REKLAMA

"Kiedyś myślałem, że są granice, których żadna władza nie przekroczy. Dziś takie sprawy jak Banasia już nikogo nie dziwią"

Analizy
Data emisji:
2019-11-28 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pozycja analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie ma m wra żenie, że n iezgodnie z wolą rządu n iezgodnie z wol ą sameg o pan a prem iera wracam y do tematu, kt óry pow inien ju ż zniknąć z mediów powinni śmy po prost u pogodzi ć sytuacj ę, a ten temat to oczywi ście Marian Banaś pomoże mi zajmować si ę ty m temate m mimo wszystk o wbrew wol i wi ększości rz ądzącej pan senato r Marek Borowski z koalicji Obywatelskiej dzień dobr y panie senatorze z odrazą, że z Rozwiń » niechęcią pomogę no ja w iem wiem w iem, że tak jest, ale cieszę si ę, że pan m imo wszystko jes t stud ium i spr óbujmy komunikat najnowsz y jes t tak i, że uwag a uwaga pa n premier wreszc ie zapozna ł się z raporte m CBA dotycz ącym Mariana Banasia poinformowa ł o ty m, rzecznik rz ądu Piotr Müller i uwaga to jes t t o wa żna jest drug ie zdan ie z teg o komun ikatu zgodnie z przep isami prawa wn ioski wynikaj ące z raport u b ędą przedmiotem dalszych analiz pan n ie sądzę, że w pol ityce ju ż d ługo, więc na pewn o będzie w stanie wyjaśnić c o w języku polityki oznacz a, że co ś b ędzie przedm iotem dalszyc h analiz no t o oznacza, że jes t problem po prostu znacz y, że ten rapor t CBA, aczkolw iek Centralne Biuro Antykorupcyjne jes t w r ękach PiS - u, wi ęc na dobrą spraw ę w mogłoby unikn ąć pewnyc h spostrze żeń czego ś n ie zauwa żyć alb o co ś usprawiedliwić n o t o w idocznie skal a jedna k tych nazw ijmy t o niedok ładności dzia łalności i działalności pa r 12 i w jeg o deklaracj i maj ątkowej jest teg o rodzaju, że pa n premier nie m ógł po przeczytan iu og łosić np. powiedzie ć wszystk o z porządku n o mało tego oczywi ście by łoby wtedy pytanie no to proszę ujawni ć ten te n raport, żebyśmy się upewni ć, że wszystko, porządkując n ie mógł tego zrobi ć w zwi ązku z tym n o tera z w czas ie za teraz trzeb a się zastanowić na d ty m jak ja k z teg o wszystkiego sporz ądził jaki ś komun ikat ko ńcowy, kt óry w ko ńcu kiedyś będzie musia ł okaza ć właśnie nie wiem cz y b ędzie musiał, bo ma m wrażenie, że t e słowa, że co ś jes t przedm iotem dalszych anal iz oznaczają rzeczywiście jes t niewygodna sprawa po drug ie, że nale ży j ą zakopać jeszcz e ra z przysypać, a pote m nigdy wi ęcej n ie dotykać si ę do tego miejsca nie zbli ża cz y ta tak i ce l PiS o d początku w łaśnie t o, żeby nie zajmować się ty m nie rozmawia ć o tym, zajmuj e si ę ty m CBA potem to CBA d ługo si ę ty m zajmowało n o t o zapomnijmy ju ż o tym, dlateg o, że nie ma sens u, żebyśmy rozmaw iali, jeżeli zajmuje si ę CBA mówi m łodzież po co dron tak jest ca ły czas było l iczenie na t o, że no inne rzeczy przykryj ą innymi sprawam i zajmujem y, a ty m już nie no ale pote m się, że sa m pa n Banaś troch ę utrudnił postanowi ł jednak zatrudnić zast ępców, a t u nie ma rady nie trzeb a ich pokazać trzeb a tonowa ć dyskusj ę komisji i spraw a wybuch ła na nowo, a na dodatek pa n Marian Banaś pofatygowa ł się wczora j do Sejmu i wzi ął udzia ł w posiedzeniu kom isji ds. kontroli Państwowej swoj ą drogą je śli teraz poza chwileczk ę posłuchać pa ństwo fragment u tego pos iedzenia proszę pamiętać c o pos iedzenie komisji d s . kontrol i Państwowej proszę pos łuchać ja k ta kontrol a Państwowa przeb iega wczora j w sejmie dzi ękuję pa ństwu bardz o zamykam uczestniczy ła pan i przewodnicz ąca by ły pytan ia jeszcze były przecież to jes t skandal przebywa pan pos iedzenie kom isji, na które mieliśmy zadać pytan ia panu pos łowi pan Banaś odczytał n iczym Nikodem Dyzma swoje oświadczenie n ie mo żna zadawać pytań jes t skandal pracy boicie si ę prawd y w związku z ty m prezes pa n odczytuje przemówienia proszę pan i odpow iada napytania to jes t prosz ę państwa proszę prosz ę, o ile dz isiejsze pos iedzenie komisji zosta ło zamkni ęte upieczenie uniemo żliwiono zadan ia pytań pan u Tomaszowi jes t absurde m pyta ń były dzisiaj setki do pan a p o prezesa Tomasza i pa n Banaś odpowiada ł wszysc y mogl i w spos ób niezależny zabra ć na pos iedzeniu komisji głos to n ie jes t pan ie przewodniczący sejmow a kontrol a Najwyższej Izby Kontroli taki sposób, k iedy prezes przechodz i wygłasza o świadczenia n ie nie ma możliwości lokowan ia wolnyc h w s ą dz isiaj zabrali g łos wyraz ili swoją opinię jest to stanow isko by ły zadane pytania były udz ielona odpowied ź pan ie pośle, kartk i Czerwiński zad a pa n pytania zabierał pa n g łos si ę w ielokrotnie n ie chronimy stwierdziłem wyra źnie n ie chroni ła n ie bron imy dzia łamy w spos ób obiektywny niezale żny tak mówił te n główny głos t o by ł przewodnicz ący komisji pose ł prawa i sprawiedliwo ści Wojciech Szarama, a domagaj ący si ę odpowiedzi mówiące, że to skanda l Michał Szczerba i Marcin Kierwiński z koalicji Obywatelskiej jeszcze tylk o dla państwa, którzy n ie śledzili tych jak że zajmujących wydarze ń inspirujących chodziło o to, że posłowie si ę zadawal i pytania, ale p óźniej Marian Banaś odczyta ł oświadczenie, czyl i szansa, że odpow iedzi Nate pytania były zawart e w o świadczeniu przygotowany m prze d komisją by ła prawdopodobn ie niewielka co pan senator my śli o ty m wszystkim pan i rekto r kiedy ś kiedyś wydawa ło mi się, że s ą jakieś gran ice, kt órych żadna w ładza n ie przekroczy t o ju ż to przekonan ie już dawn o opuściło i w zasadzie mo żna powiedzie ć, że trochę przypom ina si ę tuta j s łynny słynna s łynna p iosenka Edyty Geppert n ie dz iwi nic ju ż p o Trybunale Konstytucyjnym prokuraturze posłużyła specjalnyc h to c o jeszcz e można wymienić wiele rzeczy tak ich nale ży zacz ąć o n ich zapomina ć, niemniej z po rozłożeniu nast ępna rozw ój następuje rzeczywiście pewn e tak ie zobojętnienie ju ż znacz y już nawet si ę n ie dziwi po prost u zdziwił, gdyb y by ło inaczej, gdyby n p . cz y pan 12 podał do dymisji o tam podobn ą misję, żeby odpowiedzieć napytan ia t o wystarczyło w trakc ie jeg o w iedzy gdyb y, gdyb y jednak PiS podj ął jakieś dzia łania konkretn e i alb o go przymusi ć takiej dym dym m isji alb o podj ął dzia łania prokuratorsk iej po prostu doprowadził prawie do ko ńca jak pan senato r zadzwon i nie podejmuj ą tek takiego w łaśnie, bo wyra źnie było widać momenc ie, że Marian Banaś przestał by ć wygodn e dl a prawa sprawiedliwości ta m odby ły, jak i spotkan ia na Nowogrodzkiej, ale n ie zmieni wyn iku i dz iennikarze donosili, że Banaś po prost u odmówił podawan ia do dym isji, a w inny sposób nie mo żna g o z funkcj i usun ąć i dlaczeg o prawo sprawiedliwo ść postanowi ł si ę pogodzi ć z sytuacją n o musia łoby na to, żeby doprowadzi ć sprawę do końca t o znaczy, żeby usun ąć pana Banasia z te j funkcji musia łby pr óbować postawi ć prze d Trybunałem stanu w staw ianiu prze d Trybunałem stanu t o jes t zgłoszenie przed e wszystk im pewneg o akt u oskar żenia wobe c te j osob y i omawianie teg o aktu oskar żenia w komisji sejmowych, al e też przepraszam, bo sam pan senato r m ówił wystarczy łoby może ujawnić rapor t CBA, który prawdopodobn ie dl a prezes a Izby kontroli jes t bardz o niekorzystne prost e rzeczy zostawi ć sprawę dobrz e tylk o podejrzewam że, ponieważ pa n prezes Banaś zaparł się, że tak pow iem t o jak się ujawn i te n raport t o pan Banaś wyg łosi kolejn e o świadczenie, w którym powie, że jes t t o prowokacj a rz ąd w ielokrotnie wyja śniał, że teg o rodzaju sformu łowania są n ieprawdziwe i o n ch ętnie, że tak pow iem stan ie przed sądem, że tak im niezależnym natomiast Otóż nie podda i t o by łoby dl a PiS - u to by łoby rujnujące n o bo wybrali kogo ś tak iego na prezes a urzędu kontroli tera z trzeb a ci ągnąć sprawę dalej o d tera z trzeb a zwo łać komisję odpowiedzialności konstytucyjnej trzeba ta m przedstawi ć akt oskar żenia ta m przyjdzie pan Banaś b ędzie m ówił r óżne rzeczy n ie wiadomo c o powie t o też nie jes t cz łowiek, który jes t od wczoraj n o tak naprawd ę on z PiS-em związany jest o d dawn a r óżne rzeczy widzia ł słyszał n o, wi ęc ja my ślę, że on i pod oni oni sądzili, że mo że na samym początku uda się sk łonić Banasia do przyjmowania te j funkcj i do zrezygnowania w imię, że tak pow iem, czyl i wg starego schematu t o znaczy jestem n iewinny, al e chodz i o t o, żeby ta wredna opozycj a nie rozgrywał za t o zabrać odradz a wbrew interesom mentalne KNF dla dobra Polski tak w łaśnie przynos i im się zdawa ło, że t o za łatwią szybko, al e tymczasem w ko ńcu sami nazwali Banasia pancerny m, więc okaza ło si ę, że pod tym wzgl ędem jes t nieustępliwy te ż wczora j pa n preze s Izby kontrol i Marian Banaś wielokrotnie w ty m w swoim o świadczeniu, w którym nie było n ic noweg o, więc państwo nie będziemy teg o przytacza ć powiedział, że t o wszystko co on i wypisują media t o są k łamstwa i on wszystk ich tych c o wypisuj ą pod a do sądu i też c iekawe czy rzeczywiście t o zrobi, bo wted y musia łby w ty m sądzie zacząć n p . stawia ć zarzut y i wyja śnić, że to s ą rzeczywiście n ieprawdziwe informacje na jego tema t, więc być mo że straszen ie sądem jes t zaraze m pocz ątkiem ko ńca działań Banasia n a rzecz jeg o dobreg o imienia n iewykluczone zobaczym y jeszcze poz a tym no pierwsza powiedzieć, że t e zarzut y si ę w sferze publ icznej pokazały one r óżny charakter różny ci ężar gatunkow y i by ć może niekt órzy na niekt óre z nich pa n Banaś ma jak ąś pozytywną odpowiedź kon ie n ie udz iela w zwi ązku z ty m liczy na to, że np. jak zaskar ży 1 rzecz może słonko drobną taki si ę oka że, że rzeczywiście t o może nie by ło dok ładnie tak no to wystarcz y, żeby pokazać, że ot o Teresy g o na padlinę w ka żdym razie najsmutniejsze jest to to już powiem bez be z tak powiem żartów i be z stwierdzania, że n iczemu nie dziwi ę, bo bo, bo to smutn e wszystko raze m, że t o jes t kolejn a instytucja 1 z tych jest 1 z tyc h filar ów instytucji demokratycznych, kt óre maj ą być tak ą przeciwwag ą dla władzy mają kontrolować władzę maj ą pilnowa ć tego, że w ładza nie zesz ła na manowce kolejn ą, bo Trybunał Konstytucyjny był p ierwszy prawda tera z pr óbuje się t o sam o zrobi ć sądami żeby, żeby on e też wydawa ły wyrok i ju ż prokuratura t o już na pewno to c o trzeba, że m a tak jes t i mieszka ć służby specjalne te ż po mają ruch y tak ie czasami mo żna w sprawie Banasia nordyck ie szybk ie szybk ie w stosunk u d o do ludzi, kt órzy przeciwstawiaj ą w ładzy tak dalej, a w przypadku Mariana Banasia służby po prostu rozk ładają r ęce i okazuj e się nagle nie dało śniegowej kuli on i badal i jeszcz e wcze śniej przecież także wszystk o by ło żadnego efektu i na koniec tera z Najwyższa Izba Kontroli, która n o, jak ą gra rolę no to wiemy ju ż pa ństwo pami ętają choćby raporty najwy żej Izby kontrol i dotycz ące szkoleń policjantów i w og óle tego cz y pol icjanci są przygotowani do swoje j prac y sieci szpitali i teg o jak wpłynęła reform a na szpitale druzgoczącą wp łynęła t o wynikało z raport u Najwyższej Izby Kontroli by ły raport y dotyczące f inansowania r óżnego rodzaju refor m i przep ływów pieniędzy by ły raporty dotycz ące bezpiecze ństwa ruchu drogoweg o, kiedy jeszcz e pan prem ier nie pan nie mogli nawet n ie zaj ąknął si ę o tym, że być mo że czas zrobi ć w te j dz iedzinie wy ższe Arek zmian cz y przynajmn iej po fundament ów do zm ian było wypracowan y właśnie prze z Najwyższą Izbę Kontroli na ile wp łynie na to Marian Banaś nie wiem, al e ju ż sama w ątpliwość wobe c niego wp ływa na wiarygodno ść instytucji oczywiście t o c o pan i wymieniła t o by ło kiedy ś będzie robi ł pan dane, je żeli tam si ę utrzym a t o t o trudn o powiedzieć niezależnie o d tego c o b ędzie robił no to t o wszystk o b ędzie albo albo b ędzie rósł uspraw iedliwia działania rz ądu wted y spraw a jasna prawd a wiadomo, sk ąd pochodz i alb o b ędzie krytykował dzia łania t o wtedy oczywiście będzie si ę m ówić, że chc e si ę uwiarygodnić także ta m tak źle i tak n iedobrze generaln ie chcę powiedzie ć, że je śli chodzi o Najwyższej Izby Kontroli t o je j je j skuteczno ść funkcjonowan ia zależy o d teg o jak traktuj e ją większość rz ądząca, bo t u sytuacja jes t tak a, że Najwyższa Izba Kontroli nie ma sankcji na czel e nas z bardz o szczególnych sytuacjach mo że do prokuratora podać np. ale to mus i by ć przestępstwo natom iast, je żeli jes t np. reforma nieudana prawd a czy czy cz y jakie ś dzia łania mało skuteczne i t d. tak dale j to je śli rząd nie chc e tym przejmować t o nie przejmuj e, ale można się powoływać są nasz e tward e dan e pos łowie opozycj i mówi radn y Jan ja ja w te j chwili mówię w takim zakresie szybk o ja się za ś patrz y również przesz łość trochę i po prostu w iem, że by ł czas gdzie ś w tamtym t t ta po łowa la t dziewięćdziesiątych lat a dziewięćdziesiąte, gdz ie Najwyższa Izba Kontroli jednak je j raport y były czytam y komentowane to było szalen ie wa żne rząd usprawiedliwia ł rz ąd pisa ł publ icznie tego n ie może dlatego teg o nie ma i po prost u t o uwa żam że, że i 1 z cel ów 1 z wa żnych zadań opozycj i w je j programie wszystk o, do kt órej partii opozycyjnej czy łącznie do tej spraw y ustrojowe pow inno by ć przywr ócenie blask u Najwyższej Izby Kontroli n ie pod kierownictwem pan a na własnych rozwiązań n iestety kryszta ł na czele, wi ęc trudno, żeby więcej by ło blasku Marek Borowski senator koalicji Obywatelskiej bardz o dzi ękuję za t o spotkanie cza s na informacje ko ńczymy anal izy przygotowujemy t o strzeleck i Bartłomiej Pograniczny realizowa ł Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA