REKLAMA

Pożegnamy dziś Mariana Banasia? Zandberg: Myślę, że komedia będzie trwała jeszcze chwilę

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-29 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:55 min.
Udostępnij:

- Albo służby nie wiedziały o interesach Mariana Banasia i to jest kompromitacja służb. Albo wiedziały i to jest kompromitacja państwa - mówił w TOK FM Adrian Zandberg. Poseł Lewicy dodał: - Myślę, że komedia z Banasiem będzie trwała jeszcze chwilę.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia tokf m, iż widzia ł pa n jest zakaz jes t piątka bra k tak 43 podmioty posi łkuje się z nam i Adrian Zandberg poseł lew icy part ia partia razem w itam ci ę dobre będzie pa n kandydował na prezydenta n ie w końcu zamkn ijmy te n temat zamkni ęcia teg o tematu jest bardzo prosty brzm i umówiliśmy si ę, że og łaszamy wsp ólnie w grudniu kandydatur ę lewicowej koal icji wtedy zrobimy nie wyciągnie pan zamieni, więc panie redaktorz e, ale chcę tak że chcia Rozwiń » łby pan czuje żadnych skrajnych pytań z e standardów pyta ń, kt óre mają wyci ągnąć własne informacje instruktor analizę tego życia, gdyby nie powinniśmy się ra z n ie pytano informacje z kraj u pasję chcia łby nie chcia łby emocja jest taka jak chc ę, żeby w Polsce kolej rząd lewicowy rząd i t o do teg o zmusi mus i doprowadzić prac ę w parlamencie prac ą tych najbli ższych latach t o żeby, kiedy b ędziemy za prz y zaprzysiężeniu kolejneg o rządu t o w expos é wygłaszał kt óż to b y prospo łecznej wolnościowe pogl ądy rozu m, czyl i ta k jak pa n prezyden t pa n prem ier Morawiecki prospołecznej wolno ściowym jak wolno ściowy sprzeciwie co c o do teg o c o my ślę o pol ityce pana Morawieckiego to z tym, że nie ma sens u powtarza ć mówiłem tylko si ę w dokumentac h ta cała Polska chodzi zatem uchwała mo że jeszcze do teg o wr ócimy na raz ie Błażej Lenkowski dzisiejsza Gazeta wyborcz a Zandberga z na s n ie zbaw i na lewicę jako awans do zasad demokracj i spo d znak u Biedronia wypiera radykal izm partii raze m to n ie wr óży dobrz e w Polsce na przysz łość bow iem partia razem t o chyb a najbardz iej radykaln i jawnie antykap italistyczne ant y rynkowa socjal istyczna by ła pol ityczna, jak a zdo łała na poważnie zaistnie ć w trzec iej RP, a m y po prostu cz ęścią pewneg o pewneg o nurt u zm iany Europejskiej Socjaldemokracji Europejskiej nowe j lew icy, a teg o samego, kt órego pewn ie symbole m w stanach Zjednoczonych Bernie Sanders ek ipa młodych pol ityczny partii Demokratycznej, kt óra wesz ła wraz z amerykańskiej odb iornika nie rozumiem w w ielkiej Brytanii, ale od to jest bardz o c iekawa sprawa się, widz ąc co intelektualnie dz ieje si ę w ang ielskiej partii prac y nowe man ifest programow y ang ielskiej Socjaldemokracji musz ą du żo bardziej zdecydowane niż te propozycj e, o których mówi raz była jasno ść du żo dale j idące t o jest zaraze m projek t, kt óry poparł fajans u, oddaj ąc 160 czołowych światowych ekonomistów to też aspek t bardzo mi, jeżeli chodzi o ma najwi ększe wyzwanie, kt óre sto i przed nam i dz isiaj, czyli zapobie żenie katastrof ie klimatycznej, bo ang ielska partia pracy idzie tuta j w bardzo zdecydowan ie w stron ę publicznych inwestycji w czyst ą gospodarka i dobre zb iory i z kretesem przegra ły z czystą energi ę tak przyszłym to jes t też pol ityka opart a o fakt y wiedzę w związku z ang ielska partia prac y proponuje miks energetyczn y opieraj ący si ę na energii odnawialnej energ ii atomowej bardz o ciekawe spraw y, bo t o te ż pokazuj e, gdz ie dz isiaj przeb iega tak naprawd ę front sporu ze spółki ta k między tym i, którzy twierdz ą, że może by ć ta k jak by ło, a i lewic ą spo łeczną, która m ówi, że musimy bardz o mocn o zmienić t o jak dzia ła dzisiaj nasza gospodark a, jeżeli chcem y, żeby przetrwa ła planet a d o tak i dziś na ulicach przekonam y ja bardzo t e argumenty przemawiaj ą do m łodego pokolen ia maszeruje młodzieżowy strach strach klimatyczny w w ielu m iastach też pewn ie pa n będzie nagrodami na placu bankowy m, na kt órym z tyc h protestów n o w łaśnie, o kt órej na placu bankowym od niszowych, które d a się zdarza w domac h szukaj ą jak ale, al e to nie n ie traf ia d o do du żej cz ęści wyborc ów prawda Wielkiej Brytanii Korwin kiepsko radzi w te j kampan ii wyborczej w Polsce stars i stars i koledz y także pa ńscy w europarlamencie pa n Balt pa n Belka g łosują przec iwko rezolucji klimatyczne ma m akurat dobr ą informacj ę, bo rozmawialiśmy z n imi i okazało się, że w ferworze g łosowań on i po prost u nie wci śnie guz ik z łożyli wnioski o t o, żeby ich głos został zm ieniony, bo chc ieli g łosować za t ą rezolucj ą i tak te ż zostanie zapisane ostateczn ie głosowań tak to znak na wynik g łosowania ostateczn ie nie ma wp ływu na reputacj ę lewicy ma my gram y ożycie, ustalając du żym stopn iu symboliczne tak t o te ż trzeb a trzeb a powiedzieć otwarcie tak to n ie jest głosowanie, od którego zarz ąd bardz o konkretn e pol ityki w wdrażamy później goście szczebl u europejsk im, a natom iast niezwykle wa żna, że pokazujące c o się myśli c o sprawia mo im zdaniem kluczow e sprawy, od kt órej zależy t o nasze dz ieciaki nasze wnuk i będą żyły w świecie podobnym do teg o, które znam y teraz du żo dużo gorszych dobrze pana zdan iem tego dużo gorszego świata chce Jerzy Buzek Radosław Sikorski Andrzej Halicki Jarosław Duda Janusz Lewandowski Elżbieta Łukacijewska cz y Jan Olbrycht dz ieci posłowie koalicji opozycj i, kt órzy n ie poparl i tej rezolucji to s ą źli ludzie po prostu, kt órzy s ą złego świata dl a swo ich dzieci wnuk i ja my ślę, że tu lepiej zapytać ich ni ż mnie natomiast jest także znaczn a cz ęść pol itycznych polityków w te j spraw ie w kwestii cz y t o pol ityki kl imatycznej pol ityki energetycznej my śli bardzo kr ótkiej perspektyw ie perspektywie kolejnyc h wyborów alb o w perspektyw ie najbliższych kilku-kilkunastu la t, kiedy myślą o swoje j aktywno ści publ icznej natom iast konsekwencje teg o w jaki spos ób wyglądają dziś emisj ę dwutlenku węgla w jak i spos ób wygląda energetyk a, a one spadną na kolejne pokolenia my ślę, że t o dlatego te ż tak duża jest t o poruszenie wśród m łodych ludz i, którzy organizują si ę organizują drug i strajk kl imatyczny wychodz ą regularn ie na ulicach, bo on i wiedz ą, że stawką jes t ich życie ich przysz ły świat, którym t o oni b ędą 304050 lat świadczy t o oni b ędą si ę starze ć świat, który dz isiaj by ło dużo du żo ciężej, je żeli zdecydujemy si ę na zdecydowan ą zmian ę i my ślę sob ie, że ten spór trafi on a on a b ędzie z każdym rok iem coraz istotniejsza dl a pol ityki, bo w te j sprawie będzie si ę rozstrzygało w itany życiowy interes milion ów ludz i, a i, a miliardów tak rajc ów w 6  000 000 Kol z ka żdym kolejny m rocznikiem wchodz ących stających si ę wyborcam i, tak wi ęc mi si ę troch ę dz iwnie patrzy na dl a tych, kt órzy podważają konsensu s naukowe, którzy twierdz ą, że nie ma zm ian klimatu, bo trz a by ć bardz o szczeg ólną obserwatorem, żeby widzieć, że c o roku w Polsce jest d łuższa susza, że co rok u jest wi ęcej m iast, kt óre zaczynają mieć proble m late m zaopatrzen ia woda trzeb a też szczeg ólny, że bałwany lepi ły na Wielkanoc tak dla siebie szczeg ólnym obserwatore m, żeby widzie ć tego c o b ędzie oznaczało będą znaczn e zmiany klimatyczne chodz i o m igracji przez prawica wznosi ła tak ie okrzyki przec iwko tyc h skromne j migracji, która mia ła trafi ć do Polski z bliskiego Wschodu, je żeli chodz i o uchod źców wojennych, a jeśli dojdz ie do zmian kl imatycznych na większą skal ę t o przecie ż setk i milion ów ludz i będą musia ły opuścić miejsca, które dzisiaj żyją w tych m iejscach po prostu nie da si ę przetrwać będzie oznaczało, że przyjd ą t u gigantyczną falę m igracji na północ, więc c i, kt órym przeszkadzało przyj ęcie kilku tysi ęcy uchodźców wuj a m y dzisiaj zamykają ocz y pr ą w stronę świata studium setk i milion ów ludzi będą czekały m iejsca żyją dotąd t o jest mo im zdan iem straszn ie może wzrosn ąć myślenie kompletn ie n ieodpowiedzialne, a może na tej pan ice właśnie ud a si ę zbudowa ć wymarzon y autorytarn y system, na które zgadza ły się przera żone spo łeczeństwo, a tak długofalowe plany wśród polityków autorytarne j prawicy pose ł własnych kuchni wieża my ślę, że bardzo często t o jes t tak że ta kr ótka perspektywa staje si ę ważniejsza ni ż d łuższa np. wczoraj to n ie Polski wczora j to trochę jeszcz e jes t temat, kt óre n ie przywalił prze z polskie media stała się rzecz dosyć z ła na poz iomie unijna t o z naszyc h upad ł projek t dyrektyw y o jawno ści wpływów podatkowyc h kraj u tak ie jak Irlandia jak Luksemburg zablokowa ły zasadę zgodn ie, z kt órą w ielkie korporacj e mia łyby ujawniać kra j po kraju ile w dany m kraj u odprowadzaj ą podatk ów jak jest realne opodatkowanie, dlaczeg o to zrobili mają krótkoterminowy interes, żeby utrzyma ć system, w kt órym c o oni korzystaj ą na pełne s ą w okradaniu podatników w innych krajach europejskich not kos z na d łuższą met ę utrzyman ie takiej sytuacj i, w której te n w ielki biznes podatk ów nie płaci alb o p łaci symbol icznych m imo licznych ilo ściach, a ciężar państwa jes t spychan y na pracowników cz y ma łe firmy jest n ie do utrzyman ia, bo nasz e system y zabezp ieczenia spo łecznego usług publ icznych po prostu teg o nie wytrzymają, więc t o jes t tak naprawdę podkopywan ie, a podkopywan ie do łka pod pod podpor y pod konstrukcją od, których wszysc y zale żymy i tak ie kr ótkowzroczne myślenie to n ie jes t tylk o przypadłość polityk ów, kt órzy s ą w Polsce moim zdan iem t o g łosowanie tak ta decyzj a, na kt órą wpływ mieli przed e wszystk im ci, którzy się ty m patologicznym system ie korzystaj ą kraje tak jak Irlandia czy mo im zdaniem jes t przyk ładem tak iej właśnie krótkowzroczne my ślenie, które tak że w innych krajac h europejsk ich się rozpleniło i które b ędzie na s wiele kosztować, jeżeli n ie zaczniemy my śleć w d łuższej perspektywie z takim rozmachem, al e też tak ą odpowiedzialno ść jak widać cho ćby w ty m programie ang ielskiej partii prac y, kt órym wspominałem ksi ążka o jak jak o ludz i b ędzie będzie op łakany w perspektyw ie k ilku dziesięcioleci, bo n ie mo że się toczy ć tak jak toczy się dotąd, bo tak jak tocz y si ę dot ąd zagraża przysz łości naszeg o gatunku poczuł pan jes t kompletnie zm ienia temat spr aw w sporz e frankowicz ów z bankam i Sąd Najwyższy otworzył furtk ę do takiego rozwi ązania, kt órych w, kt órym kredyt y denom inowane by łyby przel iczane na z łotówki, a właśnie nie przel icza na z łotówki kaw y wynosiłby tyle ile z łotówek kto ś kiedyś pożyczył tyl e mia łby teraz teraz bankom odda ć ani w p o po przel iczeniu przez bank i dla banków to b ędzie katastrofa, je żeli t o przejdzie 5 za t o zapłacą n o ale mo żna powiedzieć dla tych frankowiczów t o ju ż jes t katastrofa w ielu z nich nie jest w stanie obs ługiwać, po kt órej pan i stronie, kt órej stronie lewicowe serc e współistnieją wątpliwości, że za tą pu łapką frankow ą bank i ponosz ą odpowiedzialność nie mo że by ć tak, że zrzucą ca łość odpowiedzialno ści na ludzi, którzy w złej alb o w dobre j w ierze t e kredyt y brali by ły klauzule abuzywn e na tych w tyc h w tyc h umowac h bardz o często co t o wiemy ju ż dz isiaj ta k na t o z 2 są założenia rządu w zakresie w te j sprawie jasn o powiedziały mia łem poczuc ie, że Polski sekto r bankowy w te j sprawie postępował do ść mocn o uczc iwie i mo im zdan iem pow inien przejm ie cz ęść odpowiedzialności za to tak że upubl icznienie przekonujące przeprasza m bardzo p łaczu o ty m jak t o w banki znajdą si ę straszl iwie złej sytuacj i, bo sektor bankow y przez d ługie d ługie lat a w Polsce korzystało z e swoje j nadm iernie uprzywilejowanej pozycji mn ie bardz iej szczerze m ówiąc o d sameg o rozwi ązania tych spr aw wstecz, kt óra jes t ważna interesuje t o, żebyśmy z teg o wynieśli lekcj e, a ta lekcja jes t tak a, że instrumenty finansowe n ie mogą być budowan a w kompletny m oderwan iu od myślenia o ich spo łecznych konsekwencjach dobrze oczywi ście, że Polski karnie załadował si ę w tak i ob łęd f inansjery stacj i, kt óre zafundowa ły sobie kraj e anglosaskie tak ie, które zap łaciły tak dużą cen ę po 2008 roku i tuta j dobrze, że mas z nadzór f inansowy wykazywa ł si ę n ieco wi ększą odpowiedzialnością ni ż te instytucje w krajac h anglosask ich, które zdecydują si ę na woln ą Amerykankę, ale mo im zdaniem ma przyszłość trzeba zacz ąć t ę głowę t o przy teg o typ u regulacjac h, żeby nie traktowa ć banków jak po prost u zwyk łego przedsiębiorstwa, kt óre tak po prost u mo że sob ie myśleć tylk o o ty m, żeby maksymalizowa ć zysk i tylko, żeby uświadamiać im, że pe łnią istotn ą rol ę społeczną 1 z je j elementów jest to, ab y nie montowa ć ludz i w teg o typ u zobowi ązania, które po prost u spychają ich Maca Mahut na ro k papież Franciszek w stan ie przekona ć bank ów do teg o tak iej refleksji jest też w Ministerstwie Zdrowia w końcu tylko wymuszania nac iskom władzy regulacj i przedsiębiorstwa nie ka żde przedsiębiorstwo to do siebie, że w warunkach regulacyjn e, które dostaje stara si ę uzyska ć jak najwyższe z e Grześ odpowiedzialność prawodawc y i odpowiedzialność państwa jest taka, że narzuci ć tak ie ramy regulacyjne, kt órych zyski wu j g igantycznych szkód po żegnamy dzi ś Mariana Banasia czy b ędzie czekał media b ędzie trwała już też b ędzie trwała jeszcze chwil ę, al e niezależnie od teg o jaki będzie do pan a Banasia dl a mnie w tej spraw ie kluczow a spraw a służb, bo to jes t tak naprawd ę odsuni ęcie bezradno ści polskiego państwa, bo mam y do czyn ienia z tak ą sytuacją, że alb o służby prze z lata n ie zorientowa ły się, jak ie relacje biznesowe ma pa n Banaś to jes t po prostu komprom itacja poza nią zgromadzi ły w czas ie jeg o biznes i to dla odm iany komprom itacja polskiego pa ństwa i ta spraw a wymag a tego, że została wyjaśniona i to nie spos ób komisja spraw służb specjalnyc h, al e przed polskim spo łeczeństwa, bo od moim zdaniem on a narusz a autoryte t pa ństwa bardz o dziękuję, a zwi ązany był pose ł lew icy partia raze m n ie widzieliśmy się kandyda t na prezydenta czy n ie mam y cza s też informacja po informacjach środka poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA