REKLAMA

Juszczyszyn i... Piebiak. Adam Bodnar o cofaniu delegacji sędziom

Analizy
Data emisji:
2019-11-28 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska prz y m ikrofonie znam zapowiadanych go ści Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobr y dzień dobry pani redaktor dzie ń dobr y pa ństw Rzecznik Praw Obywatelskich i od raz u nie k ieruje do pytan ia cz y s ędzia jes t obywatelem innymi słowy cz y Rzecznik Praw Obywatelskich mo że troszczyć si ę o prawa s ędziów tak sędziowie r ównież s ą obywatelami i maj ą prawa, kt órych mog ą dochodzi ć w postępowaniu w post ępowaniach Rozwiń » różnego rodzaj u także mog ą upominać si ę u Rzecznika Praw Obywatelskich o t o, żeby broni ł ich praw, a w zakresie t o znaczy choćby tera z mamy spraw ę s łynną już wszysc y suszenia s ędziom Pawle już w Cieszynie, kt óry postanowił zastanowić się cz y krajowa rada sądownictwa, ab y na pewn o jest niezale żną krajową radą s ądownictwa zatem cz y powołany prze z nią cz y nominowany przez ni ą sędzia, ab y na pewn o jest niezale żnym niezawis łym s ędzią i efekt by ł tak i, że pa n s ędzia już Cieszyn to przez t o, że w ogóle raczy odważył si ę podnie ść te n problem jeszcz e go nawet n ie rozstrzygn ął zosta ł cofni ęty z delegacj i Sądu Okręgowego d o z powrote m do Rejonowego cz y tak i przypadek t o jes t taki tema t mógłby zainteresować rzecznika cz y s ędzia mógłby zg łosić do rzecznika spraw a pomoc generaln ie te spraw y kt órymi si ę sędziowie zwracają b ądź, kt óre także to si ę podkreśli podejmujem y z urzędu n ie zawsze uważam, że trzeba czeka ć na zgłoszenie czasam i spraw y s ą o tyle istotne, że należy j e zaj ąć nimi z urzędu t o są spraw y, kt óre dotycz ą szerok o rozum ianego stosunk u s łużbowego i status u zawodowego s ędziów i to mogą by ć zar ówno spraw y dotycz ące odwo łania delegacj i jak również c o jest ostatn io niestety najcz ęstsze spraw y dotycz ące r óżnych post ępowań dyscyplinarnych także tyc h wszczynanyc h na etap ie post ępowania wyjaśniającego ze sprawam i s ędziów jes t ten dodatkow y wym iar, że on e dotyczą nie tylk o ich indywidualnego status u, ale w zasadz ie one dotycz ą nas wszystkich, ponieważ od teg o cz y s ędzia b ędzie niezale żny cz y b ędzie niezawis łym orzekan iu w zasadz ie zależy real izacja naszeg o Konstytucyjnego prawa, czyl i praw a do sądu, jeżeli s ędziowie s ą poddawan i r óżnego rodzaj u naciskom b ądź z powod u swo ich dzia łań spotykaj ą ich szykan y służbowe no t o wp ływa to po średnio tak że na kszta łt naszego Konstytucyjnego prawa do s ądów, al e co rzecznik autorskich mo że z tym wszystk im zrobić dz ielimy w og óle mo żliwość w przypadk u spr aw, kt óre dotyczą sędziów m y mam y po p ierwsze, mo żliwość podejmowania postępowania wyjaśniającego, czyl i dopytywa ć si ę organ ów odpowiedzialnych z a o to co się w dane j spraw ie dz ieje i w przypadku post ępowań dyscypl inarnych tak zazwyczaj czyn imy, że prowadz imy korespondencj ę z rzeczn ikami dyscyplinarnymi s ąd a kt o pomag a tem u np. oskarżonemu czy temu, wobe c kt órego s ą postępowania dyscypl inarne wytoczono oczywi ście t o nie pomag a w spos ób bezpośredni, ponieważ t o c o mo że pomóc w tak ich przypadkac h t o oczywi ście odpow iednia reprezentacj a w ty m post ępowaniu natom iast t o pozwala na t o, ab y zdoby ć bezpo średnie informacje od organ ów prowadz ących tak iego post ępowania, a także by ć mo że wykaza ć pewne nieprawid łowości b ądź pewn ą nadmiern ą czasam i prowadzen ia tych postępowań, al e te ż wart o pami ętać, że niekt óre z tyc h spraw, które s ą podejmowan e czasam i d ążą do tego, ab y zmienić obowi ązujący stan prawn y, że wykazujem y pewn e luk i dotyczące system u polsk iego prawa i staram y się wskazywać, że t e luk i nale żałoby wype łnić tre ścią i nale żałoby lep iej lepsz y sposób chronić właśnie te n stosunek s łużbowy wręcz wydaj e się cho ćby się ostatn iego wyroku Trybunału z pewno ścią Europejskiej, że ca ły proce s cała procedur a dyscypl inarna wśród s ędziów jest 1 wielką luk ą i że tutaj naruszeń i n ie tylk o prawa unijnego, al e te ż polskiej konstytucji jes t, tyl e że mo żna w łaśnie prz y każdym elemenc ie stawia ć znak i zapytania pan i redakto r pełna zgoda Ano temu by ł poświęcony moj e l iczne opinie przedstaw iane w tok u proces u legislacyjnego my ślę, że biuro rzecznika nie odpuściła żadnego etap u tyc h zm ian dotycz ących s ądownictwa przec iwko ty m zmianom protestowa łem w sejmie protestowa ł osobiście w Senacie i ja ma m satysfakcj ę taką satysfakcj ę, jaką może mie ć osob a, kt óra mówiła ani m ówiłem, że t e post ępowania doprowadzi ły do wszczęcia postępowania prze z komisję Europejską natomiast nie uciekam mo żna na orzeczen ie o wspólne państwo czekam a ż komisja a ż Trybunał rozstrzygnie skarg ę komisji je śli chodz i o dyscypl inarki w Polsce, a jeszcz e pani redaktor powstaj e pytanie, jakie orzeczen ie, bo możemy czekać na wyro k długo by ć może wcze śniej komisja uzna, że z e wzgl ędu na nagromadzen ie różnych sytuacji represj i w stosunk u do s ędziów wart o by łoby wyda ć postanow ienie tymczasow e przecie ż pami ęta zabezpieczaj ące zabezpieczające, które w łaśnie jak miałby wygl ądać, bo w ty m przypadk u trudn o sobie to wyobrażenie do czasu, dlaczeg o pan i redaktor i by śmy sob ie stan ie pewnie wyobrazi ć postanowienia, kt óre nakazywa ło przywr ócenie s ędziów do orzekania tyc h, którzy zostal i wys łani na tak zwan o ją wcze śniejszą emeryturę, czyli wcze śniejszy stan spoczynk u, a 119 października 2018 roku Trybunał sprawiedliwo ści wyda ł takie postanowi ł tak bardzo okre ślona grup a s ędziów Sądu Najwyższego w przypadk u proc proces ów dyscyplinarnych ta grup a rośnie praktycznie codziennie wydaj ą się nowych stosowania myślę, że można byłoby sob ie wyobrazić, jakie postawił ze wzgl ędu na r óżnego rodzaj u w ątpliwości dotycz ące usytuowania rzecznik ów dyscyplinarnych ora z Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego do czas u rozstrzygni ęcia spraw y postępowania pow inny być zawieszone mu się wydaje, że to spokojn ie przemie ściło w kompetencjac h Trybunał sprawiedliwo ści, żeby tak ie postanow ienie wydać wytyczn e do tego cofni ęcia delegacj i sędziego pokoju z Cieszyna ministerstwo wprawdz ie twierdzi, że fakt, że skrytykowa ło g o jeg o decyzj e i uwa żają za s ianie anarchii wprowadzanie chaos u nie ma n ic wsp ólnego z cofnięciem z delegacji, ale wydarzył się akurat te n komunikat był teg o samego dnia t o decyzja ta podjęta teg o sameg o dnia, więc trudno n ie łączyć tych 2 kwestii i znają si ę cz y rzeczn ik w ty m przypadk u skor o m inister może cofn ąć delegacji dowolneg o s ędziego bez uzasadn ienia w dowolny m czasie może cokolw iek tu pocz ąć, bo nie ma ruchu znaczy ruc h jes t tak i oczywiście mo żna się zawsze dopytywa ć o powody podj ęcia takiej an i innej decyzji, ale te ż mo żna przypomnie ć pewn e dzia łania w przysz łości, bo czasami oczywiście m ówić o tych zm ian dotyczących s ądownictwa tych wszystk ich du żych zmianach, które staj ą się sta ły si ę przedmiotem są ju ż łącznie 4 wyroków Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej kolejn e spraw y s ą w toku, al e też akura t te n tema t odwo ływania delegacj i by ł podejmowan y przez e mn ie na zasadz ie punktowej to znacz y na zasadzie taki, że taka h istoria ju ż zdarzyło, że s ędzia zosta ł odwołany z delegacj i bez za ś uzasadnienie be z możliwości odwo łania si ę do innej instancji i c o c iekawe dotyczy ło t o pan a s ędziego Łukasz Piebiak Otóż Łukasz Piebiak zosta ł odwo łany z delegacj i w 2000 tutaj 12 rodzin czyli zan im rozpocz ął karier ę ministerstwo spraw tworzyć klub morsów s ędzia wtedy by ł s ędzią Sądu Rejonowego dl a miasta sto łecznego Warszawy, kt óry by ł oddelegowan y do pe łnienia obowiązków s ędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie można, b y powiedzie ć podobna sytuacj a z panem s ędzią ju ż 7, czyli jestem w Sądzie Okręgowym pracy w Sądzie Okręgowym, al e jestem na delegacj i to delegacj a została cofni ęta pan Łukasz Piebiak wted y pod bardz o kompleksowy szerokie r óżne dzia łania prawn e dotycz ące te j kwest ii, twierdz ąc że odwo łanie z delegacj i i istnienie takich przepisów, kt óre n ie pozwalaj ą na odwołanie się o d te j decyzj i stanow i naruszen ie prawa naruszen ie niezale żności s ądowy s ędziowskiej w swo ich p ismach wskazywał, że mo że otworzyć efek t mro żący, bo mo że prowadzi ć niektórych sędziów delegowanyc h do unikania w tok u wykonywan ia czynno ści s ędziowskich podejmowania takich czynności, kt óre mogłyby się władzy pol itycznej nie spodobać nawet w swoim pi śmie cytowa ł orzeczn ictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka tak a by ła sprawa dotycz ąca Republiki czeskiej i teraz o ty m, m ówię, ponieważ ja na kanw ie te j sprawy jeszcz e za czas ów jak m inistra sprawiedliwości by ł Borys Budka, czyl i w zasadzie pierwszy rz ąd mojeg o urz ędowania jak o rzecznika t o był to by ł październik 2015 roku wyst ąpił do ministra sprawiedliwo ści z prośbą, żeby t e przep isy zmienić i c o wi ęcej dostałem odpowied ź od sameg o Łukasza Piebiaka 2016 roku t o si ę z ni ą zgodził jak jako wiceminister prawdziwo ść mówiąc tak przep isy należy zmieni ć trzeba wprowadzi ć środek odwo ławczy od cofni ęcia s ędziego z delegacji tak że tak si ę ta nasz a rzeczywistość pani marzeń, ale najwa żniejsze rzeczy pan rzecznik powiedzia ł oczywiście przepisy nie zostały zmienione m imo tego, że pan s ędzia Łukasz Piebiak najp ierw sam j e krytykował p óźniej zgodzi ł się z rzecznikiem należy zmieni ć, al e oczywiście n ie zostały zmienione t o są dale j chętnie wykorzystywan e w n o właśnie tą są, ale cz ęsto pokazuj e, że jak wa żna jes t dba łość o r óżne szczeg ółowe rozwi ązania w systemie prawnym szczeg ólnie t e, kt óre dotycz ą statusu sędziego teraz mo żemy sob ie tuta j przypomina ć historię, al e jak Warn jak nale ży dbać o ka żdy szczeg ół te ż pamiętać, jakie wydarzen ia były przysz ło w przesz łości i kt o się wypowiada ł w jaki spos ób na tema t warto ści w postac i niezależności sądownictwa na kon iec rzecznik przyjrz y się w spraw ie post ępowań dyscypl inarnych wobec 3 sędziów z Krakowa, kt órzy o śmielili si ę zastanawia ć na d niezależnością ok a oraz tak ie wytyczne przygotowan e tuta j m ój zesp ół przygotował wyst ąpienie już w te j w te j kwestii Normana wyszed ł przed sob ą także jutr o sameg o rana t o t o t o wy ślemy także t o rozumiem rzecznika dyscypl inarnego tak tak m a do pana Piotra skarg i rzecznika dyscypl inarnego s ędziów s ądów powszechnych, wskazuj ąc że, że t o jest moim zdaniem to jes t ich praw o do teg o, żeby bada ć czy asesor powo łany prze z krajową radę s ądownictwa w nowy m składzie zosta ł powo łany zgodne zgodn ie z prawem t o jes t możliwość, którą sędziowie maj ą i z powod u takiego wykonywan ia swo ich czynności orzeczn iczych nie pow inni by ć w żaden sposób szykanowan ia m ówił dr hab . Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich r ównież Rzecznik Praw Obywatelskich s ędziów dziękuję pan ie rzeczniku dziękuję bardzo redakto r dziękuję pa ństwu informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA