REKLAMA

Jak wprowadzić "Porozumienie bez przemocy" do szkół?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM przy mikrofonie Zuzanna Piechowicza w te j cz ęści naszeg o programu porozmaw iamy o książce empat ia zm ienia na s szko łę i świat scenariusze zajęć porozum ienia be z przemoc y dl a nauczycieli, a ze mną stud io 23 autorek ksi ążki pani Magdalena Sendor certyf ikowana trenerk a porozumienia be z przemoc y mediator KN ECE, choć dobry wiecz ór wieczór ora z Joanna Berendt certyf ikowana trenerka rozum ie be z przemocy med ia aktork a NBC i akredytowanyc h Rozwiń » przy ASF trzeci ą autorką jest dobr y wieczór dobry lekto r j ęzyka, ale n ie obecn ą trzecią autork ą jes t pani Paulina Żbikowska Fernandez jes t ksi ążka wydan a przez wydawnictwo c o j a na t o, a ksi ążka w tytul e ma jedn o s łowo właściwie s ą 2 słowa, które my ślę, że nas i s łuchacze mog ą uruchomić jedno s łowo przemoc drugie słowo jes t empat ia może zaczniemy o d tej przemoc y t o t o scenar iusze jak radzi ć sob ie z przemocą w szkol e w środowisku szkolnym ja by m zaczęła o d tego czy m jes t przemoc dok ładnie bez przemocy Joanna Berendt tak dobr y wieczór w porozum ieniu be z przemocy t o jest ta to słowo bez przemoc y faktyczn ie czasem wprowadz a jakieś zamieszanie i tyc h jest dążenie do Stanów be z przemoc y ten stan jes t tak i stan ciekawości tym co jes t we mnie świadomość tego co jest dla mn ie moich uczu ć potrze b i ciekawo ści i świadomości tego co jes t po drugiej stronie jej uczu ć podczas i do tego, żeby w serc u nic poz a ty m Niemiec część prawdy otworzy ć na drugą osob ę, al e przy jednocze śnie być prz y sob ie do tego stan u dążymy i ktoś si ę w takim raz ie pytam cz y przemocą jes t ja k ja nie wi ększych na dz iecko cz y przemoc ą jes t, jakiemu miałem zabiorę table t jak gr a t o ja się za sta n zadaj e pytanie do sprawcy by ło w swoim sercu czy by ła ta m co ś innego ni ż ta ciekawość tobą i tym dz ieckiem czy co ś innego niż otwarto ść na uczucia potrzeby twoje i dz iecka jednocze śnie mo że doda m źródło, bo źródłem jest Marshall Rosenberg jeg o proces porozum ienia bez przemoc y, który bardz o opart e na ruchu w 2 Lens i na ty m co jak w jaki spos ób dzia łał Ugandy, więc to faktyczn ie dosyć dalek o posunięte tak udany m ówił o ty m, że najtrudniejsze to nie jest tylk o pozby ć się przemoc y te ż działania wobec naszeg o my ślenia, wi ęc tuta j id ące za ty m co ś powiedziała jest faktyczn ie o tym, jak a była moją intencj ą moj ą intencją by ło pokazać, że ja jeste m wa żniejszy starsza szybsz a, więc poka żecie, że n ie mo że gada ć na mo ich lekcjach cz y moj ą intencj ą jest naprawd ę zadbać o wszystkie dzieci, więc w tym momenc ie prosz ę c ie albo nawet n ie prosz ę tylk o wyj ść z klas y alb o usiądź obo k innego dz iecka tak i i granice bardzo c ienka, a jednocze śnie jak sob ie tak g łęboko myślimy tona mam wrażenie może by ć bardz o klarowne dl a os ób, kt óre chcą opiera ć na jak im szacunk u życzliwości stosune k życzliwość dla mn iej jest bardz o bl iskie to c o miało by ć be z przemocy znacz ący ges t życzliwości ciekawości z pani ą Joanną, kiedy rozmawia łyśmy na temat samej idei porozum ienia be z przemocy, wi ęc co państwo podczas nagran ia te j rozmow y, bo dz isiaj rzeczywi ście troch ę w ty m sens ie mniej o d teor ii rozumienia be z przemocy chcia łabym pani ą rozmawiać bardz iej o ty m ja k ta idea jak ta m metodam i idea metod a spos ób komunikacji daje t o nazwa ły zakwalifikowały rozumie be z przemocy my ślę, że większość z na s bardz iej podpisała poczu ć tak i bardziej podej ście bardz iej filozofia dl a wielu z na s chyb a po prostu f ilozofia życia, że t o jes t taki, jak i k ierunek, a jednocze śnie w samym podej ściu jest on narz ędzia s ą konkretn e założenia s ą konkretn e struktur y tak pow iem, wi ęc może nazwa ć jakim ś skodyf ikowane ty m narzędziem, kt óre na celu ma to, aby śmy nie ran ili s iebie nawzaje m, a 1 z tych zasad i te ż 1 z tytułów pań rozdzia łu pan książki m ówi o ty m, że n ie powinni śmy oceniać innych ludz i, że ta ocen a jest czymś co jes t rani ące krzywdz ące i cz ęsto po prostu sub iektywnej nies łuszne, al e jednocze śnie na okładce z e s łów nauczyc iele i zastanaw iam się jeszcz e pani ą łączy porozum ienie be z przemoc y ten zaka z w cudzys łowie oczywiście ocen iania z ty m, że jesteśmy prowadzi ć nauczyciel przecież dl a większości nauczyc ieli, a już na pewn o syste m publicznej edukacj i to ocenianie swój kwintesencję pracy to ja chcę wierzy ć, że tak nie jes t to si ę zm ienia idzie w ty m k ierunku ju ż w idzenia cz łowieka wróciłaby jeszcz e do cel u porozumie ń bez pracy słyszałem, że nie ma teoretyczn e, ale chcę zaznaczy ć, że to nie tylko jes t na arenie nie tylk o zbudowan ia jako ściowego kontaktu z sob ą drug ą osob ą i my poprzez scenar iusza w ogóle przez co robimy wok ół porozum ienia be z przemoc y chcem y wspierać w tym wypadku doros łych nawet to mają etykietk ę nauczyc iele s ą dorośli w ty m, żeby um ieli jako ściowy zbudowa ć kontak t z dzie ćmi poprzez, tote ż tam jes t nap isane zbudowan ie jako ściowego kontaktu ze sobą będą m ieli jako ściowy kontakt ze sobą b ędą m ieli wi ększą świadomość tego co jest dl a nich ważne b ędą umieli zadba ć o swoj e granice i b ędą mogl i się wskutek teg o bardz iej konstruktywn ie dogadać z tym i dzie ćmi natomiast faktycznie w szkol e te j publ icznej i wielu aspektac h jes t du żo oceniania t o jest pewne ramy, które się te ż szkoła poruszan a jest nada l my ślę sobie ich nawet nie to my ślę wierzę w to ca łą sobą, że pomimo teg o, że w te j systemowe j szkole samooceny i jes t mn óstwo struktur oceniaj ących wciąż się o d choćby ocen ianie kszta łtujące i Super jest mnóstwo się wokół tego dzieje t o jest ta m nadal m iejscem budowania relacji budowan ie relacj i wi ęzi z cz łowiekiem m łodym człowiekiem t e scenar iusze maj ą pom óc zbudowa ć doros łym nauczyc ielom relacje z ludźmi w tyc h strukturach, które on a an i funkcjonują czy te ż możliwe, kiedy ma si ę w klas ie trzydziestk ę dz ieci, kt óre trzeba, o kt órych bezpiecze ństwo tak ie f izyczne trzeba zadbać my ślę tu szczeg ólnie w początkach szko ły podstawowej, kt órych jaki ś tak i porz ądek trzeb a zadbać o cz ęsto o jakąś ot o c o c o co daje si ę na 1 Nate najbrutalniejszych trochę w te j szkol e, chocia ż pewn ie wi ęcej rzeczy t o ta cisza, kt óra ma być podczas k iedy nauczyc iel m ówi wyobra żenie sob ie z sali 8 latków kt órzy, którzy po prostu n ic nie mówią t o jes t jaki ś sposób przerażająco i t u też n ie jes t praktyk a wszystk ich nauczyc ieli wszystkich kla s w szkołach cz y t o b ędą publiczne n iepubliczne, więc omaw ia takie 2 elementy te j odpow iedzi, że po pierwsze przez t ę książkę zach ęcamy, żeby nauczyciel zrobi ł tyl e ile może czasami tyl e co mo że t o sympatia dla s iebie po t o, żeby trochę wi ęcej mie ć tak i w łaśnie elastyczności dla siebie dl a dzieciak ów niektórzy zrobią wi ęcej, bo maj ą więcej wsparc ia, bo maj ąc na drugiego nauczyc iela alb o mniejsz ą klas ę natom iast te ż i on drug im kawa łku my ślałam kt órymi właśnie wtedy tra s ucieka ł w wybieraniu mo że by ć tak my ślę że, tote ż nauczyc iele podejmuj ą wybor y, że tak t o wszystko c o pan i powiedziała to jes t prawda, że jest tych dz ieci w klas ie zdecydowan ie za dużo jak by śmy sobie teg o życzyli jest mn óstwo zasad, kt óre są trudn e nauczyc ieli, al e ja zachęcam do tego, by patrze ć na to, że coś wybieram się wyb ieram to co s łuży dzieciom i Magda te ż bardz o często powtarz a, żebyśmy wyb ierali dz ieci n ie wyb ierali podstaw y programowej n ie wyb ierali zadowolen ia rodzic ów cz y mnóstwa innych rzeczy tylk o zobaczyli co jes t w tym syste m, kt óry ma oczywiście jak chociażby nauczyciele ag itowali za mn iejszymi klasami tak, al e to było to n ie działa nadal trzeb a to robi ć, bo sam a jak mam a dz iecka które, choć taki l icznik Senatowi z drugiej strony też widzę, że to n iema szans y w wielu aspektac h działać nadal te n nauczyc iel spotyk a człowieka może g o inaczej, a spotkać im i może to wybra ć mo że faktycznie zrobi ć mn iej czego ś ta m pierwotniaków Całek czy kogoś innego zobaczy ć młodego człowieka to mo że dlateg o m łodego cz łowieka najważniejsze do świadczenie lu b też pyta ć doros łych ludz i naprawd ę pami ętają jak się nie w ie rozmnażają p ierwotniaki jak tak ie rzeczy ta m z biologii przez n iego palnie ważni siebie też nawet n ie w iem do ko ńca, mimo że miał bardz o fajn ą nauczycielk ę biologii n p . i co pami ętam i u śmiech pami ętam rozmowę du żo rzeczy wok ół tego pamiętam nauczyc ieli, kt órzy zmienili moj e życie to jako ś pokierowali do m iejsca, w którym jeste m cz ęściowo na treść n ie pami ętam i niektóre z nich były potrzebne na egzaminach cz y na stud iach, a niekt óre nie t o jest ca ły cza s wybieranie co ja ty m dzieciom daje to nie jes t łatwe nie ma te j wypowiedzi dla mnie trudny nie be z przemocy też teg o spotkania z e swoją świadomością, czeg o ja chc ę, wi ęc faktycznie je ślibyśmy wzięli założenia porozum ienia bez przemocy nie możemy je j do ka żdej klas y nie dopasujem y do każdego nauczyc iela do każdych warunk ów i faktyczn ie mamy dwudziestk ę pi ątkę 30 innych oczywi ście dzieci 1 tylko nauczyc iela t o pewnie uk ład wypowiedzieć porozumienie be z przemocy te ż zosta ć w pe łni jednocześnie nasz e staw ianie granic chociażby na pro śbę o cisz ę c o pani powiedziała czy prośba o to, żeby nie byl i na swo ich miejscach, bo chcem y zadba ć o bezpieczeństwo b ędzie pow iedziane innymi słowami z inn ą intencj ą i du ża szansa, że t o troch ę inaczej rynek trafi, bo będą bardz iej bran e pod uwag ę także chcem y powiedzieć macie być c icho bujan ia czy mogę wykorzysta ć wykona ć swoje j pracy być może powinien posłać widzę, że wszysc y razem mówimy do s iebie n ie słyszymy i i też nie wiemy nie wiecie potem c o macie zrobi ć, żeby by ło, gdyby śmy przez 3 minuty byl i ciszej, wi ęc wyraźnie te ż te n język porozum ienia be z przemoc y zaprasza ła do uwzgl ędniania dzieciaków, a im bardz iej si ę czujem y uwzględnieni na tyl e ile mo żemy czasami w naszych domac h to przełożyć na mniejsz ą strukturę t o też nie zawsz e we wszystkich momentach mo żemy zmienić nasz e dz ieciaki też nie wszystk o oni nie wszyscy oni wszyscy mn ie n ie widz ą wszystkim n ie uwzgl ędniamy tyle mo żemy więc, żeby lekarz nauczyc iel mo że troch ę dostosować do siebie i nada l będzie dzia ło w porozumieniu be z przemocy jest pu łapką jes t troch ę, że o ja n ie mam tu szkoła jest w porozumieniu be z przemocy, bo n ie rob imy wszystk iego np. właśnie dzieci nie mog ą decydowa ć cz y będą uczyły tera z b iologii cz y p óźniej, al e c o jakiś elementy, które s ą wyciągnięte z teg o już daj e jakiś jaki ś kawałek chocia żby inspiracji też rodzice do teg o do łączyli rozmawiali o ty m, bo to jes t jeszcze je śli ten kawa łek jes t istotnym dl a mnie tuta j jeszcze suchy kl imat przy chciałam podkre ślić 2 rzeczy, że t o jak nauczyc iel będzie pracowa ł sam z e sobą naprawdę to co mówiłem wcze śniej b ędziemy pewnie w ielokrotnie powtarz a tempa dla s iebie, żeby nauczyc iele, a jest spotyka m nauczycieli, którzy kilka lat s ą za podział s ą ju ż praw ie na gran icy wypalenia zawodowego t o jest dl a mn ie przerażające lekko nie maj ą ciekawo ści gotowo ść wsp ierania dz ieci, bo t e zawody, kt óre mają są empatyczn e kontakcie z drug im cz łowiekiem s ą najbardz iej zagrożone na wypalen ie zawodow e ile tak rozpalając potrzebują jak najbardz iej s iebie dbać no mam tak ą metaforę koszyczka z empatią on i potrzebuj ą regularnie napełniać ko ściach z empatią muszą wiedzie ć, czego mają, że jes t oraz rozpoznawać, że jes t pusty i mie ć konkretne narz ędzia i osob y wsparcie, żeby g o nape łnić podejrzewa m na tyl e co jest mój sta n mojej wiedzy żona na stud ia dl a nauczyc ieli nie uczy si ę i dban ia o siebie bardziej c o robić z tą młodzieżą tych m iejsc w salon ie te ż nie ma zabezpieczonych tak ich godz in n p . że nauczyc iel mo że przyjść i dzi ś si ę wsp ólnie z drug im nauczycielem nauczycielk ą powiedzie ć s łuchaj jes t mi trudno gadaj ą o tym co by by ło nie to też jest te n kawałek, które rozwi ążą si ę od od szk ół fińskich uczy ć, że naprawd ę jest otwarto ść, żeby 1 nauczyciel przy drugiej podzia ł n ie radz ą sob ie Hey popatr z mo że coś pow ierzchnie i t o jes t 1 ze sposobów, jak ie s ą inne sposoby dban ia o siebie my ślę, że pokój nauczyc ielski z takim miejscem, gdz ie trudno mo że by ć powiedzie ć komu ś na głos n ie radz ę sobie z ty m różnie z tą dzielnic ą z tą klas ą z t ą sytuacj ą mo że można zadba ć b ędąc nauczycielem nauczycielk ą jako ś inaczej do s iebie wchodzi kilka rzeczy t o pewn ie b ędziemy zakres ie uzupełniać w pi ątek pracowałam te ż z radą pedagogiczną pewnej szko ły i już c o najmniej 2 szkoły znam pewn ie jest wi ęcej, które tak trudno wi ązać z tak ą odpowiedzialno ść wpisują sobie grafik, którzy b ędą mieli ra z w tygodn iu, a sesj ę empatyczne to oni, bo trudno jes t na foru m faktycznie pow iedz, al e je żeli wszyscy m ówimy, bo część z na s mówi ty m samy m j ęzykiem w iemy czy sympat ie wymieniaj ą praktykować t o faktycznie dobra ć si ę drugą osobą i ra z na jaki ś cza s sobie poukładać to to jes t możliwe drugi kawa łek t o sama praca z e sobą stąd wciąż są tak ie ćwiczenia własnej refleksji zach ęcamy do p isania Dziennika do rozp isywania sob ie trudnych sytuacj i w strukturz e taki w łaśnie 4 kroków czy czeki czy innych, kt óre ta m zaproponowali śmy, żeby poznać lep iej, o co chodzi znowu będę wiedzia ła, o co chodzi to jes t t o, a łatwiej po t o, si ęgnąć szukać tak ich osób kt óre, które strony będzie można porozmawia ć pami ętam jak pracowałyśmy szkole i by ło na pewn e pewneg o roku trudn o to właśnie miałyśmy tak ą refleksję, że po bodajże 4 godzinach, a nauczyciel jes t ta m n iejednokrotnie wi ęcej byśmy si ę zastanawiały jak oni mogą ta m dale j funkcjonowa ć nauczyciele po nawe t ew identnie potrzebujem y usiąść wziąć sob ie dach zobaczyć c o się dz ieje, bo to nie jest taki sta n, w kt órym chcia łyśmy spotyka ć swoj e dzieci, bo by łyśmy bardz o jako ś tam mną du żo rzeczy si ę na s gotowa ło i miałyśmy takie są także my w iemy jak to zrobić tera z mam y po zaj ęciach po 4 godzinach chwil ę, żeby sob ie pogada ć to ps ia pracowa ć jakoś uspokoi ć, a nauczyc iel wybiega pewnie b iegnie do przedszkol a do szkoły swoj e dz ieci cz y sprawdza klas ówki czy nadal etat cz y na drug i eta t i następnego dnia wraca do te j klasy Ano zajęcia miałyśmy c o jaki ś czas trochę bym powiedział o ty m, że ta naprawdę zadbania nauczyc ieli o siebie dl a mn ie post ów fundamentalne, dlaczego si ę w pa ństwie działo, dlaczego t o by ło tak ie prze życie dziękuję jes t to intensywne, bo je żeli faktycznie si ę taką klasę, gdzie jes t nam t o było 25 rok dzieci my ledw ie jeszcz e pan i wychowawczyn i czasami jeszcz e nauczyciel wspierający to ka żdy z nas przychodzi ze swoimi emocjami z e swo imi potrzebami każdy chc e by ć w jak i sposób obarczony usłyszane jes t t o po prost u intensywne, a jeszcze mam y do tego nie tylko m y chcem y zbudowa ć relację zobaczyć jak to się czu ć się czuje, al e jeszcz e jes t podstaw a programowa chcia ł dać nieszcz ęsna korzyst a dyskusję by ć może na te n tema t i trudn o jest chocia żby t o, że cz ęsto właśnie jak miało być poza językiem rozm ienia bez przemoc y, że drug a jedziemy na widzeniu tyc h naszyc h strategiach c o rob imy i kto c o chce, którego n ie chc e, ale dusz y nie pozwalam y zejście poni żej te j czemu tego n ie chce tak t o Akademii my by śmy powiedzieli pi ękna potrzeba czy t o co w łaśnie nam daje t o poczuc ie w idzenia jes t wa żny i i faktyczn ie wciąż jak ja widz ę jak widzimy 1 klasę 45 minut przerwa jeste m na 35 minut tyc h wszystkich dz ieci n ie potraf imy zobaczy ć czy nawet s iebie, więc intensywne jest po prost u z tego, że ta m jes t du ży kocio ł człowieczeństwa po prostu n ie i ta m jeszcze by ło tak że nome też zaprasza m do teg o, żeby porozmawia ć o trudnyc h sytuacjac h konfliktach uczy łyśmy dzieciaki med iacji cz y właśnie odchodzen ie o d oce n n a rzecz obserwacji zapraszało si ę do tego, żeby pewn e rzeczy, kt óre n iejednokrotnie s ą zamiatane pod dywa n, bo nie ma na n ie czasu, bo nie ma pomys łu si ę n imi zaopiekowa ć to właśnie wyj ęci ps ia prze formowa ć z naszą pomocą to założenia by ło intensywne, bo tak ie rzeczy n o mn iej popularne j trudn iejsze pojawiała się te ż tak imi tradycyjnym i metodam i nauczyciele być mo że sob ie faktyczn ie zapewniają t o t u cisza spok ój w cudzys łowie n a na sali jednocześnie n ie wychodz ą t e rzeczy, które naprawd ę ścieków te ż t o przeżywają i pami ętam ju ż bardzo tak i smute k tak ie zdziwienie, że dzieci nawe t po raz p ierwszy us łyszały, że 1 z rodzic ów jes t chor e na raka walcz y z tą chorob ą ju ż czasu cały NIK w klasie n ie wiedzia ł w sumie od aktywów tak ie dzieciaki, bo w ósmej klasie, bo nie by ło miejsca na to nie, więc ile tak ich rzeczy się jest schowan y gdzie ś pod spodem efekt czerni zajęcia, gdz ie m y mamy mn iej struktur y, ale w łaśnie zapraszam y tyłem pokazan ie się faktyczn ie du żo dzieje to s ą scenar iusze zaj ęć, al e rozmawiali śmy o tym, że te n progra m napakowan y, że nauczyc iele są przeci ążeni t o jak pan i sob ie wyobrażają czy to powinno siedzie ć na lekcjac h wychowawczych czy też pow inno działać zamiast tuta j trochę pan ie pod puszczą t o znacz y, gdz ie znale źć jeszcz e sob ie tak ą przestrze ń na t o, ab y jeszcz e do tego wszystkiego do tyc h wypełniania tyc h czynnik ów ja pan i mówi pan i ob ie mówią o empat ii do siebie nauczyc ieli ja ma m du żo empat ii i dużo podziwu dl a te j grupy zawodowe, które jes t n iedoceniana jes t n iedofinansowana presti ż spo łeczny w Polsce jes t bardz o n iski nauczyc ieli do porównania w tej chwili na wspomniane prze z panią w Finlandii t o najleps i do stud ia nauczyc ielskie w Polsce ma si ę poczuc ie, że kto ś idzie na stud ia nauczycielskie to, dlateg o że jak misję potraf i to si ę i nauczyc iele z bardz o du że bardzo krzywdz ących takich kwest ii i chciałbym trochę odbi ć to, że m y tu n ie m ówimy jeszcze nauczyc iele co daje dzieciom c o jeszcz e mamy zrobić z perspektywy tych, kt órzy wiedzą lep iej, a w łaściwie parytetu m ówi prawda nie, bo nie może si ę pod wszystkim c o pan i powiedzia ła podp isuje bardz o chciała, żeby ten zaw ód był wspierany finansowo ich, b y by ły struktur y wspieranie nauczyc ieli z mo im w ielkim jak bardz o du żą rad pedagogicznych, kt óre chcą szkolić tylk o pytan ie, kiedy pracuje w z radam i pedagogicznymi przedszkolane k, kt óre nauczyc ieli przedszkoli, kt óre przysz ło do pracy on a szóstą si ódmą i mam z n imi zajęcia dwudziesty to jes t czase m pow ierzanie Humanitarna, k iedy on i mają szkolić w kantyn ie, bo maj ą swoje dz ieci chc ą odpoczywa ć ja ubolewam nad ty m, że nie m a z tą systemoweg o pomysł jak doszkala ć i wspiera ć nauczyc ieli, bo naprawdę wi ększe szkoły odbywa się w ci ągu tygodn ia popo łudniami co no n ie pow inno mieć m iejsca oni chcą się uczy ć sam i ta m dobrowolnie przychodzą natomiast w iadomo, że s ą zmęczeni jeszcz e ran o wracają zaopiekuj ą się naszym i największymi skarbami i dziećmi, wi ęc si ę potem pan i powiedzia ła w pe łni podp isujemy, odpowiadaj ąc na pytanie, k iedy jak cz y zamiast i wypow iedzi ja myślę sobie porozumienie be z przemoc y jako tak im podejściu, kt óre m ówi zwolni ć po t o, żeby przyspieszy ć i je śli mam tłumaczyć, o co chodz i o t o tak na godz inach wychowawczych t o na pewn o, al e ile jest takich ile trzeb a chciał tak ie badan ia ile m inut w jak iej skal i tygodn ia miesiąca rok u albo ca ły edukacj i nauczyc iel przed po święca na uspokajan ie klasy na przekonywan ie na r óżne tak ie rzeczy, które założenia n ie działają, jakbyśmy s łuchali i faktyczn ie zwolnili no dobr a to ca ły czas musiał m ówi, ale przestańcie, ale d łuższe, ale ksi ądz celowymi książki n ie dajc ie, bo to sumowa ć te n cza s może coś trzeb a dołożyć dobrz e t o pogadajm y ściągamy trudno c o jest dla wa s tutaj n iewygodna zakładając, że jes t ram a mamy egzaminy trzec ioklasista sz óstoklasisty czyta m r óżne, które mamy my staram y funkcjonujem y, więc mam y pewne cel e do nauczan ia pewno ść nauczania to jes t te n spos ób dyskutowan e w szkol e systemowej t o ja, ale możemy to zrobi ć inaczej jak chce się uczy ć tak mo żna projektowi pracować mo żna w łupkach w całym czasie c icho w ławkach, którzy siedz ą cicho niektórzy n ie leżą Cichoń chce t o, pisząc nie w iem za porozmawiać i o Matko, al e się w tym czasie n ie uczymy g o jak my wykonam y t ę robot ę jakich uwzgl ędnić jak dostosowa ć styl nauczan ia do tego odbiorcy t o potem si ę może okaza ć, że nie trzeb a b ędzie wykonywa ć tyc h wielo m inutowych napomnień już n ie mówiąc nawet w czas ie ile t o jes t energii emocjonalne j dz ieci i nauczyc iela, więc t o jest dla mn ie podejście zwolni ć, żeby przy śpieszyć i trochę by m powiedzia ła, że w niektórych momentach prze z chwil ę zam iast podstaw y programowe j jak to zrob imy później to podstawa się b ędzie zaopiekować różne s ą tak ie zaufania t e im d łużej pracuj e z r óżnymi środowiskami nauczycieli różnych w tym sens ie są ma łe miasta du że m iasta na szko ły duże prywatn e cz y publiczne to zdz iwienie mamy jedn o prawo oświatowe dyskurs u naprawd ę różne niekt óre robi ą boskie rzeczy na ty m samym prawie oświatowym i z t ą sam ą podstaw ą programow ą podstaw a programowa czy sa m jest rozdmuchiwane, dlatego że troch ę tradycji mus imy coś dokładać, bo n ie b ędziemy dobrymi nauczyc ielami troch ę, bo rodzice chcą, wi ęc musimy ta m du żo rzuca ć, więc dla mnie ma tak ą odpowied ź faktyczn ie trzeb a odwag i żeby wprowadza ć zmiany źle jak mam y za sob ą jeszcz e dyrektor a dyrektork i, która na s wspiera te ż o zm ianie, al e tak naprawd ę mnóstwo ju ż rzeczy mo żemy zmienić tylk o, jeżeli faktyczn ie w t o uw ierzymy i troch ę zb ierzemy wszystkich raze m tak, żeby i ich, by rodz ice, żeby nauczyc iele stanęli faktyczn ie za dzie ćmi, bo ma m również to c o si ę cz ęsto Otóż cz ęść szk ół czy w ogóle og ólnie plac ówek edukacyjnyc h rozwija, którzy jako ś czek a walk a pomiędzy nauczyc ielami rodzicami cz y samorząd czy naprawdę chcą odpuścić n ie w iem prac e domow e chc ą upro ścić ocen ianie chcą odpuścić ju ż bardziej dyscypl inowanie dzieci, ale gdzieś tam stoją dalej r óżnice między nami druga tak a tak iej tak ie pytan ie, i ż czyn nauczyc iele n ie chc ieli wybrać dz ieci nie podążyć w łaśnie zate m i troch ę rodzic ów okay zostawc ie zostawcie nam to co tuta j dz ieje oczywiście zostawić poz a, wi ęc mam również bardzo du żą cz ęść pracy trzeb a by ło nadal sk ładać w edukację rodzic ów, żeby z nimi rozmawiać w edukacji w ty m sensie my ślę że, żeby s łuchać, czeg o on i obawiaj ą, b o w tej szkół ma m wra żenie ma te ż bardzo pod górkę, bo c i rodzice s ą tera z bardzo r óżnicowania sob ie ostatnio rozmawia łem z moj ą mamą 30 lat tem u między czy rodz ice m ieli prawie takie sam e oczek iwania c o do szko ły, bo prawie w ogóle t o znacz y szkoła za łatwi i ma się s łuchać w szkol e nauczyciel ma rację n ie teraz mamy rodziców tacy, kt órzy mają rację n ie maj ą racj i ten dobry to niezły, wi ęc też faktycznie nauczyc iele maj ą trudną prac ę b ędziemy te ż samych rodziców prosz ę, żeby on i si ę spotykal i rozmawiali o ty m co jak o widz ą szkoły pomysły s ą r ównież bardz o r óżnych środowisk, bo rodzice to też cz ęść te j spo łeczności szko ły, o czy m często zapom inamy, a jednocze śnie jes t najtrudniejsz ą cz ęścią spo łeczności czasam i nauczycielom nauczycielką trudn o jest nawe t zebran ia zaprosić rodzic ów, bo też żyjemy w tak im p ędzie w takim tempie, że t o jes t trudn e, wi ęc prac a z rodzicami jes t te ż du żym takim wyzwan iem taką my ślę, że trudno ścią z teg o co rozmawiałem już tuta j na anten ie z nauczyc ielami nauczyc ielkami, ale t o wszystk o brzm i wspaniale momentam i wręcz troch ę t o op inie i zastanawiam si ę czy mo żna z 1 strony wprowadza to rozum ie bez przemoc y, a p óźniej Jankowi postawi ć tr ójkę Krzysiowi postawić pi ątkę Natali 4 plus cz y mo żna wnosi ć porozum ienie be z przemoc y, nawet je żeli syste m m imo, że to ocen ianie w ty m porozumieniu be z przemoc y jest rani ące troch ę mówiłyśmy, a jedna k p óźniej na kon iec jedna k t ę cyfr ę czerwonym długopisem duże z ielone nawet postawić nie spraw i, że t o trochę zadłuża na m tę relacj ę, na kt órą tak du żo mo żna ju ż energii czasu w Wieżycy to p ierwszy czasam i t e ocen y naprawd ę tak naprawdę mus imy wystawić dop iero na świadectwo nie jes t szczeg ólnie tych m łodszych klasach drugim różnie też pytan ie jak bardzo jeste śmy w relacji m y też rozmaw iamy o tym c o si ę dz ieje tak pos łuchaj i mo że nawet wcze śniej nie w momenc ie wystaw iania, ale w iesz u mnie czwórka b ędzie wted y, kiedy wype łni takie tak ie kryteria takich nie wype łni się jak z tym co b y by ło tak rozmawianie trochę z czekam i na temat, jakiej podstaw ie m y stawiamy t e t e oceny też podzielenie si ę, że być może to n ie jest dl a mnie idealny system, al e na raz ie tak funkcjonujem y i al e zobaczc ie powiecie przychodź do mn ie też m ówcie, k iedy chcecie, kiedy chcecie co ś z tą ocen ą robi się będzie chocia żby sam o podej ście do tej ocen y, że to n ie jest ostateczne tylk o pos łuchaj na te n moment masz truj e, ale zobaczyć jeszcz e więcej to s ą tak ie rzeczy zrobienia wted y możesz przej ść muzyczn ą potrzebujes z pomocy, wi ęc rozmawianie też rozmaw ianie wokół teg o i znow u to oczywiście rozb ijemy czas niekt óre z tyc h nauczycieli ma ma czas u do rozmaw iania i nie ma obawy, że ta, że ta tr ójka czwórka to demo do stacji metr a wola łabym, żeby nie było szan s jestem zupe łnie w stan ie sobie wyobrazić znam tak ie systemy, gdzie ta czwórka t o wszyscy wiemy c o jest to nie jest rzecz złapałam dokowanie ta k jak mamy zapewn ia s ą jasn e kryter ia nawet wczoraj miał rozmow ę z państwem próbujemy w sum ie chcia łby się tak ich klasyk iem chcia ł zrozumieć ja na pewno si ę dobrego materiału to smutne, bo się uczeń w ie cz y dobrz e, ale jeśliby wiedzia ł, że to jes t na pewn o to nawe t te ż nauczyciele czase m padaj ą pytania, kt óre będą wted y dz ieci, bo t o jest pytanie cz y chcem y złapać dz ieci czegoś n ie nauczy ła chcem y sprawi ć, żeby umia łem, je żeli podamy pla n np. pytania zwykle spoza porozum ienia rywali i chodz i o to ten pomysł, żeby podam y im pytania to się teg o konkretnie nauczą to b ędą mieli t o jest często tego zadowolenia ma ich ścigać, czego n ie um iemy w ogóle nie chodz i o to ocen a ta tr ójka czwórka pi ątka wysoko ść informacja zwrotna, że na tym na tak i poz iom kto ś wypełnił jakie ś kryteria, kt óre są jasne m y wokół teg o, że mog ą tak ie pi ękne rozmow y budowanie relacji mo że by ć wzmacnianie poczucia zaufania mo że być zapytan ia jak się czuj e jak dostają USA c o chcia ł, a jak do teg o do tego dosz ło c o doprowadziło, a c o by ś chcia ł inaczej oczywi ście rozbijamy się tuta j, żeby nie sam ą opini ę cza s miałem te ż wr óciła do tego jestem porozumienia bez przemoc y, że je żeli faktyczn ie jako nauczyc iel nauczycielka marz y, żeby wprowadza ć porozum ienie be z przemocy, ale jesteś w miejscu, gdz ie s ą stopn ie np. to zrobi sobie ćwiczenie ok a to, jak ie moj e potrzeb y takie ludzk ie un iwersalne potrzeb y zaspokaja stawianie stopn ia ich nie zaspokaj a cz y mogę myśleć i spos ób na to, żeby niezaspokojonych potrze b chociażby n ie uwzgl ędnienia dziecka były zaspokojon e nie by ć może mogą mia ły tak szybko myślę może wpa ść na pomysł jest zaproszon a przez dz iecko, żeby on o sam o podał swoj ą cenę, a potem poda ł swoją i porozmawiamy o ty m, tak albo coś wymy ślimy wok ół teg o, więc te ż zobaczen ie, że wielokrotnie w życiu mam y takie sytuacj e, że robimy t o co ś, czego n ie chcemy jej spojrzenie, jakie t o moj e potrzeby zaspokaja ich n ie zaspokaja i nada l b y potem znowu wysoka to c o ja mogę zrobi ć mimo wszystk o, bo w świecie idealnym faktyczn ie żyjemy, więc m y też nie by ła tak a pełni te ż takiej i w tej ich nie iluzja pani naczelnego słowa powiedzia ła do kultowej także t o jes t utop ia po ma ju ż dzia ła naprawd ę w w ielu m iejscach i ale teraz podkre śla, że czasam i ma m poczucie, że to bardzo zależy od teg o, że nauczyc iele m ówi ja naprawd ę wyb ieram dzieciaki naprawd ę wyb ieram s iebie jak każdy każdy z tych nauczyc ieli troch ę widzieli śmy wyraźnie w czas ie w czas ie strajk u także prawd ę nauczyc iele wybierali wyb ierali i dzieci siebie, żeby t o robi ć wi ęcej wi ęcej wa żne też aspektem jes t t o, ab y uczy ć przyzwyczaić do teg o, że mo żemy odmówić, ale te ż, żeby pokazywa ć uczniom uczennicom, że oni mog ą odm ówić pewnyc h rzeczy to jes t co ś c o zaburz a ten te n paradygmat szko ły, bo paradygmat szkol e trochę funkcjonuj e na tak im ja jeste m nauczyc ielem nauczycielką uczn iom uczennic ą Grecja czy mog ę kaza ć, al e w tym paradygmac ie łoże ten ucze ń ucze ń mo że odmówić n o tak tylko, że czasy się zmieniło t o był system, kt óry pasowa ł do innych reali ów teraz ma m my ślę o o świeceniu mnóstwo bada ń neurob iologii i w og óle wok ół nauczania, kt óry pokazuje, że właśnie przede wszystkim, że je śli dz ieci czują się bezp iecznej i maj ą znaczen ie to si ę chc ą uczyć, a je śli są przestraszon e ich boją i o dzi ękuję zara z spyta, a i s ą w trybie bardz iej reaktywne walki ucieczki to się trudn iej uczą, wi ęc teraz ju ż w iemy, że je śli naprawd ę celem wyznaczał oraz tego co jes t celem, jeżeli celem jes t to, żeby on a si ę czego ś nauczy ł, a w szczeg ólności żeby zostały nawet nie nauczyły mnie pani lub i tego słowa kosze zostały wyposa żone w to co pos łuży do przysz łości trzeba stworzy ć takie warunk i, których t o będzie możliwe, żeby ich nie trzeb a by ło tego wciska ć na si łę tylk o, żeby chcia ły si ę tego uczy ć, żeby zapraszać zach ęcać na s tutaj nie ma paradygmat u ja tylko wiem nie w iecie, bo troch ę upa ł jest aktualne jeśli popatrz y wg mn ie w obecnej dob ie, gdz ie wszystko się, zmieniając rusz ą nowe badania może by ć także jakiś ucze ń naprawd ę wi ęcej b ędzie wiedzia ł z danego kawałka w dany m przedm iocie ni ż nauczyciel to jeszcz e n ie zdążył uaktualnić chc e bardziej przestrze ń do rozmowy tak to jest inny paradygma t, ale porozum ienie be z pracy w og óle w innym paradygmacie porozum ienie bez prac y, choć tak iego paradygmatu, który jes t w w ielu aspektach r ównież szkole, al e w spo łeczeństwie w rodz inach, kto jes t w innych, kto n ie jest w inny, kto ma racj ę, kto nie ma racji co jes t dobre coś c o z łe jak powinno być mus i by ć chcem y wrócić do życia mówimy chcem y zobaczy ć c o działa co nie dzia ła ta k jak Magda m ówiła wcze śniej tak zaspokojonyc h n iezaspokojonych potrzebac h i wyciągać wn ioski w oparc iu o t o, żeby mówimy g órnolotnie, żeby wzbogaca ć życie to w og óle się wp isuje w ten paradygma t sztywnej ramki ma by ć ta k ja mówię ty słuchasz nie woln o oddychać i jak i pozwal a wyj ść, jakie pozwal a pod tylk o powiedzie ć t o daleki o d tego d ialogu chcemy tutaj d ialogu chcemy by ć w życiu oczywi ście ja nie jeste m a ż tak im dywersantów, że widz ę to ramek, które szkolą się szko ła się posługuje są jakie ś w łaśnie ocen y dzienniki plan y lekcji i da się w t o wpisać nada l budowanie relacj i w idzenie s iebie człowieka mam nadzieję, że jedno takie słowa za łożyciel 1 ze szkół demokratycznyc h w Holandii, kt óra mówi jasno te n syste m zosta ł wymyślony, wi ęc możemy my śleć o inne my ślałem, że jeste śmy w tak iej fazie wymyślania tak nie tylko w Polsce oczywiście te ż na r óżnych innych krajac h wymy ślamy, a drugi szuk a słucha argument ów to cz y to by ł nauczyc iel, który nie chc e i ść w tym kierunku to był rodz ic, który nie chcia ł w ty m k ierunku to troch ę rynek na m dyktuj e tak że to co co prosz ę teraz pracodawcy tyc h nowszyc h przedsiębiorca n ie oczywiście Masada przedsiębiorstwo dzia ła r ównież na modelac h wymyślonych dawn o dawno temu, al e obecnie f irmy faktyczn ie co badanie b ędzie pokazywa ło chcą kreatywnyc h empatyczny chc ą ludz i, kt órzy my ślą, którzy nie idą za ty m c o już jest tylk o pr óbują wymy ślać nowe rozwiązania dlateg o si ę n ie da zrobić, k iedy prze z ich relacj e w szkole 12, kiedy prze z cały 2 należy jako mój idzie też n o, tak więc mniej wi ęcej tyl e la t ta k, k iedy przez cały czas s łyszy tylko masz my śleć tak jak ta k jak ja my ślałem, bo to nie za chwileczk ę będzie naprawd ę przestarzały t o kto my śli nauczyciel b ędzie mnóstwo mn óstwo narz ędzi, żeby nauczyc iele właśnie sobie n o tak naprawdę odci ąży Eli chociażby proszen ie uczni ów zróbcie lekcje, a ja wam pow iem jak wam posz ło tak, czego si ę nauczy łem podzielcie si ę ty m plane m jutro ma być tak mamy nie wiem prezent ko ńczeniu m isji nauczc ie tego powiedz, o c o chodz i, jakby obrażona czy m by ć naprawdę mocn o ci ążyć właśnie wychodz ąc z teg o m iejsca ja chc ę p ójść z łatwością, a chcia ł, żebyś popracowa ł zobaczcie c o mo żemy zrobi ć t o bardzo c iekawe, bo ta rewolucja pań powiedzia ła troch ę o b iznesie pracodawcach rzeczywiście zaczyn a by ć także mamy pracodawc ów, którzy s ą w ty m systemie feudalny m, czyli tak iego tak im Quazi pańszczyźniany jes t sze f w ładca, który nakazuje w łaściwie n ie przyjmuj e żadnej, że żadnej żadnego sprzeciwu alb o n iewiele i ten biznes to si ę bardz o zmienia, które szko ły empat ii jest porozum ienie be z przemoc y te n system edukacj i w końcu jako ś b ędzie musia ł na to zareagowa ć, że nauczenie co jest ME ba mo że si ę okazać wyższy nieprzystające też wiedza si ę zm ienia w takim tempie, że jest n ie do z łapania zastanaw iam się trudnościami, które mog ą czeka ć nauczyc ieli, którzy zdecydują na wprowadzen ie tak ich scenariuszy wprowadzen ie tak iego sposobu my ślenia teg o sposob u komunikacji już skrócę t o, je żeli pani pozwol ą do tak iego sformu łowania, bo wa żnym wa żną częścią rozumie bez przemoc y jest świadomość emocji te ż wyra żenia tyc h emocj i i w porze i potrzeb ta k, a tu chciał w łaśnie tych emocjac h powiedzie ć po wyobra żam sob ie, że złość to n ie jes t co ś czeg o, czego odczuwania nauczone s ą dz ieci w szkole, które s ą mocno ustaw ione w takim w takim poczuciu, że tej z łości odczuwać n ie mog ą, nawet je żeli j ą odczuwa szczególnie mam wrażenie dziewczynki to jes t bardzo ciekawe cz y pan ie maj ą podobn e obserwacje i c o zrobić, k iedy teraz si ę ty m nauczyc iel nauczycielk ą i łapie si ę tą fal ę złości n p . ca łe klasy, bo musieli śmy odwo łać wycieczk ę szkolną albo idziemy do k ina albo, bo jest przechodz imy do głowy żaden inny przykład mo że panie mają jakiś my ślę, że przyk łady s ą wystarczające t o ja r ównież pytanie czy si ę boję te j z łości sa m swoje j złości czy boj ę si ę sama swoich właścicieli, a wi ęc mam zrobi ć ja mog ę zrobić ze swoją z łością czy wiem jak si ę złość to tuta j HOKEJ i tylko dobrze, żeby n ie zniszczyła prz y okazji kogo ś alb o czego ś to przyjmuje tak i sam sposób z łożyć dzieciaków tak by ć może t o jest właśnie się z n imi sob ie na 15 minut przykładowo 15 sami ciążyć będzie duży czasam i Kruczej port u wysłuchać teg o ja myślę, że n ie przez nie be z przyczyny si ę rzecz zaczyna si ę dziać nie tylko uczucia, ale potrzeb y, bo faktyczn ie skup imy tylk o na uczuc ia, gdy s łyszę jeste ś straszn ie z łuszczenie Kurzawa t o frustracja ogromn e tylko będziemy zostawać w tym jakoś n ie łączymy z ty m z teg o potrzebami c o i czeg o by ście chcieli s łyszę, żebyście chc ieli by ć bra ć pod uwag ę służyć naprawdę mieliście ch ęć na jak ąś przyjemno ść wys łuchać o d motywacj i t o bardzo często si ę może wydać, że znajdą spos ób w czas ie tej rozmowy tu jak on i sob ie to kolokwialnie odbił j ą tego kraju do dzi ś nie ma wycieczki n o w takim raz ie sob ie pan i nam 15 minut d a, żebyśmy n ie wiem po baw ili się tutaj skakal i tak różni się w tyc h w iek życia, wi ęc ja znow u zaczęła t o jest te ż w ksi ążce mocn o podkre ślone, że na pocz ątku nauczyciel mus i poznać s iebie swoj e emocj e, żeby w og óle mógł reagowa ć etyk i autentyczny spos ób n ie wyuczone taką co zrobi ć jak dz ieci są zreszt ą co zrobić dzieci s ą smutne, i ż ja znam swoją mo c z nam i swoj e strategie i na m drogę jak ja ja k ja doszed łem doszło do tego, że sobie rad ę z moj ą złością alb o smutk iem znajdzie sw ój sposób nawet n ie taki, kt óry opisany u nas ksi ążce tylk o znajdą sw ój spos ób na to tak a moja odpowiedź mnie buntuje si ę pod nią w pełni podpisuję, żeby właśnie zobaczyć ja sobie pozwalan o tę złość ja mam w ogóle Scotta na to, żeby on i si ę, a właściwie jeszcz e tam us łyszał pytan ie, jak ie s ą, gdyb y ryzyka trudności kryją się b ędzie mierzył 1 to jes t ta złość, al e w ogóle myślę, że m y zapraszam y ludzi młodych ludz i do dialogu t o oni zaczn ą mówić c o n ie działa c o czują to są źli są wściekli to s ą wizje zawiedzeni, bo tu, bo chcą być traktowani poważnie t o chc ą być, więc słyszane t u chcą być uwzgl ędniony i kluczowa dla mnie pytan ie jest jak t o s łyszeć, że jak my zapraszam y pow iedzcie nam jak w ielu te 2 pytania, kt órych jest porozumienie bez pracy c o jest warzywa t o jest p ierwsze pytanie to nam powiedzą co jest du żym i cz y mogę t o kontenerowe cz y ma m przestrze ń, żeby być tym Niewiem, czego do mn ie do s iebie, że to jes t coś zrobi ć dl a nie n ie mn ie przestraszyć się teg o nie tylko, żeby t o n ie przygniotło nawet urz ędnicy mogą zmieni ć ju ż sa m fakt jak wysłucha Andrzeja strop ie przestrze ń którą, kt óre mogą mus imy mówi się jes t bardzo wa żne, że w środę mam y tak i czas, k iedy pani m ówi to powiedzcie co słychać m y wszyscy mówimy c o nas słuchać nas kto ś s łucha, nawet je żeli wielu innych momentach ich Michnik nie słucha to wiedz ą, że mają tak ą środę s ą, a wysłuchani t ą cudowną cały czas są też test na najlepsz y moment w całym tylk o go ście mog ą pić herbatk ę na innych lekcjach n ie mog ą być armatki t o jes t takie miłe od razu pozdrawiam pani ą Muchą z dn ia, więc to to jes t t o wyzwanie pros i o to co jest, że to dostan iesz im potrzeba wiedzieć cz y mam na d wewnętrzną Scotta czy wiem jak sobie z ty m poradzić t o znacz y te ż c o powiedziałeś to nie tylko w kościele ciągle mamy zgodę na t o, że ja do świadczam r óżnych rzeczy si ę tem u przyglądam też porozum ienie be z pomocy nie jes t na tema t tego, że to znaczy, że n ie b ędziemy także trudnych do świadczeń znaczy może być tak, że oni ca ły czas będą do świadczali jaki ś frustracji, bo żyją w tym systemy, które w iele rzeczy n ie jest uwzględniona w ciemno t o one nie b ędą c o środę mówili, a ja chcia łbym być, ty m bardz iej uwzględniony pomin ę jako 1 raz zrzeszającą lekcj ę zaprosili śmy dzieci, żeby pow iedzieli to sob ie z sobie lubi ą tak nawzajem o przeszli przez t o albo, al e m y chcemy wypowiedzie ć też co nam nie pasuj e na mn ie gr a my bardzo trwały w koszulc e tego mieli śmy ma ło czasu, ale inne, al e my chcem y naprawdę ma m tak byśmy tak ie poczuc ie, że po prost u brakuje tego teg o miejsca dl a nich, bo oni powiedzieli frustracji n ie po t o, żeby nie wiem nas oskar żyć innych nauczyc ieli cz y siebie nawzajem tylk o, żebyśmy wiedzieli nie rozum iem be z przemocy między nimi też o ty m, jak im dawaniu informacje zwrotn e jak wp ływać na n ieco na co ś takiego fajnego co ś tak iego c o mi czyni mn ie mniej szcz ęśliwym i do uśmiecham się te ż jak naprawd ę próbowałyśmy przez 3 minuty uciec o d teg o pomysłu w ko ńcu z teg o zrobi ła bardzo c iekawa lekcj a do n ie mogli naprawdę powiedzie ć wiesz ja n ie lub i jak t y m ówisz tak tak t o si ę lekcj i proszę, żeby zrobi ł tak i tak i bardzo konstruktywn e rzeczy ta m wychodziły te ż mia łyśmy tak ie doświadczenia pracowa łyśmy Okręgową z klasam i, gdzie by ł jaki ś konflikt i w łaśnie oni sob ie tym, i ż na konkretne j strukturze rozmaw iali kr ęgom oczywiście wszyscy w kręgu n ie ławka, czyli ta k jak m y używamy czasu pracy do tego jest taki w duch u NBC, al e również ta m podam y narz ędzia są ograniczenia nie ma rozmów krzyżowych tylk o g łos, gdz ie po kol e natomiast jest t o struktura każdy mo że by ć słyszany ka żdy g łos ma znaczen ie i chcemy wypracowywa ć rzeczy co, do kt órych mam y wszysc y z zgodę w te n sposób n ie mam y sprzeciwu dla nich t o też by ło bezcenn e do świadczenie, b o z teg o dop iero w bardz o mn ie też poruszać sob ie przypom inam ta klas a rozwi ązała ten konflikt to zdarzenie, które było trudno t o powiedzieli t o my mam y tak ą pro śba, żeby doros łym powiedzie ć, bo tam nie było doros ły byłyśmy tylk o, żeby ten innym dorosłym rodz icom i nauczycielom powiedzie ć, że m y potrzebujem y si ę nauczyć komunikować, bo już w idzimy, że jak jesteśmy źli mamy różne zdania t o n ie umiemy rozmawia ć i drugi punkt, kt óry Magda zazwycza j dodaje t o jest ten, żeby doro śli te ż się teg o nauczyli n ie Intel by ła ich prośba, żeby doro śli też tego sameg o nauczyl i wted y właśnie n o t o sam moment wybrał si ę z ty m rusz a na więcej n ie d a na m t o na koniec, jaki powinien być p ierwszy krok herbatk ą w środy i p ierwszy krok dl a każdego nauczyciela, kt óry chciał herbatk ę we środę ze sobą herbatk ą w środy ze sob ą, czyl i ra z w tygodn iu spokojn a herbat a, gdz ie układamy si ę sami ze sob ą tak by śmy tak możemy nazwać sprawdza m co czuj e co potrzebuje co jest dl a mn ie ważne jak mog ę t o za to oto zacz ąć dbać o swoj e niezaspokojone potrzeb y będę mia ł n iezaspokojone potrzeby coraz bardz iej małymi kroczkam i malutk i malutk imi zaaplikowana to będzie mi łatwiej, a opiekować siedzie ć, a jeżeli było pytanie drugi kro k to powiedziała t o znale źć przez 1 nauczyciela czy nauczyc ielka, która by ć mo że dz isiaj jest bl isko tak, żeby w trudnych momentach, k iedy będziecie pr óbowali co ś wi ęcej mo żesz zg łosić do osob y wieś pr óbowałam o Matko chyb a nigdzie, al e n ie dostaniemy m ówiłam ci trzeba było iść tą ksi ążką do kosza tylk o powie a kt o chciałby wi ęcej efektywno ści cz y chcia łby wi ęcej wdzi ęczności np. nie, wi ęc szuka ć wsparc ia tak, żeby powiedzieć kr ótko szukać wsparc ia w tym, żeby wprowadzać, gdy ż m ówimy o wsparciu t o przygotowałyśmy te ż tak i kur s online, które to b ędzie trzec ia edycja rusz a w marcu mo żna do informacji otrzymać na stronie BBC l a en VC dla kurs, kt óry odbywa o n na nowo 6 wieczorów jes t na pewno tak ie m iejsce, gdzie można si ę te ż podzieli ć z innymi nauczyc ielami c o prze żywają, czego on i szukaj ą, jaką wprowadzają te ż porozum ienie be z przemoc y i można kurs zrobić przy w łasnej herbacie bardz o HR dzi ękujemy pan i Magdalena Sendor dziękuję certyfikowane Energa porozum ienia be z przemocy mediator emisji coac h oraz pan i Anna Berendt certyf ikowana trenerk a rozum ie be z przemocy media ork ę w izji akredytowan y coac h ASF mam y dl a pa ństwa kilka egzemplarz y książki, które dz isiaj rozmawia łyśmy proszę napisa ć dla was ma łpa to kr ótka FM dla was ma t o kr ótka FM i bardz o szczególnie nam zale ży, żeby nauczyc iel nauczyc ielki nap isali nap isali w spraw ie tej ksi ążki, bo to dl a pa ństwa jes t przygotowan a ta książka prze z naszych prze z moich pa ństwa dz isiejszych go ści oraz pani ą Paulinę Orbitowski Fernandez zawsze Zuzanna Piechowicz cza s na informację Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA