REKLAMA

Zmiana po wyroku TSUE? Wątpliwi sędziowie SN wyłączeni ze składów w Izbie Cywilnej

Analizy
Data emisji:
2019-11-28 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy m ikrofonie dzie ń dobr y państwu dzisiaj chyb a troch ę przesadzili śmy z wydawcą audycj a MJM strzeleck im, poniewa ż mamy takich go ści tak trudn e tematy noża alb o pa ństwo z nam i wytrzymają alb o po prost u si ę poddadz ą dzisiaj b ędzie z nami pa n senato r Marek Borowski po 1840 wspólnie zastanow imy si ę coś tak iego b ędzie analizowa ł pa n prem ier, kt óry wreszcie pono ć przeczyta ł rapor t CBA w spraw ie Mariana Banasia t Rozwiń » o 1840 wcześniej po 1820 Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zastanow imy si ę cz y sędzia t o obywate l innymi s łowy cz y Rzecznik Praw Obywatelskich mo że zajmowa ć si ę sprawam i UKE karanyc h zdyscypl inowanych cofan e delegacj i sędziów po os iemnasty b ędzie z nami prof . Krystian Markiewicz s ędzia Sądu Okręgowego w Katowicach prezes stowarzyszen ia Iustitia i porozmawiamy o demonstracjac h, bo tak ie demonstracje ju ż si ę zacz ęło ubywać mają si ę odbywać w weekend w ca łej Polsce w związku z ty m jak karan i są s ędziowie prze z Ministerstwo Sprawiedliwości prze z rzecznik ów dyscypl inarnych, a zaczynamy anal izy o d wczorajszeg o postanow ienia prezes a Izby cyw ilnej Sądu Najwyższego, które zosta ło wydane na kanw ie wyrok u Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej oczywi ście mówię o ty m, wyrok u z zesz łego tygodn ia dotycz ącym, a Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego krajowej rady s ądownictwa s ędzia Dariusz Zawistowski ów preze s Izby cyw ilnej Sądu Najwyższego, kt óry wydał postanow ienie w studiu dobry wiecz ór pan ie sędziowie t o można początek, jaką decyzj ę pa n podj ął czy tylko, a mo że prostuj e to cz ęściowo, bo n ie było postanowienie tylko oświadczenie, dlateg o że on o na, jakby n ie mieściło si ę w ramach czynno ści takich procesowyc h, al e by ło rzeczywiście n o reakcj ą na orzeczenie z UE z 19 listopad a tuta j chciałem podkre ślić, że t o orzeczenie jes t adresowan e do wszystk ich organów pa ństwa i do wszystk ich s ądów więc, jakb y wykonanie teg o orzeczen ia zosta ło pow ierzone w ielu podm iotom i uzna łem, że jak o preze s Izby cyw ilnej Sądu Najwyższego musia ł się zastanowi ć się ono jes t adresowan a w jaki spos ób r ównież do i powszechnie pojawiaj ą się tak ie op inie, że w zwi ązku z konieczno ścią wykonania teg o orzeczenia p óźniej w perspektywie oczywiście anal izy wyrok u Sądu Najwyższego, kt óry ostatecznie ma odpowiedzie ć na te w ątpliwości r óżne, kt óre orzeczenia wynikaj ą, że groz i na m bardz o poważne chao s ja się traged ia się z t ą ocen ą zgadza, więc wydaje si ę, że czasy zawsz e postawić takiej pyta ń pytan ie cz y można zrobi ć co ś, żeby t o w idmo chaos u by ło było mn iejsze i być mo że będzie jeszcze okazj a, żeby powiedzie ć, dlaczego te n chao s nam grozi ć, czego na pewno n iczego t o wynika, al e ogólnie chcia łabym podkre ślić, że n o w tak iej sytuacj i do moich kompetencj i jak o prezes a Izby nale ży wyznaczan ie sk ładów s ędziowskich i uznałem, że p ierwszy tak i kro k, kt óry mo żna wykonać to jes t wstrzyman ie wyznaczan ia tych sk ładów, bo je żeli perspektywa dla obywatel i jest n iebezpieczna z teg o punkt u w idzenia, że mo że być podwa żona moc stabilność tyc h orzecze ń s ądowych, kt óre ewentualn ie miałyby zapaść z udzia łem s ędziów co, do których w tej chw ili s ą w ątpliwości t o rozs ądnym rozwi ązaniem jest n ie wyznaczan ie tych sk ładów po to, żeby t o ryzyk o zminimalizowa ć pan s ędzia jak o preze s Izby p isze podjął decyzj ę, że n ie b ędą wyznaczon e sk łady sędziów z udzia łem osób, kt órych dotycz y wyro k Trybunału to, jak ie osob y chodz i chodz i o s ędziów powo łanych z udzia łem nowe j krajowej rady s ądownictwa i tutaj w łaśnie ju ż jes t jakb y cz ęściowo odpowied ź na pytan ie, sk ąd może powsta ć ten chao s prawn y cz y mo żna to wiązać z tak ich sędziów jest ich decyzje cyw ilna jest 7 takich sędziów aktualn ie jest 20 sędziów jeszcz e teg o stareg o skład, dlaczeg o to niebezpiecze ństwo w takim raz ie istnieje to orzeczen ie z UE on o dotycz y pyta ń, które wpros t odnoszą si ę do s ędziów Izby dyscyplinarnej, al e konstrukcj a teg o orzeczenia jest tak a, że dl a dokonania te j ocen y dotyczącej 3 izba jes t sądem niezale żnym Trybunał zwr ócił uwagę r ównież na konieczno ść analizy prze z Sąd Najwyższy sposobu powo łania tyc h s ędziów d o do Sądu Najwyższego i odni ósł si ę do teg o model u, kt óry obowi ązuje w Polsce, więc z z udzia łem krajowej rady s ądownictwa i ta m się pojaw ia tak bardz o ważna konkluzj a czy stanow isko złe, że nale ży dokona ć ocen y poziomu niezale żności krajowej rady s ądownictwa, dlateg o że udzia ł krajowej rady sądownictwa jes t fundamentaln y, je żeli chodz i o zagwarantowan ie niezawisłości s ędziowskiej tuta j ta ocena ma by ć dokonan a w ty m kontek ście cz y niezależność organ u tak iego jak krajowa rada s ądownictwa zosta ła zreal izowana, bo ma sta ć na straży niezale żności niezawisłości s ądów, je żeli sam n ie jes t organem niezależnym t o jes t w ątpliwe cz y s ędziowie też będą m ieli cechę niezależności z e stron y tuta j Panek prezes Izby n ie prze przesądza, że krajowa rada n ie jest niezależna cz y jes t niezależna pan tylko, m ówi że są w ątpliwości i na raz ie wstrzymuj e orzekanie z udziałem tyc h os ób tyc h sędziów co, do których n ie jesteśmy pewn i status u do czasu orzeczen ia Izby pracy na czym może nawe t n ie orzekan ie, bo s ą wyznaczon e ju ż terminy posiedze ń z udzia łem tyc h os ób konkretnie chodzi ło o t o, że takie pewn e minimum, które mo żna zrobi ć t o przynajmn iej n ie wyznacza ć kolejnyc h zjazdów z UE udzia łem tyc h os ób oczywi ście tuta j podkre ślam w tym o świadczeniu, że jak o prezes nie przes ądza o status ie tych os ób tylko w łaśnie ma m wątpliwość, która wi ąże się z ty m, jaka mo że by ć ocen a potencjaln ie Izby prac y, jakie t o mo że wywo łać konsekwencje przede wszystkim dl a obywateli ciekawe kwest ie taka, że wydaj e się, że powszechnie eksperc i prawn icy sędziowie m ówią o tym, że ów wyro k Trybunału dotycz y wszystkich organ ów w pa ństwie i można g o stosowa ć do wsz y wszystk ich sędziów powo łanych prze z tzw . krajową radę s ądownictwa, ale pojawił się g łos odrębny wita akurat na anten ie Radia TOK FM gościliśmy n iedawno s ędziego Marcina Łochowskiego z, kt óry jes t sędzią pełni funkcj ę w izbie kontroli nadzwyczajne j spr aw publ icznych Sądu Najwyższego, kt óry powiedzia ł rzecz zupe łnie odwrotną chcia łam, żebyśmy wsp ólnie pos łuchali jeg o argumentacji z uwag i na kryter ia, które zosta ły wskazan e w tym orzeczeniu, które wpros t odnosz ą si ę do Izby dyscyplinarnej on e si łą rzeczy nie mogą mie ć zastosowan ia do innych s ądów w Polsce, bo to jes t mow a o autonom ii Izby dyscyplinarnej jest mow a w zakresie przedm iotowym spraw, kt óre izba dyscyplinarna rozpoznaj e o sposob ie powołania s ędziów do te j Izby dyscyplinarnej siłą rzeczy tego test u nie d a si ę zastosować do Sądu Rejonowego w x po prost u samo orzeczen ie wątpliwości zbudowana w ten spos ób, że kwest ia niezale żności krajowa rada sądownictwa w ładzy ustawodawczej wykonawczej jes t jakby 1 z element ów tego test u na niezale żność Izby dyscyplinarnej to orzeczen ie jest sp ójnej koherentnej proszę zwr ócić uwagę, że w 2 punktach w pkt 142152 transfer w łości wpros t podkreśla podstawową kwesti ę, że oczywi ście jak bierzemy pod uwag ę r óżne czynniki wskazan e w tym te ście z osobn a to każdy z n ich jest akceptowan e natomiast dop iero sum a tyc h czynnik ów mo że prowadzi ć do wniosku, że na ko ńcu mam y sąd niezale żny tak m ówił s ędzia Marcin Łochowski, który zas iada w izbie kontroli nadzwyczajne j spr aw publ icznych Sądu Najwyższego informacja dla państwa jest to 1 z s ędziów powo łanych cz y nominowanych prze z krajową radę sądownictwa w ty m nowy m, a nowe j odsłonie c o pa n sędzia myśli o tych au t te j argumentacji to znacz y on a jes t cz ęściowo trafne, dlateg o że konstrukcj a uzasadn ienia jest rzeczywi ście tak a, że Trybunał, mówi że cz ęść tych okoliczno ści odnos i się wy łącznie do Izby dyscyplinarnej, ale to wi ąże się z e statusem bardz iej te j Izby natomiast układ tego orzeczenia jest tak i, że zaczyn a si ę od teg o, że po święca bardz o wiele m iejsca Trybunał problemow i niezawisłości s ędziów podkre śla, że spos ób powo łania s ędziów ma fundamentalne znaczenie dl a oceny czy on i są niezale żni w rozum ieniu przepis ów prawa Europejskiego t o jes t odwołanie przed e wszystk im art. 47 karty praw podstawowyc h i ta argumentacja on a odnos i si ę do status u krajowej rady s ądownictwa, gdz ie n p . wskazuj e si ę przynajmniej 5 kryteriów, kt óre pow inien wzi ąć pod uwag ę Sąd Najwyższy, który b ędzie rozpoznawał spraw ę i na oceni ć poz iom niezale żności tak mo żna powiedzie ć krajowej rady sądownictwie sk ładają si ę, że n o tak, że to si ę odnosi ć do ka żdego powo łania sędziego opr ócz tego znajduje si ę tuta j takie stw ierdzenie, że niezale żnie o d tyc h o d te j oceny, kt óre o, której m ówimy w odn iesieniu do Izby dyscypl inarnej sąd ma uwzgl ędnić r ównież inne okoliczno ści, wi ęc ja rozum iem t o i inaczej t o znacz y, że Trybunał dokona ł wyk ładni prawa Europejskiego punkt u w idzenia zapewnienia obywatelowi dost ępu do bezstronnego i niezawisłego s ądu i powiedzia ł, że zawsz e elemente m teg o prawa dost ępu do niezale żnego bezstronnego sądu jes t t o, że s ędzia, kt óry orzek a jes t sędzią niezawis łym bezstronny m i wyra źnie powiedzia ł, jaki mus i jak pr o ja k jak nale ży skonstruowa ć proces powo łania s ędziego, żeby o n korzysta ł z tego walor u sędziego niezale żnego niezawisłego, a i to jes t odnos i do ka żdego powołania s ędziowskiego, a opr ócz tego s ą argumenty, kt óre dotycz ą dodatkowo Izby dyscyplinarnej ju ż na samym pocz ątku powiedzia łem, że orzeczen ie wpros t dotycz y Izby dyscyplinarnej, dlatego że pytanie prejudycjaln e czy pytan ia, bo by ły 3 odnoszą się wpros t do Izby dyscypl inarnej, ale no jes t t o argument istotny al e jakb y nie przes ądza o tym jak ma być rozum iany te n wyrok chcia łbym zwrócić uwagę, że jes t tam 1 punkt tak i istotny, kt óry wydaje mi się, że jes t bardz o wa żnym argumentem za tym, żeby rozumie ć t o inaczej jes t punk t w uzasadn ieniu wyrok u, który m ówi, że organe m na obowi ązkiem ka żdego Orbán państwa ka żdego sądu jes t stosowan ie prawa Europejskiego, że ten wym óg odnos i si ę do ka żdego sądu krajoweg o i ka żdy sąd krajowy ma obowi ązek odmow y zastosowan ia przepis ów prawa krajowego, je żeli uzna, że on jes t sprzeczn y z prawem Unii z NATO stw ierdzenie wyraźnie moim zdaniem wskazuj e, że intencj ą Trybunału by ło t o, żeby jeg o odpowiedź, kt óra jes t zwi ązana z wyk ładnią prawa mia ła powszechne zastosowanie n ie odnosi ła si ę wy łącznie do tych okoliczno ści, które nam będą rozstrzygan e w tych 3 konkretnych sprawac h rzeczywi ście teraz wr ócimy z rozmow ą Dariusz Zawistowski preze s Izby cyw ilnej w Sądzie Najwyższym w studiu i zara z po informacjach druga cz ęść i więcej o skompl ikowanych w ątków analiza Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały cza s s ędzia Dariusz Zawistowski prezes Izby cyw ilnej w Sądzie Najwyższym rozmaw iamy na tema t oświadczenia pan a prezesa, kt óry tak naprawd ę jest decyzją decyzj a brzm i tak, że nie b ędą wyznaczon e w tym momenc ie w izbie cywilnej sk łady s ędziowskie z udzia łem osób, kt órych dotycz y wyro k Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej ten 19 listopad a i m u przypomnę mówimy o izbie cywilnej n ie w izbie dyscyplinarnej tu ż przed informacjami pa n s ędzia t łumaczył argumentowa ł, dlaczeg o mimo, że wyrok czułe odnos i si ę do konkretnyc h spr aw zwi ązanych z Izbą dyscyplinarn ą to zdan iem pan a sędziego można g o stosowa ć we wszystkich s ądach wobe c wszystk ich s ędziów powołanych nominowanych prze z OKS w Polsce, a nie tylk o do tego konkretneg o sądu, jak im jes t izba dyscyplinarna zresztą pytanie to jes t sąd to w łaśnie t ę w ątpliwość te ż wszysc y mamy chcia łbym wr ócić do zdania, które nie pad ło na sa m koniec p ierwsze cz ęści naszej rozmowy pani sędzio, k iedy poczuł pan, że ka żdy s ąd ma obowi ązek stosowa ć prawo un ijne w zakres ie ochron y niezawisłości s ędziowskiej niezale żności s ądu i zaczynaj ą si ę, dlaczego n ie było to mo żliwe np. podj ęcie tak iej decyzj i ja k ta wczorajsz a pan a przed wyrok iem sua c o w rozumieniu s iano zmieni ł o, tyl e że zosta ła przesądzona mo im zdan iem 1 z tak ich istotnych kwestii, bo by ł wcze śniej podnoszony argumen t tak i, że po p ierwsze, s ąd Trybunał sprawiedliwości nie ma prawa zajmowa ć si ę kwesti ą organ izacji s ądownictwa w Polsce był podnoszon y argumen t tak i, że sąd Polski n ie życzy sąd powszechn y czy Sąd Najwyższy nie ma praw a w og óle badania cz y ta procedur a dotycz ąca powołania s ędziów by ła prawidłowa cz y też n ie tutaj widz ę na istotn ą zmian ę stanow iska, b o ta argumentacj a, której pan i wcze śniej wspomniała ona ju ż, jakb y nie dotyczy ła teg o problem u czy s ąd w ogóle może si ę tym zająć n ie mo że, bo ta kwest ia zosta ła przesądzona mo im zdan iem jednoznacznie prze z Trybunał on a jest jeszcz e ra z podkreślę t o orzeczen ie jes t adresowan e do sądu odsyłającego wpros t do Izby prac y ubezpiecze ń spo łecznych i tam jeszcze ra z t o wart o powt órzyć jes t wyra źnie stanow isko, że nale ży oceni ć spos ób powo łania s ędziów ma wp ływ na ocen ę jak gdyby tego cz y t e osob y s ą s ędziami niezależnym bezstronny m teraz, jakie te n mo że nieść konsekwencj e praktyczne no przed e wszystk im musimy w te j chwili moim zdan iem zaczeka ć na orzeczen ie Sądu Najwyższego, bo on a odpowiedzie ć na t e w ątpliwości, je żeli podz ieli to stanow isko, które no wydaj e si ę prawdopodobne, że ocena jes t taka, że krajowa rada s ądownictwa sama n ie jes t organem niezale żnym w rozumieniu no tyc h przepis ów, kt óre dotyczą g ier oraz jak o Konstytucyjnego organu uczestnicz ącego w powo łaniu sędziów na powstan ie wted y frontaln e pytanie, jak i jes t skute k teg o tego rozstrzelali ja poczeka m na rozstrzygnięcie będziemy si ę pewn ie przygl ądać pr óbować zrozumie ć i za łożyciel i będą skutk i na ile b ędzie szanowany, ale mnie ca ły czas interesuje 1 rzecz powołanie tzw . krajowej rady sądownictwa odbyło si ę t u mówi jako dziennikarka na szczęście jeste m s ędzią mogę mówić du żo wi ęcej i odwa żniej i nawe t myj ąc się o powo łanie było dla mnie ew identnym z łamaniem konstytucj i skr ócenie kadencj i poprzedn iej krajowej rady wykluczenie praktyczn ie środowiska s ędziowskiego powo ływania s ędziów ukrywanie podpis ów pod kandydaturami do tej pory nie w iemy cz y t e kandydatur y zostały z łożone prawidłowo t o s ą wszystk o bardz o powa żne przykłady na t o ja k ta ten orga n został powo łany ja k jak nie ma umocowan ia Konstytucyjnego natomiast 9 interesuje mnie, dlaczeg o do czas u teg o wyrok u Sąd Najwyższy sa m z moc y swojego autorytet u swojej roli jak o tak iego strażnika n ie m ógł podda ć wątpliwość umocowan ia KRS ju ż wcześniej nawe t czekaj ąc na odpowied ź napytan ia n ie odsun ąć o d orzekan ia sędziów powołanych prze z OKS, którzy zasiadaj ą w Sądzie Najwyższym cz y tutaj wydaj e mi się, że tuta j trzeb a wyra źnie podkre ślić kilka kilka kwest ii, b o Sąd Najwyższy cz y krajowa rada s ądownictwa podkreślała w ielokrotnie swoje zastrze żenia c o do konstytucyjno ści tyc h rozwiązań typ u robi ła to w form ie op inii czy stanowiska tuta j mam y do czyn ienia z inn ą sytuacją, dlateg o że ta ocena odbywa się ju ż w tryb ie post ępowania procesoweg o i odpowied ź, dlaczeg o Sąd Najwyższy ma robi ć t o dop iero teraz no wiąże si ę z ty m, że powsta ła m. in . w ątpliwość jak należy no t e dzia łania dotycz ące krajowej rady sądownictwa ocenić świetle przepis ów prawa europejskich jak zmieniają w łaściwości w tym zakres ie w zakres ie wyk ładni przepis ów prawa Europejskiego nale ży n ie do Sądu Najwyższego tylk o do Trybunału sprawiedliwości pełna zgoda tylko 1 rzeczy n ie może skor o te wątpliwości by ły du żo wcze śniej pamiętam o świadczenia cz y w łaśnie swoistego rodzaju Pele p łynące z Sądu Najwyższego już c o najmniej o d roku jak nie d łużej to dlaczeg o wówczas już niemo żna by ło podj ąć decyzji o nie wyznaczan iu sk ładów sędziowskich tyc h os ób co, do których statusu jak o s ędziów s ą w ątpliwości na, al e to wyn ika z tego, o czy m tutaj cały cza s mówimy, że w wątpliwość istnieje o d samego początku o d momentu, kiedy t e przepisy zostały wprowadzon e w życie tylk o zasadnicz ą kwestią jes t w jak i sposób ta wątpliwość mo że być rozw ijana sam a wątpliwość moim zdaniem n ie jest wystarczaj ąca do teg o, żeby przesądzić o ty m, że tuta j t e osoby n ie mogą uczestniczy ć w post ępowaniu, bo on a musia ła si ę w jak i spos ób zrealizowa ć w te j procedurz e, której ca ły cza s mówi mistrz i skor o Sąd Najwyższy zapytał, czyl i oznacz a, że miał w ątpliwość to trudn o m u zarzucić rząd czegoś n ie przes ądził ju ż w momenc ie, k iedy zadawa ł pytan ie, bo by łby n iekonsekwentny, gdyb y chciał t o kwestia n ie przesądzić już wted y raz, ale nie to n ie pow inien w ogóle pyta ć Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej tylko, że Sąd Najwyższy wyrazi ł w ątpliwości Trybunał si ę do nich odni ósł, ale wciąż n ic n ie zosta ło przes ądzone, a pa n podejmuj e decyzj ę o niewyznaczaniu sędziów cz y tzw . s ędzia zobaczym y pewnych os ób do składów, czyli pa n n ie czek a na rozstrzygni ęcie ju ż podejmuje decyzję i stąd moj a moje pytan ie takie jakieś nie jakie ś n iezrozumienie, dlaczego nie można by ło tego zrobi ć wcze śniej już wcześniej wyra żono r ównież Sąd Najwyższy n ie w formie os i orzecze ń, al e w formie swo istych oświadczeń wskazywa ł, że istniej ą du że w ątpliwości wobe c skutk ów dzia łania OKS, dlateg o że wcześniej n ie by ło orzeczen ia Trybunału sprawiedliwo ści i n ie by ło dokonane j wyk ładni przepis ów z punkt u w idzenia prawa Europejskiego tera z mam y wyra źne stanow isko Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej w jaki spos ób t e przepisy maj ą by ć interpretowane i Trybunał powiedzia ł nawet co ś więcej on powiedział n ie tylk o jak należy wy łożyć te przep isy, al e c o nale ży r ównież uwzgl ędnić tuta j wracam y do p ierwszego, jakb y tego naszeg o do te j nasze j my śli, jak a jes t konsekwencj a wydan ia teg o orzeczen ia i ponieważ na skute k wydan ia tego orzeczenia pojaw ia się konkretn a już bardz o realna ocena tak a że, że by ć mo że statu s krajowej rady s ądownictwa zostan ie w ty m post ępowaniu zakwest ionowany prze z Sąd Najwyższy to mo im zdaniem to jes t wyra źna zm iana tej sytuacji jeszcz e ra z powt órzę, je żeli z tym potencjaln ie wi ążą się powa żne niebezpiecze ństwa dla obywatel i now o 1 z mo żliwych interpretacji może być t o, że n o konsekwencją orzekan ia prze z osob y, która n ie mia ła cech y sądu niezale żnego bezstronneg o jes t np. nieważność post ępowania, czyli co ś c o podważa stabilno ść orzeczeń t o jes t bardz o poważne zagro żenia, że ciężar teg o orzeczenia zapada ły od 2018 roku udziałem ra z za niebędących by ć mo że s ędziami i mo żna było moim zdaniem t o powstrzyma ć, ale n ie tylk o moim 3 sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie nie czekaj ąc na wyro k TSUE postanowili zbada ć cz y pew ien aseso r, wydaj ąc orzeczen ie na pewn o mia ł do teg o prawo, poniewa ż n ie byl i przekonani cz y aby nie by ł 1 z nominatów Neo KRS i zrobili t o nie czekaj ąc na wyro k psu ła teraz maj ą by ć za t o ukaran i cz y słusznie naczy ń, je żeli chodz i Osamą, jakby decyzje to te ż podkreśla, że on a by ła rozum iem podj ęta w tok u post ępowania, k iedy ci sędziowie uznal i, że to ma znaczen ie dl a rozstrzygnięcia, kt óre maj ą wydać w te j spraw ie, czyl i on i podj ęli taką decyzj ę, że w jeg o ocen ie trzeb a zasi ęgnąć informacji, jaki jes t status osob y w tym przypadku s ędziego i maj ą c o do tego w ątpliwości podj ęli próbę wyja śnienia te j okoliczno ści t o tutaj w tej chw ili trudn o jes t po powiedzie ć, jak a by ła ich argumentacj a, al e rzeczywi ście tak ą próbę podjęli i wydaje mi si ę, że t o jes t sytuacja podobn a do tej, kt órą mieli śmy do czyn ienia w Sądzie Rejonowym w Olsztynie t o znaczy no zdarz a po wyroku jes t po 0, ale jak, gdyb y koncepcja mo żna powiedzieć jes t ta sam a chc ieli uzyska ć informacje, które dadz ą je j im podstaw ę do dokonan ia ocen y al e jakie konsekwencj e on i chc ieli z teg o wyci ągnąć, dlaczego n o domagal i się uzyskan ia tyc h informacji to ju ż jes t jak kwest ia decyzji rzecznik ZBiLK rozważa tylko sa m fak t, że w og óle starali się zbada ć cz y dan y sędzia sędzia uzna ł ju ż za przew inienie dyscyplinarne znaj ą się, dlaczeg o w takim raz ie skor o tych 3 sędziów mog ło dokona ć tak iego rozpoznania t o dlaczego podobneg o rozpoznan ia n ie dokonują prezesi cz y n ie dokonal i do czasu wyrok u szy ła prezesi izb w Sądzie Najwyższym, bo mo im zdan iem ta kwestia nie nale ży do kompetencj i prezesów to znacz y wyja śnianie kwest ii statusu sędziów n ie jes t kompetencj ą prezesa tylko teg o rodzaj u ocen a może mog ła by ć dokonana ewentualn ie w tok u jakiego ś post ępowania sądowego tak ą sytuacj ą mam y do czyn ienia w sądzie właśnie w Olsztynie chciałem zwrócić uwag ę, że n p . izbie cywilnej n ie było tak iego sk ładu m ieszanego dotychcza s, kt órym by łby s ędzia powo łany prz y udziale nowe j krajowej rady s ądownictwa i sędziowie z e sk ładu stareg o, wi ęc oczywiście c i s ędziowie, którzy byl i powo łani prz y udziale nowe j krajowej rady s ądownictwa n ie mogli podj ąć tak ą decyzj ę np. Very pr óbę zweryf ikowania swojego statusu n o dalej, ale nie by ło mo żliwości, żeby ktoś jak gdyby t o n ie zas iada w składzie podjął mo im zdaniem tak ą, jakb y próbę ocen y w postępowaniu, jaki jes t status kogoś to nie jest skład mam y pytan ie dok ładnie dotyczący kwest ii s łuchacza pan Patryk pyta tak czy pa n prezes planuj e zmieni ć spos ób ustalan ia sk ładów Izby cywilnej już tera z n ie formułować w te n spos ób, że osob y nom inowane prze z now ą KRS orzekaj ą raze m wyłącznie tak ie, bo to pozwal a im kierowa ć pytan ia prawne n p . do Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, gdyb y znajdowal i się on i w sk ładach tr ójkowych mniejszo ści, czyl i wi ększość mieliby pewni, że s ędziowie Sądu Najwyższego pozwoliłoby t o zapob iec ewentualnym naruszan iu prawa stro n post ępowania do niezale żnego s ądu, a skład mia ły przynajmn iej matematyczn ą mo żliwość weryfikowa ć status tych n iepewnych s ędziów, kieruj ąc tak ie pytan ia do sk ładu siódemką oweg o oczywiście to jes t jakb y 1 z mo żliwych z możliwych wariantów, al e ja tuta j przyj ąłem inne inne za łożenie mówiliśmy ju ż o ty m, że istnia ły o d sameg o początku w ątpliwości c o do teg o, jakie mog ą by ć skutki ewentualnie wydawan ia orzecze ń prze z tyc h sędziów powo łanych z udzia łem nowe j krajowej rady sądownictwa w łaśnie z uwag i na te zastrze żenia, kt óre były podnoszon e co do teg o sposób, al e zostawi ł pan strony post ępowania sam e sobie t o prawd a, al e ka żda z ka żdy uczestn ik post ępowania ma k ilka mo żliwości takich proceduralnyc h, a więc uwag, je żeli uwa ża, że te n skład jes t nieprawidłowe to m ógł t o pr óbować kwestionowa ć, sk ładając n p . wn iosek o wyłączenie sędziego wart o było j ą za tą rozpatruj e na inny skład inny sk ład tak, bo c i s ędziowie, kt órych t o dotyczy n ie mog ą rozpoznawa ć wn iosku o wy łączenie s ędziego, czyli potencjaln ie kto ś, kt o chciałby zakwestionowa ć mia ł miałby w ątpliwości co do status u tych osób mógł t o zrobić poz a ty m tutaj n o prz y tak iej potencjalnym niebezpieczeństwie, kt óre nabyło ju ż o d sameg o pocz ątku dostrzegany, je żeli chodz i o skutki wydawan ia orzecze ń na to mo żna powiedzie ć, że ilość tyc h orzecze ń, które potencjaln ie b ędą wadl iwe by łaby 3 × wi ększa w sytuacj i tak iej, gdyb y sk łady by ły mieszane tuta j jasna jes t t o pewien wybór, al e tutaj n o ja jeszcze ra z podkre ślę, że uwa żałem, że trzeb a kierowa ć odpowiedzialno ścią, je żeli istnieje jakie ś poważne niebezpieczeństwo t o ona mus i być m inimalizowane i tuta j istnieje podstawowa fundamentaln a zdarza zasada, że chodzi przede wszystkim o interes stro n post ępowania mówił t łumaczył s ędzia Dariusz Zawistowski preze s Izby cywilnej w Sądzie Najwyższym bardzo dzi ękuję za rozmowę cza s na informacj ę po nich prof . Krystian Markiewicz s ędzia i prezes Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA