REKLAMA

Michał Wiraszko: "Przy płycie "Provinz Posen" przyjęliśmy kryterium tańca

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-28 19:00
Audycja:
Czas trwania:
20:47 min.
Udostępnij:

Dziś gościem Marty Perchuć- Burzyńskiej jest Michał Wiraszko. Opowiada o płycie "PROVINZ POSEN". To tańce wielkopolskie sto lat później. Większość dźwięków wykorzystanych na płycie tworzą sample nagrań instrumentów tradycyjnych (kozły, klarnet, mazanki) połączone z elektroniką.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultur a osob ista moje życie, czyli utwór z płyt prawie n ic poza, kt óre jes t efekte m współpracy Michała irackiej mojeg o dzisiejszego go ścia w ita serdeczn ie ci ężko z Michałem sztumsk im i Szymon Maliszewskim prowincji poz a, czyl i tańce wielkopolskie 100 lat p óźniej n ie zrekonstruowan e tylko zagran e na now o odmłodzone mo żna zdobyć g łową o jeszcz e lep iej zrekonstruowan e za pomocą elektron iki tak t o wszystk o prawd a my śmy przyj ęli sobie prz y tej Rozwiń » p łycie tak ie kryter ium tańca w łaśnie i kiedy zmierzyli śmy tamt e czas y, a i t o do jakiej muzyk i do jak iego instrumentarium ta ńczyło wyszło na m, że dzisiejszym odpow iednikiem tej muzyki będzie przed e wszystkim muzyk a elektron iczna, a do muzyki elektron icznej tak dz isiaj świat w zwi ązku z ty m wpadli śmy na pomysł pewneg o pomost u nad na d tymi 2 epokami i wsp ólnego wsp ólnego mianownika którym, który by ł tan iec jesteśmy jeste śmy dzisiaj tutaj te s ą w tym miejscu stop y nie Balcerek t o jest taki Wielkopolski walce tak z 1 w ogóle z najbardz iej uroczyc h i ujmujących nas, bo t o jes t takich w łaśnie mniejszo ść Walczyk mały walce, al e nie walczy o k Balcerek gdzie ś si ę gdzieś ta te n w Wielkopolsce Wielkopolski język nie język Polski j ęzyk Wielkopolski porzuc ą stron ę i na ówczesne czas y tak ą nowomowę urocz ą do dz isiejszego stworzyć jakieś ta ńce możemy s łużyć na p łycie mo żemy us łyszeć, cho ć dochodzoneg o mo żemy us łyszeć oberk i mo żemy us łyszeć Polki t o akura t ta jest czeski al e, al e obecn y na naszych ziemiach przez prze z wiele lat n ie do dz isiaj, a bardz o bardz o o szczeg ólnie w łaśnie przed przed 100 więcej lat y mo że my przed e wszystkim us łyszeć w ty m t o instrumentarium, które wted y t ę muzykę 100 lat tem u utworzy ło skorzystali śmy z w iedzy z pasji do świadczenia ludz i kt órzy n ie pami ętają tamtych czas ów siłą rzeczy, al e uczyl i ludzie, którzy tera z tu ż za tworzyl i pami ętają nadal tak zapamiętali wtedy i przekazal i wspania łą unikatową wiedz ę o ty m, instrumentarium jeszcze rozmaw iamy, al e chcę żyć, gdyby zapytać 1 rzecz, bo Michał ja w iem, że Szymon Waliszewski tw ój przyjac iel i perkusista zespo łu Muchy jest pasjonate m historii, więc t o tak naprawdę p ierwszy pomyślał o muzyc e sprzed 100 lat m ówi o sob ie natom iast ja j e sob ie dobra łem znakomitych wsp ółpracowników do teg o pomysłu, kt óry narazi ł dzi ś w moje j g łowie i rzeczywiście an i be z an i bez Szymona n ie bez Michała chrzanowsk iego o to po to, by n ie powsta ła, bo trzyma tak powiedzia ł, że z pasjonate m rzeczywi ście w iedza jeg o na temat Poznania na temat regionu na tema t historii dwudz iestowiecznej jes t przeogromna szczeg ółowa r ównież powstania Wielkopolskiego, bo to, jakby t o by ł te ż przyczyne k do tego, żeby dl a powstała t o by ł przyczynek, aczkolwiek myśmy bardz o chcieli od e o d pewneg o nowo ści i mówienia wpros t o tym, powstan iu, bo byli śmy za wyszliśmy z za łożenia, że to o to c o się sta ło by ło skutk iem, ale przyczyną było to, że gdzie ś tuta j w środku wszystk o w sercu tyc h ludz i kultura to żsamość świadomość prze z wszystk ie lat a trwała i to on a naprawd ę była sprz ęgła do teg o żeby, żeby t o tożsamość kulturow ą utrzymać projekt prezentuj e p łyta bardz o nowoczesn a wr ęcz awangardow a ja k na t ę propozycj ę zareagowal i urz ędnicy urz ędu Marszałkowskiego wojew ództwa Wielkopolskiego, bo myślę, że na etap ie rozmów o p łycie to mog ła być dla n ich jedna k czyst a abstrakcj a, owsze m, za zareagowal i bardz o pi ęknie, aczkolwiek schorzen ie powiem, że to potem zdobyta krwi ą blizn ą, bo po, bo nie a ż tak, al e na wst ępie jest propozycja padła raz zacz ęliśmy się, że jak mn ie do ko ńca o d sztandarów i Ułanów t o nie, dlatego że co ś tam coś nie tak, dlateg o że teg o nie czuj ę, gd y czujemy, jakby nie chcemy robić czego ś na si łę, bo to nie nie wjedz ie na zdrowi nikomu an i nama odb iorcom pan i ani konkretnemu kon ik ka żdemu kontaktow i h istorycznemu i postawiliśmy o d raz u na swoją wizj ę, o kt órej byliśmy przekonani, że nie przejdz ie, że t o będzie tak ie hasło trochę mn ie o t o chodziło nie okazało si ę, że uruchomi ą wyobra źnię ludzi ludz i decyzyjnych, że poparl i kup ili te n pomysł i ciesz ę si ę że tak a płyta n ie wprost w łaśnie bior ąca troch ę cudzys łów t e wszystk ie wydarzenia mo że dzisiaj od o to, bo do wydarzeń postula t może dz isiaj tyc h wydarzeniach dobrze udaj ą świat Inter bardz o c iekawe, b o mi ędzy między dźwiękami s łyszymy na tej p łycie t o tak ie świadectwa historyczne cytaty nawet n ie cytat t o s ą po prost u nagrania arch iwalne z tamteg o czasu coraz mniej na dostate k czas u t o to by łoby nadu życie, bo my ślę że, że rad io rad io polskie n ie rejestrowało w ówczas jeszcze archiw ów, a je żeli t e archiwa były to pewnie jakiś p łytach woskowych, które n ie do końca, jeżeli istniej ą s ą dostępne natychm iast zastępczyni natom iast us łyszymy s łyszymy g łosy ludzi absolutn ie zwi ązanych z tamtym i wydarzen iami m. in . p ierwszego dow ódcy powstania gen. Taczaka natomiast nagran ia sam e nagrania pochodz ą z przełomu la t pi ęćdziesiątych i sze śćdziesiątych co o tyle wzruszaj ące że, że ludzie c i byl i już pod ówczas u schy łku swojeg o życia to jest tak ie ich świadectwo retrospektywn e takie świadectwo n ie na gor ąco troch ę podsumowujące życie i pewn ie najwa żniejsze fragment y czynne najwa żniejsze odc inki teg o życia to jest t o tkanka narracyjna słowna, kt óry w, kt óry na tej płycie n ie jest du żo i tote ż zabieg celowy, żeby te wypow iedzi, żeby te n rację p ierwsze osobową przetworzon ą prze z żadne medium n ie przetworzoną przez żaden inny konteks t poda ć bardz o skondensowan ą bardz o o jak najbardz iej przejmującą n o i poprawi ć muzyką opart ą r ównież na źródłach i instrumentach tamteg o w łaśnie t e ta ńce w ielkopolskie, które s łyszymy na płycie two im zdaniem rzeczywiście zyska ły nowe życie to efek t, kt óry sobie za łożyliście na pocz ątku zosta ł osi ągnięty stosunkowo n iewiele jeszcz e koncertów zagraliśmy z ty m projekte m t o si ę zaczyna w te j chwili bardz o o ładnie rozwija dostajemy cora z więcej propozycj i w styczn iu z ty m projekte m si ę koncertow o pojaw imy i z łożeniu w Poznaniu i w Warszawie, ale ze względu teg o, że na tych 23 gazet, które do tej por y grali śmy ludzie ta ńczyli i ludz ie, więc nie reagowali na to co si ę dz ieje na scen ie w ty m wymiarze tak to t e ta ńce zyskały drug ie życie n ie będzie to będzie, że to jest to ma szansę sta ć zjaw iskiem masowym nagle ludz ie zaczn ą ta ńczyć z d e konstruowane tańca Wielkopolska sprzed 100 lat pewn ie n ie, aczkolwiek mam nadziej ę, że ta płyta oprócz refleksj i d a ludziom radość po ty m, jak powstawała jeszcz e będziemy rozmawia ć z kolejne j części kultura sobie z moim go ściem jes t Michał Wiraszka zespo łu Muchy, które c o ta k na co dzień zespo łu Muchy, kt óry dz isiaj do nas przyby ł do kultury osobistej p łytą prow incji poz a t u, czyli kolejny utw ór płyty prowincji Bozen, kt óra jes t efektem współpracy Michała Wiraszko naszeg o dz isiejszego gościa z Michałem sztumsk im i Szymonem Waliszewski witam ci ę serdecznie ra z jeszcz e Michale zależało wa m i wykorzystali ście sampl e nagra ń instrument ów tradycyjnych, czyl i Kozłów, czyl i klarnet u, czyli m a za zadanie ma zamknięte skrzypc e tak tak ie skrzypaczk i wydr ążone z praktyczn ie 11 jednocześnie drzewa bardz o urocze bardz o stoj ące powiedzia łbym tak ie idealne tak idealny instrument do tworzy utworzenia sampl i i taki instrument Janka Muzykanta w liczącym 1 to jak o muzyka przepisy tak nie gr a w bankach sampl i oraz sampli jak że po z epok i z nagra ń archiwalnych to też s ą nagrania i z la t pięćdziesiątych sze śćdziesiątych siedemdziesi ątych si łą rzeczy prze z zawieruch ę wojenn ą wi ększość znakomita większość tyc h źródeł oryginalnych sprzed 100 więcej la t ju ż istnieje, al e te ż zapoznaliśmy wspania łych ludz i kultywujących tradycj e w zg łoszeniu można t o jes t miasto m iasteczko w zachodn iej Wielkopolsce co mokr e liście mo że jest stolic ą regionu koz ła i proszę sobie wyobrazi ć, że w ty m niewielkim zg łoszeniu grup a pasjonat ów doprowadzi ła d o tak bezprecedensowej ju ż na poz iomie nawet s łownym sytuacj i, jak ą jest filharmonię folklor u coś c o na poziomie językowym zdaj e się ju ż nie n ie pracować z e sob ą Otóż jes t to pracuj e pracuj e pracuje jes t filharmonię folklor u w Zbąszyniu poznali śmy wspaniałych 3 mężczyzn pan a Jana Prządka pan a Edmunda Hildebranda i pana Bernarda Śląska, kt órzy czerpali wiedzę jak się gr a na Koźle przegran a w bankac h na karnetac h na tyc h instrumentach tradycyjnych od ludzi rzeczywi ście zwi ązanych z tamtą epok ą i kultywujących 100 lat temu tradycj ę sprze d pewnie jeszcze kilkudziesi ęciu la t wcze śniej to ich duch i to ich nagran ia aktualn e kt óre, które stworzyli śmy posłużyły za zabaw ę d źwiękami zabawy Zamkową do kreacji ca łego album u to c o na te j p łycie słychać t o w Niechcę matematycznie matematycznyc h Super wzor ów wyprowadzać, ale to nowe j płycie s łychać z 8090 % muzyk a akustyczn a przetworzon a przez zator y prze z kamer y, al e jedna k organ iczna i bardzo koszern e, bo chciałbym w swo im wym iarze n ie n ie korzystali śmy z pr óbek nie korzystaliśmy je śli na skróty żaden spos ób, a t o jes t czyst a organiczna tkank a d źwiękowa przetworzon a prze z aktualn ą technolog ie kon iec twórcy ludow i tak ą nazwę oba ta k jak on i reagowal i na t o jaki efek t tej p łyty oczywi ście pewnie wcze śniej, że to b ędzie druga płyta trochę elektroniczna jedna k mimo wszystko nasz e my ślenie myślę, że ch ętnie, bo te początki by ły trudn e, bo bardz o n ieufnie bardz o n ieufnie, a trochę, prowadząc po 3 na kosmit ów, którzy przyjechal i co ś kombinuj ą z t ą tradycją nie wiadomo, kt órą Senat pójdzie nie w iadomo, że mo żna zaufać, ale chc ą, żebyśmy zagrali ok a zagram y i ta chyb a myślę mogę powiedzie ć, że dobre dobre zdarzy ło w zażyłe kole żeństwo jakieś jaki ś odcie ń przyjaźni zawi ązał si ę właśnie jak o s łyszeli efek t ko ńcowy myślę, że troszeczk ę ten projek t dał im kolejn ą m łodość maj ą ogromną frajd ę s ą t o panowie bardz o uczc iwym wieku powiedzia łbym, a da ło to kolejn ą m łodość ma ogromn ą frajd ę ilekro ć spotykamy, pozostawiając pozostałe t o po sob ie sam e dobre emocj e i wspomnienia t o kolejny wymiar te j płyty studia bardz o ciesz ę że, że jaki ś mos t zosta ł zbudowany t o między tradycją tamt ą, a ty m c o dz isiaj, ale na album ie r ównież go ście Jerzy Mazur 1 z najznakomitszych polsk ich karnej list ów Daga Gregorowicz wokal istka Daga dane Malwina Paszek mult i instrumentalistka i śpiewaczka oraz n o w łaśnie wspomn iani ju ż muzyc y Filharmonii folklor u w Zbąszyniu czy m t e wcze śniejsze wybory wym ienione przez e mnie by ły podyktowan e za kolej ą id ąc Jerzy Mazur to jes t cz łowiek na muzyc e, kt órego o jak o nastolatek my ślę, że o n uczy wra żliwości mocno poza uczy si ę wieloma innymi wzoram i Jerzy proponowa ł muzyk ę w ówczas, która nosi ła na jaki ś awangard y nosi jak nosiła w sob ie wzorc e muzyk ów nowojorsk iej takich chocia żby jak rz ądzony i ca ła cała stanie, że powi ązał wytw órnia grup a muzyk ów w wok ół wytw órni Tzadik skupiona t o było tak ie dotkni ęcie światowej awangard y dla dl a młodego ch łopaka, kt óry chłonął muzyk ę do czeg o zmierzam do teg o, że po 20 latach postrzega m jako ogromn y zaszczy t mo żliwość dz ielenia z je żem Jerzym sceny i oczywiście te n cz łowiek, który wchodzi gr a tak, b y nie szuk a podało to także dzi ęki nim samo postrzal e bieżeństwo t e d źwięki płyną płyną wydostaj ą się z niego są cały cza s są t o propo s Jerzego Malwina Paszek wspania ła a gdy tradycyjn a szkoła ludow a po zb ędne ludowa, jeżeli za takie tak zjawisko mo żemy sob ie uk łuć tak tak ie s łownictwo wokalistka i pie śniarka i multiinstrumentalistka n o my ślę, że śpiewająco troch ę Liza Gerard nawe t do tendencji to jest t o jest tak i walo r, który nam się pojawił stud ia, kt óre wszystk ich zachwyci ł, a ponadt o o un ikatowa pod wzgl ędem instrumentarium, którego u żywa, bo gr a na l irze korbowe j przepiękne instrument świadczący o o ty m, że świat był może nadal mo że by ć pi ękny ma zupe łnie naturaln e akustyczn e opart e tylk o na mechanice bardz o bardz o złożony organizm, al e be z prądu n o i Malwina operuj e n im, a z jakim ś tak im z moc ą, a jednocześnie lekko ść i lekkością n ie wiem jak będzie wr óżki pewn e jak sąsiedzi groz ili grobowy rusk ich po jes t nag a kt óra, a no my ślę, że folklor zrobi ła prze z wszystkie przypadk i i ma pi ękne podej ście do te j tradycj i potraf i o t e tradycje przek ładać na na współczesny język to był ju ż nasze j płyty pomyśleliśmy że, że t o jes t świetne świetne połączenie zapoznaliśmy się już jes t wiele wiele lat ton ą tata bardz o długą wydawała się od najbardz iej naturalne, ale z sobą, słuchając tej p łyty trudn o mi uc iec od porównań z płytą Grzegorza z Czechowa można tego nie w iem jak ważne dl a siebie artysta czy mog ę to odczytywa ć ro śnie tak że sw ój prywatn y ukłon w stron ę Grzegorz cud o uwagę zdecydowan ie nie obra żamy si ę wr ęcz przec iwnie uważamy, że t o s ą bardzo szlachetn e dobre wzorce, je żeli na k im wzorować t o ton to tak że gaz u w łaśnie tak tak myśli świadomość, że nie mam y szans un ik unikn ąć tych skojarzeń n ie przeszkadzają na m on e bow iem tak pomys ł Grzegorza sprzed 20 lat by ł p ionierski był n ietypowy na, tyl e że 20 lat później mo żemy o tym, nadal rozmawiać t o jest to jest pi ękno si ła te j płyty nasz a płyta si łą rzeczy tak, cho ć perska odkrywc a ju ż być n ie może, al e też t o c o r óżni 22 pozycję t o ma m wrażenie spos ób podej ścia d o do temat u Grzegorz umie ścił tradycj e wschodn ie tradycje bi łgorajskiej w konwencj i muzyk i electro po PiS, by szanowal i ko ńca la t dziewięćdziesiątych f ilozof, która towarzysz a towarzyszy ła, która przy świecała nam prze z prawo spoz a myśmy jedna k t o electr o tłoczyli wy tradycja n ie na odwr ót troszeczkę n o z drugiej stron y z drugiej stron y kontynuują pote m pod jeste śmy do teg o Grzegorza for był pretekste m do p łyty u nas nowoczesna jes t pretekstem do t o folklor jak si ę te n projekt wykonuj e na żywo jak też do świadczenie, bo mac ie już k ilka koncert ów za sobą wykonuj e się wspaniale m ówi t o z perspektyw y człowieka, kt óry przez 15 lat sto i na froncie sceny z gitar ą i ca ły czas krzycz y do ludz i tak powiem wykonuj e się wspan iale by łoby mogę w ko ńcu stan ąć z tyłu przede wszystk im jes t na scenie 9 par r ąk też ogromn y ogromny wachlar z kolor ów możliwości interpretacyjnych aran żacyjnych dynamicznych i t d. jest dl a nas dla mnie jest t o o tyle nowa sytuacj a do te j por y obawiali śmy si ę spektru m kwartet u kw intetu mieli bardz iej rockandrolloweg o tuta j operujem y zupe łnie inną kolorystyk ą zupełnie innym wachlarzem bardz o zmieni ta liczebno ść tego zespo łu i ilo ść osobowo ści i kumulacj a kumulacj a talentów chocia żby zaproszonyc h gości t o jest pot ężna mo c, kt órą na scenie dyrygowa ć to s łowo, ale które, którą na scen ie mo żna pi ęknie rozdysponować czekam y w takim raz ie na koncert y mam y już p łytę wspomnia łeś o kwartecie rockandrollowym rozum iem, że mówię o duchac h i w iem, że pracuje na d now ą p łytą w p ierwszym pe łnym składzie osobowy m ani t y Szymon Waliszewski perkusj a Piotr Maciejewski klaw isze do zespołu do łączył tak że Stefan Czerwiński, kt óry by ł podobn o kiedyś waszy m panem aktac h tak pi ękna piękna h istoria, bo rzeczywi ście Stefan jes t ona od na s o praw ie prawie dekadę młodszy zdarz y si ę na romans ie notorycznyc h deb iutantach wychowa ć troch ę dumny z teg o tytułu, bo okaza ło się, że t e płyty to regulowa ły Hanny wp łynęły na życiorysy bardz o mądrych wrażliwych ciekawych ludz i tak ich takiego cz łowieka w postac i dawan o spotkali śmy, który wni ósł po p ierwsze, świeżość w szereg i po drug ie, naprawdę on te o n na tych utworach uczy ł się gra ć w związku z tym grać lep iej ni ż my t e wcześniejsze te najwcze śniejsze utwor y muc h owe i tak to jest 1, ale zabawn e z drugiej stron y bardz o piękna dobrze, pytając ci ągle nowszą cz y now ą p łytę mów, która rozum ie jes t w trakcie powstawan ia w proces ie tak to z e cytuj e co ś przed kilku lat cyta t z pracy zespół z Poznania odzyskał dl a polskiego rock a lat 80 zyskał cza s, w którym śpiewał, o czy m się, w kt órym słowa mia ł tak ie sam o znaczen ie jak muzyk a IRA Coma co ś ważnego do powiedzenia i to m ówi tera z moje pytan ie w łaśnie do wiraż t a nowa płyta much to będzie tak i marn y dalsz y ciąg czy szykuje jakie ś zaskoczen ie myślę, że t o będzie płyta, kt óra dla ludz i i zwi ązanych emocjonaln ie z tym pierwszymi p łytami będzie bardz o bardz o czytelna i bl iska gdzieś p o o w ie roszadach w meandrach składowych po rozum wyc ieczka stylistycznych powróciliśmy d o do teg o c o na m zawsz e wychodzi ło najlepiej, czyl i do 4 nowych p iosenek zwrotka refren zwrotk a refre n z okre śloną konstrukcj ą d źwiękową tekstow ą i kurtyną, gd y to co b y część dając c o jestem w tej chw ili większym majestatem szybsze prace nad nad t ą płytą t o jest nawet powiedzie ć co ś wa żnego o Poznaniu czasem, bo wszysc y mamy jeszcze w uszac h Poznań miasto doznań bardzo przecie ż nie pozostaj e n ic innego je śli po 12 latach już pona d za chwil ę 13 to o to zb itka s łowna nadal funkcjonuj e nadal nada l się odpow iednio kojarzy się na te j nowe j p łycie b ędzie b ędzie tyc h w ątków pozna ńskich nieco mn iej, bo też n ie chcem y popada ć w aut o plagiat dobrz e to w tak im raz ie czekam y na p łytę cieszymy się pro, więc poz a Michał wira ż by ł dzisiaj gościem kultur y osob istej bardzo bardzo dzi ękuję bardzo dzi ękuję za zaproszenie jestem wierny s łucham TOK FM poznałem inny w ierny s łuchacz również pozdraw iamy i zapraszam y na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA