REKLAMA

O sędziach, którzy nie kryją się w zaciszu gabinetu

Analizy
Data emisji:
2019-11-28 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
oficjalne anal izy Agata Kowalska prz y m ikrofonie z nam i telefonicznie prof . Krystian Markiewicz s ędzia Sądu Okręgowego w Katowicach i prezes stowarzyszen ia s ędziów polsk ich Iustitia witam na antenie dobr y wiecz ór panie sędzio t o zreszt ą tak wysok a Iustitia woła nas wszystk ich na ulice organ izuje demonstracje, jak ie w, kt órych m iastach, kiedy przed e wszystk im w Warszawie pod Ministerstwo Sprawiedliwości w niedziel ę o godzinie szesnaste j, je żeli ktoś n ie Rozwiń » będzie m ógł by ć akura t stolicy o w ty m czas ie to to b ędzie w iele innych m iejsc w Polsce matk a już nied ługo na naszy m Facebooku Iustitii ora z na g łównej stronie będzie mo żna wyrazić sprzeciw wobec teg o c o rob i minister sprawiedliwo ści i ze swo imi towarami mówi rzecznik dyscypl inarny, kt órzy chc ą odebrać niezale żne sądy zara z powiemy o, o co chodz i o celowy m rzeczn icy dyscypl inarni, ale w pa n pozwoli jedna k takie pytan ie z gatunk u bezczelnych czy n ie op ieki pan u dostatecznie, żeby wycofa ć się wreszc ie z dzia łalności publ icznej i schowa ć w s ądzie i przesta ć wywo ływać emocj e nag łaśniać spraw y apelowa ć protestować czy pa n sędzia n ie jest wszystk im zmęczona, al e tob y oznaczało, że t o co rob i w ielu wspania łych sędziów n ie miało sensu, a to ma najwi ększy sen s podan a pewny m obowiązkiem n ie tylk o uprawnieniem jest to, żeby zapewni ć ludziom t e niezale żne s ądy podczas gdy tych s ądów mogl i p ójść, a nie nie chodz i o to co się mieli raz jaki ś czas wychodz i też powiedzieć potem jak i polityki cięć drug i tu n iemocy n óżką to, żebyśmy Weseli oto n ie w protokole sędzia dobrz e w iesz co, choć tupan ie n óżką tyko pan stał się ofiar ą akcj i hakerskiej obrzydl iwej szczuc ia sędziom groz i grożą pan u dyscypl inarki innym s ędziom też i stosuj ą się, gdz ie jes t granica, bo bardz o w ielu innych sędziów w ogóle n ie zabiera głosu w og óle n ie korzysta również z tyc h mo żliwości, jak ie maj ą s ędziowie żeby, żeby w cho ćby podawać wątpliwość c o si ę dz ieje w system ie sprawiedliwo ści w Polsce, a pan wci ąż n a na te j na ty m froncie to jest to jes t byc ie sędzią to nie jes t powiedzmy ciepłą posadk ę tak być może sąd ma si ę tak wielkie szcz ęście s ą takie czas y, gdzie można si ę skupić tylko w oczy na swobod ę orzekania i tyle, al e my ślę, że ktoś świadomie zostaje sędzią odpow ie sob ie zdawa ć sprawę z teg o jak te ż inne obowi ązki na nim ciążą ja n ie jeste m osob ą najbardz iej pokrzywdzoną wszystkim znam wielu innych wspania łych sędziów, kt órzy na c o dzień walczą nie dl a s iebie dla ludzi dlatego te ż to has ło naszeg o tej manifestacji dzielnych to jest rob imy to dl a wszystkich i met ę wszyscy b ędziemy się du żo osób, które r óżnymi szykanam i są dotkni ęte tą hejte m czy postępowaniami karnym i w jakim ś innymi dzia łaniami m inistra cz y cz y rzecznik ów dyscyplinarnych cz y innych os ób z n imi związanych b ędą tam po d pod ministerstwo b ędą w r óżnych miastach w Polsce po to, żeby pokazać, że jesteśmy ca ły czas s ilny, że tak naprawdę cora z silniejsi my w ierzymy, że po ty m wyrok u Trybunału sprawiedliwo ści te ż kwestia k ilku tygodni, k iedy w iele rzeczy wyja śnia, ale s ędziowie nara żają się, uczestnicz ąc w demonstracjach wiemy t o cho ćby dyscyplinarek, kt óre s ą p óźniej wobe c og łaszane oczywi ście same post ępowania dyscypl inarne dotyczą udziału w demonstracjac h najcz ęściej cz y dotyczą zupe łnie innych kwestii, al e pow ód jest oczywisty co m ówić o ty m, s ędziom, którzy boją się przesz ła demonstracj a alb o wahaj ą się, a rzeczywiście powod y s ą bardzo r óżne na pierwsze moje wezwan ie te ż dotyczyła akura t udziału w por ę rok u, al e Teresa r óżne demonstracj e post ępowania dyscypl inarne jak bardzo teraz jest od o d jakiego ś czas u jest cza s pr óby tak jak m ówię wydaje mi si ę ra z jeszcze bardziej identyfikowany te n cza s, k iedy jesteśmy między orzeczen iem Trybunału sprawiedliwo ści, a wyrok iem Sądu Najwyższego, który może być bardz o istotne w przywracan iu porz ądku praworządności w Polsce ora z każdy s ędzia ka żdy sędzia mus i sob ie odpowiedzieć czy chce stan ąć p o stronie praworz ądności chc e zapewnić ludziom niezale żne s ądy 4 siedzieć cicho chc ę się zamknąć w gab inetach dla spokoj u wydawać wyrok i te ż jeg o odpowiedzialność te ż jeg o decyzja i b ędzie musia ł odpowiedzieć odpowiada ć p óźniej sobie każdego dn ia prze z następne lata swojeg o życia służby sędziowskiej, jak ą decyzj ę podj ął i o n b ędzie musiał za ka żdym raze m, kiedy wyjdz ie na sal ę rozpr aw przed adwokatam i radcami prawnym i przed stronami te ż świadczyć, jakim jes t sędzią, a ja to wie, b o ja odczuwa m to ka żdego, jakie wychodz ą na salę rozpraw ja nie boj ę si ę spojrzeć adwokato m radcom prawnym zwyk łym ludziom, którzy przychodz ą do sądu prost ą w oczy ma m nadzieję, że n ie s ą świadomi okazują to, że staj ą przed niezale żnym sądem tylko politycy n ie mają wp ływu, a oto przecież w tym wszystk im chodzi, a pos łów polityków to nie jes t co ś, czego powinniśmy się bać najbardz iej, bo mia ł się obaw iam tego, że sędzia b ędzie ba ł si ę w łaściwie narazić nawet n ie wiedz ą do ko ńca komu po prost u b ędzie ostro żny z za łożenia w ramac h takiego efekt u mro żącego i autocenzury wyprzedzaj ącej, ale prosz ę powiedzie ć pan ie s ędzio, dlaczeg o ktokolw iek z na s mia łby demonstrowa ć w obron ie np. pana s ędziego Pawła ju ż Cieszyna albo pan i s ędzi Moniki Barańskiej malusze k co ma wspólnego n ie w iem dobr o pojedynczego obywatela cz y nawe t dobr o wspólne z tym i pojedynczym i nazw iskami Waldemara Żurka Monika Frąckowiak Aliny Czupryniak, dlaczego mieliby śmy si ę n imi przejmować t o s ą wspan iali sędziowie, kt órzy pokazal i, że w łaśnie dla dl a tej niezale żności n ie swojeg o komfortu n ie z tego komfortu tylko po t o, żeby ludz iom gwarantowa ć ich prawa wszysc y sędziowie, kt órych pani redakto r zmieni ła oni pokazal i nie 2 × i 5, że s ą w stan ie po święcić wiele oni świadomi teg o co co może spotkać c o spotyka oni b ędą po to, że, je żeli kto ś b ędzie pozbawiony swoich uprawnie ń do protest u do będzie dalsz a jeg o tajemnica korespondencj i jeg o wolno ść cokolw iek praw o do du żych świadczeń socjalnyc h do czegokolw iek do wyznan ia do wypowiedzi t o taka osob a mus i wiedzieć, że jeżeli są dziś t e prawa t o ta osoba będzie mógł p ójść do sądu teraz ma pytanie czy chc e p ójść do sądu, kt óry rzeczywi ście walc e z ła będzie mógł stan ąć p o stronie teg o obywatela czy te ż nie kryje powiedziano ju ż c o mog ę zrobić przepisy są tak ie, jak ie są trudn o mus imy t o przeczekać, a t y obywatel u cierpi, więc wychodz ąc obronie tyc h s ędziów w ielu wielu innych tak naprawdę wychodz i się po t o, żeby bronić swoj e swoj e prawa, al e bron i swoją g o między odważnymi s ędziami, a Sprawiedliwymi wyrokam i jes t r óżnica, ponieważ tuta j c i konkretn i s ędziowie podj ęli rzeczywi ście bardzo odważne decyzj e, chocia ż tak naprawdę n ie powinni śmy w ogóle uznawać, że są odważne z jeg o osob ą z decyzji, które pow inien podj ąć ka żdy porz ądny sędzia natom iast my jako obywate l jesteśmy przyzwyczajeni, że na salac h sądowych zapadaj ą niezrozumiałe dl a nas cz ęsto wg na s n iesprawiedliwe alb o źle uzasadnione wyrok i na ile ta demonstracj a cz y każda inna w obron ie niezale żnego sądownictwa mia łaby prze łożyć si ę na nasze prawa jak o obywatel i przed sądem, kt óre się, że to oczywi ście, o czy m pani redakto r też bardz o ważne musimy sob ie uświadomić, jakby 2 różne rzeczy alb o b ędziemy m ieli w ogóle szans ę na jak iekolwiek niezależne rozstrzygni ęcia, kt óre oczywi ście nale ży dobrz e t łumaczyć dobrze wyja śniać i by ć komunikatywny ze społeczeństwem i na d ty m pracujemy o d lat staramy si ę robić jak najlepiej wychodz imy do ludz i spotkań, które mam y wrócić to s ą 1 z setki c o najmn iej o d w ielkich fest iwali po kafejki prawne, które rozwijaj ą się cudownie w całej Polsce z sal i sądowej pani sędzia na s s ą jako star ą lewic ą, dlaczego sędzia w ogóle nie bierze pod uwag ę tego co się wnosi jako stron ę i na sali sądowej te ż m y mamy ca ły czas różne szkolenia rob imy jak o Iustitia też i inne stowarzyszenia i inne organizacji staramy si ę robić jeste śmy teg o świadom, al e po drugiej stron ie z tyc h wszelkich niedoskonałościach zdaj e sob ie sprawę, o czym, o czy m pan i mówi te ż pytanie tak ie przeżyli p o drug iej stronie b ędziemy mieć wyro k na polityczne zam ówienie wprost albo t o, o czy m pan i m ówi takie przecież ja powinienem wyda ć wyrok, który się n iemal n ie na raz ie w ładze pow iem, czego oczekuje nigdzie mus i do mnie dzwonić nie jes t potrzebn y żaden telefo n, o którym mówiła prze z ostatnich par ę la t do do s ędziego w Gdańsku jes t gorze j tak tylko nie jest potrzebny t o tera z prosz ę powiedzie ć co wychodz i z tego ca łego tu czepia co wychodz i tak ca łe tłumaczenia, kiedy ten ro k tak zab ierze nam wszystko zależy na m naszą godność, ab y nasz e prawa w niedziel ę w Warszawie pod ministerstwo prawdziwo ści demonstracj a w obronie sędziów w obron ie niezale żnego sądownictwa o szesnaste j pod resort swoje włości, ale widz ę ju ż, że też bardz o w ielu innych m iastach nagl e jak pączki wybuchaj ą kolejne inicjatywy teg o typ u, wi ęc wystarczy zobaczy ć na stronac h instytucji chciałbym pa ństwa mieście nie ma tak iej taki ma akcji pamiętam te ż czase m obywatel e sami pojedyncz o we dwoj e organizowali akcj ę w obron ie s ędziów, a c o konkretnie ty m s ędziom grozi, jakie to s ą sprawy to już po informacjach Rzecznik Praw Obywatelskich cza s Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA