REKLAMA

Małgorzata Kidawa-Błońska czy Jacek Jaśkowiak? Sterczewski: Nie chodzi o personalia, ale o wizję jakie te osoby zaprezentują

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:36 min.
Udostępnij:

Małgorzata Kidawa-Błońska czy Jacek Jaśkowiak? Nie chodzi o personalia, ale o wizję jakie te osoby zaprezentują - mówił w TOK FM Franciszek Stereczewski. Poseł Koalicji Obywatelskiej dodał: - Kidawy-Błońskiej nie znam tak dobrze jak Jaśkowiaka. Jaśkowiak jest dobrym prezydentem Poznania, ruszył to miasto ze stagnacji.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM witam prawnicy Żakowski piątkowy porane k TOK FM 29 poszedł mamy po łączenie z posłem Franciszkiem ste r czesk im koal icja Obywatelska, kt óry jest w stud iu TOK FM w Poznaniu dzie ń dobr y dzień dobr y potwierdzą w itam serdecznie wszystko pan potw ierdza t o Super Małgorzata Kidawa-Błońska czy Jacek Jaśkowiak t o znaczy wydaj e się, że t o pytanie pow inny by ć troch ę szersze, al e nie ma tak ich prostych wskaza ń personalnych bardz iej interesuje Rozwiń » się odpowiedź na pytan ie, czeg o by śmy oczek iwali o d po prostu prezydenta, jakim pow inien być jak te n urząd pow inien funkcjonować wydaj e się, że trzeb a trzeba by się zastanowi ć jak ich cec h brakował prezentowa ł w ostatn ich latac h brakowało mo im zdan iem podmiotowo ści oraz jak iej tak iej niezale żności, a po i mo żna się z t ą, kt óra z tych os ób, bo szerzej nie tylk o z koal icji mog łaby po prost u dokona ć zm iany na ty m urzędzie prawda no dobrze t o do łączył Adriana Zandberga Adrian Zandberg Jacek Jaśkowiak czy Małgorzata Kidawa-Błońska no również nadaj ą się, że tu n ie chodz i tylko rozmow y o personaliach, chociaż na j aw, że s ą, za kt óre tera z na prawdopodobn e jak prawdopodobn ie wystartuj ą żadne z nich jes t potw ierdzone na 100 % w iadomo, że i Małgorzata Kidawa-Błońsk a Jacek Jaśkowi startuj ą w wyborac h właśnie adresem wyrok si ę zdecyduj e, al e jesteście dobrze, ale pan wym ieniany jak o potencjalnyc h kandydat ów Kosiniak Kamysz n o r ównież jes t jak mo że jak prawdopodobne, że Szymon Hołownia występ mo że Szymon Hołownia jes t jes t kandydatów spor o, ale poz a tym niezbyt daleko moje s ą w ty m momencie bez zastanaw ia si ę te ż zdecydowa ć zaproponuj ą jak o kandydac i i te ż jak o opowie ść o sob ie i wizj ę na funkcjonowan ie po Pałacu prezydenck iego zaproponuj ą także tutaj jes t jeszcze w iele niewiadomych, które b y nie jako wyborc y po prost u te ż interesowała, a obie t e osoby pan zn a doskonale pan a prezydenta Jaśkowiaka z Poznania t o naturaln e pani ą Kidawę-Błońską wszyscy znamy o d lat przecie ż obserwujem y i udzia ł w pol ityce, więc w ielkich n iespodzianek raczej nie będzie to nie są kr óliki z kapelusza, zwłaszcza dl a pan a tak lat a bior ąc pod uwag ę pańskie kryteria, kt o pan u bardz iej odpowiada to znacz y pow iem ta k n a poz a tym, jakie t e osoby s ą te ż wa żne te ż czymś o d kim się otocz ą, jak im sztabem, jak im zestawe m ludzi dla mnie Jacek Jaśkowiak jest dobry m menad żerem dobry m prezydentem, który otworzy ł Poznań na nowe idee nowe wartości Poznań z odrzuca zacz ął si ę zajmowa ć przestrze ń publiczn ą i i w iele rzeczy rzeczywiście w Poznaniu ruszy ły po latac h stagnacji i to n ie tylko zas ługa w łaśnie samego prezydenta r ównież teg o, jak imi w iceprezydentami si ę właśnie otoczył j ą wzmocn i tak że je śli r ównież na poz iomie prezydent a Polski Jacek Jaśkowiak miałby pomys ł na tak iej na tak ą grę zespołową r ównież, ab y wokół s iebie różnych ekspertów z r óżnych dz iedzin to wydaje si ę, że to by ła bardz o c iekawe propozycj e Małgorzatę Kidawę-Błońską szczerze m ówiąc n ie zna m tak dobrze rzek ł prezydent Poznania wydaj ą się, że jes t na pewno na pewn o mantr ą na pewn o osob ą, która nadawałaby si ę na t o stanow isko, al e pytan ie brzm i, kto jes t w stan ie wygra ć wybor y i to jest dl a mnie pa n żadne pytan ie i jeszcze Niewiem jakie, jak ie osoby mia łby pomys ł właśnie tę kampani ę na te n rok i czy m tak naprawd ę chciałby przekonać do siebie wyborc ów jeste śmy po kampan ii parlamentarnej z niej wydaje si ę, że mas a wniosków pow inny by ć wyciągniętych jeszcze Niewiem jak jes t pomys ł na pow iedzmy reformę przekaz u czy reform ę narracj i, jak ą opozycj a chcia ła zaproponowa ć wczora j parlament Europejski g łosował rezolucj ę w spraw ie katastrof y kryzys u klimatycznego 4939 EURposłów by ło za 225 przeciw 19 się wstrzyma ł przec iw byl i by ł europose ł koal icji Obywatelskiej Albrycht wstrzymal i si ę europos łowie koalicji Obywatelskiej Jerzy Buzek Radosław Sikorski Andrzej Halicki Jarosław Duda Janusz Lewandowski Elżbieta Łukacijewska w co pan czuj e jak pa n słyszy n o czuj ę za żenowanie cz y zdz iwienie jeste m naprawd ę wydaje si ę, że w ielu z tyc h europos łów eur o pos łanek ma dzieci wnuk i i chciałbym wiedzie ć jak pani potrafi ą teraz spojrze ć w twar z głosują w te n spos ób ro k temu IPC og łosił swój rapor t mam y w ty m momencie 10 lat na ogran iczenie em isji dwutlenk u w ęgla i zatrzyman ie ocieplenie kl imatu jeśli teg o n ie zrob imy t o po prostu z iemia w między rolnikami n ie b ędzie mo żliwe do życia, więc c o jest po prostu globalnym problemem globalny m wyzwan iem dl a eur o dl a Europy dl a świata, wi ęc Unia Europejska te ż nas i pos łowie europos łowie, kt órzy powinni no dodać t o dobr y przyk ład i my śleć bardziej jak t o powiedzieć my śleć bardz iej progresywn ie myśleć świadomie w oparc iu o badania o o wskazan ie naukowc ów nie demagogi ę w jaki ś ta m stro n powinni wypowiada ć si ę zgodn ie z interesem w łaśnie Polski i Europy i i ich zadziwia mn ie tak a postaw a i i mam y naprawd ę ostatnie ostatni ą prost ą, żeby zmieni ć co ś w nasze j naszych kasach są bardz o ważnej osoby on a w sposob ie w jak im dokonujemy zakup ów różnych wyborów t o są bardzo uwa żne osoby pan również używania jes t pol itycznym potrzebujem y odwa żnych decyzj i dlatego jedn o w n ie rozum iem tak iego głosowania wstrzymywania się o d g łosu odbieram jak o tch órzostwo jak pan, gdz ie będzie rozw ój będzie pan dz isiaj na marszu m łodzież zagr a strajk kl imatycznego w Poznaniu pewn ie dok ładnie oczywiście za 3 godziny w idzimy si ę na placu Mickiewicza jak pa n, bo na pewn o na pewn o będą pan a pytan ie jak pa n może z takimi lud źmi, b y w 1 formacji t o znacz y n o w każdej formacj i są osob y bardz iej progresywn y mn iej progresywn y r ównież Leszek Miller, kt óry jes t członkiem lewicy również z teg o c o w iem zag łosował przec iw chyb a i panie Marek Belka Marek ba tylk o do tez wydaje si ę bardz iej kwest ia pokolen iowa niż prost y podzia ł na prawic ę lewicę t o cz y będziemy w stan ie przetrwa ć na ziemi t o dotycz y tak sam o osob y os ób głosujących prawicowe lew icowe, wi ęc zna ć naprawdę wsp ólny interes, żeby walczy ć o ogran iczenie em isji retencj ę w ód o nasze środowisko klimat także to znaczy wsp ólne dobr o jak czyst e pow ietrze jak walka z e smog iem i nie widz ę tuta j takiego prosteg o podzia łu na taki cz y inne part ie formacja wiem, że ka żdy ma inne podej ście in winnym temp ie si ę zajmowa ł temate m lu b, al e pamiętajmy, że w koal icji Obywatelskiej s ą z ieloni, którzy siedz ą zaraz obok mn ie w sejmie, wi ęc tuta j ich strony wymusz a na pewn o przychylał i ciesz ę si ę, że mam y wspólne stanow isko w ty m wzgl ędzie jak pa n myśli zada m pytanie, które wiele os ób dz isiaj dodaje p ójdzie Bania Banaś do dym isji czy b ędzie si ę trzyma ł r ękami nogami sto łka w Najwyższej Izbie Kontroli po apel u prezesa Kaczyńskiego, żeby się poda ł do dymisji wydaje się, że t o wskazuje na to, że t o jes t racze j kwest ia czas u je śli ju ż prezes Kaczyński zab iera głos w te j spraw ie i w wskazuj e, jaki pow inien być fina ł tej te j spraw y t o spodziewam się, że t o do ko ńca rok u b ędzie raczej dokonane n ie nie n ie jes t tajemnic ą, gdz ie decyzje teg o typ u stanowiskach teg o typ u kwestiach pol itycznych zapadaj ą tak że w tuta j w raczej bym poczeka ł na rozwój zdarze ń i usług, ale wyobra ża pan sob ie, że ta operetk a będzie dale j trwała cz y czy pa n my śli, że dzi ś Elżbieta Jakubiak ksi ążkę w Polsce The Times, mówi że gdyb y prezes powiedział, że Banaś ma nie być t o c o by nie by ło, a parter też w ierzy w taką sprawcz ą mo c prezesa absolutn ie znaczy kwestia tylk o tak a czy PiS czuje, że tak spraw a si ę opłaca cz y n ie w tym momenc ie wida ć, że no to już n ie jest tak a prosta afer a kilka poprzednich w tym roku i rzeczywiście wydaje si ę, że t o jest bulwersuj ące i po prost u etyczn ie w ątpliwe dlatego z teg o c o wiem PiS zbada teg o typ u h istorie i bad a jak opinia publ iczna reaguj e na t e wszystkie spraw y, wi ęc je śli jes t prawd a wskaz ówka prezesa, żeby t ę spraw ę zakończyć t o znacz y, że t o odb ija si ę r ównież op inii, kt órych zależy prawo i sprawiedliwo ści, wi ęc dlatego wydaj e si ę że widz ą, że się to n ie opłaca, więc będą starali si ę t o zakończyć wycisza si ę doprowadzi ć do zach ęci do dym isji powiedzmy dlatego spodz iewam się tak iego fina ł bardzo dzi ękuję pa ństwu Starczewski pose ł koalicji Obywatelskiej nas z bardz o dzi ękuję przeprasza m z dziwnym mówienie, ale ca ły czas s łyszę Echa i pozdraw ia wszystk ich serdeczn ie przeprasza m za problem y techn iczne już regulujemy odbiorniki tera z informacja poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA