REKLAMA

O książce Brene Brown "Odwaga w przywództwie" opowiada Joanna Chmura

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-28 23:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
32:39 min.
Udostępnij:

Co mają wspólnego wstyd, odwaga i wrażliwość? I jak te cechy mogą się przydać w pracy liderom, szefom, menadżerom? O tym wszystkim opowiada Joanna Chmura, psycholożka, współpracowniczka Brene Brown.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz my gościmy teraz Joanna chmur a psycholo żka specjalizująca si ę w tematyc e wstyd u odwagi przyw ództwa i współpracowniczka brane bra m dobry wiecz ór wiecz ór przedstawi ć jak o wsp ółpracowniczka brane broni bez powod u, bo t o w łaśnie z jej powod u z powod u wydania kolejne j ksi ążki w Polsce odwag a w przyw ództwie spotykam y się tuta j dz isiaj, ale specjalizację dziwn ą ludz ie chętnie odwaga i przywództwo Rozwiń » t o tak łączy si ę jako ś t e kwestie mo że po kolei zacznijmy o d teg o co ma wstyd odwag a i bran e Braun wspólnego jest więc, zanim zaczn iemy te samochod y zażartować, że jest tak ie taki żart wśród psycholog ów powiedz mi w tym specjal izuje się powiedzieć cz y mas z problem w 2 FM ja ja rzeczywiście prze z jaki ś czas, zan im w ogóle wybran y zawód boryka się inwestycjami tak ą wewn ętrzną odwag ę jak ta m swoją prywatną ścieżkę musia ła przej ść, żeby nabyć świadomości kim jeste m tak dale j i myślę, że to po kierowa ł w stron ę takich przestrzen i, które on a wype łnia jak o jak o badaczka wie ś się zaczyna zjadać wciąż jakiego ś wyst ąpienia tak si ę kieruje w stronę, a i tak było z e mn ą i on e z pracownikiem naukowy m na Uniwersytecie Houston i od lat już teraz nie mamy się gubi ę, al e powiedzmy c o najmn iej 1315 zajmuje się tematem w łaśnie z tytu łu odwag i wra żliwości empat ii ostatnie 7 lat prowadzi ła badan ia nad przywództwem, czyli jak te rzeczy, o kt órych m ówimy, czyl i wrażliwość pane l główny robili myślę, że t o wa żne też jeszcze chwil ę sobie zdefiniujemy t o znacz y jest odwaga s ą obecne wszędzie n ie tylk o w życiu prywatnym, al e też zawodowym st ąd te n kontekst os ób w jak im sensie kieruj ących innymi, kt óre doświadczają tego sameg o c o c o wszysc y i im bior ąc pod uwag ę definicję, jak ą na, jaką nasz sposób jeśli chodz i o przyw ództwo, a t o jest każda osob a, kt óra potraf i dostrzec potencja ł w drug im człowieku i nie tylko dostrzeg a te ż potraf i rozwijać, czyli ta dz isiejsza rozmow a mo że dotyczy ć menadżerów lider ów i w łaścicieli firm, ale te ż rodziców, al e też duchownyc h wszelkiego rodzaj u, czyl i każda osob a nauczyc ieli ta ńca wszystkich, którzy dostrzegają potencja ł w kim ś maj ą odwagę siłę i ochotę rozwija ć g o w tej osob ie, wi ęc te n temat jes t bardzo my ślę tak i uniwersalny wr ęcz i potrzebn y na m wszystkim je j umowa na te t o jes t 1 z najpopularn iejszych w h istorii Teda ma swój SI wyk ład jes t na Netflixie metryk zrealizował f ilm taki mo że by ć f ilm dokumentalny i z je j wykładu t o te ż bardz o popularn e ksi ążki t o bestseller y, dlaczeg o ona, bo takich ludzi, kt órzy zajmują si ę rozwoje m osobistym empatię jest bardz o dużo i w stanac h Zjednoczonych też w Polsce w Europie, dlaczego brane Braun, a n ie ktokolwiek inny my ślę, że w iele powodów p ierwszy tak i, że dl a mnie, ale te ż, poniewa ż ja prowadz ę wg je j model i warsztaty, na które przez osoby, kt óre też jako ś, bo poci ąga on a jak o osob a i on e też potwierdzają, że ona sprawi wra żenie tak iej po prost u dost ępnej dz iewczyny tak iej takiej zwyczajne j, która n ie tylk o w je j za sprawą swojeg o intelektu dużo wi ęcej ni ż m y przekazuje na m różnych artykułów naukowyc h, al e ona po prost u też prze żywa żona się z tym nie kryje, że ona te ż się wstydz i zresztą niedawno mia ł okazj ę by ć na kolejnych warsztatac h Unii Stanach powiedzia ła, że je śli Apropos wystąpień publicznych, że jeśli on a nie czuj e md łości prze d po wyst ąpieniu publicznym t o znaczy, że nie by ło dobre wystąpienie żona za każdym razem t o prze żywa odsłaniania siebie pokazywanie siebie nie kryć si ę tylko l iczbami statystykam i i wykresam i badawczymi tylko nawi ązywanie do swojeg o życia prywatneg o, kt óre ilustruj ą wyniki tych bada ń są elementem tak iej tożsamości ludz ie t o bardz o jako ś ludz i bardzo przyci ąga ona n ie kryje się za tak ą zbroj ą idealnej po prost u ogarniaj ącej swoich 6 wewnętrznej zewn ętrzne i kobiety badaczk i tak dale j matki żony tylko m ówi jak ka żdego dnia się ty m samym boryk a c o i powiem wa m c o badan ia pokazuj ące nam co jak c o mo że użyć myślę, że to jest chyb a kluc z tak iego tak iej popularności do tego jest bardzo inteligentna bardz o zabawn a poczucie humoru Europę myślę, że ma świetne i osoby, które si ę nie widzia ł Netfliksa tego wystąpienia, kt órych nos i tytu ł odwag i po polsk u bardzo zachęcam po tym, gd y Netflix cz y te n dokument ujmuj e jej osobowość, al e te ż sposób przekazywan ia w iedzy, kt óry właśnie zanurzone w SOR w ringu i w żartach, ale te ż we wzruszeniu w takiej głębi my ślę, że du żą sztuk ą, że niewiele os ób my ślę, kt óre dzi ś s ą, jak iego rodzaju n ie wiem inspiracj ą do zm ian wewnętrznych potraf i po łączyć 4 cechy co c o pewnie w ielu z na s przyciągała dz ieje si ę te ż swo im doświadczeniem z psychoterapi ą i tym rozwojem, kiedy odkry ła, że te n wsty d odwag a i wra żliwość to wolne lep ili, kt óre jeszcz e sob ie rozsypuje łączą się ze sob ą postawiła też złożyć si ę sam a z tym t o te ż jes t właściwie takie pokazanie, że mac ie do mn ie dost ęp także, że ich n ie wsty d w łaściwie podj ąć decyzje Okaj postanowił zmierzyć z ty m c o mam w środku skorzysta m zdarzenia, których terapie, które jes t terapia i to w łaściwie akt odwagi an i wstydu, więc n ie będę si ę z tym kre śli komendę m ówić odważnie zwi ązek naszy m polskim tutaj poletk u też coraz częściej cora z wi ęcej osób nawe t przyznaje się, chociaż to n ie jest dobre słowa, al e m ówi o tym, że korzyst a z terapii, więc mam wra żenie, że t o takie przekonan ie, kt óre długo funkcjonowa ło w społeczeństwie tylko n ie w iem osoby, które mają z e sob ą problem chodzą na terapię, że z nimi coś n ie tak, że to powol i odchodzi i tak ie osob y jak ona też chc e wy, kt órzy s łuchacze, którzy dzielili się tym fakte m, że chodz i na terapii i poświęcać jakiś czas na to, żeby sta ć lepszy m człowiekiem my ślę, że to jest w og óle powodu dumy an i do wstydu t o jes t c iekawy ten wsty d, bo wsty d w łaściwie jest bardz o związany też relacj a między lud źmi, ponieważ bra t brał p isze o ty m, mówi o ty m, że to, że chcem y tak dobrze wypad a m i tak dobre relacje z lud źmi sprawia, że wstydz imy si ę rzeczy, kt óre mogą relacj i w jak i sposób zaburzy ć n p . powiem, że chodz ę na terapi ę to koleg a z prac y kole żankę z prac y bra t siostra córka sy n mąż żona pomy ślą, że coś ze mn ą tak, że mam jaki ś poważny proble m dlateg o chodz ę na psychoterapi ę, wi ęc wstydz ę tak dokładnie bardzo wieki def iniujemy pos łużę się definicj ą wstydu, bo wsty d tak ie zjaw isko tak fizjologiczn ą emocjonalną psycholog iczne, które każe myśleć, że z nam i coś n ie, tak wi ęc czymkolw iek co ś nie tak jes t właśnie chociażby pójście na terap ie cz y jakimś elemente m naszeg o życiorysu, z którego jeste śmy dumni o n na m każe myśleć, że jak tylk o świat o tym, zewn ętrzny dowie t o na s odrzuci, czyl i u podstaw wstydu l ęku przed ocen ą l ęku przed ty m jak odbior ą nas inni leży, jakb y jeszcze głębsza potrzeb a potrzeba przynale żności wszystk o c o zagra ża, a wsty d tak dzia ła m ówi o Zuza ja k po prost u tuta j zrobiła to i to nie mo że o tym, nikomu n ikomu powiedzie ć jak szybko dowiedz ą to po prost u si ę właśnie wr ócą z klan u z prac y tak ca łkiem radykaln ie mówiąc i tak a taka nasza Zuza cz y taka się cz y taki Tomek cz y tak i po prost u Paweł ani dobra je śli tak mówi się słowa w tym n ikomu nie ma by ć nie przyznawanych k łamała, bo tam b ędę udawał kogo ś kim nie jestem jes t bardzo kosztown e drog ą energetycznie n o ale te n te n l ęk przed ty m zostaną odebrane odebrane tak du ży rząd potraf i za dost ęp do w ielu takich ckl iwych czu łych miejsc tera z chyba cza s, żebyśmy powiedzia ły co to jest cen a r óżnica między tą wra żliwością po polsk u t o wolne robili ich po angielsku, ponieważ n ie jes t do końca t o sam o n iestety niestety ubolewa na d ty m szukamy Polski usług szukam y tak jakb y kto ś z was z państwa zwan e te ż przyszłość przysz łyśmy na tyc h z wam i przychodz ą właśnie, jakby ście mieli jakie ś dobre słowo słowo rob ili po polsk u ja ch ętnie przyjm ę jak jakieś pytania co t o oznacz a po polsku wrażliwość cz ęsto zwi ązana z taką wra żliwością na piękno na jaki ś tak i aspekt estetyczn y na 1 na takie by ć skup ionym na czym ś zewn ętrznym i angielski wol ę Rabbit m a w sob ie tak ą cz ęść jak uważności na to c o si ę dzieje na zewn ątrz natom iast ta m tak a pe łnia definicji t o jest gotowo ść do odsłaniania s iebie do pokazywan ia s iebie w całości nie tylko tych fajnyc h miejsc, ale te ż tyc h tyc h takich, kt óre znamy może ciekawe, że tak ie, kt óre boimy się ods łonić przed światem zewn ętrznym i poz iomu takich i psychologicznych def inicji t o angielskie Rabita t o s ą 3 jakości po p ierwsze jes t podejmowanie ryzyk a ja podejmuj ę ryzyk o mówiąc n ie wiem mojem u mojem u partnerowi mam ie tac ie że w drodz e na terapię wraca m do teg o tematu dobr y przyk ład będziemy si ę go trzyma ć tak, że pote m jakiś rodza j ryzyk a radzi sobie mus i sob ie poradzi ć niepewnością wyniku n ie przewidzą trochę ich reakcji mogą si ę spodziewa ć jakiś komentarze, i ż tekstu natom iast nigdy i w b iznesie tak samo pewnie, do kt órego jedz iemy nieprzewidywalność wyn iku jest w ogóle n ic w og óle czym ś absolutn ie codz iennym, wi ęc umiejętność radzenia sobie z tymi z dużą sztuk ą na trzeci komponent wolne tablice radzen ie sob ie z emocjam i, które dzieją si ę we mn ie w trakcie tego akt u c o n iania siebie i pokazywan ia siebie, ale też te j drugiej stronie, kt óra tem u towarzyszy jes t tak naprawd ę t o zjaw isko wra żliwości Zahorskiego woln e bite t o jest tylko n ie do ko ńca coś przyjemneg o jest pi ękne zjawisko, które pozwal a budowa ć relacje zbliża, z kt órego si ę rodz i kreatywno ść innowacyjność empat ia czułość wszystk o, czego chcem y w życiu mi łość, al e sa m akt jes t bardz o taki n o del ikatny czu ły tak i wystaw iamy tak odsłaniamy si ę w maj u pokazujem y, że cz y dajem y innym szans ę nas zranić, bo t o si ę do tego dla mnie wprowadza prz y tym jest tak i potencjał, że t o usunięcie zaowocuj e zranieniem, ale dobra wiadomość jes t tak a, że istnieje petycję, że te usuni ęcie zareaguje nie wie zbudowan ie g łębszej wi ęzi z pracownikiem n p . że że, że dużą sztuką w łaśnie w kontek ście wra żliwości jes t chocia żby stworzenie przestrzeni na rozmowy, kt óre te n pracown ik m ówiąc kolokw ialnie wentyluj e się może rozpacz a ja teg o nie ocen ia jako jako szef jako l ider Czech mened żerka tylko zapytać jak si ę czuje, czeg o potrzebuj e, czyli wejdę w jaki ś rodza j tak iej n ieuchwytne mater ii pracy emocjom, kt óre z, jak iego rodzaju ryzyk iem, bo nie wiem ja k jak to b ędzie jak skończy rozmowami i boksuje się ze swym i emocjam i emocjam i pracownika jes t odsłaniania s iebie w kontek ście zawodowy m czase m owocuj e pięknymi rzeczam i, a czase m jak mówisz może zaowocowa ć środek bronienie i do teg o potrzeba odwag i amen pierwszy ten tr ójkąt zamykam efek t te do teg o potrzebujem y odwag i i odwaga sta ła się jako ś dobrz e mo że jakim ś tak im s łowem bardzo popularnym i potrzebny m chciałbym też, żebyśmy myśleli o odwadz e troch ę szerzej to znaczy nie łączyć odwagę tylk o z aktam i np. nie wiem skokach skokam i na bardz iej alb o podróżą dooko ła świata lub nurkowaniem w jask iniach, gdzie odwaga absolutnie potrzebna natomiast m y tu będziemy si ę tak iej odwadze w łaśnie prowadzen ia trudnyc h rozm ów alb o dawan ia feedback u albo okazan ia s łabości tak tak przyznaje się do tego, że się boj ę, że np. złością co cz ęsto si ę pojaw ia w kontek ście zawodowym, że wydaj e nam się, że ktoś z rzeczy z łość jest zły sze f n ie powiedzieć mocn iej, a tak naprawdę pod tą złością kryje si ę na świat strach u swo ich pracowników w czas ie Biecz miejsc pracy cz y firm ę tylk o, że n ie ma m odwag i przyznać do teg o się boimy, bo t o jes t n ieprofesjonalne, chocia ż w og óle z łość ma zły Pijar w naszy m spo łeczeństwie rodzimy z łość ekspresj i złości z łość odczuwa sam o odczuwanie złości nie ma w ty m złego jest t o emocj a jak ka żda inna może t o jest przyjemn e jak Złotek IT tylko podobn e emocj e ekspresj a złości mo że być raniące dl a innych, więc t o też różne s ą źródła ekspresja złości co wydaje się be z złości mo że być w łaśnie Nikoś ekspresja z łości tylk o w łaśnie reakcją na l ęk tak tak dokładnie czase m złość złością, a czase m złość przykrywan o co ś innego, bo jesteśmy nauczeni, aby nie ma świadomości tego, że w ogóle może być co ś innego, bo też jest coś tak iego nazywam y taką nie ma te ż taką sprawnością emocjonalno ść pow iedzieli ci świadomością tego, jak ie emocje się n ie pojawiaj ą statystyczn ie potraf imy wskaza ć najwyżej 3 zł o ś ć smute k radość tych emocj i du żo du żo więcej czase m złość oznacza z łość czasem mo że oznacza ć strac h alb o frustrację alb o smutek tylk o n ie nie nieumiejętnie odczytujemy to c o si ę dz ieje w środku, a pod ążający c o co powiedzia ła, że nie umie te ż wszem n o b is ekspresj a na zewn ątrz świat wewnętrzny jest się gubi ć właśnie to c o coś co pokazuje si ę za emocj e im t o wszystk o, o czy m rozmaw iamy teraz Saddama w przywództwie l ider stw ierdza w miejscu prac y, a właściwie cały czas m ówimy o relacjac h ojca właśnie to jes t taka tak i taki myślę, że mam y przyw ilej życia w czasach, w kt órych nast ępuje pew ien przełom to znacz y tak iego porz ądku myślenia o b iznesie wci ąż tward y mniej emocjonalny niema etyczn y, gdzie nie ma m iejsca na serc e n a na uczuc ia zdajem y sobie spraw ę, że ja mówię z e swej perspektyw a też perspektyw y f irm, które w Polsce, z kt órymi współpracuje, które maj ą t ę odwag ę gotowo ść robienia miejsca takie warsztaty cz y wykłady jeste m zeszły ro k był bardz o taki dl a mn ie pe łen nadz iei, że s ą firmy, które są gotow e na tak ą prac ę, czyl i in następuje jakiś tak i zm iana paradygmat u my ślenia o miejscu prac y jak o miejscu tylk o pracy, ale o m iejscu, w którym pracujemy z innymi lud źmi i t e relacje, kt óre ta m budujem y są tak samo wa żne w życiu prywatnym na ty m te ż warto pracować się zatrzymać si ę na 5 minut dz iennie, żeby poczynione w ty m relacją, b o w prac y spędzamy bardz o du żo czasu t o jes t Polacy spędzają w pracy s ą jednymi z rekordzistów, je żeli chodz i o cza s sp ędzany w pracy c o właściwie smutn ą informacją, ale te ż c i ludz ie w łaśnie którymi jesteśmy w pracy mamy z n imi relacje to c o powiedzia ł znany bardzo kluczow e, że to n ie jest także relacj e tylk o w życiu prywatnym, bo tylk o z tymi współpracownikami kt órymi si ę przyjaźnimy korygujemy idziemy na piło korelacj e z ka żdym człowiekiem, kt óry mam y jakiś kontakt ma by ć kr ótka d ługa, al e ten myślę, że w Polsce te ż ten to oś, na kt órej Amer z 1 strony profesjonalizm z drugiej strony emocjonalno ść on a ju ż zaczyna jako ś świat jakoś zakr ęca Hitler wychowała tak w ogóle dychotomii na m n ie s łużą jako jako, o czy m m y jako ludzkość może mamy tak ą fantazj ę tak dasz rozdz ieli na tak o d jeg o mamy to i t o tak naprawd ę ja k z przyrodą nie ma nie mamy dnia, w kt órym tylko je śli mam y mamy dni, które się zbliżają do jesieni czyteln ik, kt óry wychodzi jesienią rodzi si ę zima, wi ęc niestety bardzo p łynne tak sam o z ty m cz ęsto pow iedz emocjonalność, chocia ż ostatnio prowadzi ł dyskusję na tema t teg o, że że, że emocj e jako s łowo kołem s łowa emocjonalność ma bardz o pejoratywn e znaczenie dl a wielu osób, a t o jest nic innego jak świat emocjonaln e, którym towarzysz y chcem y tego cz y nie w prac y r ównież, czyli wracaj ąc do kontekst u przyw ództwa 1 z takich jedn o tak ich umiej ętności, które pokazały się w badan iach jak o kluczow e dl a tzw. przywódców przyszłości, czyli tyc h, którzy odnajd ą w tej rzeczywistości zmieniaj ące się jes t świadomość tego co jes t we mn ie jak o człowieku, al e też może być w innych osobac h właśnie te j stron y emocjonalnej, b o w w ielu innych aspektach zast ąpi na s technologia, al e w sercu empat ii w budowan iu relacji uprawdopodobnienie, a mo że na pewn o nie 4 kompetencje proponuj e brane Braun swe j książce to mo że spr óbujemy tak w łaśnie poprosz ę Trzebiel spr óbowały ekspertk a to przybliżyć t o s ą kompetencje, kt óre po tej odwagi przyw ódcy tych dobrze, żeby takim wst ępie dobr a wiadomość wynikaj ąca z tych badań jes t taka że, że odwaga nie jest czymś czy m się rodz imy alb o nie tylko odwag a jest umiej ętnością, kt órą mo żemy rozwija ć i w ramac h rozwijania teg o mieć odwag ę mam y takie 4 włókna tak tak można, by powiedzie ć jedno z w łókien nazyw a si ę gotowo ść do ods łaniania się siebie, czyli t o właśnie dowolne rob ili ich gotowość do podwa żania si ę do m ierzenia si ę z ryzykiem niepewnością z tym i emocjam i kt órymi powiedziałyśmy druga drugie 2 to drug a kompetencja t o jes t świadoma swo ich warto ści i tu wiem, że wiele os ób pracuj e f irma, w których wartości wiszą na świat na ścianach to taki piękny plaka t ilustruj ący tam tam n ie w iem c o odwag ę właśnie albo r óżne inne rzeczy zaangażowania albo Timur, ab y co ś innego, al e często sprowadz a się do teg o, że to wisi tylko na ścianach, a on a t o pokazuj e, że to jes t, że bardz o wyra źnie świadomość swoich warto ści mnie co dla mn ie jak o cz łowieka wa żne może pom óc by ć tylko lepszy cz łowiek ma też lepszym liderem, czyl i de w będą dl a przykładu u żywa przykładu je śli daj e feedback maj ą warto ścią jes t np. autentyczność t o je śli b ędziemy si ę przez wstrz ąs wstrząs m ówi w potrzask u eur o w czasie trwan ia tego feedbacku nie b ędę udawała, że jes t inaczej tylko pojaw i si ę te ż denerwuje dając chwilę to też dl a mn ie trudn e, ale chc ę zrobić, bo zna m obydwu czy t o nie pos łuży do dalszeg o rozwoj u, że że, ponieważ pamiętam o ty m co dl a mn ie wa żna i autentyczność nie udawanie kogoś k im jestem pomag a w różnych sytuacjach, czyl i mam y radzen ie sobie m ierzenie się wra żliwością wchłaniania drug a kompetencj e s ą wartości trzec ia t o coś c o dla b iznesu specjalnie n ie jest nowa natom iast nowe ujęcie teg o cz y budowanie zaufania pomi ędzy budowania zaufan ia i n ie tylk o z drug im człowiekiem, o czy m już du żo słyszeliśmy, ale tru d budowania zaufania ze sob ą samy m, czyli możliwość polegan ia na sob ie samym często n ie bardzo cz ęsto n ie pytają r óżne osob y jak budować zaufan ie zespolenie t o jes t t o później najp ierw po złoty ja k jak ufasz sob ie, bo jest, jak i rodzaj modelowan ia zesp ół troch ę odzwierciedla to jaki ś poz iom zaufan ia na same do na s samyc h jak oni będą m ieli poczuc ie, że ty sob ie ufać on i łatwiej zaufaj ą jak jak m y b ędziemy chw iejne w takim zaufan ie do s iebie to nasz e zewnętrzne t o będzie odczuwa ł po pierwsze, pote m odzwierciedla ł ka żdy tema t pewnie osobn ą dyskusję o zaufan iu cz y trzec ia kompetencj a czwarta ostatn ia jest umiej ętność podnoszen ia się z pora żek i trudno ści, kt óre myślę, że w ogóle tylk o l iderom wszystkim si ę w życiu przydała, że taki, jak i pakiecie przedszkoln y powinni śmy dostawa ć wyposażenie umiej ętność podnoszen ia si ę z trudno ści radzenia sob ie z tym co na m n ie wychodz i, więc n ie tylko mam wra żenie, że cz ęsto tak że dopiero po jakim ś potknięciu po jak ich błędach, jak ie nieudanych nie w iem projektach, które s iedzi w f irmach wyci ąga wn ioski, a idealnie było, przyjmuj ąc noweg o pracownika wrócić na szkolen ie jak si ę podnosi ć pora żek, bo nieraz się pewn ie to, żeby jak zdarzy, wi ęc lep iej wiedzieć zawczasu ni ż dopiero pote m na w łasnych błędach nie s ą takie 44 najważniejsze rzeczy buduj ą odwagę to jes t bardzo ciekawe z tym i pora żkami, bo w łaściwie porażka pow inna by ć temate m do prac y w organ izacjach firmach, bo to jes t co ś c o pokazuje co pokazuj e firmie, gdz ie jes t jakieś jakaś luk a w ty m system ie jak uniknąć teg o na przyszłość n ie na zasadz ie ocen iania wyciągania konsekwencj i tak ich personalnych zwolnie ń i t d . tylk o racze j przeanalizowania c o się sta ło jak mo żemy się zabezpieczyć t o nigdy wi ęcej nie wydarzy ło si ę do tempa pracown ik potrzebuje wsparc ia mo że cały syste m wok ół w stanach Zjednoczonych, których prac ę s ą tak ie spotkania na tym skupione s ą tak moderowan e, że n ie są przymocowan ie są t u jes t takie wy ładowania dywan iku dyrektor a w szkole an i szukanie w innego tak tylko racze j jak mo żemy uniknąć teg o błędu, wi ęc jeste ś bardz o interesujące, ale powiedzieli, że t o mo żna ćwiczyć wyobra źnię warg i si łowni od 2, ale może w łaśnie jeste śmy now y nowy jaki ś us ługę DT t o mo żna ćwiczyć z ka żdej strony to znacz y są osob y, które w ślad za n a na warsztaty mówią to ciekawy koncert ułatwić sob ie w domu jak sprawdzić do przyj ęcia do f irmy zaczynają o d najbli ższych, kt óre najbardziej ufaj ą, którym się one bardziej bezpieczni t o te ż HOKEJ bardzo często jeśli nie zawsze jes t także widz ą efekt y tych zm ian w sobie, które od 17 zmiana relacj i z dziećmi, że ta relacj a si ę popraw ia alb o relacji z partnerami alb o w og óle zbli żamy tak iego co tak i moment w rok u, kiedy dziej ą r óżne rzeczy świąteczne spotkan ia z rodz inami obfitują w różnych trudn iejsze łatwiejszym momenty są osoby, które m ówią, że ta to ćwiczenie tej odwag i wymaga takich w tak ich momentac h rodzinnych, które w, kt óre w boju dl a wielu z na s wyzwanie i pote m, widząc t o, że to dzia ła w cudzysłowie przenosz ą do f irmy i zaczynają aplikowa ć t o w łaśnie w tych relacjac h, kt óre budują czy kl ientami czy świętami wewn ętrznymi czy prze łożonymi wyżej od nich czy n ie czy osobam i którymi zarządzają, wi ęc tak te ż sob ie testuj ą bezp iecznie w domu i potem, przynosząc nagr ód pracował, mówi że ćwiczyć można z ka żdej strony można zacz ąć od bardz o małych krocz y nieco mn iej mniejszym określenie ni ż kroczki malutk ich krążków w styl u można sobie zada ć ka żdego dn ia pytanie właśnie c o jest dl a mnie najwa żniejsze w recepcj i pow iedzmy autentyczności czy czy też mo że wybra ć odwagę jak o tak ą wartość, jak ie zachowan ia dzisiaj b ędą ilustrowały pod ążanie za odwag ą, a które zachowan ia mo że też pod kon iec zrobi sob ie tak i rachunek sum ienia cz y świadomości, które zachowania by ły w zgodz ie z t ą warto ścią, kt óre oddziela ły na zasadzie troch ę GPS jak korygowa ć zachowania cz y zdan ia, kt óre wypowiedziałam czy te ż uczyc ie korzystan ia z tak iej objętości przepraszania tak ich zachowaniach, których jeste śmy dumni, że to te ż jes t to to są t o są m iliony mikro mo żliwości, których mo żemy ćwiczyć t e te włókna, o kt órych powiedziałem, kt óre w sumie zbiera na taki mi ęśnie odwag i, al e mam y np. menad żera w ielkiej korporacj i wyobra źmy g o sob ie, bo g o zwykle s ą jak mężczyzn ma chodz i na si łowni nie ma garnitur jest bardz o dyrektyw y n e jasn o wyra ża swoj e oczekiwania n ie s łucha racze j podwładnych wszystk o jam ie tak wszystk o w ie najlepiej jeste m tak im systemie feudalny m zarz ądzenia wci ąż bardz o popularnym w Polsce ja też obserwuje t o, o czym m ówił wcześniej, że jest zm iana ich bardzo bardz o się z niej cieszy ć cz ęsto zaprasza m tutaj stud ia ludz i, kt órzy tak jak t y pchają ciągną t ę zmian ę i promuj ą, al e jedna k wci ąż jesteśmy bardzo w ty m systemie, gdzie t o jest menadżer, kt óry ma by ć nieomylne on jest mened żerem, bo o n w ie najlepiej i często też jest m ężczyzną c o jeszcze dorzuc a m u do teg o koszyczk a pewną niezgod ę na wra żliwość wra żliwa kob ieta decyzyjneg o niż wra żliwy m ężczyzna ju ż, zostawiaj ąc nawe t trochę te n te n dysonan s między ang ielskimi polskim słowem n o i siada cz y to tak i tak i pan i tem u teraz m ówi to mus i powiedzie ć swojemu pracown ikowi si ę, bo już podcza s liczb ę kół jak powie nawet n ie daje feedback u tylk o m ówi jak jes t właśnie wie ś to, jakie ju ż w ty m s iadam do te j pracy to tam już ta m ju ż, jakby potrzebuje, żeby jaki ś zal ążek chocia żby takiej zac iekawienia ty m temate m s ą f irmy, z którymi dz ielimy idę na spotkanie i ma m takie odczucie bardziej v intage nawet ni ż g łowy że, że jak ja przyjd ę i powiem ty m czym 1214 osobom na sali, że empat ia jes t ważna i że że, że bieg ły zarządzanie z zanurzon e w empatii przyn iesie w konsekwencj i czy d łuższe jednostc e czas u więcej korzy ści ni ż szybki t o on i r óżnie to przyjmuj ą i nauczon a na w łasnym doświadczeniu bardzo jeste m tak a uwa żna selektywna na t o kim pracuj e wraz z e swego, pytając co jest taką osobą, robiąc tak ą osobą prawdopodobn ie si ę w og óle, że du ży, że pozwalam sobie na takim nie wiem, jak i rodza j decyzj i o ty m, żeby pracowa ć z osobami, kt óre tak mówię, choć s ą ciekawe temat u i maj ą ochot ę zaryzykowa ć po testowa ć pr óbować na sobie, a potem j e w swo ich zespołach natomiast stara m się przebija ć mur u, bo lepiej jes t pi ć wi ęcej ma łych bąbli zm iany ni ż przez p ół roku pracowa ć nad 1 tak to mas z teg o zac ieki zaciekawi 1 takiego del ikwenta i jest n im te n l ęk mnie jedna k że, że oka żą słabo, że spraw a zostanie wykorzystan a marz y że, zmieniaj ąc te n paradygmat on i si ę zmieniaj ą, al e pytanie to nie tylk o znaczy on i zmieniających zasad y działania swojego, ale przez t o zm ienia zasady wsp ółpracy te j organ izacji otoczenia nie wszyscy muszą być na t o, że to tak 2 rzeczy wa żne tu cieszę się, że pad ły papież do pytań l ęk czy oni czuj ą lęk m y zawsze b ędziemy czu ć lęk m y jak o ludzie czy jeste śmy na pocz ątku drog i zawodowe j na środku mniej lu b bardziej są tak ie obszary, które si ę swoimi ta b ędzie mniej tego rynku tak obszern y że, że często osoby s ą bardzo amb itne osoby, kt óre chcą dalej też coś się podejmować r óżnych nowyc h projekt ów awansu i t d . wi ęc naturalnym elemente m wchodzen ia nowe jest nowe jes t odczuwan ie lęku to n ie jes t proble m Bolek b ędziemy sobie tam swoje mecz e w tych pracach indywidualnych na warsztatach sob ie oboje oswajamy te n l ęk kluczow e jest pytanie c o robi z tym l ękiem, bo to, czego mam y t o to c o zostan ie natom iast jak ja trochę ekspert wracam y do ekspresji jak ma złości pytanie c o robi z ty m lękiem my śli jak w t łumie n p . prac ę i udaj e, że n ie w iem zwolnień 20 osób w og óle n ie rusz a jak dziś b ędą t o odreagowa ć najprawdopodobn iej dostan ie do m alb o będę n ie w iem kolejny weeken d w ogóle nie będzie pamięć o n im pami ętał tak się po prostu, jeżeli wydarzy się wydarzy ło, czyli znajd ę jak ąś inn ą furtk ę, gdz ie b ędę pr óbował odreagować, a s ą higieniczne cz y tak ie zdrow e sposoby radzenia sobie z l ękiem, który jak m ówi po raz 3008 . powtórzę oni naturalny m elemente m krajobrazu po prostu b ędzie, więc 1 rzecz, że z ty m l ękiem, że bardz iej si ę g o oswajać ogląda natomiast pracuje nad ty m jak można sob ie z n im radzi ć jak ju ż jest drug a rzecz rzeczywi ście ta k jak mówisz n ie wszystk ie osob y są gotow e na taką pracę je śli Góra tzw. czy zarz ąd cz y w łaściciel firmy widzi sen s te j prac y cz y uwzględnianiu tego wa żnego tak iego wra żliwego przyw ództwa zaprasz a osob y, które pomagaj ą zmieni ć się spos ób funkcjonowania f irmy t o t o często naturalny m tak im zdrowym te ż elemente m te j zmiany jes t odejście niekt órych os ób, które m ówią ja ta m wolę postaram si ę ta m wol ę od do ja ta m wol ę po prost u nie ma odpowiedzialno ści nie budować tego zaufan ia w 2 relacji z innymi w ogóle jaki ś pies dopiero, wi ęc w og óle jak n ie pasuj e więc, wi ęc osoby, które im jako ś tak naturaln ie wybior ą inny czy zajdą inne firmy, które będą si ę czu ł lepiej i to dobrz e dl a system u dobra dla n ich, jeżeli maj ą zmuszać do czego ś, czego n ie są przekonan i na co n ie mają gotowo ści nie każdy musi mieć jes t te ż ważne co powiedział, że n ie ka żdy mus i tera z zmienia ć swoj ą perspektywę, chociaż ja my ślę, że ona jes t jedna k bardz o cenn a, bo by ć na takim świeczniku i być tak im idealnym szefe m n ieomylnym w opozycji trochę do pracownik ów, kt órzy np. obgaduj ą z łoszczą si ę za plecami albo powie w spos ób tak trochę oszukuj ą szefa, ale n ie mam nic na myśli to jes t troch ę ta relacj a ucze ń nauczyc iel troch ę ściągnę tak troch ę dostałem pi ątkę, a właściwie napracował si ę na trójkę t o jes t troch ę naturaln y system, kt óry zosta ł zbudowany w tych organ izacjach, wi ęc ta funkcj a tego menedżera jes t te ż bardz o samotna t o jest właściwie ten t o c o proponuje, b y wybrane k odci ąża tego, że reforma t o jest znakomite bardzo szczerz e m ówiąc samotności t o jes t absolutnie cz ęsto taki op is rzeczywisto ści osób kierujących innymi rząd si ę cz y samotn e często dlatego w łaśnie, że są, jakb y otaczał si ę jakoś tak ą tak im taką iluzj ę, że muszą by ć jakieś, czyli n ie s ą do ko ńca sobą, czyli nie są w stan ie zbudować relacji z tymi osobami, kt óre tem u otaczaj ą, bo now o szosow ą i 1 z takich element ów te j pracy po p ierwsze, ściąganie tego takiego wizerunku idealnego szkodz ącego szef a szefowe j perfekcyjneg o zawsze przygotowaneg o na wszystk o i pokazywanie si ę tak iej strony ludzk iej, ale drug a rzecz, kt órą wart o te ż pami ętać, że tak ą opcj ą, żeby mieć jeśli w pracy teg o nie ma, bo są organ izacje system y zespo ły, w których nawe t dziś jednostka przygotowana zmiana t o syste m teg o na raz ie nie puści m ówią tak po psycholog iczne, czyli cz y jednostk a będzie spalać ods łaniać się sw ą wra żliwością empati ą i mo że zrobić wywiad bezpieczny dl a siebie otoczeniu w te j m ikroskali natom iast duże zmiany jeszcz e nie będzie w organizacji i wtedy bardzo ważne jest, żeby ta osob a ja, cho ć 1 osobę jedn o miejsce jedno jakoś relacj e w życiu prywatny m, w kt órej mo że po przeżywać t e rzeczy, które się dz ieje w firmie i to mo że być partne r partnerka żona m ąż mam a tat a przyjaciel przecinka, ale też mo że by ć w łaśnie terapeut a coac h mentor dla w ielu os ób aspekt duchowny chce duchowej tak i wa żny, więc najważniejsza p łyta moj e wypowiedzi skor o w kontekście samotności taka, żeby na własne życzenie n ie zostawa ć samotnym to znaczy albo pr óbować ods łaniać i tworzyć t e jak głębsze relacj e w kontekście zawodowy m jeśli tam si ę na razie nie da alb o jeszcze, bo albo nie w iem jak t o zrobić żeby, chociaż jedn o m iejsce na świecie, kt órym mogę po prost u by ć sobą jak t o jak to si ę w raz ie po internecie takie hasło n ie mog ę po prostu nie napina ć brzucha nie udawać, że n ie inne niż naprawd ę jest to piękna puent a nasze j rozmow y bardzo dziękuję mo im go ściem by ła Joanna chmur a psycholo żka specjalizująca si ę w tematyc e wstyd u odwag i przyw ództwa współpracowniczka brak bra k pol itycznych dzieci mo żna znale źć można pa ństwo tekst y te ż podcast mo żna mn ie znaleźć najpro ściej na stronie www Jana mura klub KPN je śli macie r óżnym wyspy st aw w porc ie podczas portal e społecznościowe itd tam te ż możecie je znaleźć ty m samy m imieniem nazwiskiem i moje j stronie te ż jes t du żo taki jest sekcj a ktoś z inspiracji ta m s ą te ż wp isy drogowe, ale te ż ocean r óżnych takich ciekawych artyku łów ma ochotę pog łębić ten tema t wiedzie ć wi ęcej to t o Zająca Joanna chmura PS rozmawiałyśmy o ksi ążce odwag a przyw ództwie ksi ążka nap isana przez bramę bra m w Polsce przetłumaczone przez Magdalenę Witkowską wydan a prze z wydawnictwo NT b iznesu rodzą si ę Zuzanna Piechowicz cza s na informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA