REKLAMA

Poranny przegląd prasy Jacka Żakowskiego

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Jacek Żakowski piątkowy poranek zgadzam się g łównie spośród w te j chw ili b ędę pa ństwu praw ie do dziewiątej, zan im się rozstan iem przed dziewi ątą będzie oczywiście mieli go ści po si ódmy 20 Franciszek Sterczewski pose ł koalicji Obywatelskiej z e stud ia w Poznaniu t o ten n iezwykle m łody organ izator ja k na pos ła organ izator protest ów obywatelsk ich w Poznaniu po si ódmy 40 Adrian Zandberg poseł lew icy partia raze m 2 i pewn ie mo Rozwiń » że zobaczymy nie w iadomo kandyda t lew icy na prezydenta praw ica już ruszyła do atak u po ósmej Tomasz Lis Wołek Wiesław Władyka, czyl i środka reprezentacyjn y sk ładzie jak przystało na tak i wysok i polityczny sezon tera z zgodnie z tradycją ow e państwo c o w gazetach jest troch ę, a troch ę nie ma jes t na dwudz iestej p ierwszej stronie Rzeczpospolitej informacja, kt óra cz ęść pa ństwa wstrz ąśnie lub elektryzuje i prawd ę m ówiąc pewn ie chyba ja ja by m oczekiwał, że będzie na czo łówkach gaze t więcej umów mo że zosta ć od Frankowi danyc h Sąd Najwyższy kolejn y ra z konie si ę ku przewalutowan iu na z łote i zachowan iu stawki LIBOR tera z po raz p ierwszy w przypadk u kredyt u denominowanego c o toby mia ło praktycznie w praktyc e oznaczać to si ę oka że, k iedy zapadn ie wyrok w zasadn iczy wyro k w spraw ie, dl a którego instrukcje s ą ram y okre ślił Sąd Najwyższy, al e tak tak t o może znaczyć znacz y, tyl e że s ądy zaczn ą zas ądzać, że bankowi nale ży si ę tyl e z łotówek z łotówek ile wyp łacił w ramac h kredyt u denom inowanego onegdaj by łby t o wstrząs g igantyczne dl a rynk u bankoweg o także spor y wstrz ąs dl a frankowiczów cz y tak b ędzie rzeczywi ście długo t o nie potrw a ro k 2 i b ędzie b ędzie z grubsz a wiadomo drug a rzecz, kt órej dziś naprawd ę naprawdę trudn o znale źć znale źć w gazetac h t o kolejn y mars z w du żych m iastach marsz e m łodzieżowego strajk u kl imatycznego data jest n ieprzypadkowa, bo dz isiaj Black Friday prze z przemys ł jak w iadomo, który zasyp ie na s dzi ś przecenam i na og ół licznymi i ogromn ą ilo ścią opakowań, wi ęc ten przemys ł jak w iadomo przyczynia si ę do em isji gaz ów c ieplarnianych, kt óre podwa żają przyszłość świata w mas ie m łodzieżowego strajk u klimatycznego w Warszawie Szczecinie Krakowie Łodzi Kielcach Poznaniu Gdańsku i w innych mn iejszych miastach tak ich jak Konin cz y Garwolin, al e m łodzież m łodzież ma ma łe maszeruj e, a starsi kombinuj ą jak zawsz e ja k tak jak jaki ś tam ko ń pod g órę wczoraj parlamen t Europejski przyj ął rezolucję w spraw ie kryzys u kl imatycznego wzywaj ące do rządu do zdecydowaneg o i konsekwentneg o działania w te j sprawie 429 EURdeputowanyc h by ło za 225 przeciw 19 wstrzymało si ę w śród tych 19 rzesze wstrzymal i, b y Jerzy Buzek Radosław Sikorski Andrzej Halicki Jarosław Duda Janusz Lewandowski i Elżbieta Łukacijewska to 6 EUR p arlamentarzyst ów Platformy Obywatelskiej, a przec iw Jan Olbrycht z Platformy Obywatelskiej oraz Marek Balt i Marek Belka z lew icy młodzież zapami ęta nazw iska jeste m absolutn ie pew ien oni nie ma żerują w spraw ie klimatu ciekawe musz ę powiedzie ć najbardziej mie ć c iekawie ci, którzy wstrzymali o d głosu no to jes t katastrof a kl imatyczna pan ie prem ierze pan ie ministrze i t d . pan ie kom isarzu czy kurcze nie ma te j katastrof y klimatycznej my ślę, że dz ieci zapytaj ą was t o w Warszawie tylk o wr ócicie do Polski Sąd Najwyższy też b ędzie się w tej sprawie wypowiada ł bo, bo Sąd Okręgowy w Gliwicach skierowa ł do Sądu Najwyższego pytan ie w spraw ie pozw u o odszkodowan ie o d pa ństwa polskiego dla pan a Olivera malarza ty m si ę Gazeta wyborcza Palarz z Rybnika pozwa ł skar b pa ństwa za zan ieczyszczenie powietrza 4 lata czek a na wyro k braw o panow ie sędziowie jak si ę zastanawiać, dlaczeg o ludz ie tak spokojn ie patrz ą na t o co PiS rob i z sądami to mo że te 4 lata, kt óre pa n Pala czek a na wyro k w swoje j sprawie co ś wa m rozja śnią tak wstępnie przynajmn iej, żeby łatwiej by ło zrozumie ć, że czasem nawe t bardzo s łuszne c ierpienie na nas du ża krzywd a mo że spotykać si ę z oboj ętnością, k iedy spo łeczeństwo ma poczuc ie, że krzywdzon y jes t wobec jakich ś ważnych spo łecznych spr aw r ównie oboje n o nikt nie jes t w Polsce b ędę wobe c spraw y pancerneg o Mariana jak w iadomo wczora j w PiS -i e o ty m, Gazeta wyborcz a w tekście Wojciecha Czuchnowskiego Justyny Dobrosz Oracz wczora j prezes za żądał, żeby producen t Marian co ś poprosi ł, żeby pancern y Marian poda ł si ę do dymisji n ie wiemy, jak a jes t odpowied ź pancerneg o Mariana jego trwan ie na stanow isku dziwi ł się nawe t Piotr Zaremba t o dziś w Polsce pytaj ą, dlaczego PiS toleruj e tak ich ludz i jak Banaś, al e dobre j myśli jes t Elżbieta Jakubiak, która udzieli ła wyw iadu Dziennikowi Gazecie prawne j i ta m powiedzia ła ta m powiedzia ła, gdyb y prezes powiedzia ł, że Banasia ma n ie być jutro tego n ie by ło powiedzia ł wczoraj zobaczym y Elżbietę Jakubiak ma racj ę liczba nasze n ie będzie cz y też n o właśnie czy te ż pa n Banaś oka że si ę naprawd ę pancern y tak że na żądania pani ą w Kaczyńskiego ora z pan a Kamińskiego, który by ł dl a Towarzystwa jak rozumiem, ale to jes t człowiek, kt óry mo że robi ć krzywd ę dobra wiadomo ść Warszawy bardz o dobr a wiadomo ść z Warszawy nareszc ie s ą nowe zasad y rekrutacj i dz ieci do warszawsk ich żłobków nareszcie przysz łego rok u darmow e miejsca b ędą wyłącznie dl a dz ieci, kt óre przesz ły obowi ązkowe szczepienia n ie, dlaczeg o tylk o darmow e miejsca to nie jes t deta l cz y do publicznych o środków, do których rodz ice wysyłają swoj e dzieci powinno si ę puszcza ć tak ie san itarne bomb y atomow e jak n ieszczepione dz ieci, kt óre z du żym prawdopodobieństwem mo żna, by powiedzie ć b ędą źródłem zarażenia wydaj ą si ę, że tak jak tak jak n ie wolno wnosi ć bomby atomowe j do metr a tak nie powinno by ć wolno wpuszcza ć n ieszczepionych dz ieci do publicznych środków edukacyjnych przynajmniej dla tyc h, które n ie s ą obl igatoryjne jak Jaszka dl a ma łej gratulacj e jes t nowy sze f kom itetu obron y demokracj i Kuba Karyś fajn y aktywn y dynam iczny inteligentny cz łowiek z Rzeszowa t o n ie be z znaczen ia tam jes t naj łatwiej na świecie Karyś daj e daj e radę z e spr aw personalnych już cora z szybc iej prawybor y Platformie Obywatelskiej Gazeta wyborcz a pisze, że na ostr o kandydat a Platformy prezen t biuro delegac i na konwencji 14 grudni a c o rzeczywiście mo żna nazwa ć prawyboram i co ś taką form ę działania, kt óre si ę dokonuj e na konwencji nie w iem mam du żo wątpliwości n o al e emocj i chyba musi być du żo, b o w, bo w strofac h zmusi ł zmusi ł pana Jaśkowiaka do sk ładania zapewnie ń w rodzaj u wcale nie szkodz ą moje j Platformie nie w ie na czym to szkodzen ie mia łoby polega ć Platforma chciała prawybor y w ludzie do niej stany n ic to raczej podparł autorytet y partii zakwestionowa ła a czeg o się pa ństwo, czyli przesta ć co ś fajneg o inspirującego inteligentnego i t d . bardz o polecam ksi ążeczkę Leona Koźmińskiego Wolter finansista Leon Koźmiński to patrol AK patron Akademii Leona Koźmińskiego 1 z najlepszyc h uczeln i publicznych w Polsce, a mo że nawet najlepsz y, kt o wie i napisa ł dawn o dawn o temu n ie wydan o wcze śniej w Polsce ksi ążeczce o ty m, o spekulacyjnyc h pasjac h s łynnego Woltera i spekulacyjnyc h gie łdowych inwestycyjnych i jeg o przygodach przy urocz a książeczka pisze dzi ś an i Rafał w łaśnie w Dzienniku Gazecie prawnej zach ęcam do lektur y te j recenzj i i same ksi ążki oraz informacje z Krakowem, a po informacjach na p ierwszego Franciszek Sterczewski poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA