweł Sulik, o czy m si ę teraz telefon icznie z Anną tatarską krytyk ą filmową hal ą dzień dobr y dobre jutr o pojutrze Roman Polański weźmie udział w 2004. foru m kina Europejskiego Cinergia w Łodzi, ale przy okazj i med ia obiegł l ist, kt óry protestujący przec iwko odwiedzinom Romana Polańskiego w szkol e f ilmowej w Łodzi Rozwiń » napisali my t o jest podpisani ni żej studenci pracownicy absolwenc i szko ły f ilmowej w Łodzi domagam y si ę odwołania zaplanowanego w szkol e na najbli ższą sobot ę spotkan ia z Romanem Polańskim, k iedy pan i aktualnie 134 osoby podpisały te n m inister, k iedy pani czyt a coś takiego w idzi coś tak iego to pan i traktuj e jak o część czegoś c o si ę dz ieje środowisku f ilmowym w kulturze w ogóle cz y t o jes t jakie ś Echo akcji mi tu cz y też to jes t naturaln a konsekwencj a, że ludzie protestuj ą skor o ja przypomn ę Bożenie wszysc y s łuchacze jako ś zauważyli t o, al e w łaśnie, al e właśnie ameryka ńska Akademia filmowa no wykluczy ła Romana Polańskiego z e swo ich kręgów w zwi ązku z tym al e gdzie t u jest co ś co by śmy pow iedzieli, że pokazuj e nam, w którym m iejscu jak o społeczeństwo jesteśmy, bo je śli mam y do czyn ienia oczywiście odpowiedzia ł rektor a szko ły, który no, a twierdzi, że spotkanie pow inno si ę odby ć studen t, a studenci mogą po prost u nie przejść je śli n ie zgadzają t o jest bardzo z łożone pytanie odpowied ź b ędzie r ównie złożone zacznie, dlatego że sam fak t, że rozmaw iamy o tym, g łośno tak na antenie tak a jak w ielu innych miejscach w ty m w telewizji publ icznej Adam jest wyn ikiem teg o, że zmienił się kl imat i takich sprawach w ogóle się teraz mówi jest poczuc ie, że można warto o n ich m ówić chciałabym też zaznaczyć, że wg mn ie my ślę te ż wielość zabierają tutaj g łos w te j dyskusj i także dyskusji wewnątrz branży filmowej śledzę r óżne różne fora rozmawiam z e znajomym i przedmiotem dyskusji n ie jes t t o co powiedzia ł sąd cz y Love zarzuty w stosunk u do Romana Polańskiego z ostatn ich la t chc ą ugruntowane cz y nie tylk o t o, że cz łowiek, który jes t gen ialnym artystą, al e r ównież człowiekiem z tak ą ani inną histori ę osobist ą i tak iej an i innym jak oskarżeniami na kon iec zaproszon y do placówki jednak co ś nieco ś o światowej i celebrowan e ta m jak o go ść specjalny, czyl i w domy śle kto ś godny poci ł chodzi, bo w pewny m sensie tak i model do naśladowania wydaj e mi si ę, że t o jes t jak 1, ale z tego l istu mu, al e także t o, że szko ła, korzystaj ąc z obecno ści Romana Polańskiego chodz i tutaj przecież t o szkoła zaprasza t o zresztą jes t te ż 1 z wymówek rektor a w liście, kt óre pan wspomniał, że wcze śniejsza inicjatywa n ie tylko korzystaj ą z jego w izyty w no c zapraszają g o jednak mo żna powiedzie ć legitymizuje jeg o pozycj ę, kt óra w ty m momenc ie jes t jedna k w pewnym sens ie do ść problematyczn a, a wi ęc tak rozumiem, że w iele razy, że studenc i, kt órzy uwa żają, że człowiek, kt óry jes t tak s ławny ma taki autoryte t w świecie f ilmu jak Roman Polański n ie pow inien być tutaj szykowan y w żaden spos ób ci studenc i się pojawi ą c i studenci, kt órzy stwierdzą cz y pracown icy szkoły, kt órzy twierdz ą, że jednak t o rzutuj e na wizerunku szkoły si ę n ie pojawi ą, ale zostanie o świadczenie rektora w n im czytam y bardz o wyra źnie, że t o jes t kwestia pewneg o wk ładu Romana Polańskiego markę szko ły i światową markę gro źny, bo my w zasadzie n ie by ć wdzięczni an i praca jes t bardzo proble m z o świadczeniem osiedle osi ągniemy również r óżne dziwne sformułowania przed e wszystk im też pojaw ia się tak a retoryk a że, poniewa ż Roman Polański najbardz iej za ś rozpoznawalnym, bo taka tam te ż jes t absolwente m łódzkiej filmówki NATO jako ze względu na to my ślę co robić, czego n ie robi powinniśmy celebrowa ć i by ć mu wdzięczni ja dodam, że jes t naprawdę rozumiem t e amb iwalentne emocje towarzyszące szkodn iki lasu powiedzia ła, że t o jest t o jako dziennikarka k ilka lat temu zrobi łam z n im wyw iad pami ętam, że jeszcze wted y czułem trochę dziwnie, ale p o mieście po te j stronie, że ostrożnie r óżnie byw a wyrok by ł i t d . tak dalej czase m t o nastawienie się zmieni ło dlateg o też właśnie bran ża warto ść otworzyła na t ę dyskusj ę h istoria harleya łączu wi-fi nazw a zapocz ątkowana jak zapoczątkowała ruch mitu, który otworzy ł wiele podejrzewam, że chcieli i tak pewn ie cz ęść z nich n ie pow inna zostać otwart a, bo by ć może n ieco h istorii, kt óre co potwierdza cz ęść z n ich jes t prawdziwa, ale wiarę, że to c o pan i mówi to jes t skute k opowie o tym, że jeste śmy w w pewny m momencie tak ie długiego procesu tylk o w łaśnie chodz i o uchwycenie, w którym poniewa ż skoro t o jes t tak że w iemy, że Akademia Karowa m ówi dzi ękujemy Romanowi Polańskiemu to walaj ą się z prezesem funkcję francusk a Gildia re żyserów te ż w tym momencie będzie debatować na d tym czy n ie wrócić ze swoich Iraku t o pytam czy Alto czy zła nie powinno rzutowa ć na decyzj ę na w łaśnie pow inno powinno jeszcz e raz m ówię ja naprawd ę uwa żam, że ca ły kontrowersje dotyczące te j wizyty to te ż w og óle przepraszam tuta j za lekki chaos wypowiedział się spraw ą dzików to te ż symptomatyczn e, że wreszc ie rozmawiamy o tym, kol iste zauważmy jednak w Polsce oko ło ruch u, który właściwie n ie istnieją te ż rozmawiam z w ieloma reżyserami przedstawicielkami bran ży, al e mówią, że one w łaściwie naprawdę n ie było wida ć jak du ża żadnych efektów tyc h wszystk ich głośnych spr aw Francji cz y głównie w stanac h, al e jednak jedna k mówimy o ty m jednak tylko zostały zabrane pieni si ę po prost u te n moment jes t n iezwykle niefortunny n ie można udawa ć, że to spotkan ie nie ma żadnego kontekst u i odbyw a si ę wy łącznie w jakimś iluzorycznym oderwany m o d rzeczywistości w świecie sztuk i sztuka jes t zwi ązana z życiem, ponieważ o d ich życie popełniają błędy nie możemy rozgrzeszy ć kogoś tylk o w łącznie, dlatego że jest doskonałym artystą zaproszen ie g o w tym momenc ie na pewn o jes t geste m symbolicznym czym jes t symbo l my ślę wszystkim wszysc y wiemy jest t o pewneg o rodzaj u jednak nawet je śli nie ma mow y deklaracja je śli n ie w spraw ie przec iw w sprawie myślę, że z punktu w idzenia zbiorowego nie jes t t o najlepsz y ruch, dlateg o że nie wiem t o jest to przes łanie, które pow inni dosta ć studenci być mo że studenc i, kt órzy kiedyś swoje przes łuchanie spotkaj ą si ę z różnymi kontrowersjam i problemam i swoje j pracy i n ie wiem czy to m inister wraca ć pamięcią do teg o, że kto ś tak i, kto i znowu być mo że i pow iaty hipotetycznie zrobi ł coś niedobrego by ł kiedyś gościem mógł być kiedyś go ściem na uczeln i projek t kształciła to n ie jes t pedago g l icznie korzystn a informacja tak tylk o teraz pytan ie do pani skoro pan i m ówi pani rozmawia ła z Romanem Polańskim wra z z nim wyw iad NATO rozmaw iamy tutaj o sytuacji zaproszen ia przez umorzen ie zaproszen ia, ale w izyty Romana polskiej szkole f ilmowej w Łodzi dyskutujem y debatujemy na ten temat, a cz y, a i teraz pytan ie pan ie, kt óre na pewno wszysc y s łuchacze słuchaczy schadzk i chcem y, żeby zada ć tera z tak czy pójdzie pan i obejrzeć nowy f ilm Romana Polańskiego, a ja witałem nowy film Romana Polańskiego, kt óry by ł pokazywany na festiwalu w Wenecji oglądanie filmów jest cz ęścią moje j prac y i oglądam j e wszystkie, dlatego że n ie ma m zwyczaju wypowiada ć na temat tych, kt órych nie wyniknie, do kt órych nie czuj e się przygotowana, ale ktoś, al e tak słuchający na s chcę powiedzieć cudz e to, że ktoś s łuchający nas my śli sobie n ie b ędę pośrednio wspierała n ie b ędę po średnio wspierał kogo ś, kto ma za sob ą doświadczenie n o i takie, które n ie chce wspiera ć znajoma ma absolutn ie praw o tak myślę co wi ęcej powinien, dlatego że wydaje się, że w dz isiejszych czasac h protes t na poz iomie konsumenckim by ć mo że najskuteczniejszym poz iomem uderzaj ący bezpośrednio w korc ie tak f irm produkujących za łóżmy ekolog iczne produkt y jak i twórców, kt órych moralną czysto ść wątpliwe, wi ęc chcem y powiedzieć nie cenie przejmujecie istotnie wpłyną na swój film t o jest bardz o l iczne natom iast przypomnieć, że to może n ieco się t łumacząc, że jednak w ob ieg festiwalowy t o jest jeszcz e przed komercyjn y ob iekt i miałbym co ś do zarzucenia, gdybyśmy Zawiła chwali ła też film, al e nie robi łam teg o, więc mog ę dawać jestem bez skaz y tak, ale pytan ie o moment, w kt órym dyskusj a na t e tematy w Polsce się znajduje o tyle ciekawe, że skoro wspomnieli śmy, że s ą instytucje bardz o ważny, kt óry powiedzia ł Romanowi Polańskiemu nie ze względu na t o c o zrobi ła w przyszłości n ie chcem y miejscow ą kontaktu w zwi ązku z ty m pytanie, k iedy k iedy, kto w Polsce wg pani podobn y ges t wykonać będzie w og óle tak a raze m nie nie sądzę nie sądzę wydaj e mi się z tym jak t o powiedzieć możliwe pe łne og łady sposób, ale wydaj e mi si ę, że po prost u jesteśmy dop iero na tak im etap ie dorobk u na mi ędzynarodowej scenie kulturaln o w f ilmowej trzym a myślę tera z po w ielu latach pewne j posuch y w, że nazw iska w przeszłości tak twórców, kt órzy ju ż też jak ie, którzy wci ąż tworzą jak Roman Polański są dl a nas bardz o cenne, bo dzi ś kojarz ą si ę taką średnią niegdyś legend ą polskiego kina, kt óra bardz o powol i odradz a odradza jest naturalne, że celebrujem y naszych bohaterów szczeg ólnie tych, kt órzy stworzyli śmy doskona łe wa żne wa żne też przypomnie ć przecie ż pol itycznie społecznie pracujących dzi ś ocz y świata Polskę w momentac h, w których patrzon o na nas wy łącznie z innych powodów, wi ęc naprawd ę rozumiem cel u nostalgia wydaje się t o n ic Romana Polańskiego jes t zbyt cenn e, żeby si ę g o pozbyć, a nawet chyba zbyt cenn y, że tylk o kwestionować, bo myślę sob ie, że jeśli teg o typ u wydarzenia nie zach ęcają nas przynajmn iej, żeby przyjrze ć temu z bok u powiedzie ć, że sprawdz a wycofam y si ę troszk ę przynajmniej nic n ie pr óbujmy tak n ie nakazujemy f ilm wóz, ale n ie dyskutujemy otwieramy odznacze ń nagr ód, al e jak i może w ty m momencie n ie będę si ę pchać z promocją teg o konkretneg o tematu na pierwszy pla n jeśli to n ie jest wystarczaj ący powód my ślę, że to jes t po prost u niewykonalne mówi jeszcz e doda m, że przecież pami ętajmy, że w Polsce te ż w przekazie medialnym są bardz o silna jes t tak a retoryk a, jakby zwracaj ąca uwagę o d strony, kt óra t ę przemoc nakręcają w ty m rok u świadectwa of iar tak zręcznie b ędzie o tyle czekała mog ło tak dale j jak zawsze pierwsza reakcj a w trudne j prawie 78 siódmego rok u do tej por y w każdej dyskusji w trzec im komentarzy mam y g łos a gdz ie by ła matka czy jeśli cały cza s nie rozum iem, o c o chodzi my ślę, że to się nie byl i tak łatwo bardz o panie dzi ękuję za rozmow ę Anna tatarsk a krytyczka f irma by ła z nam i jes t 1635 za chwil ę informacje Radia TOK FM, a dz isiejsze popo łudnie kończymy wart o doda ć, że wydawała j e Materna Osiecka prowadzi ł Paweł Sulik realizowa ł Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA